časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15


img
Obsah čísla:
Vážení občané,

imgkolikrát jsme již psali v Časopísku kolem dokola na určitá stále palčivá témata. Znečišťování veřejného prostranství pejsky, odhazování odpadků, či přímo zakládání černých skládek.

Třídění odpadů nám s sebou stále přinášelo problém nedostatečného sešlapávání plastových lahví. Nebo papírové krabice - házeli jsme je do kontejnerů celé, místo abychom je rozložili tak, aby zaujímaly menší objem. Doufám, že takových lidí je již menšina, že naše upozornění pomalu a jistě padalo na úrodnou půdu. Neraduji se z takového psaní, ovšem zamyšlení na toto téma je pro nás všechny užitečné. Žijeme v době, kdy budeme muset šetřit čím dál víc. Začněme tím, že zamezíme zbytečnému vyhazování zkažené potravy, protože jsme jí nakoupili (třeba ve slevě) příliš mnoho. Chválím všechny, kteří toto chování již považují za samozřejmé.

V třídění odpadů totiž zaujímala obec stále jedno z nejlépe hodnocených míst (v okrese Český Krumlov jsme měli koncem roku 2011 páté místo, v kraji pak 19., ale za námi jsou až na 35.místě Chvalšiny, na 36. Černá v Pošumaví, na 46. Dolní Třebonín, na 56. Loučovice, na 86. Frymburk, na 123. Lipno nad Vltavou, a např. na 127. Hořice na Šumavě).

O čem jsme se ale ještě nezmínili, je vyhazování zbytkových potravin nebo jiných nepatřičných odpadů do kanalizace. Asi byste se divili, co vše se při údržbě zařízení najde, co se v mechanismech zachytí a zamotá. Nečistoty společně s tuky vytvářejí spolehlivé zátky a ucpávky kanalizačních odtoků. Také v potrubí bezprostředně u domů nacházejí naši pracovníci usazeniny ze spousty vyhozených potravin – jsou to hotové spíže připravené pro výkrm celých kolonií potkanů nebo krys, ze kterých obyvatelé určitě šťastní nejsou, ale stále je dál a dál takto vykrmují.

Neraduji se z takového psaní, ovšem zamyšlení na toto téma je pro nás všechny užitečné. Žijeme v době, kdy budeme muset šetřit čím dál víc. Začněme tím, že zamezíme zbytečnému vyhazování zkažené potravy, protože jsme jí nakoupili (třeba ve slevě) příliš mnoho. Chválím všechny, kteří toto chování již považují za samozřejmé.

Bohumil Šíp, starosta


img V sobotu 5. května se odvezla 3 auta velkoobjemového odpadu, 1 nebezpečného odpadu, 1 auto pneumatik, 1 elektroodpadu, 1 kontejner železného šrotu. Přestože je tady tato možnost legálního se zbavení nepotřebných věcí, přesto stále vznikají černé skládky na území obce. Na rozhraní katastru Kladné a Větřní jsou k vidění takovéto obrázky. Člověk to nepochopí, a komentář je zbytečný. Mimo svozové dny lze dovézt velkoobjemový odpad na skládku do Českého Krumlova, kde jej lze odevzdat bezplatně.

Jiný problém: zvláště na Boletické vznikají z posekané trávy různé hromádky, základ černých skládek, nebo je posekanou travní hmotou zasypáván příkop, který má odvádět vodu. Pouze trávu nebo listí můžete odkládat na hnojiště Agroconu vlevo na poli za kostelem (výjezd z Kájova po staré silnici na Novosedly, ke hnojišti je sjezd). Agrocon svůj souhlas odvolá, pokud zjistí zneužívání hnojiště k ukládání jiného odpadu než listí a trávy (mohlo by dojít k poškození strojů). Potom by si musel každý likvidovat odpad na svém pozemku.

(ls)

nahoru


Rada obce

img Členové obecní rady se od posledního vydání Časopísku sešli 8x a na svých jednáních projednali:

