časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:
Milí čtenáři,

imgv sobotu 15. června se sejdeme na fotbalovém hřišti při příležitosti obecní oslavy minimálně 750 let existence Kájova. Nejstarší dochovaná zmínka v listině Přemysla Otakara II. z roku 1263 dokazuje, že Kayow, kterým obdaroval zakládaný klášter Zlatou Korunu, musel existovat již předtím. Z naší obce byly v darovací listině zmíněny ještě osady Kladné se Záhorkovem, Křenov (a sousední Boletice).

V deset hodin začne dopolední program, který moderuje Pepa MAXA, věnovaný hlavně dětem - různé zábavné soutěže, disko tanec, tančení s míčky, hod míčkem na cíl (koš, branka), hod kroužky na cíl, rozdávání dárků a cen, jízda na mechanických koních a dětských motorkách, soutěž pro rodiče. Na hřišti bude velký stan s pódiem a lavicemi. Děti budou moci za dozoru rodičů dovádět na nafukovacích hradech a na skluzavce. Naši hasiči ve spolupráci s rájovskými pro děti připravili ukázku malého hasičského zásahu. Všichni pak, děti s rodiči, se starostou a ostatními zájemci přejdou k pamětní lipce nad budovou obecního úřadu, vzhledem k vegetačnímu období předem vysazené, a děti k ní budou moci lopatičkami dosypat zeminu.

Ve třináct hodin zahájí starosta slavnostní odpoledne přivítáním hostů, s krátkým programem vystoupí děti MŠ a ZŠ. Následuje prezentace a“ křest“ knihy „750 let Kájova“, kterou obec vydala za přispění sponzorů (vydavatelství Veduta České Budějovice). Autory textů jsou převážně historici z NPÚ České Budějovice. V devíti kapitolách se dozvíme o pravěkých kořenech osídlení Kájovska, o jeho kostelích, o slavných poutích a životě v obci v době jejich největšího rozmachu. Přečteme si o sousoší Tří svatých, o významu, historii a rozšíření drobné sakrální architektury – kapliček – v naší krajině. Z vědecky probádané historie přejdeme k současnosti s pomocí archivních záznamů, zápisů v kronikách a různých pamětních knihách, protože nepříliš vzdálené událostí na zpracování čekají, historie má ráda odstup. Práce autorů jsou lektorované, každá kapitola má resumé v němčině. Kniha obsahuje 428 stran, 314 vyobrazení, převážně barevných fotografií. Většina snímků archiválií, uměleckých děl i obrázků Kájova je pořízena profesionálním fotografem, uvidíme však i vybrané snímky dobové.

Po prezentaci knihy budou moci zájemci absolvovat komentovanou prohlídku farního areálu. Provádět budou Mgr. Roman Lavička, Ph. D., a PhDr. Zdeňka Prokopová. V přísálí Konibaru se pak bude konat jejich přednáška o kájovském kostele a kájovských poutich, navazující na příslušné kapitoly v knize. Budou promítány obrázky a fotografie. Po skončení bude možné ještě zhlédnout digitalizované staré amatérské filmy, natočené pro obec v 60. - 70. letech 20. století panem Antonínem Baštou. Knihu „750 let Kájova“ a některé další propagační výrobky bude možné si zakoupit za prezentační cenu v přísálí Konibaru i na hřišti, kde bude po celé odpoledne probíhat zábavný kulturní a sportovní program. Bude se prolínat sport (kopaná) a mažoretky pro dospělé, divadlo pro děti a kouzelník Fakýr. Různé kapely zahrají odpoledne k poslechu a k tanci (Dudlajda, Peterka junior, Maxa Band včetně místní hudební skupiny Scissors), později večer vystoupí také Pištínské baletky.

Sledovat při práci uměleckého kováře, koupit si keramiku, dřevěné hračky apod., to vše bude možné. Připraveny jsou stánky s cukrářskými, zmrzlinovými a perníkářskými výrobky. Prodávat o pouti perníkové ryby bylo v době baroka tradiční kájovskou specialitou a perníkové ryby by se měly letos na slavnosti objevit také, kromě prodeje cukrové vaty a medoviny. Výrobky to jsou pro potěchu oka i mlsného jazýčku, ale budou i jiná různá občerstvení, také opékání býka. Na závěr zazáří noční ohňostroj.

Libuše Semecká

nahoru


Rada obce

img Rada obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešla celkem 8x a na svých jednáních projednala:

 • 10 žádostí o odkoupení obecních pozemků, a to konkrétně o pozemky parcelní č. 1437/11, 1153/3, 1158/1, 1158/4, 1435/22, 1349/2, 1349/3, 730/38, 1704/11, 866/13, 930/15, 932/4, 932/10, 1701/5, 240/1, 1816, 241/1 vše v k. ú. Křenov u Kájova a pozemky v k.ú. Kladné parcelní č. 1412/14 a 1412/16 – rozhodne obecní zastupitelstvo
 • žádost společnosti AGROCON Kájov s. r. o. o pronájem pozemků v k. ú. Křenov u Kájova – nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou
 • 1 žádost o přidělení obecního bytu v Kájově – žadatelům bohužel nemohlo být vyhověno, neboť obec Kájov nemá v současné době žádný volný byt
 • žádost o odkoupení finského domku v Boleticích – nemohlo být vyhověno, neboť nemovitost není vlastnictvím obce Kájov
 • 4 žádosti o zařazení pozemků do územního plánu obce
 • 8 žádostí o finanční příspěvek, a to
  1. na údržbu fotbalového hřiště, úhradu elektrické energie a nákup míčů pro sportovce – jako každý rok byla schválena částka 50 000 Kč
  2. na pořízení sněhových zachytávačů na střechu západního křídla budovy kájovské fary – bylo poskytnuto 50 000 Kč
  3. na obnovu lyžařských stop v CHKO Blanský les – 10 000 Kč
  4. na uspořádání dětského karnevalu dne 27. 1. 2013 – sdružení obdrželo částku 5 000 Kč
  5. na zajištění existence Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje – obec přispěla částkou 3 000 Kč
  6. na uspořádání dětského dne, který se bude konat dne 1. 6. 2013 – příspěvek ve výši 10 000 Kč
  7. na zakoupení invalidního vozíku – obecní rada schválila částku 12 000 Kč
  8. na provoz pojízdné prodejny, která zásobuje osady Staré Dobrkovice, Křenov, Mezipotočí, Novosedly a Kladenské Rovné – obecní rada schválila příspěvek ve výši 24 752 Kč tak, že částka 12 000 Kč bude proplacena do 30. 6. 2013 a zbytek bude proplacen do konce roku 2013 až za předpokladu, že budou dodržovány časy příjezdů na konkrétní místa nákupu
 • žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kájov o změnu organizace školního roku 2012/ 2013 z důvodu rozsáhlých sanačních a stavebních prací na budově ZŠ – školní rok bude ukončen 14. 6. 2013
 • žádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kájov o schválení dorovnání mezd z fondu odměn
 • vyjádření obce Kájov k udělení licence autodopravci ČSAD JIHOTRANS a.s. k provozování veřejné linkové dopravy na lince č. 320027 České Budějovice – Lipno nad Vltavou a zpět, na lince č. 320024 České Budějovice – Český Krumlov – Volary – Kvilda a zpět, na lince č. 330110 Kaplice – Č. Krumlov – Ktiš – Prachatice – Vlachovo Březí – Vimperk a zpět a na lince č. 330059 Větřní – Č. Krumlov – Černá v Pošumaví – Horní Planá a zpět
 • vyjádření obce Kájov k udělení licence autodopravci Rostislavu Vilémovi k provozování veřejné linkové dopravy na lince Český Krumlov – Smědeč – Lhenice – Netolice – Vodňany – Písek a zpět
 • vyjádření obce Kájov k žádosti o udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy dopravci Lukáš Cejn na trase Frymburk – Lipno nad Vltavou – C. Krumlov – Lhenice – Písek- Praha a zpět
 • cenovou nabídku společnosti AQUA PROCON s. r. o. na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele projektové dokumentace stavby „ČOV Kájov“ – celková částka nabídky činí 298 000 Kč
 • mandátní smlouvu na zajištění zadání veřejné zakázky „Zpracování územního plánu obce Kájov“ mezi obcí Kájov a firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. se sídlem v Českých Budějovicích za částku 35.000 Kč bez DPH
 • smlouvu o dílo s MgA. Janem Koreckým, akademickým sochařem a restaurátorem, jejímž předmětem jsou restaurátorské práce na kamenném kříži s plastikou Krista (hřbitov) za částku 109.900 Kč bez DPH
 • pověření paní Aleny Hanselová k organizaci výběrového řízení na akci „Výměna střešní krytiny na budově ZŠ Kájov“
 • vyjádření obce Kájov k žádosti o vydání změny integrovaného povolení ve věci rozšíření výkrmny brojlerů Záhorkově – obec Kájov zaslala negativní stanovisko k žádosti
 • žádost o povolení konání rallye ve dnech 24. a 25. 5. 2013 – obec Kájov vydala souhlasné stanovisko za předpokladu, že dojde-li v průběhu závodu k poškození majetku obce, tento bude opraven a uveden do původního stavu na náklady pořadatele rallye
 • návrh smlouvy mezi obcí Kájov a společností ČOV Český Krumlov s. r. o., o čištění odpadních vod obce Kájov převážených cisternovým vozem za cenu 150 Kč/m3 odpadních vod za předpokladu, že budou dodrženy kvalitativní limity, v případě překročení těchto limitů bude účtována cena 300 Kč/m3 odpadních vod
 • cenové nabídky na vybudování veřejného osvětlení na trase Kájov nádraží – Kladné, kdy ze tří předložených nabídek byla vybrána nejlevnější, a to nabídka od firmy Pavel Doušek v ceně 235 158 Kč + cena zemních prací cca 100 000 Kč
 • cenovou nabídku na provedení stavebních prací v prostorách určených pro novou obecní knihovnu v čp. 100, kterou předložila firma Zednictví Kutlák v částce 57 432 Kč
 • cenovou nabídku na opravu havarijního stavu sociálního zařízení v základní škole od firmy Martin Panuška ve výši 105.846 Kč
 • návrh smlouvy o dílo mezi obcí Kájov a firmou PRVOK s. r. o. na provádění činností spojených s výkonem technické pomoci při provozování obecního vodovodu a kanalizace
