časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15


img
Obsah čísla:
Milí čtenáři,

tentokrát vychází náš občasník „na čarodějnice“, což je jeden z největších a nejstarších pohanských svátků, který se dodnes dodržuje a slaví jak u nás, tak pod jiným jménem i v mnoha jiných evropských zemích,. Lidé se ještě dnes scházejí u zapálených ohňů a dříve nejen na vesnicích, ale i ve městech stavěli máj, symbol mládí a nového života. Máj stávala na návsi, před kostelem, před radnicí, před domy význačných občanů, anebo menší májky před domy svobodných dívek. Spodní část musela být silná, pevná, rovná a vysoká, používal se zpravidla smrk nebo jedle. Kmen býval zbaven kůry zcela, nebo spirálovitě. Vršek tvořila bříza nebo borovice. Tu ozdobily svobodné dívky barevnými stuhami, šátky, střapci, papírovými růžemi a květy. K tomuto vršku byl připevněn na fáborech věnec z chvojí. Stavět máj nemohl jen tak někdo, ta práce byla pro chlapy, a bylo ctí, když ji mohli stavět. Bylo třeba zkušeností, souhry, síly a šikovnosti, aby se máj zdárně vztyčila a zůstala celý měsíc stát, čím byla vyšší, tím musela být bezpečnější, aby se nezřítila, proto musela být vykopána hluboká jáma, kde byl kmen dobře podepřen a zajištěn.

img Pak nastoupily dlouhé dny střídání v nepřetržitém hlídání až do konce května, kdy bylo třeba ostražitosti a odhodlání, aby nebyla máj mládenci ze sousední vsi ukradena, což bývala pro domácí velká potupa. Při kradení máje však platilo pravidlo, že se musela uřezat vysoko, až pod zelenou částí, nebo se ukradl jen věnec. Kdo toto porušil a uřezal ji u země, vysloužil si spíš potupu, než uznání. Která ves si nechala máj ukrást, nemohla pak pořádat muziku u příležitosti kácení máje.

Noc ze 30. 4. na 1. 5. byla vůbec tajuplná a plná kouzel. Někdy je nazývána filipojakubská noc. Lidé věřili, že se v tu noc slétají čarodějnice na svůj sněm. Na ochranu před nimi (původně zlými duchy, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizitorů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Hořící košťata – symbol čarodějnic – se vyhazovala do výšky. Někde se přes oheň skákalo, což mělo zajistit dlouhé mládí a dobrou plodnost. Postupem času se říkalo „pálení čarodějnic“ samotným těmto ohňům. I popel z nich byl kouzelný, zajistil lepší úrodu. Oheň byl symbolickou očistou pro lidi i zvířata od neduhů a špatných myšlenek, které se nashromáždily v temném zimním období. Keltové na našem území slavili 30. 4. tzv. svátek Beltain. V předvečer odcházeli milenci do lesů a celý květen byl měsícem milostných her. Možná že už z této doby pochází zvyk líbání děvčat pod rozkvetlým stromem, aby děvčata „neuschla“.

Libuše Semecká (Prameny: Lidové tradice Dagmar Šottnerové a Wikipedie)

top


Rada obce

Obecní rada na svých jednáních od posledního prosincového vydání našeho občasníku projednala:

 • jednu žádost o stavební parcelu
 • čtyři žádosti o odprodej obecních pozemků či jejich částí, a to par. č. 1240/1, 1241 (část obce Staré Dobrkovice) a část pozemku par. č. 1414/1 cca 10 m2 v k.ú. Kladné, dále pak o par. č. 930/4, 930/13 a část pozemku na par. č. 229/1 o výměře cca 62 m2 v k.ú. Křenov u Kájova – žádosti projedná obecní zastupitelstvo
 • zprávu o činnosti knihovny za rok 2009
 • záměr rekonstrukce původní restaurace Pohoda na třídu mateřské školy pro 28 dětí - záměr byl zveřejněn na úřední desce a byli vyzváni zájemci o realizaci této akce
 • žádost společnosti FAO Frymburk s.r.o. o zařazení do nabídkového řízení na zhotovitele „rekonstrukce restaurace Pohoda na MŠ“
 • zadávací dokumentaci k rekonstrukci restaurace Pohoda na třídu MŠ - většina členů rady byla pro, předseda finanční komise Bohumil Šíp byl proti z důvodu vysoké ceny - byly osloveny 3 společnosti, a to: VIDOX s.r.o., SAHAN CB s.r.o., MATTEO s.r.o. a těmto byla zaslána zadávací dokumentace
 • zprávu o hospodaření v obecních lesích
 • žádost společnosti SETERM CB a.s. o uložení kabelu NN pod komunikaci v Mezipotočí a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - smlouva byla uzavřena
 • změnu č. 7 územního plánu města Český Krumlov
 • 3 žádosti ředitelky Základní a Mateřské školy Kájov o:
  • navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ z důvodu výdajů na zařízení a provoz nové výdejny jídel v budově ZŠ - rozpočet byl navýšen o 200 tis. Kč
  • možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle vyhl. 410/2009Sb. A to od 1.1.2010 - žádosti bylo vyhověno
  • možnost placení údržbáře pro ZŠ a MŠ z prostředků obce - s údržbářem byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti na částečný úvazek od 1.2. 2010
 • žádost občanů z „Boletické“ o vybudování umělého kopečku na sáňkování - bylo vyhověno a kopeček se již buduje
 • žádost o stanovení podmínek zrušení kupní smlouvy na stavební pozemek par. č. 63/81 v k.ú. Křenov u Kájova - bude postupováno podle příslušného článku smlouvy, ve kterém stojí, že pozemek bude obcí odkoupen a znovu prodán jinému zájemci
 • žádost o napojení pozemků v soukromém vlastnictví na sítě budoucí ZTV Boletická III - bylo schváleno za předpokladu, že bude na vlastní náklady žadatelky vypracována projektová dokumentace a dále, že se bude akce Boletická III realizovat
 • změna ve složení komise pro výběr zhotovitele ZTV Boletická III z důvodu, že člen komise Roman Naibrt byl v té době mimo ČR, a náhradník Jan Čulík byl v nemocnici - rada stanovila jako člena komise starostu Miroslava Červa
 • návrh, aby komise pro výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce restaurace Pohoda na MŠ pracovala ve stejném složení jako při výběru zhotovitele ZTV Boletická III
 • znění čestných prohlášení potřebných k žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ
 • žádost šesti zastupitelů o svolání mimořádného zasedání, kterého hlavním bodem programu bylo hledání nového řešení pro vybudování nové třídy MŠ - termín zasedání byl stanoven na 23. 3. 2010
 • porušení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a společností ROYAS k.s. ve smyslu zachování bezproblémového průjezdu přes pozemek na ČOV Kájov - na základě společného jednání byl problém vyřešen
 • zprávu o hodnocení nabídek pro akci ZTV Boletická III a o rozhodnutí obce Kájov o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovení akce - zhotovitelem byla vybrána společnost DAICH spol. s.r.o., Železná 366, Tábor - Čekanice
 • žádost o vyjádření obce k VTL plynovod Kájov - Černá v Pošumaví - projedná obecní zastupitelstvo
 • návrh na uspořádání balonády dne 5. 6. 2010
 • vyúčtování vodného a stočného v části obce Staré Dobrkovice - skončilo přebytkem ve výši 9.630 Kč, který bude vrácen na účet obce
 • žádost společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o. o svolení k využití obecního znaku na reklamních výrobcích k propagačním účelům obce - žádost byla schválena
 • žádost společnosti Krumlov TOURS o možnost parkování autobusů před prodejnou hospodářských potřeb spol. ROYAS – žádost byla zamítnuta s tím, že v Českém Krumlově je místa pro parkování autobusů dost
 • neinvestiční náklady na žáky dojíždějící na 2. stupeň ZŠ do Českého Krumlova - částka 486.801 Kč bude proplacena
 • zahájení správního řízení ve věci uložení pokuty od ČIŽP za nedodržení termínu pro podání poplatkového hlášení ve vodním hospodářství - na ČIŽP byla zaslána žádost o prominutí pokuty z důvodu odstranění tvrdosti zákona
top
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Kájov od posledního vydání „Časopísku“ projednalo:

 • rozpočtové změny na rok 2009 a rozpočtový výhled na roky 2010 - 2013 - oba dokumenty byly schváleny ve znění, v jakém byly předneseny
 • pověření rady obce ke schvalování věcných břemen a k prodeji nemovitostí - většina zastupitelů bylo proti a tyto návrhy nebyly schváleny
 • návrh změny katastrálních hranic v Křenově, v místech kde tvoří hranici katastrů koryto potoka a most „u Petráška“ - změny byly schváleny
 • záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na parcele 18/4 v k.ú. Křenov u Kájova - návrh nebyl schválen
 • prodej bývalého vojenského opevnění (bunkru) v Křenově - prodej byl schválen za cenu znaleckého posudku + náklady spojené s převodem nemovitosti
 • možné odložení rekonstrukce bývalé restaurace Pohoda na třídu MŠ pro 28 dětí nebo hledání jiného řešení pro umístění nové třídy MŠ - po bouřlivé diskuzi byla rekonstrukce jednohlasně schválena
 • prodej pozemků par. č. 1240/1 a 1241 v k.ú. Křenov u Kájova v části obce Staré Dobrkovice - bylo rozhodnuto, že pozemek par.č. 1240/1 nebude prodán, neboť by došlo k zamezení vstupu na pozemky ve vlastnictví rybářského svazu, prodej pozemku par. č. 1241 se odkládá do doby vyhotovení znaleckého posudku
 • prodej pozemků par.č. 930/4 a 930/13 v k.ú. Křenov u Kájova v části obce Červený Dvůr - po pečlivém zvážení všech okolností byl prodej schválen
 • smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení vysokotlakého plynovodu Kájov - Černá v Pošumaví přes pozemky ve vlastnictví obce Kájov - smlouva byla schválena
 • dohoda o partnerství mezi obcí Kájov a Monikou Kalašovou, která zastupuje společnost Vinné sklepy Lechovice - dohoda se týká rekonstrukce historického objektu čp. 18 ve Starých Dobrkovicích - byla schválena
 • „Kájovská balonáda“ a přijetí sponzorského daru od společnosti Flaga s.r.o. v rámci této akce - návrh byl schválen
 • návrh na uvolnění částky 60.000 Kč z rozpočtu obce na uspořádání „Kájovské balonády“ – byl schválen
top
Zprávy z OÚ

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pátek a sobota 28. a 29. 5. 2010: Obec Kájov tvoří včetně osad 1 volební okrsek a volební místností bude jako vždy obřadní síň obecního úřadu.

(ls)

Svoz odpadu – změna intervalu

Počínaje květnem se budou odpady z domácností vyvážet 1 x 14 dnů, a to takto: Obec Kájov každý lichý pátek, tzn. 14. 5. 2010, 28. 5. 2010 a dále vždy po 14 dnech.

Osady Kájova (Kladné, Kladenské Rovné, Křenov, Lazec, Mezipotočí, Novosedly, Staré Dobrkovice) každý sudý pátek, tj. poprvé 7.5. 2010, 21.5.2010 a dále vždy po čtrnácti dnech. Pravidelný zimní týdenní svoz začne opět od pátku 1. října.

Miroslav Červ, starosta v.r.

Každoroční jarní svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácnost se bude konat v sobotu 22. 5. 2010. Na dále vyjmenovaných stanovištích bude možné předat odpady velkoobjemové, jako např. staré matrace, starý nábytek, pneumatiky (jen z osobních automobilů), nebezpečné, jako např. akumulátory, barvy, ředidla, lepidla, obrazovky, zářivky, chladničky apod.

