časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15


img
Obsah čísla:

Starosti starosty – nejsou zbytečné?!
Vážení spoluobčané, jak se denně pohybuji po jednotlivých částech obce, mám radost z toho, že se vzhled obce neustále vylepšuje. Slyším od lidí, kteří Kájov navštěvují, slova chvály, kterou opravdu nešetří.
 Skutečně mě vždy znovu a znovu potěší, když pochvalu slyším. Na druhé straně jsou věci, které mě doslova dráždí, a proto na ně dnes chci upozornit občany, kterých se to týká. Mám pro ně takový svůj výraz „kopičkáři“. Mají své zahrady krásně upravené, ale na přilehlém obecním pozemku je složeno jejich dřevo, kopičky kamení a hlíny, kůry nebo písku apod. Lze toto chování pochopit, když si někdo nechá dovézt dřevo nebo materiál na stavbu a nemůže zpravidla s tímto nákladem až na svůj pozemek. Jenže aby tento materiál – ona „kopička“ - byl pak na obecním pozemku celý rok, někdy i déle, to je od těchto občanů nezodpovědné a sobecké. Vzhled obce je obrazem lidí, kteří v ní žijí. A je pravda, že v ní žijí lidé různí, tedy i ti, kteří mají svou zahradu vyšperkovanou, a to, co by ji hyzdilo, odsunou na pozemek obecní. Před domem mají i nadále nepořádek, ale ten už jim nevadí, neboť je na obecním.
 Tímto článkem chci občany požádat o nápravu. Pro ty, kteří mou žádost nepochopí, je připravena vyhláška obce č. 2/2003, o místních poplatcích, část IV., využívání veřejného prostranství. Obsahuje i sankce, které bych opravdu nerad použil.
 Ještě jeden problém, na který bych chtěl upozornit, mě poslední dobou trápí, a tím je kouření na veřejném prostranství a s ním spojené pohozené nedopalky, vajgly či špačky. Také jsem (bohužel) kuřák, a to silný, ale nikdo mě nikdy neuvidí, abych nedopalek odhodil na zem. Máme v obci mládež, jež chce být dospělá právě kouřením. Scházejí se před obecním úřadem u sochy matky s dítětem, v autobusové čekárně i jinde. Podívejte se sami na těch místech, jak to tam vypadá. Sám jsem je napomínal a napomínám, ale zbytečně, možná i proto, že totéž chování vidí u mnohých dospělých, kteří když dokouří, také hodí nedopalek na zem a zašlápnou. Občas se musí nechat ona úroda „špačků“ uklidit na obecní náklady, a situace se opakuje kolem dokola. Vzkazuji těmto „dospělým“ kuřákům – ze všeho si příklad z dospělých neberte. Vždyť doma také nic neházíme pod stůl, ale do koše. Omlouvám se všem těm, kterých se tento problém netýká a děkuji za pochopení.

Miroslav Červ, starosta

top


Obecní rada

Členové Rady obce Kájov se v letošním roce a zároveň od minulého čísla „Časopísku“ sešli celkem čtyřikrát, aby projednali:

 • 11 žádostí o stavební pozemek
 • 6 žádostí o odkoupení obecního pozemku, a to dvou částí pozemku č. par. 1245/2 v k.ú. Novosedly u Kájova, pozemku par. č. 1413/1 a 239/21 v k.ú. Kladné a dále pozemku par. č. 1761 a části pozemku par. č. 60/83 v k.ú. Křenov u Kájova
 • žádost o přidělení bytu
 • žádost nájemníků bytového domu čp. 85 v ulici Potoční o převedení bytů do osobního vlastnictví
 • žádost o úlevu od placení poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu
 • žádost o povolení výjimky z regulativu pro výstavbu rodinného domu z důvodu použití prvku - ploché střechy
 • návrh na zvýšení kvalifikace jednoho ze zaměstnanců obce tím, že mu bude umožněno získat řidičské oprávnění skupiny B
 • žádost obce Kájov o vyvolání jednání směřujícího k řešení majetkoprávních vztahů mezi obcí Kájov a MV ČR z důvodu možnosti využití nebytových prostor dříve využívaných Policií ČR
 • nabídku na opravu chodníku k prodejnám potravin SPAR ROYAS a Flop Jaroslav Sládek
 • nabídku na opravu komunikace v křižovatce „U třech svatých“
 • návrh na rekonstrukci veřejného osvětlení v Křenově