 • cenové nabídky na zateplení stropů objektu ZŠ Kájov – byly předloženy dvě cenové nabídky, z nichž byla vybrána ta levnější, a to nabídka spol. MACHSTAV s. r. o. v částce 119.553 Kč včetně DPH
 • cenové nabídky na zhotovení akce „Prostranství u ZŠ Kájov“ – ze tří nabídek byla vybrána nejlevnější, nabídka spol. SWIETELSKY stavební s. r. o. s cenou 477 695 Kč bez DPH
 • cenové nabídky na akci „Odvodnění ZŠ Kájov“ – ze tří nabídek zvítězila nabídla spol. HAV – BAU s. r. o., České Budějovice s nejnižší nabídkovou cenou 515 650 Kč bez DPH
 • vyúčtování finančního příspěvku na uspořádání dětského karnevalu
 • žádost Sboru dobrovolných hasičů Kájov o poskytnutí nebytových prostor v budově čp. 100 v Kájově pro potřeby pořádání pravidelných školení zásahové jednotky a uložení majetku – hasičům byla poskytnuta místnost ve 2. patře budovy
 • návrh na stanovení symbolického nájemného ve výši 100 Kč/měs. paní Aleně Kylianové za pronájem dětské ordinace v Kájově
 • návrh smluv o zajištění zpětného odběru elektrických spotřebičů firmou ELEKTROWIN a. s. a firmou ASEKOL s. r. o. – předáno OZ
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Česká republika, s.r.o., za účelem umístění energetického zařízení na obecních pozemcích par. č. 2067/2 a 2124 v k.ú. Kladné za jednorázovou úplatu 5 500 Kč – rozhodne obecního zastupitelstvo
 • dvě žádosti o přijetí do pracovního poměru na místo školníka-údržbáře v ZŠ a MŠ Kájov – byl přijat pan Petr Rehberger
 • vyúčtování neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky do ZŠ v Českém Krumlově za rok 2012 - celkové náklady činily 437 986 Kč
 • zprávu o činnosti Obecní knihovny v Kájově z rok 2012
 • zápis do kroniky obce Kájov za rok 2012
 • návrh na uspořádání zájezdu do Prahy do Divadla Na Fidlovačce na muzikálové vystoupení – zájezd byl zrealizován dne 27. 4. 2013
 • žádost o povolení kulturní akce v areálu Motorestu Krumlov ve dnech 16. -18. 8. 2013
 • dvě žádosti o napojení na obecní vodovod – napojení včetně osazení vodoměru provede firma PRVOK s.r.o. na základě mandátní smlouvy uzavřené s obcí Kájov
 • zapojení dalšího seniora do programu telekontaktní péče zajišťované společností Domy s pečovatelskou službou Český Krumlov
 • dodatek č. 1/2013 smlouvy o poskytování komunálních služeb mezi obcí Kájov a spol. Služby města Český Krumlov s. r. o., kterým se mění příloha č. 2 smlouvy „Ceny služeb“ za aktuální, platnou od 1. 1. 2013, a kterým se doplňuje původní smlouva o dohodu o zajištění týdenního svozu komunálního odpadu z osad Přelštice, Hojdy a Mezipotočí malým svozovým vozidlem
 • dodatek č. 2/2013 smlouvy o poskytování komunálních služeb mezi obcí Kájov a spol. Služby města Český Krumlov s. r. o., kterým se mění a doplňuje původní smlouva v příloze 1a – druhy poskytovaných komunálních služeb - ukončuje se zajištění služeb sběrného dvora v ČK pro občany Kájova bezplatně
 • návrh na zakoupení nového užitkového služebního automobilu pro zajišťování provozu vodovodu a ČOV z důvodu havarijního stavu vozů Felicia a Kango
 • tři cenové nabídky na pořízení nového užitkového automobilu, ze kterých byla vybrána nejvhodnější, a to nabídka od CB AUTO České Budějovice na vůz Volkswagen Caddy za cenu 329 000 Kč bez DPH
 • návrh rozhodnutí obce Kájov jako zadavatele zakázky na zpracování územního plánu obce Kájov (obec byla zastoupena společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.) o výběru nejvhodnější nabídky a o vyloučení jednoho z uchazečů – ze třech nabídek byla vybrána ta nejlevnější, nabídka spol. Projektový ateliér AD s. r. o., jeden z uchazečů byl vyloučen pro nesplnění požadovaných předpokladů
 • návrh smlouvy o dílo na zhotovení územního plánu obce Kájov mezi obcí Kájov a spol. Projektový ateliér AD s. r. o. zastoupenou Ing. arch. Jaroslavem Daňkem
 • žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ o schválení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 195 023 Kč a přerozdělení finančních prostředků do rezervního fondu a fondu odměn
 • žádost o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kájov za rok 2012 - hospodaření za tento rok skončilo ziskem 195 022,98 Kč, náklady činily 8 699 941,01 Kč, výnosy činily 8 894 963,99 Kč
 • odpisový plán obce Kájov za rok 2012
 • návrh na zadání zpracování energetického auditu včetně štítku obálky budovy MŠ Kájov z důvodu podání žádosti o dotaci z operačního programu životního prostředí
 • návrh na změnu závazného stanoviska v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Křenov u Kájova – byly upřesněny podmínky k zamýšlené realizaci Plánu společných zařízení po pozemkové úpravě v k. ú. Křenov u Kájova týkající se cest v plánu označených C6 – Lazec a C12 Křenov ves
 • návrh na zadání zpracování projektové dokumentace cest C6 – Lazec a C12 Křenov ves – zpracování PD bude zadáno společnosti Ateliér SIS, která projektuje pro Státní pozemkový úřad
 • zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Větřní za rok 2012
 • zhodnocení bezpečnostní situace na území nově rozšířeného služebního obvodu Český Krumlov, který zahrnuje Č.Krumlov, Křemži, Dolní Třebonín, Chlumec, Chvalšiny, Mirkovice, Mojné, Přídolí, Přísečnou, Srnín, Věžovatou Pláň, Zlatou Korunu, Brloh, Holubov, Novou Ves a Kájov - objasněnost trestných činů za rok 2012 je celkem za obvod 56,14%

