časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15


img
Obsah čísla:
Vážení spoluobčané,

 každý známe ten pohled krátce potom, co sleze na jaře sníh a odkryje, co několik měsíců skrýval – pohled, který nepotěší nikoho. Odpadky všeho druhu po příkopech, cestách, cestičkách, v křoví, v mezích, na trávnících, na autobusových zastávkách, na krajích lesa – láhve od pití, pytlíky od svačin, plastové tašky, hadry, kola od aut, suť. A všichni přemýšlíme, kdo tohle může dělat. Jak se tam dostaly? Vždyť s kýmkoliv kdykoliv na toto téma mluvíme, každý se pohoršuje, jak jsou dnes „ty lidi hrozný a nepořádný“. imgNikdo neřekl: „A to já chápu, já to někdy taky tak dělám.“ Lidé zřejmě jinak konají, když si myslí, že je nikdo nevidí, a jinak, když jsou na očích nebo doma. Ale jsou naopak někteří občané, kterým nepořádek vadí do té míry, že jdou a dobrovolně a nezištně jej uklízejí i na prostorách veřejných prostranství. Není možná těchto lidí mnoho, ale není jich ani málo. Nikde se svou prací nechlubí, prostě jdou a udělají ji. Ty je třeba alespoň takto pochválit.

Za odpady a event. černé skládky založené na území obce zodpovídá obec. Jejich odstranění není snadné, ani levné. Vždycky na to nestačí práce obecních zaměstnanců, pokud je skládka větší a musí se najmout odpovídající technika, rostou náklady neúměrně. Nejlépe je černým skládkám předejít. Všímat si, co se v naší krajině děje. Nemusí to být jen náš občan, který se chová tímto nepochopitelným způsobem a hyzdí a znečišťuje životní prostředí.

Na co si hodně stěžujete, jsou psí exkrementy. Neřízené venčení psích miláčků má za následek… to všichni ostatně víme. Mezi držiteli psů jich není mnoho, kteří po svých psech uklízejí. Zkusili jsme letos při placení poplatků ze psů nabízet speciální sáčky na psí exkrementy. Mohou se vyhazovat do odpadkových košů. Jsou zahrnuty v ceně poplatku ze psa a majitel je dostane na celý rok.

Odpady a odpadky jsou stálým problémem všude, nejen v Kájově. Jejich odstraňování a likvidace je čím dál více finančně náročnější. Patříme sice k těm uvědomělejším obcím ve třídění odpadu, jsme na poměrně dobrém umístění v žebříčku obcí v Jihočeském kraji, ale stále je co vylepšovat. Na systému odvozu a likvidace odpadů je drahá doprava, a pokud neuděláme z objemných plastových lahví odpad co nejmenší, musí se jezdit častěji, a tím dráž. Drtivá většina lidí přirozeně ví, že sešlápnutím plastové láhve se její obsah zmenší a do kontejneru se jich tak vejde víc. Taky si to neustále připomínáme. A přesto bývá vždycky v plastovém odpadu nezanedbatelné množství láhví nesešlápnutých, a pak se vyváží… vzduch. Kdo to je – ten, co vyhazuje plastové láhve nesešlápnuté? Komu nestojí obecní (a jeho vlastní) prospěch za tu „námahu“ sešlápnout 2x – 3x plastovou láhev, a pak ji teprv vyhodit?

Titulní fotku jsem pořídil při procházení obcí mobilem a nabízím ji prostřednictvím Časopísku i vám. Myslím, že nepotřebuje komentář. Jen bych chtěl podotknout, že naše obec má vyhlášku o zákazu volného pobíhání domácího zvířectva. Slepice ji číst nebudou :-) ale jejich majitelé by ji znát měli.

