časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15


img
Obsah čísla:
Máme rádi pejsky – a také pejskaře?

Jak kdy a jak které! Mám radost, že pejskařů, kteří berou ohled na své okolí, stále přibývá. Chodí venčit své miláčky mimo vnitřní část obce, a když už se přihodí a pejsek vykoná potřebu na veřejném prostranství přímo v obci, tedy po nich uklidí. Vzít si s sebou na vycházku se psem mikrotenový sáček a kousek papíru je pro některé spoluobčany samozřejmostí. Odpadkových košů, kam je možno psí exkrementy odložit, máme v obci více, než kdekoliv jinde.

imgBohužel, velká část pejskařů venčí své miláčky v obci na naprosto nevhodných místech (např. v parcích, kde jsou umístěny herní prvky pro děti) a také v ulicích, kde dělají, že si prohlížejí okolí a že si vůbec nevšimli, že před cizím domem jejich pes něco zanechal. Každý, kdo chodí venčit pejska, by se měl sám nad sebou zamyslet, zda toto na něj platí, nebo ne. Vždyť je tolik možností poodejít na různé strany do volného prostranství mimo obydlenou část a tam dát svému pejskovi volnost.

Posuďte sami, zda má tento článek své opodstatnění. Čistota obce je věcí nás všech a zejména ti občané, kteří psa nemají, si na tuto skutečnost oprávněně stěžují. Děkuji za pochopení.

Miroslav Červ, starosta

top


Rada obce projednala a schválila

Rada obce Kájov se v letošním roce sešla zatím čtyřikrát, a to 20. ledna, 10. února, 4. března a 17. března a předmětem jejích jednání bylo:

 • 5 žádostí o stavební pozemek – žadatelé byly zaevidováni a vyrozuměni
 • 3 žádosti o odkoupení obecních pozemků a to: par. č. 1197/12 v k.ú. Kladné (část obce Staré Dobrkovice), par.č. 104, 105, 106, 107, 108, 163/1 a 164 v k.ú. Kladenské Rovné a dále pozemků v k.ú. Novosedly u Kájova na par. č. 937/1, 937/2, 938/3 a 938/4 žádosti byly předloženy Zastupitelstvu obce Kájov k dalšímu projednání
 • žádost o prodloužení smlouvy na pronájem pozemků za účelem provozování atrakcí v průběhu tradiční kájovské pouti – smlouva byla prodloužena do 30. 10. 2013
 • žádost o místo uklízečky v základní škole – byla zaevidována – v současné době není místo volné
 • žádost Římskokatolické církve, farnosti Kájov o finanční příspěvek na opravu dveří v kostele vedoucích na kazatelnu - byla schválena a příspěvek ve výši 50.000 Kč bude proplacen
 • žádost o finanční příspěvek na provoz pojízdné prodejny – byla taktéž schválena a provozovateli prodejny obec přispěje částkou 24.752 Kč
 • žádost o příspěvek na činnost družstva šipkařů „Pohodáři Kájov“ – družstvo šipkařů bylo vyzváno, aby předložilo vyúčtování dosud poskytnutých příspěvků a dokumentaci o výsledcích - poté byla schválena výplata příspěvku ve výši 15.000 Kč
 • žádost občanů části obce Lazec o snížení poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu – otázka ekonomičtějšího provozu odpadového hospodářství je v jednání
 • dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k ZTV Boletická III. – dodatek byl schválen a celková cena za dokumentaci bude navýšena o 80.000 Kč
 • smlouva o dílo na provádění zimní údržbu komunikací v obci mezi spol. IRO stavební s.r.o. a obcí Kájov – byla uzavřena
 • návrh zadání změny územně plánovací dokumentace obce Světlík – změna se netýká našeho zájmového území
 • cenová nabídka na opravu střechy nad spojovací chodbou mateřské školy ve výši 47.000 Kč – byla přijata
 • zpráva Policie ČR OOP Větřní o trestné činnosti v působnosti tohoto služebního obvodu
 • sestavení komise pro výběrové řízení na zhotovitele stavby ZTV Boletická III. – komise bude pracovat ve složení Hanselová Alena, Najbrt Roman, Šíp Bohumil, Slovák Jiří a Fišer Václav, náhradníky budou Činátl Milan, Čulík Jan, Vejvoda Daniel, Kovář Jan a MUDr. Kuchař Jiří
 • návrhy na firmu, která provede zaměření 88 parcel v lokalitě Boletická III. – 1) Geodetické práce Ing. Svatopluk Bernard, 2) spol. GEFOS a.s., 3) 1.geodetická kancelář Český Krumlov – tyto spol. byly vyzvány k podání nabídky
 • na základě podaných nabídek byla vybrána společnost 1. geodetická kancelář Český Krumlov, která podala nabídku s nejnižší cenou 571.200 Kč včetně DPH
 • plán společných zařízení právě probíhající pozemkové úpravy v k.ú. Novosedly u Kájova
 • návrh na bezúplatný převod pozemků na par. č. 9/1, 9/2, 104/3 a 1723 včetně komunikace v k.ú. Křenov u Kájova od VUSS Pardubice – návrh předložen obecního zastupitelstva
 • výsledná kalkulace ceny vodného a stočného v části obce Staré Dobrkovice za rok 2008 vypracovaná VaK Jižní Čechy a z ní vyplývající doplatek za vodné a stočné v této části obce v částce 31.500 Kč – kalkulace byla radou schválena a doplatek bude uhrazen
 • návrh na odkoupení 2 garáží, které obec Kájov v současné době využívá, od Policie ČR
 • nabídka spol. IMPROMAT na multifunkci A3 CZECH POINT 2009 v rámci příprav na novou službu datových schránek v hodnotě 60.000 Kč
 • plán obnovy vodovodu a kanalizace v části obce Staré Dobrkovice, kterou zpracoval VaK Jižní Čechy
 • řešení otázky potřeby navýšit kapacitu mateřské školy z důvodu plánovaného přírůstku (cca 21 dětí) od 1. 9. 2010 – rada rozhodla vypovědět smlouvu na pronájem nebytových prostor v MŠ panu Haňkovi provozovateli restaurace Pohoda ke dni 31. 3. 2010 – otevření nové třídy se plánuje na 1. 9. 2010
 • návrh na přijetí nové administrativní pracovnice na obec Kájov z důvodu narůstající agendy a rozšíření poskytovaných služeb (Czech Point) – na úřední desce byla zveřejněna výzva zájemcům o toto místo
 • návrh na vyplacení odměn za zpracování obecních kronik – kronikáři byli odměněni
 • přijetí brigádníka se smlouvou na dobu určitou na údržbu veřejné zeleně a veřejného prostranství od 1. 4. 2009
 • smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení kabelu NN přes pozemek p.č. 1733/1 v k.ú. Křenov u Kájova ve Křenově Dvoře, který je v majetku obce
 • zprávu Městské knihovny v Českém Krumlově o činnosti knihovny Kájov
 • byla přijata cenová nabídka ing. Radka Máry na zpracování desetiletého plánu obnovy vodovodů a kanalizací obce Kájov, která činí 13.685 Kč - zpracovaný plán bude předložen zastupitelům k projednání
 • schválení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kájov ve výši 76.395 Kč a jeho přerozdělení do fondů
 • vyúčtování neinvestičních výdajů na žáky dojíždějící na II. stupeň ZŠ do ČK – dojíždí 48 žáků a částka činí 494.262 Kč bude proplacena Městskému úřadu Český Krumlov
 • jednoduchou pozemkovou úpravu týkající se lesních pozemků v majetku obce Kájov
top
Informace k novým cestovním pasům

Informace o zahájení vydávání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s oběma biometrickými údaji Od 1. dubna 2009 se vydává nový typ cestovního pasu – jedná se o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat obsahujícím již dva biometrické údaje.

K dosavadním biometrickým údajům o obličeji na cestovních pasech (digitální foto) přibyl od 1. dubna 2009 druhý biometrický údaj, kterým je otisk prstů. (Nařízení Rady EU č. 2252/2004 ze dne 13. 12. 2004).