 • jednu žádost o odkoupení obecního pozemku, konkrétně par. č. 1435/22 v k. ú. Křenov u Kájova v části obce Lazec
 • dvě žádosti o pronájem pozemků, a to v k.ú. Novosedly u Kájova par. č. 1753 a 1757, dále v k.ú. Kladné par. č. 1799 a 1798/1, a jednu žádost o pronájem požární nádrže v k.ú. Novosedly u Kájova na pozemku par. č. 1275/1 k.ú. v části obce Novosedly – obě žádosti byly schváleny a pozemky byly pronajaty
 • bezúplatný převod pozemků par. č. 1197/1 a 1030/4 v k.ú. Kladné z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku obce Kájov
 • čtyři žádosti o změnu územního plánu obce Kájov – žadatelům bude vyhověno až v rámci nového územního plánu obce Kájov, který se bude vypracovávat
 • žádost spol. SETERM CB a.s. o umístění el. zařízení na pozemky par. č. 1419/37, 2071/1, 2071/3 a 2074/2 v k.ú. Kladné za účelem realizace stavby zařízení distribuční soustavy v lokalitě „24 RD za kostelem“ – žádost bude předložena na jednání obecního zastupitelstva
 • návrh smlouvy o zřízení věcného břemena mezi obcí Kájov a spol. E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích ve vlastnictví obce Kájov par. č. 1733/1 v k.ú. Křenov u Kájova v zájmu realizace stavby „Křenův Dvůr, p. Trhlín – NN“ – smlouvou se bude zabývat zastupitelstvo obce
 • návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě na pozemku par. č. 1338/1 v k.ú. Kladné mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce a.s.
 • deset žádostí o finanční příspěvek, a to od:
  1. Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les na úpravu běžkařských tratí – obec přispěla částkou 10.000 Kč
  2. Hokejového klubu mládeže HCM Slavoj Český Krumlov na podporu mládežnického hokeje – rada schválila částku 3.000 Kč
  3. Občanského sdružení pro odložené děti STATIM na pořízení babyboxu, který je nyní umístěn v areálu českokrumlovské nemocnice – obec uvolnila na podporu tohoto projektu částku 10.000 Kč
  4. Občanského sdružení Radost pro všechny žádost na uspořádání dětského karnevalu, resp. na zakoupení cen pro děti – obec uvolnila částku 3.000 Kč
  5. pana Bedřicha Hájka z Větřní na provoz pojízdné prodejny, která zásobuje odlehlejší části obce Kájov – částka 12.000 Kč byla poskytnuta v měsíci březnu a druhá část, stejně velká, bude vyplacena do konce září 2012
  6. Domova důchodců v H. Plané na udržení kvality služeb v domově – obec Kájov pomohla částkou 6.000 Kč
  7. Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Český Krumlov – příspěvek 3.000 Kč
  8. Aleny Kylianové na pořízení PC tiskárny, váhy pro děti a dospělé a optotypu na zkoušení zraku do nově vybavené dětské ordinace – obec Kájov uvolnila ze svého rozpočtu již částku 200.000 Kč právě na obnovu zařízení této ordinace. Příspěvek Aleně Kaliánové byl schválen za předpokladu, že celkové náklady nepřesáhnou plánovanou částku 200.000 Kč
  9. obyvatel osady Kladné na uspořádání dětského dne, stavění májky a pořádání prázdninových her – obecní rada poskytla příspěvek ve výši 3.000 Kč, ale na opravu herních prvků, rozpadajícího se pískoviště a navezení nového písku do něho
  10. Miroslava Červa na vyčištění a odbahnění požární nádrže v Novosedlech, které již na své náklady provedl – obecní rada přispěje částkou 5.000 Kč
 • žádost Automotoklubu Rallye Český Krumlov o spolupráci při konání již tradičního závodu, a to povolením krátkodobého uzavření a zvláštního užívání komunikací v katastru obce Kájov
 • žádost o povolení vjezdu z ulice Školní na pozemek par. č. 1413/32 v k.ú. Kladné přes pozemky ve vlastnictví obce Kájov par. č. 1413/1 a 1413/4 v k.ú. Kladné – žádosti nebylo vyhověno
 • nákup nového osobního automobilu Škoda Octavia Prima 1,2 TSI pro potřeby obce Kájov od CB Auto České Budějovice
 • osazení 3 ks lamp veřejného osvětlení v části obce Novosedly – osvětlení by se měli „novosedští“ dočkat do poloviny letošního roku
 • osazení lampy veřejného osvětlení v ul. Boletická u Kupečků – proběhne v rámci opravy této komunikace
 • žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kájov o schválení navýšení úplaty za vzdělávání dětí v MŠ Kájov z původních 100 Kč na 150 Kč/měsíc/dítě s účinností od 1. 9. 2012 – zvýšení bylo schváleno
 • záměr získat dotaci na pořízení lesní techniky (traktoru) pro obec Kájov
 • záměr výměny střešní krytiny na budově ZŠ Kájov – organizací poptávkového řízení jak na akci „pořízení lesní techniky“ tak na akci „výměna střešní krytiny“ byla pověřena paní Alena Hanselová
 • možnost získání dotace na akce „autobusová zastávka Kájov“ a „veřejné osvětlení Kájov – Kladné“ (jedná se o 5 ks solárních lamp) – vyřizováním agendy byla pověřena paní Martina Šlapáková
 • možnost získání dotace na posílení vodovodu do Kladného – organizací výběrového řízení na zhotovitele akce „Posílení vodovodu Kájov – Kladné“ byl radou pověřen Bc. Dan Hansel
 • návrh na připojení obce Kájov k Místní akční skupině Blanský les – Netolicko
 • připojení dalšího účastníka ke službě tísňové telekontaktní péče, kterou poskytuje o. p. s. Domy s pečovatelskou službou Český Krumlov
 • zprávu o trestné činnosti na okrese Český Krumlov za rok 2011, kterou obci předložilo Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
 • narovnání majetkoprávních vztahů vážících se k budově Kájov čp. 100, mezi obcí Kájov a společností Boxit s.r.o.
 • zpráva o financování Základní a školy Mateřské školy Kájov
 • žádost o prošetření mzdového zařazení zaměstnankyně Základní školy a Mateřské školy Kájov – věc byla předána ředitelce školy
 • smlouvou o umístění (prodloužení) veřejné komunikační sítě v Křenově
 • návrh na pořízení telemetrického zařízení do vodojemu v Křenově
 • žádost o povolení vybudování příjezdové cesty na soukromý pozemek par. č. 63/51 v k.ú. Křenov u Kájova (v ulici Okružní) na vlastní náklady – žádost byla schválena
 • dopis deseti pracovnic mateřské školy zastupitelům obce, ve kterém vysvětlují ze svého pohledu situaci, která vedla k odvolání vedoucí učitelky MŠ, touto cestou vyjádřily podporu ředitelce školy
 • žádost druhé strany o prošetření oprávněnosti odvolání z funkce vedoucí učitelky mateřské školy – proběhlo šetření České školní inspekce
 • žádost Českého rybářského svazu, místní organizace Český Krumlov, aby byla komunikace v Kladenském Rovném zařazena mezi prioritní akce obce Kájov
 • cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci polní cesty v Kladenském Rovném u rybníka – obec Kájov souhlasí za předpokladu, že ½ nákladů na PD uhradí Český rybářský svaz
 • žádost společnosti SUHOX s.r.o. z Brna o odkup či pronájem obecních pozemků za účelem zakládání porostů energetických dřevin – žádost byla zamítnuta
 • zápis do obecní kroniky kronikáře Antonína Šímy za rok 2011, zápis byl schválen
 • optimalizace vojenských újezdů a návrh opatření směřujících k realizaci změn hranic vojenského újezdu Boletice – řeší připojení části vojenského prostoru Boletice k obci Kájov
 • návrh, aby byla významná kulturní památka, románský kostel sv. Mikuláše v Boleticích, převedena do majetku obce Kájov - tímto návrhem se bude zabývat ještě zastupitelstvo obce
 • žádost o možnost konání kulturní akce na pozemku par. č. 1242 v k.ú. Kladné, který je ve vlastnictví pana Peška – jedná se o program pro děti, mládež a rodiče v červenci 2012 – obecní rada vydala souhlasné stanovisko
 • žádost o přemístění lampy veřejného osvětlení ve Starých Dobrkovicích
 • dopis od Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, kterým tento úřad postupuje obci Kájov k vyřízení část podání, které jim bylo doručeno a jehož vyřizování není v jejich kompetenci
 • neinvestiční výdaje za rok 2011 za děti z obce Kájov, které plní povinnou školní docházku ve školách v Českém Krumlově – částka, kterou musí obce Kájov zaplatit, činí celkem 629.299 Kč
 • žádost o zachování účelové komunikace v Novosedlech-Hojdech, která vede přes pozemky ve vlastnictví pana Vašků a paní Vetýškové a je v současné době jedinou přístupovou cestou k domu čp. 41 – bude zahájeno řízení s pořizovatelem projektové dokumentace i s majitelem pozemku
 • žádost o schválení záměru výstavby skladu plechů a klempířských výrobků na pozemku par. č. 131/14 v k.ú. Kladné
 • návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě na pozemku par. č. 1808 v k.ú. Novosedly u Kájova v rámci připojení 3 ks lamp veřejného osvětlení
 • plán společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kladenské Rovné – tento plán bude dále projednávat zastupitelstvo obce
 • zprávu o činnosti Obecní knihovny v Kájově, kterou sestavila na základě provedené kontroly Městská knihovna v Českém Krumlově – z této kontroly vyplynuly nové povinnosti jak pro obec, tak pro pracovnici knihovny
 • dopis od Českého rybářského svazu, místní organizace Český Krumlov, ve kterém je vyjádřen nesouhlas s 50 % finanční spoluúčastí na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci polní cesty vedoucí k rybníku v Kladenském Rovném
 • jednu žádost o přijetí do pracovního poměru – v současné době není volné místo

nahoru


Zastupitelstvo

img Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo dvakrát a na svých jednáních schválilo:

 • nový jednací řád Zastupitelstva obce Kájov
 • prodej obecních pozemků, a to par. č. 2072 o výměře 597 m2 v k.ú. Novosedly u Kájova a par. č. 2078/5 o výměře 43 m2 v k.ú. Kladné
 • bezúplatný převod pozemků par. č. PK 1197/1 o výměře 5 625 m2 a PK 1030/4 o výměře 165 m2 v k.ú. Kladné z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do majetku obce Kájov
 • zařazení následujících žádostí do změny územního plánu obce Kájov č. 3:
  • žádost pana Jana Vašků a paní Evy Vetyškové týkající se pozemků zapsaných na LV č. 137 v k.ú. Novosedly u Kájova – změna na plochy bydlení v RD a rostlinnou a živočišnou výrobu
  • manželů Ondřeje Sýkory a Michaely Sýkorové týkající se pozemků zapsaných na LV 775 v k. ú. Kladné – změna na plochy bydlení v RD
  • paní Václavy Síkorové týkající se pozemku par. č. 931/5 v k. ú. Kladné – změna na plochy rekreačního bydlení
  • pana Jiřího Kubiše týkající se pozemků par. č. 288 a 927/3 v k.ú. Kladné – změna na plochy rekreační
  • pana Vladimíra Jány týkající se pozemků par. č. 47/3, 938/6 a 1809 v k. ú. Novosedly u Kájova – změna na plochy pro výstavbu přístřešku pro osobní auto
  • manželů Milana a Ludmily Mikešových týkající se pozemků par. č. 1414/22 v k. ú. Kladné – změna na plochy bydlení v rodinných domech
  • paní Marie Moravčíkové týkající se pozemků zapsaných na LV 442 v k. ú. Novosedly u Kájova – změna části pozemku par.č. 2068 na plochy bydlení
 • vydání změny č. 1 územního plánu obce Kájov
 • podmínky smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním pozemku par. č. 1800 v k.ú. Novosedly u Kájova za účelem uložení kanalizačního řádu v rámci ZTV Novosedly
 • smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce a. s. z důvodu uložení kabelu nízkého napětí na pozemku v majetku obce Kájov par. č. 1722 v k.ú. Novosedly u Kájova
 • smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce a. s., týkající se pozemků obce Kájov par. č. 1606/1 a 1945 a 1952 v k.ú. Novosedly u Kájova, za účelem uložení kabelu NN
 • smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění nového zařízení soustavy nízkého napětí na pozemcích parc.č. 1419/37, 2071/1, 2071/3 a 2074/2 k.ú. Kladné (24 rodinných domů u kostela) mezi obcí Kájov a spol. E.ON Distribuce, a.s.
 • uzavření smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene zajišťujícího právo chůze a jízdy přes pozemek par. č. 66/9 v k.ú. Křenov u Kájova, který je majetkem pana Martina Kupečka
 • obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích:
  • za lázeňský nebo rekreační pobyt
  • ze psů
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • za užívání veřejného prostranství
  • z ubytovací kapacity
 • smlouvu o čištění odpadních vod mezi obcí Kájov a společností JIP-Papírny Větřní, a.s.
 • kalkulaci vodného a stočného a návrh dvousložkové ceny vodného a stočného na rok 2012 v části obce Staré Dobrkovice v této výši:
  • vodné 33,34 Kč/m3 bez DPH
  • stočné 35,13 Kč/m3 bez DPH
 • zvýšení ceny za dodávku vody a odvádění odpadních vod v obci Kájov a ostatních částech obce Kájov (kromě Starých Dobrkovic) od 1. 1. 2012 na částku 23 Kč za m3 dodané vody a 17 Kč za m3 odvedených odpadních vod
 • rozpočtové změny v roce 2011 a rozpočet na rok 2012
 • odměny zastupitelů za výkon jejich funkce
 • majetkoprávní vyrovnání mezi Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje a obcí Kájov týkající se převodu práv k části budovy čp. 100 (budova OÚ Kájov) oceněné částkou 592.420 Kč
 • přeřazení žádosti pana Jana Vašků a paní Evy Vetyškové, týkající se pozemků zapsaných na LV 137 v k. ú. Novosedly u Kájova ze změny č. 3 územního plánu obce Kájov do samostatně řešené změny územního plánu obce Kájov č. 5
 • zařazení území obce Kájov do MAS (místní akční skupina) Blanský les – Netolicko o. p. s. z důvodu čerpání dotací
 • výměnu střešní krytiny na budově základní školy dle schváleného rozpočtu na rok 2012
 • výjimku z regulativ ve věci sklonu střechy rodinného domu na pozemku par. č. 1656/30 v k.ú. Kladné (lokalita U Štěpky) a povolit tím sklon střechy v úhlu 3° namísto původně stanovených 35°

dále projednalo:

 • zprávu lesního hospodáře Jiřího Cáby o hospodaření v obecních lesích v roce 2011
 • žádosti o zařazení pozemků do změny č. 3 územního plánu obce, které nebyly z různých důvodů schváleny
  • paní Elišky Pechové a pana Josefa Tschunka týkající se pozemků par. č. 1729 a 1740 v k.ú. Novosedly u Kájova (lokalita za hřbitovem) – změna na plochy pro výstavbu RD
  • společnosti METRA s. r. o. týkající se pozemků par. č. 130 a 135 v k.ú. Kladné – změna na plochy pro lehkou průmyslovou výrobu a skladování
  • Ing. Jana Štěpána týkající se pozemků par. č. 1972 a 1973 v k.ú. Novosedly u Kájova – změna na plochy pro bydlení
  • paní Marie Haklové týkající se pozemků par. č. 1656/28, 1624/2, 1687/15 v k.ú. Kladné – změna na plochy pro bydlení v rodinných domech
  • pana Marka Martinovského a pana Petra Martinovského týkající se pozemků par. č. 1900, 32, 33, 40/2 a 40/3 v k.ú. Novosedly u Kájova – změna na plochy pro bydlení v rodinných domech
  • společnosti Petráškův dvůr s. r. o. týkající se pozemků par. č. 95/1 a 95/2 v k.ú. Kladné – změna na plochy pro výstavbu malé vodní elektrárny s akumulačním rybníkem

(mk)

nahoru

Přispěli jsme naději na život

img Pan Ludvík Hess, zakladatel babyboxů v České republice, se sám nazývá babydědek, a slavnostně otevřel osmého března tradičně přesně v poledne toto zařízení i v Českém Krumlově.