Dále bylo předmětem jednání:

 • nová smlouva na pojištění majetku obce Kájov
 • smlouva o čištění odpadních vod mezi obcí Kájov a JIP Větřní
 • zpráva o bezpečnostní situaci v rámci působnosti OOP Větřní
 • zpráva o kontrole výkonu státní správy na úseku matriky a dalších činností s matrikou souvisejících
 • vyjádření Správy CHKO Blanský les k případnému prodeji pozemků v Křenově
 • řešení problémů při vyúčtování vodného a stočného v případech, kdy odběratel pro potřeby v domácnosti užívá zároveň vodu obecní a i z vlastního vrtu
 • prodej hasičského vozu AVIA 30 jedinému zájemci
 • nutnost opravy místní komunikace v části obce Křenov

Obecní rada vzala na vědomí

 • informace ze sněmu starostů
 • informace o průběhu a výsledku inventarizace majetku
 • děkovný dopis občana
top
Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo už dvakrát a na svých jednáních schválilo:

 • prodej částí pozemků par. č. 1716/1, 227/1, 60/83 a 1761 v k.ú. Křenov u Kájova, prodej pozemků par. č. 239/1, 1413/1 a 1554/2 v k.ú. Kladné, prodej části par. č. 1245/2 v k.ú. Novosedly u Kájova, směnu pozemků v k. ú. Kladné, a to části par. č. 2013/3 a 2097/1 za část pozemku par. č. 4/4, směnu pozemků par. č. 91/4, 969/1 v k.ú. Novosedly u Kájova za pozemek par. č. 72/2 díl 1 v témže k.ú. a směnu pozemků v k.ú. Kladenské Rovné dle GP 104-251/2007
 • darovací smlouvu na převod pozemku par. č. 131/2 v k.ú. Kladné
 • cenu obvyklou pro prodej pozemků v obci Kájov ve výši 80 Kč/m2 a v ostatních částech obce ve výši 40 Kč/m2 s platností od 1. 1. 2008
 • rozpočtové změny v roce 2007
 • rozpočet obce na rok 2008
 • cenu vodného ve výši 15 Kč/m3 a stočného 10 Kč/m3 s platností od 1. 1. 2008
 • dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Kájov č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, upravující celkovou částku tohoto poplatku na 475 Kč na osobu a rok
 • vnitřní směrnici pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zák. č. 136/2006 Sb.
 • výjimku z regulativu pro stavbu rodinného domu „U Štěpků“ týkající se sklonu střechy a výjimku z regulativu pro stavbu 5 rodinných domů v Kladenském Rovném týkající se taktéž sklonu střechy
 • zprávu o hospodaření obce Kájov v roce 2007
 • skutečnost, že obec Kájov nebude v roce 2008 zvyšovat koeficient pro výpočet daně z nemovitostí pro rok 2009
 • stanovení limitu minimálního objemu odpadních vod (stočného) pro odběratele, kteří využívají pro potřeby v domácnosti vlastní vodní zdroj i vodu z obecního vodovodu, ve výši 35 m3 na osobu a rok
 • žádost o převod pozemků par. č. 1774/1 díl 2, 1429/1 díl 3, 1430, 1757/1 díl 2 v k.ú. Křenov u Kájova a par. č. 2077/5 v k.ú. Kladné od Pozemkového fondu České republiky do majetku obce Kájov
 • prohlášení obce Kájov k pozemkové úpravě lesů mezi obcí Kájov a Lesy ČR
 • spisový řád obce Kájov
 • zastavovací studii pro stavbu RD srubového typu v lokalitě Přelštice

odložilo jednání ve věci:

 • převodu bytů v domě čp. 85 v ulici Potoční do osobního vlastnictví

vzalo na vědomí:

 • plán investičních akcí na rok 2008
 • informaci předsedy finančního výboru o provedení inventury obecního majetku
top
Zpráva o hospodaření obce 2007

Počáteční stav účtu k 1. 1. 2007: 4.359.310,14 Kč
Rozpočet schválený: 20.002.000 Kč
Rozpočtové změny:

 1. objem 1.586.000 Kč
 2. objem 303.500,- Kč
 3. objem 3.937.000,- Kč

Plnění rozpočtu k 31.12.2007:

 příjmy v tis. Kčplnění %výdaje v tis. Kčplnění %
daňové příjmy16.213,1100,68  
pěstební činnost1.659,699,98972,6100,01
správa v les. hosp.  53,1100,26
silnice   5.546,199,93
ost. pozemní komunikace  10,998,95
podpora ost. činností58,2100,75  
pitná voda642,5 100,16763,799,57
odvádění a čištění vod254,599,8595,1100,04
základní školy  1.638,499,9
knihovna0,893,3377,6100,14
kulturní památky  9599,7
SPOZ  76,599,32
tělovýchova  50100
bytové hospodářství223,299,661.591,599,59
nebyt. hospodářství182,499,93203,4100,18
veřejné osvětlení  677100,14
pohřebnictví45,4100,844,895,2
komunální služby1.713,699,86590,811,3
sběr a svoz nebezp.odpadů  18,1100,54
sběr a svoz odpadu460,5100,1800,899,98
sběr a svoz ost.odpadů8,6101,1857100,06
veřejná zeleň  1.299,399,98
požární ochrana  77100
zastupitelstvo  1.042,8100,02
činnost místní správy391,190,852.491,699,97
ostatní finanční operace z let min.  4,794,86
obecné příjmy59,2100,27  
pojištění76,599,98  

Konečný stav účtu k 31.12.2007 - 5.093.177,71 Kč

top


VEŘEJNÝ INTERNET – internet je k dispozici v obecní knihovně každou středu od 16 do 19 hodin. Služba je poskytována zdarma, tisk na černobílé tiskárně A4 – 1,50 Kč/strana. Začátečníky zaškolí M.Semecká.


Czech POINT i v Kájově - po zavedení příslušné softwarové technologie náš obecní úřad vydává také ověřené výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí i z rejstříku trestů, neboť jsme se přihlásili k projektu Czech POINT externí odkaz.


VÝROČNÍ ZPRÁVA o informacích poskytnutých Obecním úřadem Kájov v roce 2007 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • Počet písemných žádosti o informace: 0
 • Počet žádostí podaných elektronicky: 12
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 • Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
 • Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. jsou občanům poskytovány běžně prostřednictvím telefonu, popřípadě přímo na obecním úřadě.

Podání informací nebylo zpoplatněno.

top


Josef Iro: Reprezentuji republiku i svou obec

img Znáte ho, Kájováci? Vysoce pravděpodobně. Znáte jej jako svého spoluobčana, mnozí jako svého šéfa. A další mu fandíte jako úspěšnému automobilovému sportovci, který je od letošní sezóny zařazen Federací automobilových sportů České republiky mezi reprezentanty České republiky v automobilovém (rallye crossovém) sportu. Zařazeni do reprezentace byli ještě dva Jihočeši - Roman Častoral ze Strakonic a Zdeněk Čermák z Českých Budějovic.

imgJosef Iro jezdíval ve svých jednadvaceti motocross, v letech 1993 – 1996 to bylo rallye, od roku 1997 pak rallye cross (s přestávkou - kvůli úrazu pánve a páteře, který utrpěl při jízdě na čtyřkolce). Sedí přede mnou a s chutí povídá o svém velkém koníčku. Dávám mu otázky hodně laické, a on trpělivě a klidně vysvětluje. Rallye cross se jezdí v uzavřeném okruhu max. do 1 km a po povrchu, který je z 50% zpevněný, z 50% tvořen šotolinou. Soutěž trvá cca 2 dny, jede se trénink, tři rozjížďky po pěti soutěžících, a finále. Za závod se najezdí až 60 km. Tak to na úvod a ptám se dále:

Je možné na autech ještě něco vymýšlet?
Moc se vymýšlet nedá, protože nad homologaci jít nelze. Závodní auta musí splňovat tzv. homologační list.
   Jaké máte soutěžní auto?
Nyní Škodu Octavii RS, 190 koní, objem 2l bez turba, s předním náhonem.
   Řekněte mi, kterou vlastnost vidíte pro závodníka jako hodně důležitou?
Houževnatost, rychlost a odvahu - nebát se jít i do “tlačenice”.
   Mistrovství Evropy v rallyecrossu, to jistě nejsou jen krásné závodní tratě, v lepším případě sláva a vítězství, státní dotace, ale přinejmenším také pomalé trmácení se obytným autobusem při cestování tam a zpět se závoďákem v zádech. Řídíte sám? A co když se na turné za dvěma závody hned na prvním něco přihodí závodnímu autu?
To ne, sám neřídím, v řízení busu se střídáme. A pokud se porouchá auto, musíme je opravit. Proto je dobrý mechanik absolutní nutností. Kdo máte doma šikovného patnáctiletého kluka, ať se nám přihlásí, potřebovali bychom stálého mladého mechanika. Sami si jej zaškolíme, a navíc - podívá se do světa. Chtěl bych přitom touto cestou velmi poděkovat svému mechanikovi Miroslavu Čabajovi – celou zimu trávil soboty neděle přípravou nového auta na Mistrovství Evropy.
   Jaké závody a kde Vás čekají?
Máme svůj podrobný kalendář na www.rallyecross.cz externí odkaz. Závody se jezdí od dubna do října celý rok, některé se započítávají do Mistrovství Česka a Rakouska a Zóny Střední Evropy, další do Mistrovství Evropy. 18. – 20. dubna v rakouském Nordringu (ZSE a MČR), následuje 2. - 4. května Lousada v Portugalsku (ME), a hned 9.-11. května Kerllabo – Francie (ME), 16. – 18. května Sosnová u nás (ZSE, MČR), 30. 5. – 1. 6. Nyirád v Maďarsku (ME), 6. – 8. června Greinbach v Rakousku (ME), 13. - 15. června Slomczyn v Polsku (ZSE , MČR) – a tak dál, až do 10. – 12. října Greinbach v Rakousku (MČR). Na uvedené webové adrese se o bjevují průběžné výsledky a průběžné pořadí.
   Držíme palce a přejeme hlavně štěstí. Doufáme, že se s námi v některém příštím čísle podělíte o zážitky z mistrovství.
Velice rád, bude-li zájem.

Libuše Semecká

top


Očima školáků - čápi se vrátili

imgNávrat čápů do Kájova neunikl snad nikomu. Děti ve škole je namalovaly při stavbě hnízda a prostřednictvím Časopísku se svými obrázky mohou pochlubit

Tak to jsou autoři čapích obrázků: Pavla Valčuhová, Ema Mocová, Samuel Slovák, Miroslav Kohout, Šárka Nováková, Kateřina Baťková, Kryštof Pavlíček,Tomáš Hojer, Denisa Zahradníčková, Dana Bauerová, Tereza Cábová, Tereza Jakubcová, Nikola Cimlová, Petra Feslová, Tomáš Krupka, Lenka Haklová

img img img img
img img img img
img img img img
img img
top
Jak se nám vede ve školním roce