nahoru


Zastupitelstvo

img Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo třikrát a na svých jednáních schválilo:

 • prodej obecních pozemků par. č. 280/3, 866/13, 930/15, 932/4, 932/10, 1153/3, 1349/2, 1349/3, 1437/11, 1437/12 a 1701/5 v k. ú. Křenov u Kájova, za cenu obvyklou 40 Kč/m2 + náklady s prodejem související
 • prodej části obecního pozemku par. č. 63/63 v k. ú. Křenov u Kájova za cenu 80 Kč/m2 + náklady s prodejem související
 • směnu části obecního pozemku par. č. 63/63 v k. ú. Křenov u Kájova za pozemky par. č. 1852 a 60/102 ve vlastnictví paní Jiřiny Havlíkové - případné náklady řízení ponese obec
 • vypuštění pozemků par. č. 1001/5 a 1003/3 v k.ú. Kladné v návrhu změny č. 3 ÚPO Kájov označených jako B2 z návrhu změny, neboť Správa CHKO Blanský les nesouhlasí se změnou těchto pozemků na plochy bydlení
 • zadání Změny č. 3 ÚPO Kájov upravené usnesením č. 48/2012
 • zřízení věcného břemene na obecním pozemku 2013/3 k.ú. Kladné za účelem vedení dešťové kanalizace od rodinného domu čp. 5 v Kladném ve prospěch majitelky této nemovitosti
 • návrh smlouvy o poskytnutí služeb provozování sběrného dvora mezi obcí Kájov a společností Zita Kájov s. r. o.
 • návrh rozpočtu obce na rok 2013
 • roční odpisový plán obce Kájov pro rok 2012 dle předloženého návrhu, schválením konečné podoby odpisového plánu pro rok 2012 obecní zastupitelstvo pověřilo radu obce
 • smlouvou o prodeji podniku uzavřenou mezi prodávajícími manželi Vejvodovými jako fyzickými osobami a kupující společností Konibar Vejvoda s. r. o. jako právnickou osobou za předpokladu, že zůstanou v platnosti všechna ustanovení předchozí kupní smlouvy mezi obcí Kájov a manželi Vejvodovými včetně věcných břemen
 • rozpočtové změny pro rok 2012
 • konečné znění Zadání změny č. 4 Územního plánu obce Kájov
 • ustanovení člena zastupitelstva pana Bohumila Šípa jako osobu určenou pro spolupráci pořizovatele (obec Kájov) se zpracovatelem (Projektový Ateliér AD, s. r. o.) při zpracování změny č. 4 Územního plánu obce Kájov
 • pověření Projektového Ateliéru AD, s. r. o.pořízením změny č. 4 Územního plánu obce Kájov
 • návrh Smlouvy o zřízení věcného břemena mezi obcí Kájov a spol. E-ON Distribuce, a. s. ve věci uložení zařízení nízkého napětí na pozemku par. č. 1713/1 ostatní komunikace za jednorázovou úplatu 500 Kč – jedná se o připojení nemovitosti na soustavu NN
 • záměr výměny střešní krytiny na budově ZŠ Kájov
 • nepoptávat další firmy na provedení stavebních prací spojených s úpravou prostranství u ZŠ Kájov
 • společnost HAV – BAU s. r. o. jako zhotovitele akce „Odvodnění ZŠ Kájov“ jako uchazeče s nejvýhodnější podanou cenovou nabídkou v částce 515 655 Kč bez DPH
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena spočívajícím v umístění zařízení distribuční soustavy NN a jeho provozování na pozemcích ve vlastnictví obce Kájov par.č. 63/28, 1730/2 a 1733/1 v k. ú. Křenov u Kájova mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 1.500 Kč bez DPH
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena spočívajícím v umístění zařízení distribuční soustavy NN a jeho provozování na pozemcích ve vlastnictví obce Kájov par.č. 2067/2 a 2124 v k. ú. Kladné mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 5.500 Kč bez DPH
 • název „U Třech svatých“ pro nově vznikající ulici na pozemcích par. č. 1419/32, 1419/50, 2071/1 a 2074/2 v k. ú. Kladné s pracovním názvem „24 RD Za Kostelem“
 • návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí Kájov a společností ELEKTROWIN a. s., jejíž předmětem je zpětný odběr velkých a malých elektrických spotřebičů, nářadí a nástrojů z domácností
 • návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí Kájov a společností ASEKOL s. r. o. jejíž předmětem je zpětný odběr zařízení informačních technologií, telekomunikačních, spotřebitelských, dále hraček, vybavení pro volný čas a sporty, lékařské přístroje a přístroje pro monitorování a kontrolu

neschválilo:

 • prodej pozemků par. č. 1158/1 a 1158/4 v k.ú. Křenov u Kájova
 • žádost o zpracování a pořízení samostatné změny územního plánu obce Kájov týkající se změny využití pozemku par. č. 1777/2 v k.ú. Křenov u Kájova na plochy bydlení individuálního venkovského typu na účet žadatele

dále projednalo:

 • žádost obyvatel Kladného o vybudování chodníku
 • návrh na převod budovy čp. 11 v Kájově a zpevněného pozemku s obloukovou halou v Křenově od společnosti Auböck s. r. o.

(mk)

nahoru

Sběrný dvůr Kájov

img Obec Kájov pro své občany zřídila na základě smlouvy uzavřené se společností ZITA KÁJOV s. r. o. novou službu v rámci sběru odpadů – sběrný dvůr v areálu bývalého statku (Kájov čp. 195). Počínaje 1. květnem 2013 mohou tedy bezplatně ukládat odpad ve sběrném dvoře:

 • občané, kteří předloží občanský průkaz s trvalým pobytem na území Kájov, Křenov, Lazec, Novosedly, Staré Dobrkovice, Kladné, Kladenské Rovné, Mezipotočí a Přelštice
 • občané, kteří ve výše uvedených lokalitách vlastní nemovitost, ale nemají zde trvalý pobyt, (předloží občanský průkaz a potvrzení od obecního úřadu).

Všichni další zájemci včetně podnikatelů a firem mohou do sběrného dvora uložit odpad za poplatek dle aktuálního ceníku provozovatele sběrného dvora.

Co lze do sběrného dvora odvézt? Vše, co neuložíte do popelnic nebo kontejnerů s tříděným odpadem: objemný odpad (nábytek, koberce, matrace), biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, trávu), dále polystyren, textil, olověné a nikl-kadmiové baterie a akumulátory, zeminu a kamení, stavební a demoliční odpady (max. 1m3/měsíc/obyvatel), pneumatiky (na auta osobní, dodávkové), také jedlý olej a tuk, elektrozařízení (TV, PC, lednice, pračky, tiskárny, drobné elektropřístroje). Kovový sběr se vykupuje a dostanete za něj zaplaceno. Otevřeno ve všední dny 8:00 – 16:00, v sobotu 8:00 – 12:00.