Je v čele představenstva Babybox pro odložené děti – Statim o.s., a předsedou správní rady Nadačního fondu pro odložené děti Statim. Pozváni byli všichni, kdo nějak přispěli k uskutečnění záměru. Mezi zástupci měst, obcí, firem a jednotlivými příznivci, fandy a sponzory byl i starosta naší obce Bohumil Šíp. Rozhodnutím rady obce jsme přispěli částkou 10.000 Kč. Jako čestný host vystoupila náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská. Záchrannému zařízení pro novorozence v ohrožení požehnal i vikář Václav Pícha. Ředitel nemocnice Jaroslav Šíma zmínil nejednoznačný ohlas myšlenky babyboxů. Zároveň zdůraznil, že s širokým vedením nemocnice sdílí názor, že se jedná o šanci na život ve chvíli, kdy je matka odhodlána se dítěte za každou cenu zbavit, tj. i pohodit do popelnice. img

Přítomným hostům pan Hess představil zařízení babyboxu teoreticky, technicky i názorně. Autor díla Zdeněk Juřica, majitel firmy MONTEL z Náměště nad Oslavou, byl slavnostnímu spuštění přítomen. Jeho babybox má kromě topení i klimatizaci. Teplota je nastavena na 28 stupňů Celsia. Českokrumlovský je v pořadí třetí nerezový box nové generace. Funguje tak, že jeho dvoudílná dvířka se otevřou po stisknutí jediného zeleně podsvíceného tlačítka. Po vložení dítěte se dvířka na pokyn váhového senzoru za 15 vteřin zavřou. Jejich zavírání je kontrolováno fotobuňkou, a kdyby došlo k sebemenší kolizi s rukama rodiče nebo tělíčkem dítěte, dvířka se znova otevřou a následně se opět opatrně zavřou. Vložení dítěte ohlásí signalizace do místnosti stálé služby. Tam je umístěna obrazovka sledující dění i teplotu v babyboxu. Signál bude přenesen zároveň do osmi mobilních telefonů zdravotního personálu, vysvětlil Ludvík Hess.

img Zároveň nešťastná matka, která se rozhodla odložit dítě do babyboxu, nalezne na dvířkách přístroje vizitky a poučení, že může kdykoliv ve dne v noci zavolat sociální pracovnici v Českém Krumlově, nebo přímo Ludvíku Hessovi. Poté, co se za dítětem zavřou dvířka, už má maminka, která by si svůj krok rozmyslela, ztíženou situaci. Vzít si dítě zpět z babyboxu nelze. „Dokud ale soud nevynese pravomocný rozsudek o svěření dítěte do náhradní rodiny, což bývá otázka několika měsíců, může maminka požádat o navrácení dítěte," vysvětluje.

Babybox se nachází na boční zdi vrátnice Nemocnice Český Krumlov - směrem k silnici. V oplocení byla vytvořena zvláštní vrátka, takže se vstupuje ze silnice rovnou na cestičku k babyboxu a není na příchozí vidět z okna vrátnice.

Českokrumlovský babybox je již 49. zařízením svého druhu v republice. Padesátý byl otevřen 25. dubna 2012 na budově Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

„Veškeré své zkušenosti a vztahy využívám při práci na projektu Babybox pro odložené děti - Statim. Chci především zachraňovat dětské životy, ale taky dát krajní možnost nešťastným matkám, které se v tísnivé psychické nebo sociální situaci nedokážou postarat o novorozence. Slovo STATIM se používá ve zdravotnictví a znamená IHNED, OKAMŽITĚ. A tak si přeju, aby babyboxy pomáhaly. Zřizuju babyboxy, do nichž mohou matky (rodiče) v tísni odložit beztrestně a anonymně dítě, jemuž je vzápětí poskytnuta veškerá zdravotní péče a sociální pomoc. První babybox byl otevřen 1. června 2005 v GynCentru v Praze 9, za šest let své existence pomohly vykročit do světa 74 dětem. Skóre holčičky versus klučíci je 44 : 30. Poslední děťátko našli zdravotníci 19. dubna v šumperském babyboxu,“ říká babydědek, jehož největším štěstím je navracet do života děti, které by mohly jinak skončit na některém ze smetišť.

Všichni si můžeme jen přát, aby se nestal žádný případ, který by bylo třeba řešit tímto způsobem. Ale kdyby se stal, jsme rádi, že je tu řešení, které dítěti šanci na to nejzákladnější právo – právo na život.

Čerpáno z materiálů pana Hesse s jeho laskavým svolením. Více se dočtete na stránkách www.babybox.cz

Lib. Semecká

nahoru

Ve škole na podzim strašilo

img Jaro je v plném proudu. U nás ve škole a ve školce se od Vánoc událo plno akcí. V lednu jsme zapsali 14 prvňáčků, ty už od poloviny května čeká první delší setkání se školou, začíná projekt Škola na zkoušku.

img Děti se během pěti lekcí seznámí s tím, jak bude vypadat práce ve škole, poznají svou paní učitelku i třídu, kam od 1. září budou chodit. Děti, které už školu navštěvují, se o pololetních prázdninách vydaly na 3 dny do Prahy. Opět jsme ze zúčastnili akce Ledová Praha. Tentokrát byla opravdu ledová. Navštívili jsme spoustu zajímavých muzeí a zima nám až tak moc nevadila.

Do konce školního roku zbývají ještě dva měsíce. Děti v mateřské škole čeká už v květnu výlet na zámek Kratochvíli a oslava Mezinárodního dne dětí s Josefem Pepou Maxou. Nás ve škole čekají kromě školní práce také školní výlety, spaní ve škole a v srpnu pak opět letní tábor na Zátoni, tentokrát se vydáme na dobrodružnou expedici do Afriky.

img V únoru jsme všem obyvatelům Kájova i sami sobě připomněli masopustní úterý. Děti s paní učitelkou se pečlivě připravovaly. Od pana místostarosty jsme získali povolení k masopustnímu veselí, takže průvod mohl vyrazit po vesnici. Moc nás potěšilo, že si radost a legraci jste si s námi ochotně užili i vy všichni, koho jsme v Kájově potkali. Na závěr jsme ve škole pochovali basu. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo založit další novou tradici.