Ze vzdálenějších míst je nutné odpady dopravit na jednotlivá stanoviště, kde si osádka vozidla odpad převezme - odpady se nebudou ukládat na zem, ale přímo do kontejneru (v Kájově na návsi u májky 8:00 - 11:30, v Kladném na návsi 12:00 - 12:30, v Mezipotočí "u váhy"13:00 - 13:30, v Kladenském Rovném "u kovárny" 13:45 - 14:15, v Novosedlech na návsi 14:30 - 15:00, v Křenově "u Jílků" 15:15 - 15:45, ve St. Dobrkovicích - mlýně u kontejnerů 16:00 - 16:30, ve St. Dobrkovicích na návsi 16:45 - 17:15.

Svoz není určen pro podnikatele. Pro občany Kájova svoz zdarma (hradí obec). Na označených sběrných místech se bude moci ukládat též odpad kovový, ale výhradně jen do 12 hodin. Poté bude železný šrot odvezen Sběrnými surovinami.

Miroslav Červ, starosta

Rekonstrukci restaurace na MŠ provede firma z Chýnova.

Dne 23. 4. 2010 se sešla na OÚ Kájov pětičlenná hodnotící komise na zhotovitele stavby „Změna užívání stavby z restaurace na MŠ Kájov“. Na základě jejího doporučení vydal starosta obce rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Protože hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, byla ze čtyř podaných jako nejvhodnější vyhodnocena nabídka firmy Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov s nabídkovou cenou ve výši 3.182.369,- včetně DPH. Obec Kájov má zároveň zažádáno o dotaci na tuto akci. V případě schválení dotace bude výsledná cena za rekonstrukci restaurace na MŠ ještě nižší.

Miroslav Červ, starosta

Připomínáme sazby a splatnost poplatků

Vodné 20 Kč/m3 Poplatky jsou splatné 1x ročně, nejdéle však do 30. 9. příslušného roku. V případě, má-li poplatník zájem zaplatit si zálohu na vodné a stočné, je třeba, aby si sám odečetl stav vodoměru a nahlásil jej (osobně, tel. či e-mailem) do účtárny OÚ, neboť při výpočtu záloh je nutné vycházet ze skutečné spotřeby vody.
Nájemné z vodoměru 200 Kč/rok
Stočné 15 Kč/m3
Odpady 475 Kč/os./rok
Pes 100 Kč/rok
Pes (majitel důch.) 50 Kč/rok
Pes (v byt.domě) 200 Kč/rok
Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 Kč/m2/den Splatnost při oznámení o užívání prostranství.
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 10 Kč/os./den Splatnost do 31. 5. následujícího roku.

 

top
Balóny nad Kájovemlogo

Ve dnech 3. až 6. 6. 2010 bude naše obec hostit na svém území asi 10 balonářů, a to ze sousedního Německa a České republiky, jeden bude i z Českého Krumlova. Létat by měly nad Kájovem od čtvrtka 3. 6. večer do nedělního rána 6. 6. 2010, z důvodů předpisů pro lety balónem vždy večer a ráno.

img img img

K této podívané na balóny bude navíc v sobotu 5. 6. od 13 hodin připraven i kulturní program na hřišti TJ Sokol Kájov. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení hudební skupiny Kameňáci nebo na country kapelu CB DĚDows z Českých Budějovic. Dále nás pobaví svým uměním známý kejklíř Vojta Vrtek. V průběhu odpoledne se bude moci také hodovat: na rožni se bude opékat býk, k mání budou i klobásy, budou se smažit bramboráky a jiné dobroty. Další občerstvení bude v zapůjčeném pivním stanu.

img img img img img img

Po setmění se rozzáří nad Kájovem slavnostní ohňostroj. Při této příležitosti bych chtěl požádat o podporu této akce naše ženy: Přispějte k příjemnému průběhu tohoto společného odpoledne tím, že zase upečete nějaké vlastní dobroty, jako to bylo i při slavnostním odhalení obecního praporu a znaku v roce 2006. Budete moci jednak s potěšením sledovat, jak ostatním chutná, jak rychle vaše dobroty mizí ze stolů, ale k tomu za odměnu budou vylosovány tři z vás, zúčastněných pekařek-cukrářek, které budou mít možnost se zdarma proletět balónem nad Kájovem.