Směrnice pro provoz sběrného dvora, způsob uložení odpadu a druhy ukládaného odpadu jsou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu obecního úřadu a zveřejněny jsou na internetových stránkách obce www.kajov.eu nebo na stránkách www.zitakajov.eu/index.php/sberny-dvur-kajov

Dotazy k činnosti sběrného dvora zodpovědí na OÚ Kájov Ivana Janyová tel. 380 731 134, e-mail janyova@ou-kajov.cz a Jana Pechová (tel. 380 731 207, e-mail pechova@ou-kajov.cz) nebo Ing. Michal Korál, ZITA KÁJOV s.r.o. (tel. 603 222 276, e-mail info@zitakajov.cz

V případě zájmu je také možné přistavení a pronájem velkoobjemových kontejnerů na odpad s následným odvozem na skládku. Tato služba je zpoplatněna dle platného ceníku.


Informace z účtárny k placení poplatků

img Účtárna obce připomíná, že místní poplatek ze psů byl také letos splatný k 31. květnu, zaplatit za odpady, čili přesněji uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je třeba do 30. června.

Co se týká úhrady za vodné a stočné, kdo chce platit mimo pravidelné obecní odečty, nahlásí do účtárny aktuální stav svého vodoměru. Podle něj mu bude vystavena faktura k platbě, a takto může postupovat kdykoliv během roku a platit průběžně menší částky. Tel. Janyová 380 731 134, Pechová 380 731 207.

(ls)

nahoru
Poděkování

Paní Hana Hrdinová požádala redakci o zveřejnění poděkování obci Kájov a firmě KEB – EGE Kájov, spol. s r. o. za zpevnění komínu u bývalé kotelny panelových domů, na kterém je čapí hnízdo. Vyztužení dělali horolezci.

Obec Kájov děkuje Pavlu Pickovi, a dále i Filipu Slovákovi z firmy Zahradní architektura za sečení trávy na veřejném prostranství v době, kdy byla obecní technika porouchaná.


Blahopřejeme

img Blahopřejeme občanů, kteří měli narozeniny v lednu – květnu 2013 a jmenovitě těm, kterým bylo více než 70 let.

Kájov
Marcela Kupečková, Marie Haklová, Marie Kmochová (87), Josef Frisch, Ladislav Hoda, Gerhard Scherhaufer, Miloslava Rudolfová, Josef Bauer, Vlastimil Motlík (85), Josef Maleček, Antonín Nechanický, Matylda Augustinová (85), Hana Jaroschová, Zdeněk Hudeček, Bedřiška Červová (84), Marie Fraňková (88), Zdeňka Polláková, Zdeňka Lízalová (85), Ludmila Augustinová (90), Vlasta Neubergová

Kladenské Rovné
Marie Marešová, Marie Házová

Kladné
Ludmila Jarkovská, Marie Křížová

Křenov
Marie Míková, Štefan Sojka, Eva Krepsová, Petr Kreps

Novosedly
Vladimír Křivánek, Jan Jany

Staré Dobrkovice
Peter Guttmann, Jiří Russfell (86), Libuše Bártlová, Jan Bártl


img Vítání občánků v pátek 1. března.

Zleva Timotej Slovák, Ruby Boicos a Stanislav Bayer


Navždy od nás odešli

img V lednu až květnu od nás navždy odešli:

Jaroslav Janota ze Starých Dobrkovic (28. 2. 2013 – 92 let), Marie Svobodová z Kájova (10. 4. 2013 – 61 let), Renáta Feferlová z Kladenského Rovného (15. 4.2013 - 43 let), Josefa Beňová z Křenova (13. 5. 2013 - 89 let)

nahoru
Hasičský maškarní bál

imgDne 16. února 2013 pořádali hasiči v Konibaru svůj každoroční maškarní bál. K tanci i poslechu hrála hudební skupina TAMARA. Letošní rej masek byl opravdu nepřeberný, od pohledné čertice, přes dopravní značení až po zeleninu.

Maskovali se jednotlivci i skupinky. Jejich kostýmy jsou rok od roku nápaditější a dokonalejší, a proto vyžaduje stále více zodpovědnosti vybrat vítěze. Stalo se tedy téměř pravidlem, že o umístění na prvních deseti místech rozhoduje účinkující kapela. A jak to nakonec dopadlo? Třetí byli mimozemšťani, druhé místo obsadila zelenina Bonduelle a zvítězily pirátky. Většina masek používala také dokonalé rekvizity. Vyhlášené masky obdržely věcné ceny. Návštěvníci plesu mohli navíc vyhrát v tombole. Věcné ceny i poukázky věnovali do tomboly podnikatelé a obchodní společnosti z Kájova a okolí. Tímto bychom chtěli sponzorům poděkovat, bez jejich věcné a finanční pomoci by maškarní bál takový ohlas nezískal.

Jana pechová

Tradiční ruční stavění májky a lampiónový průvod

imgTradiční ruční stavění májky na kájovské návsi organizují místní hasiči řadu let, a nejinak tomu bylo i letošní rok. V úterý 30. dubna 2013 v odpoledních hodinách se muži shromáždili, aby domluvili strategii.

Připravenou májku děti ozdobily barevnými fáborky, a poté byla za pomocí kůlů a provazů vztyčována, samozřejmě za velkého povzbuzování přihlížejícím obyvatelstvem. Po ukotvení máje byl zapálen malý oheň, který je jinde znám jako pálení čarodějnic, a u nás slouží spíše jen k opékání buřtíků. Po setmění se shromáždily děti, aby prošly obcí s lampiony. Tato večerní procházka byla jistě zážitkem nejen malým dětem s rozsvícenými lampiony, ale také jejich rodičům, kteří mohli ocenit především příznivé počasí a možnost setkání. Letošní novinkou bylo představení místních kapel Scissors a Element, ve kterých účinkuje převážně kájovská mládež. Jejich vystoupení mělo spád a určitě velkým dílem přispělo k dobré náladě. Zajištěno bylo občerstvení, o které se postarali opět hasiči.