Opět jsme vkročili do poslední čtvrtiny školního roku. Od začátku druhého pololetí jsme stihli spoustu zajímavých a veselých akcí.
  V lednu jsme měli v 1. třídě vzácnou návštěvu z mateřské školy. Na své starší kamarády se přišli podívat budoucí prvňáčci, které o pár dní později čekal pohádkový zápis do 1. třídy. Všichni byli moc šikovní, společně se sejdeme ještě v květnu, kdy si děti budou moci vyzkoušet „Školu na zkoušku“ už se svou paní učitelkou a ve své budoucí třídě.
  Děti, které už do školy chodí, dostaly za krásná vysvědčení dárek – byli jsme se podívat na výstavě dinosaurů v Českých Budějovicích. O pololetních prázdninách a navazujícím víkendu jsme se zúčastnili akce „Ledová Praha“. Tři dny jsme měli zajištěné ubytování ve škole Hůrka (spali jsme ve vlastních spacácích na karimatkách). Navštívili jsme v Praze spoustu zajímavých míst: Podmořský svět, Letiště Ruzyň, Pražský hrad a katedrálu sv. Víta. Prošli jsme se Zlatou uličkou, byli jsme v Muzeu hraček. Podařilo se nám vidět i výměnu hradní stráže. Byli jsme také na výstavě obrázků Josefa Lady. Velmi milým a příjemným zážitkem pro všechny bylo setkání s panem Karlem Gottem. Toho jsme potkali v dětském koutku, velmi ochotně se s námi vyfotil, podepsal se a chvilku s dětmi povyprávěl.
  V únoru nás čekal týdenní lyžařský pobyt na šumavském Špičáku, počasí bylo na lyžování úplně ideální, na konci pobytu lyžovali krásně už úplně všichni. O týden později pak byl karneval, který jsme pořádali ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Č. Krumlov. Opět se tu setkaly děti s handicapem s dětmi zdravými a všichni bez rozdílu si užili plno legrace. Účast byla vysoká (asi 70 dětí) a masky byly velmi povedené.
  Velikonoce jsme přivítali zdobením vajíček, jak na to nám ukázala paní Lenka Baťková. Kromě toho jsme pekli a zdobili perníčky, děti ve školní družině si upekly i beránky.
  Spoustu zajímavých akcí měly i děti v naší mateřské školce. Na začátku ledna se děti z Berušek se seznámily s tradicí Tří králů a popřály mnoho štěstí do nového roku kamarádům ze Včeliček a zaměstnancům MŠ.
  V únoru probíhal v MŠ „Masopustní týden“. Děti „napekly“ koláče z modelíny, vyrobily si obličejové masky a celý týden vyvrcholil karnevalem. Samozřejmě nechyběl průvod po mateřské škole, pohoštění ani tanec.
  Před Velikonocemi proběhla další společná akce s rodiči. Vyráběli jsme velikonoční výzdobu, malovali a zdobili kraslice, a kdo byl trpělivý, dočkal se i opravdové velikonoční pomlázky, které ochotně vyráběl p. Klásek.
  Jako každý rok i letos se děti seznámily s tradicí "vynášení Moreny" a tu svoji, vlastnoručně vyrobenou, vyprovodily říkadly a hodily ji do Polečnice. Morena (správně Morana) je ve slovanské mytologii bohyně zimy, smrti a noci.
  7. dubna se uskutečnil zápis do mateřské školy. Zájem o umístění dětí byl veliký. Bylo podáno 14 žádostí. Děti budou přijímány podle předem stanovených kritérií a dle volných míst v MŠ.
  Fotografie ze všech akcí a podrobnější informace si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách na adrese www.zskajov.cz externí odkaz.

Lenka Augustinová


Kájovský fotbal

Velikonoční svátky prožívali fanoušci okresních fotbalových soutěží v duchu dohrávek podzimních kol. O prvním dubnovém víkendu se svým 12. kolem naplno rozjela jarní část soutěže okresního přeboru mužů. V sobotu 5. dubna hostil Sokol Kájov tým Dolního Dvořiště. Naši fotbalisté pravděpodobně nevkročili na trávník pravou nohou a podlehli hostům 1 : 6 (0:3). Z domácích skóroval pouze J. Palouda, nová posila Kájova, a to z penalty. Budiž fanouškům útěchou, že byli kájovští poraženi prvním týmem v tabulce. O týden později, v neděli 13. 4. se hrálo na Lipně. Třináctka v kalendáři nepřinesla našim fotbalové štěstí a Sokol Kájov podlehl týmu FC Vltava B 3 : 0 (1:0).
  Na domácím hřišti se hrálo v sobotu 19.dubna s Rožmberkem a Kájováci vyhráli zásluhou Libora Fajtla 1 : 0. Po 14.kole je v čele tabulky FK D.Dvořiště s 37 body, Sokol Kájov je na sedmé příčce se 14 body.