Za obecní úřad Bohumil Šíp, starosta

nahoru


Rada obce

Obecní rada se od posledního vydání Časopísku sešla celkem čtyřikrát a na svých jednáních projednala:

 • pět žádostí o odkoupení obecního pozemku nebo jeho části, z nichž byly pouze dvě žádosti předány k projednání obecnímu zastupitelstvu (část pozemku par.č. 2078/14 v k. ú. Kladné a pozemek par. č. 930/18 v k. ú. Křenov u Kájova) a tři žádosti byly zamítnuty z důvodu nevhodnosti prodeje (část pozemku na par. č. 63/63, 63/64, 63/104 a pozemek par. č. 229/2 vše v k. ú. Křenov u Kájova
 • jednu žádost o prodej historického vojenského opevnění (bunkru) na par. č. 351/1 a 353/2 v k. ú. Křenov u Kájova
 • jednu žádost o stavební parcelu v lokalitě Boletická III
 • dvě žádosti o obecní byt – obec Kájov nemá v současné době žádný volný byt
 • žádost o instalaci vodoměru do obecního bytu – žádosti nemohlo být z technických důvodů vyhověno
 • žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje o vyjádření k udělení licence veřejné linkové dopravy soukromému dopravci k provozování celoročního autobusového spoje na trase Frymburk – Lipno – Český Krumlov – Lhenice – Písek – Praha a zpět – bylo vydáno souhlasné stanovisko
 • návrh smlouvy o bezúplatném převodu části panelové komunikace z osady Vyšný do Boletic – postoupeno k projednání v obecním zastupitelstva
 • návrh zaregistrovat obec Kájov do Programu obnovy venkova JČ kraje za účelem čerpání dotací na zvelebení obce
 • nabídku na zpracování projektové dokumentace k čistírně odpadních vod Kájov pro 1600 obyvatel pro územní a zároveň stavební řízení
 • zprávu Obvodního oddělení Policie České republiky v Českém Krumlově o své činnosti na území obvodu Český Krumlov
 • návrh změny č. 2 ÚP obce Přísečná
 • výsledek výběrového řízení na akce „Schodiště a chodník u obce“ a „Oprava komunikace v Mezipotočí“ – v obou případech vyhrála výběrové řízení společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou
 • cenovou nabídku společnost ENVI-PUR.CZ s.r.o. na dvě přečerpávací stanice, které budou umístěny v části obce Křenov

Schválila:

 • tři žádosti o pronájem části obecního pozemku, a to na par. č. 2097/1 o výměře cca 180 m2 , a par. č. 2070 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Kladné a dále část par. č. 1606/1 v k. ú. Novosedly u Kájova cca o výměře 995 m2 – žádosti byly ve všech případech schváleny
 • návrh veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi Obecním úřadem Kájov a Městským úřadem Český Krumlov
 • návrh smlouvy o zimní údržbě komunikací se spol. IRO stavební s.r.o.
 • návrh smlouvy o dílo se společností PRVOK s. r. o. na zajištění činností spojených s výkonem technické pomoci při provozování obecního vodovodu a kanalizace
 • dodatek smlouvy o poskytování komunálních služeb uzavřené mezi firmou Služby města Český Krumlov a obcí Kájov týkající se zvýšení základní ceny
 • žádost pana Bedřicha Hájka z Větřní o finanční příspěvek na provoz pojízdné prodejny, kterou převzal od 1. 1. 2011 od pana Pavla Kutláka z Hořic na Šumavě
 • paní Alenu Hanselovou jako osobu pověřenou organizací výběrového řízení na akce „Oprava komunikace v Mezipotočí“ a „Schodiště a chodník u obce“
 • žádost ředitelky Domova důchodců v Horní Plané o finanční příspěvek na zajištění provozu jejich zařízení – obec Kájov přispěje částkou 6.000

zamítla:

 • žádost Oblastní charity v Červeném Kostelci o poskytnutí finančního příspěvku
nahoru
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo celkem dvakrát a na svých jednáních schválilo:

 • prodej obecních pozemků na parcelách č. 63/63 (části o výměře 273 m2) a 930/18 o výměře 537 m2 v k. ú. Křenov u Kájova a par. č. 2078/14 o výměře cca 100 v k. ú. Kladné
 • záměr prodeje vojenského opevnění na st. par. č. 353/1 a 353/2 v k. ú. Křenov u Kájova a části pozemku pod stavbou par. č. 353/1
 • vymezení pravomoci pro radu obce ve schvalování záměru prodeje nemovitostí
 • kalkulaci vodného a stočného v části obce Staré Dobrkovice, kterou předložila společnost ČEVAK a. s., jako provozovatel vodovodního a kanalizačního řádu v této části obce (cena vodného zde bude činit 36,67 Kč a za stočné občané zaplatí 38,64 Kč včetně DPH za m3
 • návrh rozpočtu na rok 2011
 • rozpočtové změny v roce 2010
 • žádost Římskokatolické farnosti Kájov o finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč na opravu kostelních lavic v roce 2011
 • návrh na zaregistrování obce Kájov do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje za účelem čerpání dotací
 • program obnovy venkova, ve kterém jsou vyjmenovány akce, na které by eventuelně mohla být čerpána dotace
 • veřejnoprávní smlouvu s Městským úřadem Český Krumlov na projednávání veřejných přestupků správního obvodu Kájov
 • výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva platné od 1. ledna 2011
 • výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/10
 • vyhlášku obce Kájov č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje vyhlášku původní č. 1/2005
 • vyhlášku obce Kájov, o místním poplatku z ubytovací kapacityvyhlášku obce Kájov č. 2/2011, o místním poplatku ze psů, vyhlášku obce Kájov č. 3/2011, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, vyhlášku obce Kájov č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a vyhlášku obce Kájov č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, které nahrazují původní vyhlášku č. 2/2003, o místních poplatcích

dále projednalo:

 • žádost o prodej části obecního pozemku na par. č. 63/104 v k. ú. Křenov u Kájova – prodej pozemku nebyl schválen, neboť se jednalo o část místní komunikace
 • smlouvu o bezúplatném převodu komunikace z Vyšného do Boletic, která měla být uzavřena mezi Ministerstvem obrany ČR a obcí Kájov – tato smlouva nebyla schválena z důvodu nevýhodnosti smlouvy pro obec Kájov – obec Kájov vyhledala v této věci právní pomoc u Mgr. Aulického
 • návrh vyhlášky obce Kájov, o místním poplatku ze vstupného, který taktéž neprošel schválením
 • návrh vyhlášky obce Kájov o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace – jeho schválení bylo odloženo

vzalo na vědomí:

 • zastavovací studii na území, které se nachází na pozemcích nad ulicí Slunečná
 • výsledky soutěže na třídění odpadů – obec Kájov získala za 12. místo v soutěži 2 lavičky
nahoru
Místní poplatky obce – informace

Pro rok 2011 byly přijaty dne 27. 12. 2010 obecní vyhlášky o místních poplatcích – s platností od 1. 1. 2011:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
Změna je v datu splatnosti: Z dosud 30. 9. na 30. 6. běžného roku, částka 475 Kč zůstala stejná.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku ze psů:
Změnila se sazba poplatku: za prvního psa 200 Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 300 Kč (poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu 100 Kč, za druhého a dalšího psa v tomto případě 150 Kč), za psa chovaného v domě s více než 4 byty 300 Kč (za druhého a dalšího v tomto případě 450 Kč).

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Beze změn

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Beze změn

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu
Beze změn

Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity:
touto vyhl. byl zřízen nový poplatek: paušální částka 2000 Kč za obsazené lůžko a rok – počítá se vždy poměrnou částí

Způsob úhrady:

Veškeré poplatky lze hradit do pokladny OÚ nebo převodem na účet 3422241/0100, VS dle typu poplatku (podrobně variabilní symboly viz www.kajov.eu / obecní úřad / poplatky a způsob úhrady). Info na tel. čísle 380 731 134 Ivana Janyová nebo 380 731 207 Jana Pechová). Při úhradě poplatku za psa dostanete na pokladně OÚ sáčky na psí exkrementy. Cena sáčků je zahrnuta do poplatku za psa.