Cestovní pas pro dospělého občana bude platný deset let a bude stát 600 Kč, občan mladší 15 let zaplatí 100 Kč za pas s platností pěti let. Děti zapsané do pasu rodiče mohou cestovat bez vlastního cestovního dokladu jen s rodičem, u kterého jsou zapsané. Dítě zapsané v pasu rodiče před 1. zářím 2006 může cestovat s rodičem do 15 let věku, pokud dříve neuplyne doba platnosti pasu rodiče, od 1. 3. 2008 může takto cestovat dítě zapsané v pasu rodiče jen do deseti let věku. V mezidobí tj. od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat.

Žádost o pas s biometrickými údaji se nepodává na úředním tiskopise. Žadatel pouze předloží potřebné doklady. Nepřikládá se ani fotografie, jelikož příslušný úřad si ji pořizuje sám. Proto se každý žadatel musí dostavit osobně a nemůže se dát zastupovat.

Ale pozor, důležité je pro nás to, že všechny dosavadní typy cestovních pasů zůstávají platné po dobu v nich uvedenou. K cestám do států Evropské unie lze kromě nich používat platné občanské průkazy. Kájovští půjdou pro nový cestovní pas na Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439.

(ls)

top
CzechPoint

Ptáte se, co je služba CzechPoint na obecním úřadě?

Také náš úřad vydává na svém pracovišti CzechPoint ověřené výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí i z Rejstříku trestů. Dále zprostředkovává přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) a podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, vydává výpis z bodového hodnocení řidiče a ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tuto službu poskytují matriční úřady, kontaktní místa České pošty a Hospodářská komora.

Znáte službu Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou?

Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky službě Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá. (http://www.czechpoint.cz/web/eshop/)

(ls)


Víte, že ...

Časopísek už slaví desátý rok od svého vzniku? 13. 03. 2000 vyšlo první číslo. Za tuto dobu se stal nedílnou součástí koloběhu života v obci. Přináší informace,které obyvatele zajímají. Sám mohu posoudit, že to není lehká práce dělat časopis. Oceňuji, že se na Časopísku začínají podílet i občané Kájova. Přeji těm, kteří se na Časopísku podílejí, hodně úspěchů do dalších let, mnoho zdaru a odhodlání.

Antonín Šíma, obecní kronikář

My děkujeme také – panu Šímovi za slova pochvaly i za jeho příspěvky a svým čtenářům za stálou přízeň, nějak jsme si ani sami nevšimli, jak ten čas letí... V průběhu těch let se náš zpravodaj vyvíjel od podoby dělané jak se říká „na koleně“ a na obecní kopírce, kdy nebyl ani počítačový program na časopis a článečky se lepily po sloupečkách na A4 a přefotily, až po dnešní podobu, kdy nám naši finální podobu donesenou na cédéčku natiskne barevně profesionální tiskárna. Přesto nám nakonec právě ta první klopotná čísla přinášela mnoho radosti.

Za redakci Časopísku Libuše Semecká


Výroční zpráva

o informacích poskytnutých Obecním úřadem Kájov v roce 2008 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Počet písemných žádostí o informace: 0. Počet žádostí podaných a vyřízených elektronicky: 20. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0 Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. jsou občanům poskytovány běžně přímo na obecním úřadě, popřípadě prostřednictvím telefonu. Podání informací nebylo zpoplatněno.

V Kájově dne 24. 2. 2009

Miroslav Červ, starosta

top


Čísla z hospodaření obce Kájov za rok 2008
Počáteční stav účtu k 1. 1. 2008 5.093.177,71 Kč
Příjmy 20.956.420,10 Kč
Výdaje 16.038.411,53 Kč
Splátka půjčky 147.800,00 Kč
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2008 9.863.386,28 Kč
Rozpočet schválený 24.787.200,00 Kč
Rozpočet upravený 16.038.710,00 Kč
Plnění rozpočtu 99.99%

top


Společenská kronika

img Blahopřejeme spoluobčanům, kteří letos v lednu až březnu oslavili své narozeniny, jmenovitě těmto jubilantům, kteří se narodili nejméně před 70 lety:

Jan Pluhař, Jaroslav Pišl (83), Marie Kmochová (83), Štefan Koperdák, Ladislav Hoda, Blažena Mojžíšová (84) Hildegard Gőtschl (sestra Tabitha), Josef Bauer, Vlastimil Motlík (81), František Kropík (91) - z Kájova, Růžena Grillová, Josef Petrášek, Štefan Sojka z Křenova, Vlasta Prchalová - z Lazce, Jan Jany - z Novosedel.