Šipky - průběžné pořadí

1. liga J. Čechy - první místo: Matouš Dobrovská Lhotka s 54 body, Pohodáři Kájov A obsadili 12. příčku s 10 body

1. liga žen J. Čechy - první místo: Do roka a do dne JH s 21 body, Pohodářky Kájov obsadily 5. příčku se 3 body

3. liga J. Čechy - první místo: Frisco Dobrá voda u ČB s 45 body, Pohodáři Kájov B zaujímají 7. místo s 19 body

top
Společenská kronika

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří letos v lednu až dubnu oslavili své narozeniny, a dále jmenovitě těmto jubilantům, kteří se narodili nejméně před 70 lety:
 Jan Pluhař, Jaroslav Pišl (82), Marie Kmochová 82, Anna Kalischková (80), Štefan Koperdák, Blažena Mojžíšová (82) Hildegard Gőtschl (sestra Tabitha), Josef Bauer, Vlastimil Motlík (80), František Kropík (90), Antonín Nechanický, Matylda Augustinová (80), Rudolf Herbst Juraj Vavrek, Bedřiška Červová z Kájova, Jiří Russfell (81) ze Starých Dobrkovic, Josef Petrášek a Štefan Sojka z Křenova, Vlasta Prchalová z Lazce, Gertruda Jakešová z Kladenského Rovného

Navždy odešli
21. 02. 2008 paní Božena Bayerová z Křenova (nedožitých 85)
02. 03. 2008 paní Marie Pouzarová z Kájova (nedožitých 92)
28. 03. 2008 pan Jiří Rudolf z Kájova (nedožitých 62)
12. 03. 2008 tragicky zemřel na kájovské silnici smrtí zastřelením Filip Kojecký z Přerova (19 let). Případ je ve vyšetřování.

Poděkování
Děkuji všem, kdo se 6. března přišli rozloučit s mou maminkou, paní Marií Pouzarovou.

Věra Pluhařová

Děkujeme všem, kteří projevili účast a přišli se ve velkém počtu rozloučit dne 31. března s mým manželem Jiřím Rudolfem.

Miloslava Rudolfová


Zajímavá čísla z obecní evidence obyvatel
V roce 2007 se do obce přihlásilo 72 obyvatel a narodilo se 27 dětí. Odstěhovalo se 55 a zemřelo 6 občanů. Letos se v prvním čtvrtletí přihlásilo 16 nových obyvatel, narodily se dvě děti. Odstěhovalo se 8 obyvatel a zemřeli 3 občané Kájova.

Zajímavé výročí z naší obecní historie
V roce 1918 vlastním nákladem vydal Karel Rada, kaplan v Kájově, brožuru „Poutní místo Kájov“ (90 let)
V roce 1933 byl do zdejší školní budovy zaveden elektrický proud.(75 let)
V roce 1263 první písemné zmínky o Kájově – v darovací listině českého krále Přemysla Otakara II se praví, že daruje Kájov, Kladné a Záhorkov klášteru ve Zlaté Koruně.(745 let)

Antonín Šíma, obecní kronikář

Změna územně plánovací dokumentace č.1
Obec Kájov má schválený územní plán ze dne 08. 10. 2002. Vzhledem k tomu, že pro potřeby obce a některých spoluobčanů je třeba v něm provést některé změny, bude zahájeno jednání o změně č.1. Proto upozorňuji případné žadatele o změnu územního plánu, aby svoje požadavky podali na Obecním úřadě v Kájově nejpozději do 13.6.2008, a to na předepsaných tiskopisech. Tiskopisy obdržíte na obecním úřadě, nebo si je stáhnete na el. úřední desce . Jednotlivé požadavky na změnu ÚP budou projednány na červnovém zasedání zastupitelstva obce.