Kdo ještě další se balónem proletí, je velmi těžké předem říci. Přednost dostanou zástupci firem, kteří se na akci budou sponzorsky podílet. Kolik bude uskutečněných letů, záleží hlavně na počasí, a kolik se přihlásí sponzorů, to se dá také těžko odhadnout. Hlavním sponzorem akce je firma Flaga s.r.o., která zajistí cca 3 tuny plynu formou sponzorského daru. Tímto vyzývám další firmy v Kájově a okolí, mohou také přispět sponzorským darem na pokrytí nákladů této akce. Odměnou by jim mohlo být zveřejnění loga firmy na plakátech a prezentace firmy po celou dobu konání akce.

img Pokud po uspokojení těchto přednostních letů bude ještě volné místo v některém z balónů, pak bude mít šanci další zájemce a nejspíš ten, který si jednotlivé lety ohlídá.

Poraďte mi, pokud někdo víte, jak spravedlivě tyto lety rozdělit, komu dát přednost. Nejdůležitější slovo bude mít vždy počasí. Ale ani když počasí zcela nevyjde, myslím, že se tím nedáme odradit a budeme se bavit navzájem, protože kdy se zase tak společně sejdeme.

 Pevně věřím, že naše společné zapojení se do této ojedinělé akce přispěje k jejímu zdárnému průběhu.

Miroslav Červ, starosta


Škola

Výtěžek z velikonočního jarmarku poslouží dětem v africké Ghaně

Od posledního příspěvku o naší Základní škole a Mateřské škole uplynuly více než 3 měsíce, které byly opět plné nejrůznějších akcí.

V lednu proběhl zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčci se opět prošli pohádkovou cestou, odvahu jim dodávali vodník, ježibaby, Červená Karkulka, princezny a mnoho dalších pohádkových postav, ve které se proměnily děti ze 4. a 5. třídy. V září v příštím školním roce přivítáme 15 nových prvňáčků. Děti si budou moci vyzkoušet chodit do školy už na začátku června, kdy je pro ně připraven projekt Škola na zkoušku.

O dva týdny později jsme se sešli na tradičním karnevalu v tělocvičně ZŠ. Opět se tu potkaly děti zdravé a děti s handicapem, legrace si ale užily všechny stejně. Tentokrát na děti čekala i tombola. Tři z nich dokonce vyhrály dorty.

Děti ze ZŠ se den po rozdání pololetního vysvědčení vydaly na třídenní pobyt do Prahy. I tentokrát jsme měli více než zajímavý program. Největší úspěch měla několikahodinová exkurze v České televizi. Kromě ní jsme navštívili letiště, výstavu Planeta Země v Národním muzeu a výstavu Merkur v Muzeu hlavního města Prahy.

img

Celý březen jsme věnovali přípravám na Velikonoční jarmark. Dokonce jsme se sešli ve škole v jedno sobotní odpoledne, abychom vyráběli právě dekorace na jarmark. Této velikonoční dílny se zúčastnilo úctyhodných 38 dětí.

Samotný jarmark jsme otevřeli v poslední březnový den. Velmi nás překvapilo množství návštěvníků. Všichni si nejen nakoupili, ale i poseděli u kávy či čaje a výborných moučníků v naší Velikonoční kavárně. Výtěžek jarmarku bude věnován na zakoupení pomůcek pro naše kamarády v africké škole v Ghanské republice. Mezi touto školou a naší školu začíná spolupráce. Tou nejdůležitější částí je výměna dopisů mezi našimi žáky a žáky ze školy v Accře. Děti tak v praxi chápou, proč je důležité učit se cizí jazyky.

Protože se jarmark líbil dětem i dospělým, už teď pomalu plánujeme další, tentokrát vánoční. Jsem ráda, že do školy zavítali nejen rodiče, ale i další obyvatelé naší obce.

Stejně tak spoustu akcí měly děti v mateřské škole. V únoru si připomněly masopust, dokonce se letos pustily do vlastnoručního vyrábění masek. Se zimou se rozloučily už tradičně vynášením Moreny.