Upřímnou soustrast pozůstalým po spoluobčanech, co navždy odešli

28. 12. 2008 František Krtek (62) z Novosedel, 22. 1. 2009 Bohuslav Mráz (89) z Kladného (Záhorkova), 7. 4. 2009 Josef Kotscher (63) z Novosedel (Hojd)

top
Ze života čápů bílých

(Na četné dotazy čtenářů na podrobnosti ze života čápů - jeden pár hnízdí již třetím rokem na kájovském panelákovém komíně - jsme odpověď našli mj. ve Wikipedii, otevřené internetové encyklopedii).

Čáp bílý (Ciconia ciconia) je asi nejznámějším českým brodivým ptákem z čeledi čápovití, je příbuzný volavkám. Vyskytuje se v Evropě, střední Asii a severozápadní Africe. Dle vyhlášky 395/1992 Sb. patří čáp v ČR mezi ohrožené druhy. Jeho váha se pohybuje v rozmezí 2,3 - 4,4 kg, samice jsou o něco menší. Dosahují výšky 95 - 105 cm, rozpětí křídel je 155 - 165 cm. Ve zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých jedinců tmavé. Na rozdíl od volavek mají čápi při letu natažený krk. Typickým zvukovým projevem je klapání zobákem, kterým se ozývají nejčastěji po příletu na hnízdo. Přitom většinou zvrátí hlavu, někdy až na záda, a načepýří pera na krku.

Čápi se vyskytují na vlhkých loukách, polích a okrajích vod, preferují otevřenou krajinu, často se však nacházejí v blízkosti lidských obydlí. Loví drobné živočichy od nejrůznějších druhů hmyzu až po hraboše, někdy také žáby. Přilétá k nám většinou koncem března a v první polovině dubna, odlétá v srpnu nebo v září na zimoviště ve střední a jižní Africe. Několik málo jedinců přezimuje.

Hnízda z větví a klacků si staví v období duben - květen na stromech, střechách, komínech, využívají i umělé hnízdní podložky. Samice snáší dvě až čtyři vejce, někdy jen jedno. Vejce zahřívají oba rodiče přibližně 33 dní. Dva měsíce po vylíhnutí se mláďata učí létat.Podobně jako lidské stavby, i čapí hnízda mají svou skrytou historii. Během let jsou na nich odchovány desítky mláďat. Hnízda mívají trvalé obyvatele i krátkodobé nájemníky, dochází na nich k bojům a ke změnám v partnerských svazcích. Některá čapí hnízda jsou třeba i po desítky let na stejném komíně nebo věži, takže se stanou jakýmsi symbolem příslušné obce nebo městečka. V literatuře se dokonce uvádí, že jedno hnízdo v Německu bylo čápy osídleno 400 let!

(ls)

top
Co je nového v Základní a Mateřské škole

imgV lednu se na své starší kamarády přišli podívat budoucí prvňáčci, které čekal o pár dní později zápis do 1. třídy. Během zápisu museli absolvovat Cestu pohádkou a plnit různé úkoly. S překonáním počátečního strachu a nervozity jim pomohly děti ze 4. třídy, které je celou cestou provázely jako čarodějnice, Červená Karkulka, Vodnice a princezny. Všechny děti byly moc šikovné a my 1. září přivítáme 16 nových prvňáčků. Předtím se s nimi ještě uvidíme v červnu v naší „Škole na zkoušku“.

O týden později pak byl karneval, který jsme pořádali ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Č. Krumlov. Opět se tu setkaly děti s handicapem s dětmi zdravými a všichni bez rozdílu si užili plno legrace. Dohromady přišlo 84 dětí a všechny masky byly velmi povedené.

imgO pololetních prázdninách jsme za odměnu vyrazili na 3 dny do Prahy, kde jsem se opět zúčastnili akce „Praha ledová.“. V rámci ní jsme navštívili Národní divadlo, Národní muzeum, výstavu Prokletí zlata Inků, letiště. Viděli jsme orloj, výměny stráží a užili si jízdy metrem.