Jak je to vlastně s tradicí a původem těchto svátků? Noc z 30. dubna na 1. května je známa jako filipojakubská noc. Kořeny tohoto zvyku pocházejí ze středověku, tehdy se věřilo, že zlé síly bývají mocnější právě o této noci. V našich končinách není přesně doloženo, kdy tento zvyk vznikl. Důležitou roli hrál oheň a víra lidí v jeho sílu a ochrannou moc. Čarodějnice byla naopak symbolem zla, proto se figuríny čarodějnic umisťovaly na vrcholy hranic, aby byla jejich symbolickým spálením zaručena očista lidí a přírody. Ohně se zapalovaly většinou na kopcích. Od hranic se zapalovala košťata, která se vyhazovala vysoko do vzduchu. V dřívějších dobách se omladina bavila tím, že přeskakovala menší ohně, které byly zapáleny spolu s velkou hranicí. Dnes se udržuje pálení čarodějnic jako zábava pro mládež a děti. Je velkým přínosem pro společenský život v obci tyto tradice, byť již hodně upravené, dodržovat.

img Také stavění máje má tradici, velice starou. Kořeny sahají hluboko do minulosti, předchůdcem byly nejspíše slavnosti vítající nové jaro. Hlavním předmětem oslavujícím příchod jara byla právě májka - ověnčený a ozdobený strom symbolizující jaro a lásku. Tato tradice je známa především z jižních Čech a Slovácka. Praktikovala se jak na vesnicích, tak ve městech, kde měla podobu majálesu. Majálesy měli pod patronací studenti. Procházeli městem v kostýmovaných průvodech, doprovázela je hudba. V dnešní době jsou majálesy zachovány a studenti považují za velkou čest se majálesu zúčastnit. Na vesnici bylo stavění máje také záležitostí mladých lidí. Máj byla statným vysokým stromem bez kůry, horní část byla ze zelené břízy nebo borovice. Pod vrškem byl zavěšen věnec. Máj se zdobila barevnými stuhami, pentlemi, papírovými květinami a byla to výsada svobodných děvčat. Postavení máje nebylo a není jednoduchou záležitostí. Nejčastěji se ukotvovala do hlubokých jam, kde byla zajištěna kůly a podpěrami. Poté následovalo celonoční hlídání máje. Ukradení máje, neboli její podříznutí přespolními mladíky, bylo pro vesnici velkou potupou. Na konci května se slavilo kácení máje. Tuto událost doprovázela nejčastěji hudba, zpěv a večer taneční zábava. Také tato oslava jara je v dnešní době hodně zjednodušená. Ale stavění máje si nenechají ujít téměř v žádné vesnici. Dokonce se vyskytují i případy, kdy si máj staví samostatné rodiny nebo okruhy přátel pro sebe a pro zábavu. Stavění máje bylo a zůstává první oslavou přicházejícího jara, definitivní tečkou za odcházející zimou. (Zdroj: Šottnerová, Dagmar: Lidové tradice)

Jana pechová


Sport - fotbal

img Letošní „způsob jara se zdál poněkud nešťastným“, a proto muselo být 12. (první letošní) kolo okresní fotbalové soutěže, původně plánované na první dubnovou sobotu, zrušeno, respektive přesunuto.

Soutěž odstartovala o týden později 13. dubna, kdy naši fotbalisté nastoupili do zápasu se Zlatou Korunou. Přestože se v první půli zápasu naši borci docela trápili, dokázali se natolik zkoncentrovat, aby mohli ve druhém poločase dvakrát skórovat (Šváb, Mašek). Domácí Koruna se asi také po zimě teprve rozkoukávala a až na samém konci zápasu se jí podařilo snížit na konečných 1:2. O dalším víkendu hostil Sokol Kájov své jmenovce z Přídolí. Ti se na zápas důkladně připravili a přes veškerou snahu je náš tým nedokázal přehrát. Zápas skončil výsledkem 2:3 (Mašek, Čermák). Zato v Malontech už nekompromisně 0:2. Pravda, kromě Maška se do brány domácích trefil také jejich vlastní hráč, který nám trochu vylepšil skóre. Díky, bylo to od něho hezké! 16. kolo nádhera: Sokol Kájov – TJ Černá v Pošumaví 5:0, kluci si zastříleli (Čermák, Čábela, Němec, Mašek, Žilavý). Škoda, že na tento zápas přišlo jen 25 diváků, myslím, že by si naši zasloužili vytvořit doma trochu přívětivější zázemí. Zápas ve Chvalšinách připomínal spíš vodní pólo než fotbal. Ve ztížených podmínkách a ve stylu nahoru dolů uhráli Kájovští plichtu 2:2 (Lippl, Čermák). Nutno dodat, že se na toto utkání přišlo podívat 120 platících diváků, přestože lilo jako z konve.

Martina Kopřivová

nahoru
Školní budova oslavila 125 let

img V roce 2013 si připomínáme 125. výročí postavení současné školní budovy (postavena v roce 1888), jejíž historie byla pestrá. Střídaly či prolínaly se v ní škola německá a škola (či spíše třída) česká. Škola v budově čp. 6 byla původně německá, v roce 1919 v ní byla na pár let zřízena česká třída. Po roce 1924, kdy byla v Kájově otevřena česká škola v budově čp. 8, byla současná škola opět jen německá. České vyučování začalo až po Druhé světové válce a trvá dodnes.

To, že v budově probíhá bez přerušení vyučování už 125 let, je jistě úctyhodné. Proto jsme se rozhodli uspořádat malou školní slavnost. Chtěli jsme představit školu současnou a zároveň zavzpomínat na léta minulá. Současný školní život představovalo vystoupení dětí z jednotlivých tříd v tělocvičně a jarmark dětských prací. Na oslavu jsme se všichni s radostí připravovali nácvikem programu, ale i výrobou předmětů na jarmark. Děti je vyráběly jedno sobotní dopoledne, kdy jich na tvůrčí dílnu přišlo dobrovolně asi čtyřicet.

img Historii pak představovalo překvapení, které vydala naše školní půda. A sice staré třídní knihy, třídní výkazy či plány práce. Bývalí žáci mohli zalistovat nejen v třídních knihách z padesátých a šedesátých let, ale podívat se i do pionýrských kronik či zavzpomínat nad starými fotografiemi.

