časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15


img
Obsah čísla:
I takto louky u silnic na jaře „rozkvétají“…

To, že se v době plošně placených služeb za odvoz odpadu ještě někde vyskytne čerstvý případ vyhazování komunálního odpadu do volné přírody, je samozřejmě udivující. Co udiví ještě víc?
odpad01 Neznámý vlastník pytlů s pečlivě srovnaným, převážně textilním odpadem (viz foto nad čarou) zřejmě nedávno řešil nerudovský problém „Kam s ním?“ a tuto otázku vyřešil jednoduše – pytle vyhodil do příkopu u silnice do Novosedel. Však si s tím někdo nebo příroda? poradí, hlavně že to mám já z krku… Možná doma někdo dělal hloubkový jarní úklid, možná se generačně střídali obyvatelé domu, a staré, nemódní věci jen překážely. Mohl být z naší obce – nemusel. Ale musí se to uklidit na naše náklady.
 odpad02Český červený kříž, pobočka v Českém Krumlově, přitom obnošené oblečení ráda odebírá, pokud je čisté a nepotrhané. Což byl tento případ. Pečlivě poskládané, ani nepomačkané. Doma velký pořádník, venku velký … Tam už to není moje, tam ať si to leží, tam mi to nepřekáží. Mnoho lidí myslí podobným způsobem. Jinak by nebyly se znečišťováním životního prostředí takové problémy. Abychom neviděli takovéto odpady, někdo chodí oklikou, někdo zavře oči, někdo je uklidí. Je to. Ale životní prostředí se neznečišťuje jen pevným komunálním odpadem. Čím dál závažnější lokální zaneřádění vzduchu, který všichni dýcháme. Ten je někdy hotovým nebezpečným smetištěm. A my vdechujeme z plných plic, nelze jinak. A ty nejhorší škodliviny ani nemusí páchnout.
 Můžeme proti tomu něco udělat? Čtěte na str. 3. top


Rada obce za minulé čtvrtletí projednala a schválila

Obecní rada se v letošním roce sešla celkem šestkrát. Na svých zasedáních projednala a schválila:

 • 10 žádostí o odkoupení stavebního pozemku
 • 2 oznámení o zrušení žádosti o stavební pozemek
 • 5 žádostí o odkoupení obecního pozemku
 • 3 žádosti o přidělení bytu
 • 1 žádost o zrušení nájemní smlouvy na pozemek
 • žádost společnosti VCES a.s. o vydání stanoviska obce Kájov k převodu komunikace ve Starých Dobrkovicích z majetku společnosti VCES a.s. do majetku obce Kájov
 • žádost realitní kanceláře PLUTO o vydání stanoviska obce Kájov k výstavbě sluneční elektrárny
 • žádost o vydání stanoviska obce Kájov k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny
 • žádost ředitelky ZŠ a MŠ Kájov o schválení výsledku hospodaření za rok 2006 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do jednotlivých fondů
 • žádost společnosti AGS České Budějovice a.s. o povolení občasného průjezdu nadměrného nákladu ve směru Kladné – Větřní
 • žádost o vyjádření ke změně užívání části správní budovy OÚ Kájov
 • 1 stížnost na fakturaci vodného a stočného
 • 1 stížnost na fakturaci za spotřebu elektrické energie
 • zahájení správního řízení ČIŽP České Budějovice proti obci Kájov ve věci nesprávného uložení vytěženého sedimentu ze sedimentační nádrže ČOV Kájov a následně pak byla rada obce informována o průběhu čištění sedimentační nádrže a dalším pokračování správního řízení, včetně uložení sankce za porušení zákona
 • zprávu o činnosti kájovské obecní knihovny
 • návrh řešení vlastnických vztahů k pozemkům u bytových domů čp. 131, 132 a 133 v ul. Nový Křenov, které jsou zatím ve vlastnictví SBD Český Krumlov a později potom schválení nákupu těchto pozemků od SBD
 • záměr získat od Pozemkového fondu České republiky pozemky za účelem výstavby RD
 • návrh na změnu územního plánu obce Kájov z důvodu výstavby rodinných domů – Boletická III.
 • zápis o místním šetření v Kladenském Rovném ve věci odstranění dopravního značení, které řidičům povoluje v této části obce rychlost 70 km/hod
 • problematiku dlužníků na nájemném, vodném a stočném, poplatku za odpady a psy
 • zvýšení nájemného v obecních bytech a nebytových prostorách
 • smlouvu o poskytování služeb společností Služby města Český Krumlov
 • informaci o usnesení Zastupitelstva obce Chvalšiny týkající se vystoupení této obce z dobrovolného svazku Mikroregion Polečnice
 • návrhy zastavovacích studií pro výstavbu RD Boletická III
 • návrh smlouvy o dílo a nabídkovým rozpočtem spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. na opravu místní komunikace ve směru Kájov – Křenův Dvůr a Lazec Vyšný
 • přidělení zrekonstruovaného obecního bytu
 • návrh rozpočtu na rozšíření veřejného osvětlení v Kájově
top
Zpráva z jednání zastupitelstva obce v novém složení