Vodné a stočné lze hradit po částech, ale vždy jen po provedeném odečtu, popřípadě samoodečtu, který nahlásíte také možno tel. č. 380 731 134 paní Ivaně Janyové, která vám vystaví fakturu na tento konkrétní odběr. Pokud chcete tedy vodu platit častěji, nemusíte čekat na odečty prováděné obecními zaměstnanci


Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností

Sobota 14. 5. 2011 bude dnem svozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností na území obce. Na níže uvedených stanovištích bude možno předat velkoobjemový odpad (staré matrace, starý nábytek, pneumatiky pouze z osobních automobilů), nebezpečné (akumulátory a baterie, barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice vč. jejich prázdných obalů, čistící tkaniny, vyřazené obrazovky, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, chladničky a obdobná zařízení s obsahem chlóruhlovodíků).

Hlavní stanoviště je jako vždy v Kájově – u májky 8:00 – 11:30, potom pojedou do osad takto:
Kladné – náves 12:00 – 12:30
Mezipotočí – u váhy 13:00 – 13:30
Kl. Rovné – u kovárny 13:45 – 14:15
Novosedly – náves 14:30 – 15:00
Křenov – u Jílků 15:15 – 15:45
St. Dobrkovice – mlýn, u kontejnerů 16:00 – 16:30
Staré Dobrkovice – náves 16:45 – 17:15.

Ze vzdálenějších míst je nutno dopravit odpady na nejbližší vyjmenované stanoviště. Žádáme občany, aby se řídili pokyny osádky sběrného vozidla a neukládali odpady na zem, ale přímo do kontejnerů.

Dále je možno v tento den na výše označených sběrných místech ukládat i KOVOVÝ ODPAD, ale výhradně jen do 12 hodin. Poté bude železný šrot odvezen.

Obec hradí náklady za svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností, svoz není určen pro podnikatele.

Po zbytek roku mohou občané Kájova velkoobjemový a nebezpečný odpad bezplatně ukládat na skládce v Českém Krumlově.

Bohumil Šíp, starosta


Oznámení pro občany:

Na místě bývalé Zity Kájov v areálu statku mají nadále Ladislav a Zdeněk Žílovi prodej krmiv a krmných směsí a krmivo pro domácí mazlíčky, tel. 607 602 676.

Ve Větřní vyprodávají jako každoročně zimní zásoby ekobriket za velmi výhodnou cenu 400 Kč/q, dále i pelety, grilovací dřevěné uhlí (tel . 380 733 733)

39. Rallye Český Krumlov 2011 se uskuteční o týden později, než měla – tj. 27. až 28. května

nahoru
Přes zimu vládla ve škole tvůrčí atmosféra

Čas letí jako voda a než jsme se nadáli, je tu opět jaro. Od Vánoc do jara jsme ve škole i mateřské škole opět měli živo.

img Díky dotaci z Evropské unie, kterou se naší škole podařilo získat, byly koncem minulého roku a začátkem roku letošního všechny třídy a sborovna vybaveny novým nábytkem. Nejen dětem, ale všem, kdo nás ve škole navštíví, se zdá, že naše krásná, stará škola ožila a je veselejší. Díky této dotaci byla také v jedné z učeben instalovaná interaktivní tabule, která dětem zpříjemňuje a zpestřuje vyučování. Do zbylých dvou učeben budou tyto tabule nainstalovány během měsíce dubna. Myslím, že se na ně těší nejen děti, ale i paní učitelky.

 Jako každoročně nás v lednu ve škole navštívili budoucí prvňáčci, kteří byli zvědaví, jak to ve škole při vyučování vypadá. Za týden pak pro ně starší spolužáci připravili veselý zápis se zvířátky, který se líbil nejen budoucím školáčkům, ale i jejich rodičům. Zapsali jsme 15 prvňáčků a v září je přivítáme v 1. třídě. Aby se děti vstupu do školy nebály, mohou si školní práci vyzkoušet už v červnu v naší Škole na zkoušku. Od nového školního roku bude otevřena třída nová, naše škola tedy bud už čtyřtřídní (spojené budou už jen dva ročníky).

Se školními dětmi jsme v zimě stihli bobování a hry na sněhu. Na tři dny jsme se opět vypravili do Prahy. V Muzeu čokolády jsme si zkusili sami vyrobit čokoládové obrázky. Bohužel je viděl málokdo z rodičů, takové dobrotě asi nešlo odolat a děti si na nich nakonec pochutnaly ještě v Praze. Všichni jsme se velmi pobavili v Divadle Spejbla a Hurvínka, kam se nám konečně podařilo zavítat.