Během zimy děti z 1.- 3. třídy absolvovaly plavecký výcvik, letos se nám tedy podařilo, že plavání se postupně na 2 etapy mohly zúčastnit všechny ročníky. Tato snaha byla zúročena na plaveckých závodech málotřídních škol Lipenský plaváček, odkud všichni naši reprezentanti přivezli medaile. Výborně školu reprezentovali Michalka Kutláková (2. místo). Anetka Žílová (1. místo), Adélka Picková(1. místo), Matyáš Maleček (3. místo), Karolínka Paloudová (1. místo) a Tomáš Hojer (1. místo). Poděkování patří nejen všem dětem, ale i panu Josefu Malečkovi ml., který nám vždy ochotně zajistí dopravu na závody i zpět.

Lipenský plaváček nebyl jedinou soutěží, kde se dětem z naší školy dařilo. Velice pěkně jsme si vedli také v soutěži Matematický klokan. Vítek Horčička obsadil v okresním kole 1. místo s plným počtem bodů. Terezka Cábová pak obsadila velmi pěkné 6. místo s vysokým počtem bodů. I Terezce a Vítkovi patří mé poděkování. Zanedlouho nás čeká ještě soutěž zdravotních hlídek a obhájení svého 1. místa v okresním kole. V červnu pak ještě Lehkoatletický trojboj málotřídních škol, odkud naši sportovci také přivážejí medaile.

Kromě soutěží jsme se pečlivě chystali na už tradiční Velikonoční jarmark. Děti a ochotné maminky strávily jednu sobotu ve škole tvořením rozličných velikonočních dekorací. I tady je jistě na místě poděkování za ochotu a nadšení - maminkám i dětem. Jsme moc rádi, i letos jsme na jarmarku přivítali velmi mnoho návštěvníků z řad občanů Kájova. Velmi milou a váženou návštěvou pak každoročně bývají i naše řádové sestry.

30. dubna jsme ve škole měli čarodějný slet a zábavné dopoledne. Děti se na jeden den proměnily v čarodějnice, čaroděje, kouzelné dědečky a babky kořenářky. S Josefem Pepou Maxou si užily spoustu legrace a soutěží. Svůj sraz měli čarodějnice čarodějové i mateřské škole, i tam bylo kouzelně veselo. Vůbec nevadilo, že sletu nepřálo počasí a musel se konat ve třídě. img

Ještě před tím si i děti v mateřské škole připomněly masopust a na konci zimy vynášely vlastnoručně vyrobené Moreny. Před Velikonocemi se opět konalo Velikonoční tvoření pro rodiče a děti. Máme radost, že si rodiče najdou čas a přijdou si spolu se svými dětmi vyrobit velikonoční dekorace, účast je rok od roku vyšší. Kromě toho děti zhlédly i různá divadelní představení, ty nejstarší se vydaly na exkurzi k Hasičskému záchrannému sboru do Českého Krumlova.

Lenka Augustinová, ředitelka ZŠ a MŠ

nahoru

Povídání o zemětřesení

img Dne 20. dubna se uskutečnila v kájovské základní škole přednáška s názvem „Povídání o zemětřesení“.

Přednášku vedl Mgr. Petr Kolínský, PhD., vědecký pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., dále se aktivně na výkladu podílel RNDr. Jan Zedník, vědecký pracovník Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Přednášky se zúčastnilo cca 30 posluchačů, převážně z Kájova a přilehlých osad, ale nechyběli ani obyvatelé Českého Krumlova. Povídání se konalo za účelem objasnění jevu, který se udál v noci z 11. na 12. ledna letošního roku.

img Samotná přednáška byla rozdělena na dvě části. V první části se posluchači mohli dozvědět, jak obecně zemětřesení vznikají. Jde o náhlý pohyb zemské kůry vyvolaný uvolněním napětí z neustálého pohybu zemských desek. Jsou v zásadě tři různé případy, jak se mohou zemské desky posouvat. Prvním je posun zemských desek do stran, druhé je posun desek, které se zasouvají pod sebe, a třetím způsobem je posun zemských desek od sebe. Pokud se desky do sebe zaklesnou, dochází mezi nimi vlivem pohybu k napětí, a tím vzniká energie. Tento proces kumulování potenciální energie je velice pomalý, může trvat několik desítek nebo až stovek let. Pokud je napětí mezi deskami příliš veliké, dojde k tomu, že se zaklesnuté bloky posunou do nové polohy . Energie, která se posunem desek, tedy zemětřesením, uvolní, a která je částečně vyzářená v podobě seismických vln, je zaznamenána na seismických zařízeních, která jsou permanentně umístěna po celém světě. V našem případě se vycházelo z dat získaných ze stanic, které jsou umístněny po celé střední Evropě. Na základě získaných záznamů, které se porovnávají v čase a vzdálenosti od ohniska zemětřesení, lze zúžit výběr oblasti, ve kterém se ohnisko zemětřesení nachází. Od tohoto okamžiku probíhá výzkum, který by měl objasnit původ a ostatní důležité ukazatele. Samotný výzkum by se dal rozdělit do sedmi fází. V první fázi se rozmisťují seismické stanice kolem místa otřesu, které by měly napovědět, kde se nacházelo zemětřesení přesně, tedy lokalizace zemětřesení – druhá fáze. V našem případě byly hned druhý den dopoledne rozmístěny tři seismické stanice kolem domnělého ohniska. Jedna ze stanic byla umístněna v Novém Spolí, druhá ve Vyšném a třetí ve vodárně na Záhorkově. Tyto stanice zaznamenávaly data po dobu přibližně jednoho měsíce a byly pravidelně kontrolovány. Ve třetí fázi se měří hloubka zemětřesení, čtvrtá fáze analyzuje záznamy z ostatních seismických stanic. V páté fázi se hledají dotřesy. Dotřesy jsou vlastně malá zemětřesení, která by měla doprovázet každé zemětřesení. Mají podobný charakter jako hlavní jev, který je zkoumán, ale nemusí již být v takové síle. U tohoto zemětřesení došlo k dotřesu přibližně osm až devět minut po hlavním jevu s magnitudem -0,8. V šesté fázi se porovnávají záznamy s podobnými událostmi, tedy např. se záznamy explozí v lomech nebo ve vojenských prostorech, aby se vyloučilo způsobení zemětřesení lidskou činností. Na přednášce byl ukázán rozdíl, kdy se podařilo zaznamenat střelbu ve vojenském prostoru Boletice. Střelba byla mnohonásobně menší, než naměřená hodnota zemětřesení a měla také zcela jiný průběh. V poslední, sedmé, fázi se analyzuje mechanismus ohniska, tedy o jaký druh zemětřesení ze tří výše uvedených případů se jedná. img