M.Červ, starosta

Zamyšlení
 Když si přečteme v novinách zprávu o tom, že děti pro svou zábavu utýraly psa, nebo třeba, že se našlo štěně drátem přivázané ke kmenu stromu, otřeseme se hrůzou a jsme nuceni se zamyslet nad tím, co dotyčné lidi vede k tak hrozivým činům. Co mohlo tak strašného provést to malé zvířátko, že si zasloužilo tak krutý trest? Těžko hledáme odpověď.
img    I v naší vesnici se vyskytl někdo, kdo si potřeboval svůj vztek vybít tím, že otrávil domácí miláčky svých spoluobčanů. Asi si ten dotyčný neuvědomuje, že jednak způsobil značnou bolest němé tváři a zároveň citovou újmu jejímu majiteli. Vždyť chlupatí kamarádi bývají často právoplatnými členy rodin. Původce těchto nemorálních činů by si měl uvědomit, že jeho počínání je i trestné. Pokud si tímto způsobem řeší své osobní problémy, či léčí komplex, existují přece i jiné způsoby.

Martina Kopřivová


Studio Lock - Erika Jílková, Kájov, ul.Krátká 352, oznamuje, že v její provozovně se poskytují nové služby, a to manikúra, pedikúra a masáže. Objednat se můžete na telefon 775 910 668.

top
Fotokronika 2007/2008

img23. 12. 2007 se konal ve 14 hodin v kostele Živý betlém. Účinkovaly jako každý rok kájovské děti pod vedením řádových sester.

imgV “Ledové Praze“ o pololetních prázdninách se školáci potkali s Karlem Gottem, který se jim podepsal a vyfotografoval se s nimi.

img23. 2. 2008 každoroční karneval - pořádá kájovská škola s Klubem rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Český Krumlov.

img29. 12. 2007 se v okolí obce Kájov uskutečnil první ročník cyklistického závodu horských kol.

img22. 02. 2008 jsme vítali Marka Štrbka z Kladného, Elišku Mrázovou, Matěje Petráška, Petra Pavlíčka z Kájova a Karolínu Benčovou z Novosedel.

imgDuben 2008 - probíhá výměna pražců na železničním svršku trati Kájov – Černý Kříž.

 

top

Mimořádná příloha - odpady

Odpady, odpady a zase odpady
Odpady jsou čím dál větším problémem světovým, republikovým, a také naším obecním. Zejména finančním.
  Od ledna letošního roku jsme zvýšili místní poplatek za svoz, třídění a ukládání odpadu z domácností na 475 Kč/osoba/rok. Vycházeli jsme z nákladů loňského roku tak, aby byly náklady a příjmy vyrovnané. V měsíci březnu jsme dostali od Služeb města Český Krumlov a.s. vyrozumění, že částka za uložení odpadu (nyní je to 850 Kč/t) na skládce Lověšice bude zvýšena od 1. 7. 2008 o neskutečných 240%!!! Hledají se ve spolupráci se Službami města Český Krumlov jiná, levnější řešení, aby finanční dopad na obce nebyl tak krutý.
  K úsporám můžeme přispět i my sami občané - zejména tím, že budeme odpad řádně třídit, do popelnic dávat jen to, co do nich patří, a přistavovat je k vývozu jen plné. (Při kalkulaci za odvoz a uložení odpadu se počítá jak tonáž, tak počet vyvezených popelnic).
  Chtěl bych Vás poprosit, abyste tedy nenechávali popelnice stát před domem trvale, abyste si je vždy po vývozu uklidili a k dalšímu vývozu ji přistavili až v den vývozu (v pátek) a jen pokud je naplněná. Toto ostatně ukládá uživatelům obecní vyhláška o svozu komunálního odpadu č. č.2/2005, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kájov. Takto budou skutečné náklady na svoz a uložení co nejmenší a třeba to přispěje i ke snížení ceny za vývoz a uložení odpadu - a přitom se zlepší celkový vzhled obce.
  Děkuji za pochopení a spolupráci.