O týden později jsme se v tělocvičně sešli na karnevalu, který se už pomalu stává tradicí. Scházejí se na něm děti zdravé a děti s handicapem, legraci si užijí všichni společně. Letos se sešlo 106 masek, jedna krásnější než druhá. Protože j vždy velmi těžké určit, která maska je ta nejhezčí, malý balíček s dobrotami dostanou vždy všichni. Chtěla bych tedy za děti a organizátory poděkovat těm, kteří sladkosti či drobné dárky na karneval věnovali. Našimi sponzory byly: Zelená architektura Jiří Slovák, FloP a SPAR ROYAS.

V poslední době jsme absolvovali mimořádné výlety za peníze, které jsme utržili na Vánočním jarmarku. 2. dubna byly menší děti v Českých Budějovicích na dětském hřišti Bez bot, větší se v ten den vydaly do Techmanie do Plzně.

Pomalu už také začínáme plánovat letní tábor, na který se už všichni těšíme.

img„Cestování“ si užívají také děti ve školní družině, vypravily se už i do vzdálené Indie. Na svých návštěvách se vždy seznámí s kulturou dané země a ochutnají nějakou místní specialitu, kterou pro ně připraví paní družinářka. Páteční výlety se už staly součástí činnosti družiny, děti se vždy těší, kam se vypraví tentokrát.

 Spoustu zajímavých zážitků mají i děti z naší mateřské školy. Pravidelně za nimi přijíždějí různá divadla, v únoru měly děti i svůj karneval. Během jara je čeká také výlet, připravily velikonoční dekorace pro sebe i na Velikonoční jarmark, a už se těší na oslavu Mezinárodního dne dětí.

img V polovině března proběhlo přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání (zápis) pro další školní rok. Zájem byl obrovský, do školky nastoupí 27 nových dětí, které mají trvalé bydliště na území obce Kájov. Tím bude kapacita mateřské školy plně využita.

Velikonoční jarmark se ve škole konal ve středu 20. dubna. Děti opět vyrobily spousty krásných jarních dekorací, početní návštěvníci hodovali v naší velikonoční kavárně, která nabízela různé sladké i slané dobroty.

Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka


img Trampolínu na zahradě základní školy si během velikonočních svátků zřejmě chtěl vyzkoušet i nějaký dospělý. Nevadil mu ani zamčený zámek a tabule se zákazem vstupu. Při svém řádění poničil dvě z tyčí, držící záchrannou síť.

Nyní již máme trampolínu opravenou, ale apelujeme na občany Kájova, aby respektovali, že trampolína je zde pro školní děti, nikoliv pro veřejnost.

(ms)

nahoru
O mnoho kulturních událostí v obci se starají naši hasiči

img Dne 12. 2. 2011 se konal, jako již každý rok, Hasičský maškarní bál. K tanci i poslechu hrála hudební skupina Toro Band. Účast masek se rok od roku zvyšuje, což je potěšující, ale je stále těžší vybírat vítěze. Stoupá úroveň nejen nápaditosti, ale i vtipu v provedení masek. Proto letos byli k vidění např. Prasátka s Řezníkem, Slepičky s Kohoutky, Tučňáci, Klauni atd. Vítězové obdrželi hodnotné ceny. Akci, jako již tradičně, provázela bohatá tombola. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům.

Dále jsme pořádali Tradiční ruční stavění májky, které bylo letos poprvé spojeno s Lampiónovým průvodem. V nejbližším období plánujeme Pohádkový les. O přesném termínu budete včas informováni.

Kromě pořádání kulturních akcí nás letos čeká účast v dalším ročníku seriálu Jihočeské hasičské ligy, která bude probíhat již dvanáctým rokem. Do seriálu je zařazeno dvanáct soutěží v požárním útoku, jedna ze soutěží, O pohár starosty obce, se bude konat v Kájově 6. srpna 2011. Kromě seriálu se budeme účastnit i některých dalších soutěží v okrese Český Krumlov.