Před Velikonocemi proběhlo „Velikonoční tvoření rodičů s dětmi“. Toto tvoření se v naší školce stává tradicí - zúčastňuje se jich stále více rodičů.

K pestrosti výrobků na jarmarku přispěly i děti z mateřské školy tím, že vyrobily spousty překrásných oveček a kuřátek.

V únoru proběhl také zápis dětí do mateřské školy pro příští školní rok, zapsaných bylo 26 dětí. Přímo ve školce také děti shlédly několik divadelních představení a zúčastnily se zajímavých besed.

Na závěr bych se chtěla ještě vrátit pár větami k našemu Velikonočnímu jarmarku. Ten bychom nebyli schopni uspořádat bez podpory maminek a obětavých obyvatel Kájova. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Marii Láfové, paní Janě Fišerové, paní Miloslavě Rudolfové a paní Petře Žílové. Zapomenout nemohu ani na maminky, které pomáhaly při Velikonoční dílně a pekly moučníky do kavárny.Jsou to paní Ludmila Ticháčková, Miloslava Vejvodová, Hana Hrdinová, Jana Jakubcová, Lenka Štrbková, Radka Šípová a Petra Michálková.

Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka

top
Sport

Fotbal - jarní fotbalové zápasy už odstartovaly

12. kolem fotbalových zápasů byla odstartována jarní část okresní fotbalové soutěže – okresního přeboru mužů. Kájovští vstoupili do této části sezóny posíleni o Davida Čábelu, který je v Kájově na hostování. Dalšími posilami by měli být František Vařil a Michal Procházka, ale ti zatím nenastoupili. Naopak odešli Vladislav a Petr Žilavých (do ČK) a Filip Hrdina (do H. Plané).

První jarní utkání našim nevyšlo. S posledním v tabulce H. Dvořištěm remizovali doma 3:3. Bohužel ani po dalším duelu nepřipsali na své konto body, souboj dvou Sokolů Kájov a Chvalšiny skončil výsledkem 0:2. I přes počáteční neúspěchy se Kájov drží na pěkném 4. místě v tabulce a my budeme věřit, že chlapci konečně chytí vítr do plachet a začnou opět dělat čest svému jménu.

Rozpis utkání TJ Sokol Kájov

img top
Hasiči

Hasičský maškarní bál

img img

Dne 20. 2. 2010 se v kájovské Restauraci Konibar konal již tradiční Hasičský maškarní bál. K tanci i poslechu hrála skupina BudBand. Návštěvnost byla velká, obzvláště nás překvapila velká účast masek, z nichž některé byly opravdu zdařilé. Ať už to byl Vlk s Karkulkou, Pat a Mat, nebo dokonce WC paní i s potřebným vybavením v podobě „suché toalety“. Akci provázela bohatá tombola, vítězné masky obdržely hodnotné ceny. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří se na pořádání plesu podíleli.

Nejbližší kulturní akce
7. 5. Lampiónový průvod – sraz v 19:00 před Jednotou
29. 5. Pohádkový les
7. 8. soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce Kájov“

11. ročník Jihočeské hasičské ligy

Naše soutěžní družstva se stejně jako v minulých letech budou i tento rok účastnit seriálu v požárním sportu Jihočeské hasičské ligy. V seriálu je letos 10 soutěží, první kolo proběhne 15. 5. 2010 v Markvarci (JH). Poté následují další soutěže dle rozpisu:
Lišov (ČB) 22. 5.
Chlum (ČK) 5. 6.
Třísov (ČK) 19. 6.
Holubov (ČK) 31. 7.
Kájov (ČK) 7. 8.
Sedlec (ČB) 4. 9.
Mydlovary (ČB) 18. 9.
Frymburk (ČK) 25. 9.
Chmelená (ČK) 2. 10.
Pokud tedy budete mít chuť, můžete nás na některou ze soutěží přijet podpořit. Doufáme, že se nám v letoším ročníku bude dařit lépe než v loňském roce.