Zastupitelstvo obce Kájov poprvé v novém složení dne 27. 12. 2006 schválilo:

 • jednací řád Zastupitelstva obce Kájov
 • rozpočtové změny
 • návrhy investičních akcí na rok 2007
 • návrh rozpočtu na rok 2007
 • smlouvu s MěÚ Český Krumlov na projednání přestupků
 • smlouvu s JČP a.s. o výpůjčce plynárenského zařízení ZTV Kladné na dobu 25 let
 • prodej obecních pozemků č. par. 2078/2 v k. ú. Kladné a č. par. 63/119 v k. ú. Křenov u Kájova

projednalo:

 • žádost spol. VCES a.s. o převedení komunikace ve Starých Dobrkovicích do majetku obce Kájov – nutné další jednání
 • stížnost na zápach a hluk z obalovny Kájov

Zastupitelstvo obce Kájov na svém dalším zasedání dne 2. 4. 2007 schválilo:

 • prodej obecních pozemků a nebo jejich částí a to: par. č. 227/1, 63/27 v k. ú. Křenov u Kájova, dále par. č. 1225, 1226/1, 1226/2, 1226/3, 1301/2 a 1301/3 v k. ú. Novosedly u Kájova, pozemek par. č. 1400/2, 2135 a 1375/1 v k. ú. Kladné
 • nákup pozemků od SBD Český Krumlov v k. ú. Kladné, a to 1412/24, 1412/68, 1412/67 a 1412/66
 • návrh smlouvy o poskytování služeb společností Služby města Český Krumlov
 • zastavovací studii na výstavbu RD Boletická III
 • pořízení změny územní plánovací dokumentace
 • ukončení členství v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Polečnice
 • zprávu o provedení inventur

neschvaluje:

 • zpomalovací práh mezi domy čp. 26 a 27 v ulici Májová

projednalo:

 • systém zadávání zakázek firmám
 • otázka získávání dotací
 • způsob vybírání poplatků od obyvatel
 • stížnost na práci a chování účetních a starosty obce

bere na vědomí:

 • poděkování pana Bártla za asfalt ve Starých Dobrkovicích
top
Pálíte doma odpady? Těšte se na doktora!

Domácí kotelny přispívají stále více k nárůstu rakoviny, srdečních a dýchacích onemocnění. Hned po automobilech znečišťují naše ovzduší domácnosti – a často těmi nejjedovatějšími látkami, jako jsou třeba arzén či rakovinotvorné uhlovodíky, vznikající v kamnech, kotlích nebo na venkovních ohništích např. při pálení PVC, starých palet, dřeva z demolic, rozbitého nábytku, dřevotřísky, PET lahví a nápojových kartonů. Tyto látky se v těle bohužel hromadí. Leckde na venkově je tak čistota ovzduší stejná, nebo i horší, než v průmyslových oblastech Ostravy nebo Karviné!odpady

Při nadýchání se fosgenu z hořícího PVC nám dokonce hrozí poleptání plic a pak smrt, při nižší koncen-traci „jen“ nemoci dýchacích cest. (Fosgen byl používán v 1. sv. v. jako bojový plyn, ftaláty, které také při pálení plastů produkujeme, se považují za škodlivější než polychlorované bifenyly. Poškozují ledviny a játra a způsobují našim potomkům vrozené vady.)