Miroslav Červ, starosta

Od 1. 1. 2008 došlo v naší obci ke zvýšení těchto poplatků
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 u osob trvale hlášených ...475 Kč/osoba/rok
rekreační objekty ...475 Kč/nemovitost/rok
Vodné a stočné v případě napojení domácnosti výlučně na vodovodní řad obce
Vodné ... 15 Kč/m3
Stočné ... 10 Kč/m3
Vodné a stočné v případě napojení domácnosti na vodovodní řad obce + vlastní studnu
Vodné dle spotřeby naměřené vodoměrem ... 15 Kč/m3
Stočné paušálem (35 m3/osoba/rok) ... 10 Kč/m3
Ostatní poplatky zůstaly nezměněny.

Platba veškerých poplatků v pokladně obecního úřadu Po, St 7.00 – 17. 00 nebo převodem na účet 3422241/0100 Komerční banka Český Krumlov, podrobnější informace na www.kajov.eu/urad-uhrady Dotazy: janyova@ou-kajov.cz, tel. 380 731 134, koprivova@ou-kajov.cz , tel. 380 731 207

Vývoz popelnic
Od pátku 2. května 2008 až do října se budou v celém Kájově popelnice vyvážet jen každý sudý pátek: 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 26.9., 3.10. a dále pak budou vyváženy opět každý týden. Snížením četnosti svozů v létě se snaží obec ušetřit, neboť náklady na vývoz a uložení odpadu se letos enormně zvýšily.

Třídit odpady má smysl
Víte, že

 • z 50 recyclovaných PET lahví může být vyrobena jedna fleecová bunda ?
 • z 5 skleněných lahví 1 skleněná váza ?
 • 80 procent nových lahví se vyrábí z recyklovaného skla ?
 • 1 kontejner plastů uspoří 30l nafty ?
top
Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností

V sobotu 17. května 2008 na níže uvedených stanovištích bude možno předat tyto odpady:

 • Velkoobjemové – např. staré matrace, starý nábytek, pneumatiky pouze z osobních automobilů
 • Nebezpečné – např. akumulátory a baterie, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice vč. jejich prázdných obalů, čistící tkaniny, vyřazené obrazovky, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, chladničky a obdobná zařízení s obsahem chlóruhlovodíků

Na níže uvedených stanovištích bude možno předat tyto odpady velkoobjemové – např. staré matrace, starý nábytek, pneumatiky však pouze z osobních automobilů, a nebezpečné – např. akumulátory a baterie, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice vč. jejich prázdných obalů, čistící tkaniny, vyřazené obrazovky, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, chladničky a obdobná zařízení s obsahem chlóruhlovodíků.

StanovištěDoba od - do
Kájov – u májky08.00 – 11.30
Kladné – náves12.00 – 12.30
Mezipotočí – u váhy13.00 – 13.30
Kladenské Rovné – u kovárny13.45 – 14.15
Novosedly – náves14.30 – 15.00
Křenov – u Jílků15.15 – 15.45
Staré Dobrkovice – mlýn, u kontejnerů16.00 – 16.30
Staré Dobrkovice – náves 16.45 – 17.15

Náklady na tento jednorázový svoz odpadů uhradí obec Kájov. Svoz není určen pro podnikatele. Žádáme občany, aby se řídili pokyny osádky sběrného vozidla, a neukládali odpady na zem, ale přímo do kontejnerů.
Na vyjmenovaných sběrných místech lze ukládat na označeném místě dne 17. 05. 2008 také kovový odpad, tento výhradně max. do 12 hodin. Poté bude sebraný železný šrot ze stanovišť odvezen Sběrnými surovinami Český Krumlov.

top

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz ext