V březnu nás čeká „Den naruby“, kdy místo paní učitelek budou jeden den učit děti ze 4. třídy. Z paní učitelek se naopak na jeden den stanou školačky. Určitě si užijeme spoustu legrace, děti si zároveň vyzkoušejí, jak je těžké pracovat s třídou plnou neposedných žáčků.

Pak už nás čeká příprava na Velikonoce - budeme mít opět projektový den s několika dílnami, kde se děti naučí plést pomlázky, malovat vajíčka, upečeme a ozdobíme perníčky. Chtěla bych poděkovat jednomu z tatínků, který nám věnoval obrovskou sklenici včelího medu - bez toho bychom perníčky péct nemohli.

Pomalu už také chystáme letní tábor v Zátoni. Tentokrát se vydáme na dobrodružnou cestu na Ostrov pokladů a budeme doufat, že se nám podaří najít několik set let ukrytý pirátský poklad.

Pro dospělé obyvatele obce byl otevřen už druhý kurz keramiky a já děkuji všem za velký zájem. Výrobky, které vznikají, je možné vidět na internetových stránkách obce.

Spoustu zajímavých akcí měly i děti v naší mateřské škole. Na začátku ledna se seznámily s tradicí Tří králů. Popřály mnoho štěstí do nového roku nejen kamarádům ze Berušek a ostatním zaměstnancům MŠ, letos se tříkrálový průvod vydal i za námi do školy, na obecní úřad a dále po celé vesnici.

Přestože letos jsme si sněhu moc neužili, děti ze školky stihly i bobovat a postavit krásnou rodinu sněhuláků na zahradě.

Stejně jako ve škole, i ve školce už se všichni chystají na Velikonoce a na společnou dílnu dětí a rodičů. Z těchto akcí se už pomalu stává tradice a zúčastňuje se jí stále více zájemců.

Děti měly opět možnost shlédnout několik velmi pěkných divadelních představení přímo v MŠ, nedávno je navštívil dokonce i kouzelník.

Lenka Augustinová, ředitelka

top
Jednorázový svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů

z domácností proběhne v sobotu 30. května 2009. Obec Kájov ve spolupráci se společností Služby města Český Krumlov s.r.o. Velkoobjemovými se rozumí např. staré matrace, starý nábytek, pneumatiky (pouze z osobních automobilů) Nebezpečnými odpady jsou např. akumulátory a baterie, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice vč. jejich prázdných obalů, čistící tkaniny, vyřazené obrazovky, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, chladničky a obdobná zařízení s obsahem chlóruhlovodíků.

Bližší informace ke svozu 30. 05. 2009

Náklady hradí obec a pro občany Kájova je svoz zdarma. Svoz není určen pro podnikatele. Ze vzdálenějších míst je nutno dopravit odpady na některé ze stanovišť. Žádáme občany, aby se řídili pokyny osádky sběrného vozidla a neukládali odpady na zem, ale přímo do kontejnerů. Dále je možno v tomto dni na výše určených a označených sběrných místech, ale výhradně jen do 12 hodin, ukládat kovový odpad. Potom bude železný šrot odvezen Sběrnými surovinami Český Krumlov. Odložení odpadu na těchto místech po 12. hodině bude považováno za založení černé skládky.

img

Kam s velkoobjemovým a nebezpečným odpadem mimo obecný svozový termín v průběhu roku? V průběhu roku můžeme na základě smlouvy obce se Službami města Český Krumlov zdarma ukládat velkoobjemový a nebezpečný odpad ve Sběrném dvoře v Českém Krumlově (výjezd z města směrem na Kaplici a cca 100 m pod prodejnou Borfaj odbočit vlevo). Je nutné jen předložit svůj občanský průkaz potvrzující trvalý pobyt v Kájově. Otevřeno je v pondělí a ve středu od 14.00 do 18.00, v sobotu od 10.00 do 16.00.

(ls)

Co nás stojí odpady?

Odpady jsou stále větším problémem nejen v rámci obce Kájov, i celostátně a celosvětově. Podívejme se, jak to funguje u nás v obci. Po zavedení paušálního poplatku 475 Kč na osobu jsme měli obavu o to, aby se nepřestalo třídit tak, jak jsme byli zvyklí. To se naštěstí nestalo a třídí se dál.