Méně se ví, že i celobarevné letáky, časopisy a nápojové kartóny dávají vzniknout při spalování těžkým kovům, které jsou jak známo rakovinotvorné. Pálení gumy (pryže) zase uvolňuje oxidy síry, které dráždí dýchací cesty a poškozují plíce. Spalování umělých textilií pro změnu produkuje do ovzduší čpavek a kyanovodík, obojí dráždí sliznice a způsobuje bolesti hlavy se závratěmi.

Spálením odpadu v kamnech, kotli nebo na otevřeném ohništi se odpadu nezbavíme, jen jej proměníme do podoby, kdy již nejde nijak uklidit a musíme jej dýchat. Škodliviny z našich topenišť zpravidla nedoletí nijak daleko, pokud máme zahrádku, zpravidla se s tím, co proženeme komínem, setkáme i na svém talíři. Takže dýcháme znečištěný vzduch, polykáme nějaké to „zdravé“ sousto ze zahrádky, jak si myslíme, a za pár let …

Proč je tolik jedů? Teplota hoření je příliš nízká a přísun kyslíku není dostatečný jako ve spalovnách opatřených speciálními zařízeními. Co můžeme pálit? Dle zákona o ovzduší 86/2002 Sb. je to papír, čisté dřevo, maximálně uhlí. Na otevřeném ohni dřevěné uhlí, čisté dřevo a suché rostlinné materiály. V kotlích a kamnech jen palivo předepsané výrobcem. top


Svoz odpadu

V sobotu 26. května 2007 pořádá obec Kájov svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností

Kájov – u májky08,00 – 11,30
Kladné – náves12,00 – 12,30
Mezipotočí – u váhy13,00 – 13,30
Kladenské Rovné – u kovárny13,45 – 14,15
Novosedly – náves14,30 – 15,00
Křenov – u Jílků15,15 – 15,45
Staré Dobrkovice-Mlýn, u kontejnerů16,00 – 16,30
Staré Dobrkovice – náves16,45 – 17,15

Svoz není určen pro podnikatele. Na určených místech lze 26. 05. 2007 ukládat kovový odpad, a to do 12 hodin. Žádáme občany, aby se řídili pokyny osádky sběrného vozidla, a odpady neukládali na zem, ale přímo do kontejnerů . top


Veřejný internet

Internet je k dispozici v obecní knihovně každý čtvrtek od 16 do 19 hodin. Služba je poskytována zdarma po předložení čtenářského průkazu (registráce á 20Kč), tisk na černobílé tiskárně A4 - 1,50Kč/strana. Začátečníky zaškolí Margita Semecká.