Na naši oslavu jsme pozvali i bývalé zaměstnance a žáky kájovské školy. Vekou radost jsme měli z toho, že naše pozvání přijal Mgr. Josef Maleček, který byl ředitelem školy 31 let a naší škole vtiskl nezaměnitelnou podobu a směr. Potěšilo mě, že naše pozvání přijali i ti, kdo školu navštěvovali například před šedesáti léty. Moc si vážíme návštěvy paní Ludmily Koreňové, Jiřího Hrona, Evy Batíkové, Ludmily Pickové, Václava Fišera či Elišky Pechové. Zjistila jsem, že v některých rodinách navštěvuje naši školu už třetí či čtvrtá generace.

Po vystoupení dětí jsme pozvali všechny bývalé žáky a udělali společnou fotografii, sešlo se nás kolem 40. Pak už se všichni mohli vydat do míst, kde kdysi strávili část svého dětství a nebyli možná i několik let. Zájem o prohlídku školy byl velký po celé odpoledne.

img Pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne s Pepou Maxou. Na závěr bylo připravené překvapení v podobě střílení konfet. Náladu a oslavu nezkazilo ani rozmarné počasí, každý si jistě našel to, co ho bavilo, zajímalo, pobavilo.

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem, kdo nám s organizací pomohli a bez kterých bychom oslavu a její části ani nezvládli připravit: Samozřejmě dětem a paním učitelkám za překrásná a pestrá vystoupení. Dále pak hlavně členům a členkám občanského sdružení Radost pro všechny. Jsou to paní Ludmila Ticháčková, Hana Hrdinová, Michaela Radimská, Petra Michálková, Edita Sojková, Petra Žílová, Marie Baeurová, Lenka Štrbková, Miloslava Vejvodová a pánové Rudolf Augustin a Jiří Stifter. Další poděkování patří paní Stanislavě Pavlíčkové, Jaroslavu Pavlíčkovi a Miroslavu Haňkovi za zajištění občerstvení. Velký dík patří i všem kájovským hasičům, kteří nám vždy velmi ochotně pomohou, když se na ně obrátíme s prosbou i o pomoc. Jsem moc ráda, že se v naší vesnici najde tolik nadšenců, kteří jsou ve svém volném čase ochotni škole pomáhat. Já jim za to všechno mohu jen poděkovat. Děkuji…

Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka

nahoru
Radost pro všechny - občanské sdružení

imgMožná i vás na plakátech několika akcí konaných v Kájově zaujalo, že pořadatelem je občanské sdružení Radost pro všechny. Těm, kdo nevědí, ale chtěli by se dozvědět o co, nebo koho vlastně jde, je určeno následujících pár řádků.

Jsme občanské sdružení zaregistrované u Ministerstva vnitra České republiky. Naším cílem je dle přijatých stanov:

img
 • organizovat volnočasové aktivity dětí a mládeže s důrazem na integraci zdravotně postižených dětí a zaměřením se i na děti z problematických sociálních skupin a neorganizované děti a mládež, a to s prevencí sociálně patologických jevů, kriminality mládeže a protidrogovou prevenci
 • pořádání jednodenních a víkendových akcí
 • pořádání letních a zimních pobytových akcí
 • podporovat kulturního vyžití dětí
 • připravovat tělovýchovné, kulturní a další programy pro děti, rodiče, obyvatele Kájova

Sdružení „Radost pro všechny“ zpřístupnilo pořádání letních táborů pro školní děti, neboť tuto činnost zřizovací listina školy neumožňuje. Účetnictví sdružení je od školy zcela oddělené, což je výhodou. Pravidelně pořádáme dětský karneval, letní tábor, v loňském roce nově vánoční jarmark a letos v únoru zimní pobyt pro děti na šumavském Špičáku. Zvažujeme také pořádání různých kreativních dílen pro děti i dospělé.

V současné době má sdružení 17 členů z řad rodičů současných či bývalých žáků naší školy a pár nadšenců, kteří s námi jezdí na zimní a letní pobyty. Předsedkyní sdružení je paní Petra Michálková, místopředsedou Ing. Jiří Stifter. Činnost je kontrolována revizní komisí ve složení Mgr. Lenka Štrbková a paní Edita Sojková.

Finanční prostředky získáváme z členských příspěvků (50 Kč za rok), dalším zdrojem jsou pak příspěvky od obce Kájov. Na základě žádostí jsme dostali příspěvky na dětské karnevaly, letní tábor na Zátoni a zimní pobyt na Špičáku u Železné Rudy. Touto cestou bych chtěla obecní radě poděkovat. Stejně tak bych chtěla za vstřícné jednání a finanční sponzorský dar poděkovat firmě ROYAS k. s. Její příspěvek byl zčásti využit na zimní pobyt na Šumavě. Rádi bychom i nadále zachovali stejné ceny zimních a letních pobytů navzdory stále narůstajícím nákladům. Usilujeme o to, aby naše akce byly finančně přijatelné pro všechny děti – proto jsou sponzorské dary pro nás důležité. Rozhodnete-li se také podpořit naši činnost, kontaktujte prosím předsedkyni sdružení nebo napište, zavolejte či přijďte do kájovské školy. Uvítáme jakoukoliv pomoc.

Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka


Vážení čtenáři!

imgDovolte mi, abych se s Vámi podělil o své vzpomínky na své působení v naší škole v letech 1974–2005. Do Kájova jsme přišli s mou ženou Hankou v létě 1974. Byli jsme plni očekávání, jak nás přijmou místní lidé, státní orgány …

Protože jsme byli zvyklí pracovat a měli jsme zkušenosti z málotřídní školy, pustili jsme se s vervou spolu s pedagogickým sborem, správními zaměstnanci a za podpory místního národního výboru do práce. Předsedou MNV byl v té době pan Václav Augustin, který škole velice přál. Byl to člověk přímý, konflikty mezi námi (to když jsem měl větší požadavky na finance) končily vždy smírem a dostali jsme, co jsme potřebovali. Měl radost, že se škole daří, že naše děti z málotřídky se vyrovnají těm z větších škol. Naše zařízení bylo vybavováno moderními pomůckami, zlepšovaly se podmínky pro děti a zaměstnance školy. Budova byly průběžně modernizována, byla vybudována tělocvična (svými rozměry jedinečná pro l. stupeň a veřejnost), přistavěna kotelna, jídelna, bylo vytvořeno menší hřiště v areálu školy. Pozn. Když jde o tělocvičnu, řeknou hlavně mladší ročníky, proč nevznikla větší… Nebylo tolik finančních prostředků, vše se budovalo svépomocí, brigádně. Velký díl práce zde odvedla pracovní skupina MNV.