top
Společenská kronika

Blahopřejeme
všem spoluobčanům, kteří letos v lednu až dubnu oslavili své narozeniny, a dále jmenovitě těmto jubilantům, kteří se narodili nejméně před 70 lety:
z Kájova - Jan Pluhař, Jaroslav šl (84), Marie Kmochová (84), Štefan Koperdák, Ladislav Hoda, Štefan Kadlec, Gerhard Scherhaufer, Theresia Wolf, Hildegard Gőtschl, Josef Bauer, Vlastimil Motlík (82), Antonín Nechanický, Matylda Augustinová (82), Juraj Vavrek, Bedřiška Červová (81)
z Křenova - Josef Petrášek (80), Štefan Sojka, Petr Kreps
z Novosedel - Jan Jany
ze Starých Dobrkovic - Jiří Russfell (83)
z Mezipotočí - Wilhelmine Kinevová (80)
z Lazce - Vlasta Prchalová (80)
z Kladenského Rovného - Gertruda Jakešová

Poděkování
Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat za projevenou účast a všem, kdo se přišli rozloučit s mým manželem Karlem Láfem, který zemřel 18. 12. 2009. Marie Láfová, Kájov

Navždy od nás odešli
30. 1.2010 Rudolf Herbst z Kájova (nedožitých 73 let)
5. 3. 2010 Jan Šustr z Kladného (nedožitých 83 let)
6. 4. 2010 Ida Tkáčiková pův. z Křenova

Čísla z evidence obyvatel
V roce 2009 se narodilo 22 nových občánků, 8 obyvatel zemřelo, přihlásilo se k pobytu z jiných obcí 48 a odhlásilo se 36 obyvatel.


Něco o počasí
Pokud se vám letošní zima zdála otravně dlouhá a studená, pak buďte rádi, že jste nezažili tu před 300 lety. V roce 1709 Evropa zažila nejchladnější zimu vůbec. Děly se při ní věci nebývalé. Britské i francouzské řeky promrzly až na dno, čímž uhynuly všechny ryby. Počty umrzlých ptáků se odhadovaly na milióny. V Paříži byla 2 týdny teplota -15 stupňů Celsia. V Benátkách zamrzly laguny a lidé na nich bruslili. Chléb byl tak zmrzlý, že ho museli krájet sekerou, noční čepice spáčů přimrzaly k polštářům. Vražedná zima pak měla za následek krutou neúrodu a hladomor.

Klimatické podmínky Kájova
Jde o oblast mírně teplou a vlhkou. Dešťové srážky dosahují až 700 mm za rok: I-28, II-32, III-31, IV-51, VI-90, VII-114, VIII-87, IX-60, X-46, XI-34, XII-34 = 683 mm Minimální srážky jsou v měsíci lednu, maximální v červenci. Průměrná roční teplota je 6,7 stupňů Celsia. Letošní srážky nevybočují z průměru. Za měsíc leden celkem spadlo 33 cm sněhu. Nejvíce jej napadlo 26. ledna, a to 10 cm. Nejchladnějším dnem ledna byl 27. 1., a to ve dvou metrech nad zemí -23 stupňů Celsia, na zemi -25 stupňů.

Antonín Šíma, kronikář

top
Fotokronika

img V sobotu 16. ledna v 8.ročníku volejbalové soutěže smíšených družstev skončilo tentokrát to kájovské čtvrté a páté.

img Se zimou se děti z mateřské školy rozloučily i za nás již tradičním vynášením Moreny.

img Zájem o školní velikonoční jarmark ve středu 31.3. byl enormní. Výtěžek poputuje do ghanské školy v Africe

img V sobotu 27. února byla otevřena cukrárna Modrá hvězdička, otevřeno středa – neděle od 10 do 18 hod.

img V pátek 26. března jsme přivítali 5 nových kájovských občánků (zleva): Anežku Gažákovou, Markétu Nowakovou, Dušana Valčuha, Adélu Brčákovou a Pavla Kutláka.

img V sobotu 27.3. děti s rodiči připravovaly výrobky na velikonoční jarmark.


ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 1/2010 vyšlo v nákladu 650 výtisků dne 30. 4. 2010.
Redakce:
šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorka Martina Kopřivová, grafika Margita Semecká.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420-380-731-237, e-mail ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz exttop