top
Na Mont Blancu - nadoblačném snu

Dělal jsem si z cesty stručné zápisky.
25. – 26. 08. 2005 jsme odjeli jako sedmičlenná výprava přes Itálii do francouzského Chamonix. Lanovkou z Les Houches jsme nejeli, šli jsme podle plánu pěšky podél kolejí na konečnou Nid d‘ Äigle (2.380 m n m), pak k chatě Tete Rousse (3.100 m), kde zakládáme tábor na kamenech nad chatou. montblanc
27. 08. 2005 budíček v 6.30, snídaně a balení, v 8 hodin nástup na stěnu, výstup přes Grand Couloir na chatu Gouter (3.817 m). Nebezpečný úsek je hlavně v létě hned v úvodu stěny – padající kamení. Cesta vede po skále a zmrzlém sněhu, v závěru jdeme jištěni lanem, bez přileb, s mačkami, v ruce cepín. V 10.45 máme svačinu na chatě. Poté navázání na lano, nástup na ledovec, cesta směr Dome de Gouter v 11.50. Nečekaně je jeden z nás, Michal, vyčerpán, Jirka mu bere stan, stoupání je pomalé. Následuje sedlo Dome de Gouter 4.237 m, kde v mlze a v padajícím zmrzlém sněhu po pár minutách mírného klesání ztrácíme orientaci. Jen díky žlutým sklům v brýlích jsme rozeznali orientační kůly, a navíc zčistajasna vzniklé oko v mračnu naštěstí ukázalo přímo náš cíl cesty – chatu Vallot 4.362 m, postavenou na skalním výběžku ledovce. K ní jsme dorazili ve 14.50 a vzhledem ke špatnému počasí nocujeme v této nepříliš útulné chatě, vaříme večeři, vodu připravujeme ze sněhu a zjišťujeme, že i ten se dá připálit.
28. 08. 2005 v brzkých ranních hodinách okolo 4.30 jsme buzeni prvními lezci, kteří zde zanechávají batohy před nástupem k vrcholu. Dalším ranním vyrušením je příchod francouzsky mluvící dvojice, ženě byla zima na nohy, Zdeněk půjčuje svůj spacák. Po příchodu další čtveřice již vstáváme – před šestou – lehce snídáme a začínáme výstup nalehko bez batohů k vrcholu, nesu jen horalky a termosku s čajem. Už první metry nad chatou ale připravují drama, do ledovcových trhlin skrytých pod sněhem se propadají Frantík a Zdeněk, pomáháme si, dále již jdeme navázáni na lano až pod hřeben. Cestou k vrcholu jsme zdolali i ledovcové věže Grande Bosse 4.513 m a Petite Bosse 4.547 m. Závěrečný ledově sněhový hřeben vyčerpává hlavně psychicky – předpokládá vysoce soustředěnou chůzi po uzoučkém hřebeni, s příkrými, dlouhými a hlubokými srázy z obou stran. Odměnou za výdrž nám bylo toto: viz. obr.

montblancJe neděle 28. 08. 2005 a hodin právě 8. 45, nedělní dopoledne, čas, který doma zpravidla trávím sledováním Objektivu ze světa. Právě v tomto okamžiku se mé oči otáčejí do všech světových stran a zjišťují, že není vyššího kopce v Evropě než ten, na kterém se hroty mých maček boří do sněholedu. Vnímám především ostrost slunce, které prostřeluje černou modř nade mnou, ale začínám si uvědomovat nad vatou nadýchanými inverzními mračny pode mnou splnění svého snu. Ale zároveň již se přidružuje pocit obav z cesty dolů, kterou nelze podceňovat. Pro potlačení strachu ze sestupu vytahuji svůj fotoaparát a pořizuji snímek, který mi později přiblíží tuto chvíli na střeše Evropy.

Sestupujeme v 9. 20, pod hřebenem jdeme opět na laně, jdu první, určuji trasu sestupu a místa, kde jsou ukryty trhliny. Vracíme se stejnou cestou, přes chatu Vallot, přes sedlo Dome. Je nádherné počasí, sestup je obzvlášť náročný na kolena. To moje, které mě tolik při tréninku zlobilo, vydrželo. Přes nebezpečné místo ve žlabu s padajícím kamením přechází šestice navázaných na laně, kolem mladé ženy prolétl balvan o průměru 30 cm, naštěstí jí minul hlavu a skončil ve sněhu. Se štěstím procházíme i my. V Tete Rousse jsem první, ve 14.45 zakládám tábor a přitom pozoruji ten žlab s padajícím kamením. Na chatě neteče voda, rozehříváme sníh, vaříme a relaxujeme.
(podle zápisků Josefa Beňo zapsala Libuše Semecká)
 Nedávno se vrátil Josef Beňo z Himalájí. O své zážitky z dosažení výšek šestitisícových se s námi někdy určitě rád podělí. top