K jakému závěru tedy výzkum dospěl? Skutečně se jednalo o zemětřesení, ovšem z výpočtů zatím není zřejmé, o který posun desek se jednalo, zda o posun nahoru/dolu nebo doprava/doleva. Jeho lokalizace byla stanovena na 48,80° severní šířky a 14,30° východní délky, tedy někde na spojnici Nové Spolí – sídliště Plešivec. Naměřená hloubka byla 8 km. Magnitudo, tedy velikost zemětřesení, byla naměřena M (L) 2,1. Magnitudo nelze vyjádřit v diskrétní stupnici. Jde o veličinu, která je přístrojově změřená a vypočtená, a která může nabývat libovolných hodnot např. od magnituda -2 až po magnitudo 9, ale tyto hodnoty nejsou omezeny. Je to bezrozměrná veličina, proto se u ní neuvádějí žádné jednotky . Stanovuje se jako dekadický logaritmus poměru amplitudy a periody seismické vlny, veřejnosti je známo jako Richterova stupnice1. Naproti tomu makroseismická intenzita, která byla stanovena na čtvrtý stupeň, je veličina, kterou hodnotíme samotné otřesy. Tuto veličinu stanovujeme na základě pozorování účinků otřesů na budovy a člověka, spíše než z měření přístroji, i když i to je možné. Tuto veličinu lze vyjádřit jako stupnici, která má nejčastěji 12 stupňů. Každému bodu přísluší slovní ohodnocení pozorovaných účinků na různé druhy staveb2. Proto bylo také pro výzkum důležité vyplňovat dotazník, který byl v odkazu umístněn na webových stránkách naší obce. V tomto makroseismickém dotazníku byly otázky, které se týkaly popisu pozorovaných otřesů, popisu účinků na člověka, popisu účinků na předměty a přírodu a popisu účinků na budovy. Pro vaši představu, například třetí stupeň je typický slabými otřesy, které může člověk pocítit na vyšších poschodích budov, případně jako projev rozkývání zavěšených předmětů. Poslední dvanáctý stupeň této stupnice se pak projevuje destrukcemi velkých staveb, zdvíháním či poklesáváním povrchu Země a vznikem trhlin1. Tento dotazník vyplnilo celkem 67 respondentů, z toho zaslali obyvatelé Kájova 12 dotazníků.

img V druhé části přednášky mohli občané klást různé doplňující otázky, případně se podělit o své osobní zážitky s jevem. Velmi zajímavé bylo, že každý pociťoval zemětřesení jinak, ale v zásadě se všichni shodli na velmi silném otřesu, který doprovázel silný zvuk. Samozřejmě, že nastala otázka, jak je možné, že bylo zemětřesení slyšet. Odpovědí bylo, že pokud se seismické vlny dostanou na povrch, šíří se stejnou rychlostí jako zvuk a zároveň mají frekvenci podobnou slyšitelným vlnám. O tom, jak bylo zemětřesení pocítěno, také rozhoduje podloží. Jinak se chová podloží písčité, jinak skalnaté. Písčité podloží, jelikož je značně nestabilní a seismické vlny se v něm zesilují, může způsobit i popraskání zdiva. Intenzita zemětřesení také záleží na tom, jak daleko od ohniska se nacházíte, čím jste od ohniska zemětřesení dál, tím intenzita zemětřesení klesá. Otázkou také bylo, jak je to vlastně s Richterovou škálou nebo stupnicí. V zásadě je tento velmi používaný termín zavádějící. Richterovu škálu vymyslel roku 1935 Charles Richter ve spolupráci s Beno Gutenbergem. Škála měla být původně používána při studiu kalifornských zemětřesení. Motivací k vytvoření této škály byla snaha o oddělení velkého počtu menších zemětřesení od několika větších zemětřesení, která v té době byla v Kalifornii zaznamenána. Inspirací byla škála hvězdných velikostí používaná v astronomii pro popis jasnosti hvězd a dalších objektů na obloze . Celosvětově je tedy mezi veřejností častá chyba používat tuto stupnici pro všechna zemětřesení.

Celkově byla přednáška velice poutavá. Zajímavým zpestřením byla i ukázka seismické stanice, kterou přednášející nainstalovali před počátkem přednášky, a která zaznamenávala drobné otřesy podlahy, ať už kroky příchozích, nebo cílené dupání několika přítomných dětí. Seismometr tyto otřesy registruje a pořizuje zápis velikostí a průběhu seismických vln. Signál je veden do počítače, kde se digitalizuje a zapíše na disk. Připojením na vhodné výstupní zařízení, v tomto případě na notebook, je možné záznamy prohlížet. Seismometry jsou vybaveny GPS zařízením pro stanovení přesného času záznamu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přednášky zúčastnili, především přednášejícím hostům, kteří velice pružně reagovali na naše přání a přednášku uskutečnili ve svém volném čase. Velký dík patří také ředitelce školy Mgr. Lence Augustinové. Pořádání přednášky nejen ochotně vyšla vstříc a poskytla potřebné prostory i s technickým vybavením, ale společně s dětmi přestěhovala třídu a vybavila učebnu židlemi ze školní jídelny. A v neposlední řadě všem, včetně hostů, kteří nám ochotně pomohli přestěhovat třídu do původního stavu.

Jana Pechová

nahoru

Sport

img V průběhu měsíce dubna odstartoval Český pohár ve sjezdu na divoké vodě, 14. dubna se v Dolním Bousově konal 17. ročník Mistrovství České republiky v armwrestlingu a výborné výsledky kájovských fotbalistů.

Lodě na divoké vodě

img V průběhu měsíce dubna odstartoval Český pohár ve sjezdu na divoké vodě. První díl se odehrál o velikonočním víkendu na řece Sázavě mezi Krhanicemi a Kamenným Přívozem a druhý díl pokračoval o čtrnáct dní později na řece Otavě na Čeňkově pile. V obou těchto závodech dokázal náš občan Antonín Haleš (Staré Dobrkovice), jakým je výborným žákem, a předstihl svého trenéra, a hlavně týmového kolegu Lukáše Novosada (též Staré Dobrkovice). Na Sázavě se umístil Haleš na druhém místě, Novosad dojel pátý. Závod probíhal za velice nepříjemných podmínek, kdy se na peřejích výrazně projevil nedostatek vody a ručička teploměru se pohybovala někde kolem nuly. Sjezd na Otavě probíhal za podstatně příznivějších klimatických podmínek, Antonín Haleš zde skončil 3. a Lukáš Novosad 5.

img Obou těchto závodů se zúčastnila také Anežka Paloudová (Kájov), která patří mezi nejmladší závodníky této naší nejvyšší sjezdařské soutěže a na řece Sázavě si sjela pro krásné 17. místo.

O posledním dubnovém víkendu se jely závody na Tanvaldské Kamenici, kde se bude již rozhodovalo o titulech mistra republiky. Z tohoto klání se nominují další závodníci na Mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě, které se uskuteční v červenci ve Francii. Takže „držíme palce“.