Další významnou položkou v činnosti sboru jsou i různé brigády pro obecně prospěšné účely a činnost zásahové jednotky, která se velmi dobře podílí na zvládání záchranných a likvidačních prací.

Jana Pechová

Kájovský fotbal - kdy a jak si vedeme

Okresní přebor mužů, fotbal - tabulka


Klidné víkendy?

Chtěl bych žádat obyvatele Kájova (včetně osad), aby měli ke svým sousedům ohledy a o víkendu neprováděli hlučné práce, jako jsou sekání trávy motorovými sekačkami nebo řezání dřeva motorovými pilami. O víkendu si chce většina lidí v klidu odpočinout, ráno si pospat, někdo si dát třeba „šlofíka“ po obědě.

Po náročném pracovním týdnu bychom měli mít doma záruku, že budeme mít při odpočinku klid, a ne úpěnlivě čekat, kdy že už ty protivné zvuky skončí. A když na jedné straně skončí, na druhé něco jiného začne. Tento problém by sice mohla řešit obecní vyhláška, jak se to již v ostatních obcích zavedlo, ale zatím zkoušíme tuto cestu. Rád bych, abyste se nad tím problémem zamysleli a zkusili si práci se sekačkami a pilami přeorganizovat tak, aby byl o víkendu klid.

Jaroslav Sládek, místostarosta


Víte že,

- náš místostarosta Jaroslav Sládek již počtvrté vybojoval nominaci na Mistrovství republiky ČR v armwrestlingu (sportovním přetláčení rukou)? Letošní se uskuteční 30. dubna 2011 v Podivíně. Jeho účast byla zpečetěna okamžikem, kdy na mezinárodní soutěži Golemova ruka v Brně získal cenných 7 bodů. Výsledek bude znám až po uzávěrce, zveřejníme jej na internetových stránkách obce.

- kanoista Lukáš Novosad, držitel zlaté medaile ve sjezdu z MS ve Španělsku v roce 2010 je Vaším spoluobčanem? Navíc je trenérem dalšího nadějného kanoisty Antonína Haleše, který také bydlí v naší obci.

(mk)

nahoru
Čápi v Kájově

img Letos hnízdí čapí pár na komíně bývalé kotelny u paneláku čp. 25 v Májové ulici již pátým rokem. Kvůli jeho hnízdění v loňském roce musely na několik měsíců až do vyvedení mláďat ustat práce na opravě fasády, což negativně poznamenalo soužití obyvatel domu a čápů. Čáp bílý (včetně svého hnízda) je v současnosti přísně chráněn, a aby mohl žít i nadále bez problémů vedle lidských nájemníků, muselo být přikročeno k technické úpravě pod hnízdem. Zvláštní konstrukci na zachycování nečistot odpadajících z hnízda navrhla, zhotovila a čápům darovala firma KEB – EGE spol. s r. o.

img Řediteli firmy Ing. Petru Čížkovi, dále Ing. Novotnému, autorovi konstrukce, a pracovníkům firmy (pánům Štalmachovi, Kaňkovi a Horváthovi), kteří v nesnadných podmínkách konstrukci připevňovali, patří obzvláště velký dík. Obec Kájov, zastoupená starostou Bohumilem Šípem, byla nápomocna zejména zajištěním pojízdné plošiny a jeřábu a příslibem, že si bere na starost pravidelné čištění střechy domu od klacků a nečistot. Díky vstřícnému postoji SBD Český Krumlov, pracovníků Krajského úřadu v Českých Budějovicích i ochránců přírody, kteří byli ochotni hledat kompromis, se tak situace vyřešila pro obě strany přijatelně, pochvalně se vyjádřila i předsedkyně samosprávy Hana Hrdinová a také všem tímto způsobem děkuje.