Základní škola

Ač se to zdá téměř neuvěřitelné, školní rok se pomalu přehoupl do své poslední čtvrtiny. Kromě učení se snažíme zpestřit si školní život i trochu veselejšími a netradičními akcemi. Spoustu jich máme za sebou, některé nás ještě čekají. Nejprve malé ohlédnutí. V lednu proběhl „Pohádkový zápis“ do první třídy. Všechny děti, které k zápisu přišly, byly moc šikovné a my už se na ně těšíme. V září bychom měli přivítat 14 nových prvňáčků. V tomto měsíci jsme také spolupořádali karneval, setkaly se tu zdravotně postižené i zdravé děti, pozvali jsme i nejmenší děti z Dětského domova v Horní Plané, a tak nás byla plná tělocvična. Slíbili jsme si, že za rok se tu opět sejdeme.

skola1. dubna se z naší školy stala na jeden den „Aprílová škola“, ze žáků 4. třídy páni učitelé a paní učitelky a žáky se v tento den stali rodiče. Aprílový pedagogický sbor pod vedením ředitele Josefa Malečka nejml. si připravil 4 vyučovací hodiny. Rodiče si na chvíli zavzpomínali na svá školní léta a na to, jak i oni tenkrát zlobívali. Nechyběla houba létající třídou, tajné dopisy posílané pod lavicí ani svačení při hodině a pan ředitel nestíhal psát poznámky do žákovských knížek. Protože byl zároveň den otevřených dveří, mohly se děti přijít podívat na své rodiče, jak se jim daří Všeználkovy testy, vyšívání křížkovým stehem nebo kotrmelce. To vše žáky aprílové školy 1. dubna čekalo a je fakt, že se nezalekli vůbec ničeho. Užili jsme si spoustu legrace a já bych žákům-rodičům chtěla moc poděkovat, že nepokazili čtvrťákům pečlivě připravené nedělní odpoledne a do školy přišli.

V tomto školním roce se ještě chystáme na víkendový pobyt do Prahy, kdy v sobotu navštívíme ZOO a v neděli se projdeme zrcadlovým bludištěm na Petříně. Také nás čeká výlet do planetária v Českých Budějovicích, návštěva Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově a pasování prvňáčků na čtenáře v obecní knihovně.
  Pro naše budoucí prvňáčky chystáme pět lekcí osvědčené Školy na zkoušku. Děti si vyzkoušejí dopředu, co je v září ve škole čeká, a mohou se přes prázdniny těšit do školy i ty, které se jí snad i trochu bojí. V červnu se opět uskuteční výstava dětských výtvarných prací. V létě se opět chystáme na týdenní pobyt v Zátoni.
  Ve škole i ve školce se pomalu rozbíhají rekonstrukce na zahradách – stávající kovové prolézačky budou nahrazeny novými, dřevěnými. Děkujeme za finanční podporu p. Danielu Vejvodovi, firmě ZICOTTON, s.r.o. Český Krumlov, firmě České lesy a.s., Lesní správě Český Krumlov a našemu zřizovateli – obci Kájov.
  Pomalu už také přemýšlíme o dalším školním roce, čeká nás v něm totiž jedna příjemná změna. Po několika letech u nás opět přivítáme žáky 5. třídy a budeme mít v Kájově úplný 1. stupeň základní školy.
   Lenka Augustinová, ředitelka ZŠ a MŠ