Naše úspěchy v armwrestlingu

img V sobotu 14. dubna 2012 se v sokolovně v Dolním Bousově konal 17. ročník Mistrovství České republiky v armwrestlingu (sportovním přetláčení rukou). Tohoto šampionátu se zúčastnilo okolo 60 sportovců, kteří se nominovali na základě celoročních výsledků v extralize. Mezi zúčastněnými byli také „pákaři“ z naší obce, a to Jaroslav Sládek a Zdeněk Augustin ml., kteří jsou členy armwrestlingového oddílu AWK Strmilov. Jejich účast byla odměněna medailemi. Jarda Sládek se umístil v kategorii masters, v souboji na pravou ruku, na 1. místě a v kategorii do 100 kg - pravá ruka obsadil 4. místo. Překvapil hlavně Zdenda Augustin, který nejenže se probojoval do tak významného závodu, ale dokonce v něm získal bronzové umístění, a to v juniorské kategorii nad 75 kg v souboji na pravou ruku.

Přejeme oběma sportovcům hodně síly, technické zdatnosti při soubojích a mnoho úspěchů do dalších zápasů. Doufáme, že si dá Jarda Sládek do pořádku svou muskulaturu a uzdraví všechny své bolavé údy natolik, aby se mohl letos v květnu zúčastnit Mistrovství Evropy, které se uskuteční v polském Gdaňsku.

Video z akce - zdroj YouTube (Jaroslav Sládek - cca šestá minuta videa)


Čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme!
img

Co dodat? Po čtrnáctém kole suverénně první v tabulce, třináct vítězných zápasů, jedna plichta. Sokolu „hrozí“ postup.

Hráčský kádr:
Tomáš Galko - gólman,
Petr Bandura, David Čábela, Lubomír Mašek, Jan Lippl - útočníci
Filip Hrdina, Miroslav a Petr Schönkyplovi, Zdeněk Šváb, Standa Werner, Radim Novotný, Petr Doubek, – záložníci
Jiří Němec, Petr Žilavý, Petr Čomor, Jan Čer, Šmikmátor Jiří, Geňa Pišl - obránci
Vladislav Žilavý - univerzal
Miroslav Grabec - trenér, Karel Korbel - asistent trenéra
Jiří Svoboda - předseda klubu, kustod

(mk)

nahoru

Hasiči - maškarní bál

img 18. února 2012 se konal již téměř tradiční Maškarní bál, který pořádali Dobrovolní hasiči Kájov. K tanci i poslechu v letošní premiéře hrála hudební skupina Tamara, která také přispěla k dobré náladě přítomných hostů.

imgNejvíce pozornosti ale budily masky, kterých se letos sešlo opravdu požehnaně. Nejen, že zde bylo pár individualistů, ale stále více přibývá organizovaných skupinek. Jak se říká, představivosti se meze nekladou, a tak byly letos k vidění opravdu povedené kousky. Mezi „individualisty“ vynikal Neandrtálec, jehož oděv, pokud se tomu tedy tak dá říkat, budil pozornost mezi přítomnými ženami, spoře oděný Zajíček zase přitahoval pohledy přítomných pánů.

img Ve dvojicích byli letos k vidění např. Borhyová-Koranteng, Sanitka poháněná nohama dvou lékařů nebo Upíři. Z vícehlavých skupinek maškarní ples letos navštívili Lidojedi i s přivázanou potravou v podobě hasiče, jehož si v hudebních přestávkách opékali na ohníčku, Vodáci v plné výbavě i s raftem, Mouky se známkou Klasa všeho druhu nebo Sobi, kteří poctivě táhli sáně značky Coca-Cola i s pěkně vypaseným Santa Clausem, který hostům rozdával umně zabalené dárečky. Kolem půlnoci proběhlo vyhlášení výsledků.

img Hodnocení provádí přítomná hudební skupina, aby se předešlo spekulacím s manipulováním s výsledky soutěže. Na třetím místě se umístil již výše zmiňovaný Neandrtálec, druhé místo obsadila Sanitka s lékaři a první místo si „vytahali“ právě Sobi se štědrým Santa Clausem. Proběhlo samozřejmě odmaskování přítomných masek, abychom věděli, s kým že máme ve skutečnosti tu čest, vítězové si odnesli pěkné ceny v podobě dárkových košů a po této malé přestávce mohla zábava pokračovat. Jsme velice rádi, že se tento ples stal každoročním zpestřením kulturního života nejen v Kájově, ale i přilehlém okolí, a doufáme, že nám zachováte přízeň i pro příští rok.

Jana Pechová


Poděkování

Ve čtvrtek 26. 4. začal hořet obecní les v Lazci. Oheň zpozoroval i pan Ladislav Motz, který v té době pracoval s traktorem na poli. Nezaváhal a požár nahlásil na č.150. Na místě zasahoval Profesionální sbor hasičů z Českého Krumlova a Dobrovolní hasiči z Chvalšin. Díky včasnému nahlášení a rychlému zásahu se požár omezil na cca 20 x 30 metrů lesní plochy a okolní porosty byly uchráněny. Všem patří velký dík, v prvé řadě pak panu Ladislavu Motzovi, protože kouř muselo vidět více lidí, ale všichni nebyli tak rychlí, duchapřítomní a zodpovědní.

Bohumil Šíp, starosta

nahoru

Kultura - Hořické pašije

img Vážení čtenáři kájovského Časopísku,
vedení Společnosti pro zachování Hořických pašijových her společně se všemi členy chce touto cestou vyslovit poděkování několika Vašim občanům za příkladnou a obětavou práci ve společnosti Pašijí.

Nebude dlouho trvat a opět se můžeme setkat na představení Pašijových her. Jsme rádi, že můžeme využít angažovanost a ochotu kájovských obyvatel a jsme plně přesvědčeni, že jim samotným to přináší hlavně potěšení a radost.

img Nemůžu si nevzpomenout na pana Františka Kropíka, který byl v čele obnovy pašijových her. Byl nám příkladem a nosil do společnosti radost. Posíláme mu tam nahoru pozdrav a vyslovujeme celé jeho rodině obdiv a poděkování.

Paní Růžena Hotová, která je činným členem společnosti, se podílí na rozvoji dobrých mezilidských a zahraničních vztahů. Právem byla vyznamenána v jižním Bavorsku, městečku Thirsee, Zlatým křížem za rozvoj Pašijí. Paní Hotová byla delegátem za Hořické Pašije v St. Margarheten (Německo), kde v roce 1994 hlasovala pro vznik a členství v Europassionu.

Pan František Velát, který byl dlouhá léta ve vedení společnosti, stále dohlíží na chod a činnost společnosti. Pan Velát je také velkou ikonou, a proto si ho vážíme jako člověka, herce i kamaráda. Pomáhá nám udržet toto kulturní dědictví a svým werichovským vtipem a pílí doplňuje náš kolektiv.