img Po zdárném a včasném umístění konstrukce na komín začal kdekdo netrpělivě vyhlížet. Přiletí? A jak se jim „zkrášlené“ obydlí bude líbit? Kam čápi na zimu odlétají? Kudy letí? Kolik denně uletí? Kdy odlétají a kdy se vracejí? Letí sólo, nebo v houfu? Jak trefí na hnízdo? atd. O čápech jsme psali v Časopísku 1/2009. Dnes přidáváme zajímavosti o čapích tazích, více na www.ireceptar.cz

img Většina z čápovitých (19 druhů) žije v tropických a subtropických oblastech. Ti, kteří se naučili žít v chladnějším mírném pásmu – jako je náš čáp bílý – se ke svým příbuzným do teplých krajin vracejí alespoň na zimu (někteří až do nejjižnější Afriky). Obstarat si potravu v zimních měsících v chladném klimatu severní a střední Evropy by pro ně bylo obtížné. Létají buď přes Gibraltar, nebo Bospor a Dardanely. V okolí těchto míst je možné na podzim pozorovat obrovská hejna čápů čítající až 10 000 ptáků. Je pro ně mnohem výhodnější táhnout ve velkém hejnu. Když jeden člen hejna narazí na stoupavý vzdušný proud, vyveze se zbytek hejna bez námahy za ním a mohou pokračovat bez energeticky náročného mávání křídly plachtěním ve správném směru letu a jen pomalu ztrácejí výšku (letová výška až 2,5 km) „Cestují“ rychlostí zhruba 45 km/hod, denně uletí v průměru tak 300 km). Cesta do Afriky ovšem znamená překonat 5 000 km. Mají vrozený směr tahu, orientují se i podle slunce a hvězd, povrchu Země a vnímání jejího magnetického pole. Někteří z čápů však až do Afriky neletí, zimu přečkají v jižních částech Španělska či Francie, v Bulharsku nebo na Blízkém Východě. Případů přezimování čápů v Evropě přibývá, což se připisuje globálnímu oteplování. Jeden pár dokonce zimuje již třetí zimu u nás v Blatné. Tito ptáci jsou však většinou odkázáni na lidské přikrmování. V Evropě již čáp bílý téměř vymizel, u nás každoročně zahnízdí cca 800 párů.

img Ze zimoviště se vrací čáp v dubnu či květnu, asi o týden dříve než čápice, a hned začne pracovat na hnízdě, stavět nebo přistavovat z větví a drnů. Samice naklade 3 – 5 vajec, na nichž střídavě sedí oba. Mláďata se líhnou po 30 dnech. Ve stáří 2 měsíců začínají létat. Rodiče je všechno pečlivě učí a o mláďata se starají. Ta dospívají ve třech letech a zahnízdí ještě později, přitom se vracejí do míst, kde se narodili. Čápi se dožívají cca 30 let. Páry si jsou věrní po celý život.

Libuše Semecká

nahoru
Společenská kronika

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v lednu až v dubnu oslaví své narozeniny, a dále jmenovitě jubilantům, kteří se narodili nejméně před sedmdesáti lety.

Kájov -Jan Pluhař, Jaroslav Pišl (85), Marcela Kupečková, Marie Kmochová (85), Štefan Koperdák, Josef Frisch, Ladislav Hoda, Štefan Kadlec, Gerhard Scherhaufer, Theresia Wolf, Hildegard Gőtschl, Josef Bauer, Vlastimil Motlík (83), Mgr. Josef Maleček, Hana Malečková, Antonín Nechanický, Matylda Augustinová (83), Bedřiška Červová (82),

Kladenské Rovné - Marie Marešová, Gertruda Jakešová

Lazec - Vlasta Prchalová (81)

Mezipotočí - Wilhemine Kiněvová (81)

Křenov - Josef Petrášek, Štefan Sojka, MUDr. Eva Krepsová, Petr Kreps

Novosedly - Jan Jany

Staré Dobrkovice - Jiří Russfell (84)

Kladné - Ludmila Jarkovská

Vítání nových občánků Kájova

img 25. února uvítal pověřený člen rady David Ciml do života v naší obci 6 nových občánků. Byli to čtyři kluci a dvě holčičky, z toho jednou dvojčata (klučičí): Josef Herbst z Kájova, Marek Haňka z Kladného, Marek a Matyáš Knihovi z Novosedel, Veronika Čížková a Eliška Cimlová z Kájova. Miminkům zarecitovaly děti z mateřské školy. Rodiče se podepsali do pamětní knihy obce, vítané děti dostaly drobné dárky a vklad 1000 Kč od obce a 300 Kč od Komerční banky na dětské konto Beruška jako v minulých letech. Příští vítání občánků bude v červnu a rodiče budou pozváni dopisem.