Mateřská škola

skolkaVe školce jsme přivítali jaro vyprovázením Moreny ze vsi. Děti se s ní rozloučily písněmi a říkadly a pak už jen sledovaly, jak mizí ve vlnách Polečnice. Před Velikonocemi jsme pozvaly do MŠ všechny maminky, aby nám pomohly s výrobou kraslic, pomlázek a velikonočních věnečků. Přišlo i několik tatínků. Práce a veselí bylo dost a nikomu se nechtělo ani jít domů. Do konce školního roku na děti čekají ještě 2 divadelní představení, vystoupení klauna v ZŠ, výlet vlakem za medvědy v Českém Krumlově, výlet do Zlaté Koruny spojený s divadelním představením, besídka ke Dni matek a rozloučení s předškoláky.
 Jarmila Šetková, vedoucí učitelka MŠ

Oznámení:
Základní škola a Mateřská škola Kájov přijme od 1.9. druhou kuchařku do školní jídelny. Písemné žádosti přijímá ředitelka ZŠ Kájov (tel. 380 721 284) top


Za požár stohu mohly mladé kuřačky

Letošní velikonoční pondělí bylo pro naše hasiče nejen ve znamení jarních svátků. Ve 13.10 svolávaly sirény hasiče a ti si užili výjezdu naostro. Kájovští vyjeli již ve 13.20 a ve 13.30 již zasahovali na místě požáru v Kladném. Po domluvě s velitelem zásahu dostali za úkol dodávat vodu a asistovat profesionálům z Českého Krumlova. Na místě byly dále i hasičské sbory z Hořic na Šumavě a Chvalšin. Hořel stoh cca 350 balíků slámy, vzdálený jen 8 m od budovy bývalého teletníku. Slámu již zachránit nešlo, stoh hořel jedním plamenem. Budova se musela ochlazovat proudy vody, aby také nechytla. Nakladač po nějaké době rozhrnul zbytky požářiště, aby bylo možno řádně dohašovat. Hasiči z Českého Krumlova odjeli v 17 hodin, potom i Hořice a Chvalšiny, domácí kájovští zůstali přes noc, aby hlídali oheň, dohašovali ještě v jednu v noci a ve 3.30 ráno. Od 4.30 byla sklízena použitá čerpadla PS 12 + plovákové, elektrocentrála, prováděn úklid a čištění. Při zásahu byla použita veškerá technika. Nikomu se nic nestalo. Velitelem kájovské zásahové jednotky je Jan Čulík ml., dále se akce účastnili Bohumil Šíp, František Bula, Martin Panuška, Vladimír Muller, František Michl, Jan Zbořil, Ladislav Zbořil, Jaroslav Sládek ml., Jan Muller, Čeněk Žahour, a Václav Fišer ml. Vyšetřováním Policie ČR se příčina požáru zjistila – a ta je alarmující zvláště pro rodiče. Požár zavinily nezletilé „kuřačky“. Nezletilí nemají právní, trestní ani hmotnou odpovědnost, o to více se rodiče musí starat, kde se ve svém volnu jejich potomci pohybují, protože odpovědnost nesou oni za ně. top


Sport

Fotbal
V sobotu 7. dubna 2007 vstoupili kájovští fotbalisté do jarních mistrovských bojů. Jako prvního letošního soupeře hostil Sokol Kájov tým FC Romo Český Krumlov. I když se zdálo, že hosté měli v první půli herní převahu, naši borci získali v této velikonoční premiéře 3 body. Utkání skončilo výsledkem 5:2 (2:0) Fajtl, Sadloň st., Sadloň ml., Werner 2.- Med, Sivák.

13. kolo soutěže se odehrálo 14. dubna opět na domácím hřišti Kájova. Tentokrát byl soupeřem našich čtvrtý tým v tabulce (FK Dolní Dvořiště), se kterým jsme uhráli pěknou remízu. Díky bodu z remízy a prohře Sokola Soběnov s JIP Větřní jsme se vyhoupli na 7. příčku tabulky. Výsledek utkání 1:1 (0:1) Sadloň ml. – Ševčík.