Pan Josef Palouda, který společně s paní Hotovou reprezentují Pašije již od začátku, je velkým přínosem a neoddělitelnou součástí Pašijí. Své role se chopil s úctou a už v začátcích sledoval pana režiséra Antonína Baštu, jak by celá hra měla vypadat. S příchodem nových herců je nutné udržet i nadále hru tak, jak byla krásně napsána a režírována. Pan Pokorný, současný režisér, si vždy rád vyslechne jeho připomínky. Vznik společnosti a činnost od samého začátku podporuje i paní Paloudová a jsme rádi, že s ohledem na věk od nás neodchází.

img Pan Gerhard Scherhaufer ve funkci ,,ministra zahraničí“ pro Pašije má a bude mít ještě spoustu práce. Technický talent samozřejmě nemá každý, ale Gerhard jej má ! Seberealizuje se hlavně v technickém zabezpečení, a je to dobrý herec a chlap. Oporou mu je manželka, paní Marta Scherhauferová, která se také podílí na dobrém jménu Pašijí. Společně zachycují jednotlivé scény fotografováním a píší krásné články do Jihočeských novin.

Ing. Jan Červ a paní Adélka Červová jsou motorem společnosti. Pan Červ má v malíčku už téměř všechny role v naši inscenaci. Je členem představenstva a součástí vedení společnosti. Srdce a lásku doprovázenou inteligencí, to má tato dvojce, a jsem rád, že spojili svůj osud s Pašijemi. My si jejich práce vážíme a doufáme, že všichni vydrží i pro roky příští. Vkládají totiž do naší hry nejen svůj čas, ale i kousek svého srdce, a to je v dnešní uspěchané době veliký dar.

V neposlední řadě chceme poděkovat také Ing. Petru Pickovi, který nám zcela zdarma a ochotně provedl geodetické zaměření přírodního amfiteátru a zázemí divadla. Dobré vztahy patří k lidem a co já pozoruji, tak vztahy mezi Kájováky a Hořičáky byly vždy ty nejlepší. Přeji si, aby tomu bylo tak i nadále. Děkujeme všem.

Miroslav Kutlák

nahoru

Společenská kronika

img Letošní první vítání občánků se konalo 24. 2. od 13 hodin v obřadní síni na obecním úřadě. Byly přivítány tři děti.

img Zleva Markéta Porkristlová s Janičkou, Pavlína Lišková s Martínkem a Kamila Čermáková s Vašíkem.

img Druhé letošní vítání občánků se konalo 9. března. Přivítali jsme tyto děti: Lucie Kalkušová, Veronika Pěstová, Michal Kaločai, Patrik Šipon.


Blahopřejeme

Blahopřejeme všem, kteří v období leden – květen měli narozeniny, a zvláštjmenovitě těm, kterým je více než 70 let

Kájov - Marcela Kupečková, Marie Kmochová (86), Josef Frisch, Ladislav Hoda, Bernard Scherhaufer, Theresia Wolf, Hildegard Götschl, Josef Bauer, Vlastimil Motlík (84), Mgr.Josef Maleček, Hana Malečková, Zdeněk Hudeček, Bedřiška Červová (83), Marie Fraňková (87), Zdeňka Lízalová (84), Ludmila Augustinová (89)

Lazec - Vlasta Prchalová (82)

St. Dobrkovice - Peter Guttmann, Jiří Russfell (85), Jan Bártl

Kladné - Ludmila Jarkovská, Marie Křížová

Kladenské Rovné - Marie Marešová, Marie Házová

Novosedly - Jan Jany

Křenov - Štefan Sojka, MUDr.Eva Krepsová, Antonín Nechanický, Matylda Augustinová (84), Petr Kreps

Narodili se
Veronika Pěstová, Michal Kaločai, Patrik Šipon, Nikola Hůlková, František Motyčák, Kristýna Zikešová, Šárka Hanušová, Michael Melena

Zemřeli
Jan Pluhař, Štefan Kadlec


Lékařská služba v Kájově

Praktický lékař pro dospělé
Společnost MediClinic a.s. ( 844 300 100) zajistila zástup praktického lékaře, ordinuje MUDr. Jaroslav Hájíček, internista, opět vždy ve středu 7:30 – 11:00. Tel. 723 855 955, zdravotní sestra Hezoučká

Praktické lékařky pro děti a dorost
MUDr. Radka Kynická a MUDr. Martina Nováková, tel. 728 917 756
Středa 11.30 - 12.30 akutně nemocné děti
Pátek 7:30 – 8:00 (jen pro zvané) 8:00 – 9:00 akutně nemocné děti, 9:00 – 10:00 (jen pro zvané)
Každé 3. úterý v měsíci 15.00 - 18.00 (jen pro zvané)

Mimo ordinační hodiny – pohotovost na dětském oddělení Nemocnice Prachatice (388 600 124) a Nemocnice Český Krumlov (380 761 357)


Obecní knihovna se službou internetu a kopírování má od května otevřeno ve čtvrtek od 16:00 do 19:00 a v pátek od 14:00 do 19:00.


Prosba o spolupráci: Máte-li někdo doma staré materiály písemné či fotografické, týkající se vývoje obce Kájov, zapůjčte nám je prosím pro připravovanou oslavu 750.výročí vzniku Kájova v příštím roce. Děkujeme.

Libuše Semecká

nahoru

Fotokronika

img Několik obrázků z událostí týkajících se života v obci od začátku tohoto roku
 

img Leden. Prohlídka stromů nutných k pokácení. Lípa u silnice od Křenova Dvora do Chvalšin zasažená a rozštípnutí bleskem.

img Únor. Prudké rozdíly teploty způsobují každoročně praskání vodovodního řadu. Vodovod je ve správě obce, mechanizace nebo odborníci se najímají.

img Březen. Dle schváleného rozpočtu čerstvě zakoupené obecní auto Škoda Octavia super. Stará Škoda Felicia sloužila sloužila od roku 1998.

img Březen – duben. Výměna lékařů přinesla rekonstrukci obecní ordinace. MUDr. Alena Minaříková odešla do důchodu a MUDr. Miroslav Štítnický náhle zemřel. Náhradní lékaři již fungují.

img 30.4. Ruční stavění májky prověřilo sílu a schopnost spolupráce členů dobrovolných hasičů.

img Květen. Rekonstrukce silnice Boletická u Kupečků, kde byl povrch zdevastovaný, přinesla s sebou vyspravení kanalizace a posílení veřejného osvětlení.

nahoru

ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 1/2012 vyšlo dne 14. 5. 2012. v nákladu 650 výtisků
Redakce:
Odpovědný redaktor Bohumil Šíp, šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorky Martina Kopřivová a Jana Pechová, grafika a sazba Mgr. Margita Danková.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420 380 731 237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz ext