Libuše Semecká


Všichni v obci jsme byli před několika lety svědky toho, že na komíně paneláku zahnízdili čápi. Zkoušeli to dlouho a několikrát, než jim nakonec pomohl člověk. A v podstatě to byl ten, kdo dnes již není mezi námi. Zdeněk Rudolf z Novosedel, který jejich úsilí pozoroval a přišel s nápadem, jak jim pomoci. Tehdejší starosta Miroslav Červ zorganizoval tuto pomoc – loukoťové kolo vyzvedla na komín hasičská plošina hasičů z Českého Krumlova a čápi komín vděčně osídlili. Několik let bylo vše v pořádku, až do té doby, než se v roce 2010 začal zateplovat panelák. Práce musely být přerušeny kvůli hnízdění, a musely pokračovat až po vyvedení mladých. Soužití čápů a lidí v jednom domě bylo narušeno.

Antonín Šíma, kronikář


Vždyť i ona bude jednou stará a bába…

Jednoho dne mě zarazilo, že chlapec z naší ulice nezdraví. Nikoho. Pamatuji se na něj, když chodil do mateřské školky, na vycházkách tehdy sborově zdravil s ostatními dětmi. Pamatuji i to, že v základní škole zdravil také. A tak jsem si myslel, že teď snad ztratil hlas. Ale nebylo tomu tak. Za mnou šel v ulici jeho stejně starý kamarád. Jak se potkali, hned to začalo: „Čau, vole. Kam deš, vole? Co děláš, vole?“ Než jsem se dostal z doslechu, padlo v jejich konverzaci dalších volů asi tucet. Pomyslel jsem si, že by to dalo na pěkné stádo, to by bylo hovězího, nemuselo by stát 130 Kč za kilogram. Možná by bylo za dvacku. Ještě horší zděšení jsem zažil při svých toulkách po obci. Za plotem v zahradě byla mladá paní. V okně protějšího domu starší paní. Mladá paní spustila: „Co čumíš, ty stará bábo?“ Bylo to bez důvodu. Stará paní mlčela, a přesto byla takto urážena. Přemýšlel jsem, co vede tu mladou paní k takovému chování. Vždyť i ona bude jednou stará a „bába“. Možná s tím nepočítá. Snad děti, které z toho manželství vyrostou, nebudou staré lidi urážet takovými slovy. Snad si budou vážit stáří, a budou si uvědomovat, že právě ta předcházející generace jim připravila lepší život, než měla sama. Vždy jsem hledal v lidech to lepší a pozitivnější. Snad jsou to výjimky, kterých jsem byl svědkem.

Známé obchodní stezky vedly přes Kájov

Dolnovltavská stezka vedla z Aigenu a Mühlkreis přes Dolní Vltavici a Kájov do Českého Krumlova. Další stezka hojně využívaná ve 13.století vedla z Pasova přes Kelberg-Untergrisbuch a Aigen do Dolního Dvořiště, Hořic, Kájova a Českého Krumlova.

Antonín Šíma, kronikář

nahoru
Fotokronika

img Kancelář starosty – výměna podlahové krytiny, žaluzií a skříňového nábytku, který si své odsloužil již za doby státního statku.

img Pohled do kanceláře těsně po proměně.

img Pěšina od zastávky do ulice Poutní po rekonstrukci.

img Nástupiště autobusové zastávky prošlo důkladnou opravou také.

img Schodiště před obecním úřadem vypovědělo poslušnost tuto zimu tak, že muselo být zčásti uzavřeno.

img Rozpadající se betonové dlaždice kolem obecního úřadu nahradila zámková dlažba.


ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 1/2011 vyšlo dne 20. 4. 2011.
Redakce:
Odpovědný redaktor Miroslav Červ, šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorky Martina Kopřivová a Jana Pechová, grafika a sazba Mgr. Margita Semecká.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420 380 731 237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz extnahoru