Další úspěch slavili kájovští v Benešově nad Černou, kde porazili místní „sokoly“ 1:4 (0:2) Šedivý – Fajtl, Sadloň st., Werner, Sadloň ml. a dostali se tak do 1. poloviny tabulky. V sobotu 28. dubna se fotbalisté utkají na domácí půdě s týmem Sokola Soběnov. Upozorňujeme příznivce kájovského fotbalu, že začátky domácích utkání byly přesunuty ze 17. hodiny na 10:15. top


Obecní poplatky - jak platit bezhotovostně

Veškeré informace ohledně bezhotovostní platby naleznete na straně Obecní úřad - Poplatky a způsob úhrady. top


Společenská kronika

Děti narozené v prosinci 2006 a letos:
Lukáš Mitrevski, Karel Kotlár, Jonáš Novosad, Adéla Perníková, Barbora Bayerová, Eva Fišerová.
Rodiče pozveme na vítání občánků osobním dopisem.

Navždy nás opustili v prosinci 2006 až dubnu 2007
Marie Plánská 23. 12. 2006
Antonie Beranová 25. 12. 2006
František Kolář 20. 03. 2007
Josef Peřina 27. 04. 2007

Blahopřání k jubileu či narozeninám nad 70 let věku v lednu až květnu
 Kájov:
Jan Pluhař, Jaroslav Pišl (81), Marie Kmochová (81), Anna Kalischková, Štefan Koperdák, Blažena Mojžíšová (82), Hildegard Gőtschl, Josef Bauer, Vlastimil Motlík, František Kropík (89), Antonín Nechanický, Augustinová Matylda, Marie Pouzarová (90), Rudolf Herbst, Juraj Vavrek, Bedřiška Červová, Marie Fraňková (82), Jana Papežová (83), Libuše Zuzáková, Lízalová Zdeňka, Augustinová Ludmila (84)
 Kladné:kronika
Jan Šustr (80), Marie Kéryová
 Kladenské Rovné:
Gertruda Jakešová
 Křenov:
Josef Petrášek, Štefan Sojka, Mária Karalová
 Mezipotočí:
Wilhelmine Kiněvová, Marie Křížová
 Novosedly:
Jan Pekař (83)
 Staré Dobrkovice:
Anna Mrowiecová, Jiří Russfell (80)

Informace:
Nakladatelství Herbia, spol. s r.o., Novohradská 16, 370 01 České Budějovice vydalo fotografickou encyklopedii „Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok 2000 – Jihočeský kraj“. Vydání podpořili v roce 2004 Česká komise pro UNESCO, Jihočeský kraj a EU. Objemná publikace mapuje 348 objektů na 472 stranách s 1138 barevnými fotografiemi všech kasteologických památek, které jsou alespoň v nepatrných zbytcích viditelné nad zemí. V současné době je možné ji koupit přímo u nakladatele za výrobní cenu 474 Kč vč. DPH. Lze ji zaslat i poštou, v tom případě se však cena zvýší o balné a poštovné.
Objednávky poštou, e-mailem tisk@herbia.cz nebo telefonicky 383 354 615, 386 352 060. top


Fotokronika

kronika01

2. 2. 2007
 vítání nových občánků – Mariny Stropkové, Jana Puffera, Adély Augsbergerové

kronika02

23. 2. 2007
 vítání nových občánků – Jana Karaly, Karolíny Bohdalové, Sáry Zoe Nowakové, Ondřeje Bártla, Jana Dvořáka, Vojtěcha Čížka.

kronika03

Revitalizaci toku Polečnice provádí Povodí Vltavy – týká se koryta a břehů, cílem je zpomalení toku vody krajinou.

kronika04

4. 4. 2007
 kobylka Pampeliška po zastřeleném huculovi Darjeem. Protože kulka zmizela, pachatel zůstal neusvědčen.

kronika05

27. 04. 2007
 Firma Podan s.r.o. se stěhuje do budovy OÚ. Byl vybudován zvláštní vchod přímo do 1. poschodí.

kronika06

27. 04. 2007
 se do Kájova na komín paneláku přistěhoval čapí pár. V ubytování mu pomohli starosta a hasiči.

top

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz ext