Hřiště nám a hlavně dětem přineslo mnoho radostí. Během hlavních přestávek i jindy se zde mohli naši žáci vydovádět. Většina zvládla např. výmyk na hrazdě, která byla součástí zabudovaného nářadí, které zhotovili ve vysoké kvalitě zaměstnanci dílen statku. Pohybu dětí byla věnována soustavná pozornost. Využívaly se tělocvična, hřiště v ZŠ a hřiště TJ. Když dítě mladšího věku vidí a vycítí, že pedagoga pohyb baví, spontánně napodobuje. Proto se naši chlapci dvakrát zúčastnili spartakiády v Praze, kde vzorně reprezentovali naši obec. Úspěšní bývali naši žáci na okresních atletických olympiádách, kde se umisťovali na předních místech mezi 27 školami okresu. Součástí výuky se staly pravidelné tělovýchovné vycházky, branná cvičení , „Běh Mladé fronty“, plnění „Odznaku zdatnosti“. V roce 1975 jsme si vlastními silami zajišťovali plavecký výcvik v Českých Budějovicích, po třech letech pak probíhal výcvik ve Volarech a nakonec v Českém Krumlově pod vedením plavčíků.

Děti měly možnost navštěvovat ve škole různé kroužky podle zaměření pedagogů - sportovní, pěvecký, taneční, přírodovědný, výtvarný, dramatický. Paní učitelky Paloudová a Němcová nacvičily se žáky dvě divadelní představení. Všichni pracovali s velkým nasazením. Je nutné zdůraznit, že všechny činnosti - divadlo, vystoupení s dětmi v obci, plavání nebo nácvik na spartakiádu - byly konány ve volném čase bez nároku na mzdu!

Velmi dobrou úroveň měl cyklus „Kultura a mládež“. Zde se děti mohly setkat s nejrůznějšími žánry – divadlem, vážnou a populární hudbou, výtvarným uměním, operou, baletem, lidovou tvořivostí, estrádami … Přijela za námi i Musica Bohemica s Jaroslavem Krčkem, paní Anna Hostomská, dětský moravský soubor Javorníček, zpěváci Jihočeského divadla…

Měli jsme jednu výhodu oproti jiným školám. Navázali jsme úzkou spolupráci se státním statkem v Kájově, který měl autobus, a ten jsme bohatě využívali na zájezdy do Prahy, do Dvora Králové, na Veselý kopec, po regionu, na plavání, do divadel…

Každým rokem jsme pořádali pionýrské tábory, kterých se účastnilo značné množství našich dětí. Vše jsme zajišťovali svými silami, počínaje vedoucími oddílů, svými obětavými provozními pracovnicemi, starostou panem Františkem Cimlem, který zajišťoval servis. Jim všem patří poděkování za nezištnou dobrovolnou práci. Chtěl bych toho říci ještě hodně. Ale jak se říká „V nejlepším přestat“. Co tedy dodat na závěr. Podařilo se nám vytvořit málotřídní školu, která se stala plnohodnotnou a mohla se rovnat školám plně organizovaným. Také ve výchově a vzdělávání se nám snad povedlo něco dobrého svým dětem předat. Byli jsme školou, kde se heslo J. A. Komenského „Škola bez kázně je jako mlýn bez vody“dařilo naplňovat.

Naše začáteční obavy se tedy nenaplnily. Lidmi jsme byli přijati velice hezky, účastnili jsme se plně života v obci a prožili tu mnoho hezkého. Co víc si může člověk přát! Měl jsem štěstí, že jsem se mohl setkat v této milé škole s lidmi, kteří se přičinili o její dobré jméno. Moje poděkování patří tedy všem pedagogickým pracovníkům, správním zaměstnancům, vedoucím oddílů Pionýra, starostům, obětavým funkcionářům SRPŠ.

Mgr. Josef Maleček st.

nahoru
Fotokronika

img Několik obrázků z událostí týkajících se života v obci od začátku tohoto roku
 

img Leden. Odstrojený kamenný kříž na hřbitově, cca 100 let starý, očekává zásah restaurátora, návrat zrenovované kovové plastiky Ježíše Krista a nové desky s nápisem.

img Březen. Rodí se nové zajímavé panorama – ateliér akademického sochaře Miroslava Párala vzniká z bývalého zásobníku vody pro parní lokomotivy.

img Květen. Autorem restaurátorských prací je MgA. Jan Korecký, (předtím též sousoší Tří svatých a sochy matky s dítětem před OÚ).

img 10. květen 2013. Zakoupen zánovní obecní automobil VW CADDY pro pracovníky služeb. Opravovat dosluhující a často porouchané starší vozy již nebylo rentabilní.

img Květen 2013 – Nová komunikace kolem školy byla již po dlouhých letech zapotřebí i kvůli bezpečnějšímu přístupu a příjezdu ke škole. Bezpečí posílily i dvě nové lampy veřejného osvětlení.

img 29. května. Kvůli potřebným prostorám ve škole se rekonstruuje bývalý byt, který byl velmi vlhký, na školní družinu.Škola také využije místnost dosavadní obecní knihovny pro potřeby šaten.

nahoru

ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 1/2013 mělo uzávěrku dne 30. 5. a vyšlo v nákladu 700 výtisků dne 6. 6. 2013
Redakce:
Odpovědný redaktor Bohumil Šíp, šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorky Martina Kopřivová a Jana Pechová, grafika a sazba Mgr. Margita Danková.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420 380 731 237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz ext