Jaké jsou skutečné náklady na odpady v obci je alarmující. V loňském roce nám odpady přišly na cca 1.400.000 Kč, přičemž na poplatcích se celkem vybralo 712.500 Kč (cca 1.500 obyv. x 475 Kč). Rozdíl doplácí obec.

Je třeba si uvědomit, že nejdražší položkou v nákladech je manipulace s popelnicí při vyvážení. Za každý výsyp popelnice platí obec 50 Kč bez ohledu na to, zda je naplněná z poloviny, nebo úplně plná. Značná částka by se tak dala ušetřit jen tím, že budeme dávat k vývozu jen popelnice plné, a pokud možno její obsah stlačíme tak, aby se do ní vešlo co nejvíce. (Proto z důvodu úspor obsluha kuka vozů dostala nařízeno, aby neprováděli výsyp u takových popelnic, které nebudou zaplněny více než z poloviny - tedy které budou poloprázdné.) Kdyby si každý občan měl platit vývoz přímo sám, určitě by využíval prostoru v popelnici více a nedával by k vývozu popelnici, která je zaplněna jen z jedné třetiny. Každý se snažíme s korunou hospodařit, a takto by to mělo fungovat i s obecními penězi při vývozu odpadů.

V roce 2008 byl v letním období prováděn vývoz odpadů 1x za 14 dní, čímž obec ušetřila cca 200.000 Kč, a proto i v letošním roce budeme takto pokračovat.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, kteří vzorně třídí jednotlivé komodity a snaží se i zmenšením (sešlápnutím) obsahu maximálně využít prostoru sběrných nádob. Zároveň bych chtěl poprosit ty spoluobčany, kteří tak dosud nečiní, aby se polepšili.

Těmito opatřeními se dá ušetřit za rok značná finanční částka, která může být použita v rámci obce ke zlepšení vzhledu a vybavení veřejných prostranství, nebo na jiném vhodném místě.

Miroslav Červ, starosta

top

Informace
STAVIVA VIDOX Kájov jsou provozovnou s kompletním sortimentem stavebních materiálů. Zajistí i odvoz nakoupeného materiálu auty s hydraulickou rukou, výhodou je zpětný odběr u nich zakoupeného materiálu, pokud vše nespotřebujete. Otevřeno mají od pondělí do pátku v časovém rozmezí od půl osmé do čtyř odpoledne a v sobotu od 8 do 11 hodin. Telefon 380 727 760 nebo mobil 602 159 504, e-mail staviva.kajov@vidox.cz

 


Sport - kájovský volejbal

Volejbal v Kájově Na počátku letošního roku, v sobotu 24. ledna, uspořádalo družstvo místních volejbalistů turnaj v odbíjené. „Kájov Cup“ . jak jej před léty pořadatelé vtipně nazvali, je příležitostí, jak změřit síly s ostatními týmy a při tom si užít spousty legrace v partě sympatických lidí. Podmínkou účasti na tomto turnaji je vytvořit smíšené družstvo hráčů, zaplatit startovné a snad ještě vlastnit smysl pro sportovní chování.

Kájovští utvořili dokonce 2 družstva ve složení: Kájov A: Alena Krauskopfová, Růža Švecová, Iva Berková, Roman Švec, Filip Jakubec a Martin Kosť, Kájov B: Eva Fišerová, Štěpánka Košanová, Petra Michálková, Petr Fišer, Petr Žilavý a Fanda Hrdina. Bohužel, ač oba týmy bojovaly jak lvi, nepodařilo se porazit favorita turnaje a na první příčce se umístil tým z Hořic na Šumavě. Kájováci obsadili stříbrný a bronzový post v pořadí jak abeceda napovídá, bramborovou medaili získali Čtveráci z Českých Budějovice, pátí byli zlatokorunští a tým Městského úřadu v Českém Krumlově skončil šestý, nakonec není přece důležité zvítězit, ale… vždyť bude ještě příležitost.

Ta se naskytla hned o dva měsíce později 28.března. Zlatá Koruna vyzvala ostatní týmy na odvetu do tamní sokolovny. Do zápolení se tentokrát zapojilo jen jedno naše družstvo ve složení A. Krauskopfová, R. Švecová, E. Fišerová, A. Sládková, P. Michálková, R. Švec, F. Jakubec a J. Čulík. Prvenství opět obhájily pravděpodobně neporazitelné Hořice na Šumavě, druzí byli tentokrát Čtveráci z ČB, Kájov byl 3., Zlatá Koruna A 4., Městský úřad ČK 5. a Zlatá Koruna B obsadila poslední příčku.

Takže posbírat síly a hurá na další turnaj! Příště se hraje v květnu v Českých Budějovicích.

top
Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo třikrát a to 29.12.2008, 4. února 2009 a 30. března 2009 na jednáních schválilo:

 • prodej těchto obecních pozemků: par. č. 2098/1 a 1197/12 v k.ú. Kladné, par. č. 431/26, 104, 105, 106, 107, 108, 163/1 a 164 v k.ú. Kladenské Rovné a pozemků par.č. 937/1, 937/2, 938/3 a 938/4 v k.ú. Novosedly u Kájova
 • návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace obce Kájov u pozemků par.č. 59/1 v k.ú. Novosedly u Kájova a par.č. 18/1, 18/2 a 248 v k.ú. Křenov u Kájova z důvodu změny způsobu užívání pozemků – pro výstavbu RD
 • kalkulaci vodného a stočného pro část obce Staré Dobrkovice zpracovanou spol. VaK Jižní Čechy a vyhlášku č.1 o stanovení výše vodného a stočného v této části obce
 • stanovení ceny vodného a stočného v obci Kájov od 1. 1. 2009 ve výši 20 Kč/m3 za vodné a 15 Kč/m3 za stočné
 • návrh rozpočtu na rok 2009
 • zprávu o inventarizaci majetku ke dni 31. 12. 2008
 • rozpočtové změny na rok 2008
 • uzavření mandátní smlouvy na územně plánovací činnost pro výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemku par.č.1342/1 v k.ú. Kladné
 • návrh zadání změny č. 2 územně plánovací dokumentace
 • firmu REVITA Group s.r.o. jako subjekt pověřený ke zpracování žádosti o poskytnutí dotace pro výstavbu ZTV Boletická III. včetně provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • nabídku bezúplatného převodu pozemků pod komunikací par.č. 9/1, 9/2, 104/3, 1723 včetně komunikace č. 02-03-12/501 v k.ú. Křenov u Kájova z majetku Ministerstva obrany ČR do majetku obce Kájov
 • záměr odkoupení dvou garáží na pozemcích par.č. 230 a 231 v k.ú. Kladné, které v současné době obec užívá, od Ministerstva vnitra ČR
 • plán společných zařízení kompletní pozemkové úpravy v k.ú. Novosedly u Kájova
 • plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Kájov na období 2008-2018
 • zprávu o hospodaření obce Kájov za rok 2008

projednalo:

 • zprávu o přezkoumání hospodaření obce Kájov (audit) za rok 2008, které bylo provedeno auditorskou společností PLAN CONTROL
 • zprávu na úseku odpadového hospodářství
 • otázku potřeby rozšíření prostor pro mateřskou školu – řešením se ukázala být přestavba současných nebytových prostor využívaných za účelem provozování restaurace Pohoda

vzalo na vědomí:

 • informaci o ZTV Boletická III
 • informaci o předpokládaných cenách pozemků v lokalitě Boletická III.

(mk)

top
Fotokronika

imgNový rok - Ohňostroj sluší i kájovskému kostelu, ohnivých kytic jsou ale každoročně plné i ostatní části Kájova

imgLeden - Tři králové s doprovodem se letos vydali z MŠ po vsi a zavítali i na náš úřad

imgZamrzlý návesní rybník v Kladném – ideální místo pro zimní hraní a sportování

imgVítání občánků 27. 2. – Karolína Žílová, Tomáš Svoboda, Eliška Kubíčková, Vanesa Jochová

imgVítání občánků 13. 3. – Petr Picek, Natálie Horová, Barbora Šádková, Matyáš Puffr, Štěpán Rehberger, a Kristýna Konečná

imgBřezen – Máme nové chodníky v Májové a Za Kapličkou, následovat bude i nový asfaltový povrch


ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 1/2009 vyšlo v nákladu 650 výtisků dne 17. 4. 2009.
Redakce:
šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorka Martina Kopřivová, grafika Margita Semecká.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420-380-731-237, e-mail ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz exttop