časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:
Vážení spoluobčané,

img rok 2014 je rokem, kdy si budeme vybírat své zastupitele v místě, kde žijeme a máme svůj domov. Jim budeme sdělovat své připomínky, dávat návrhy na vylepšení života v obci, jejich prostřednictvím můžeme realizovat přání, kterým směrem by se měl ubírat každodenní život i budoucí rozvoj obce.

Tolik k důležitosti komunálních voleb. Rád bych využil této příležitosti k rekapitulaci toho, co se našemu současnému zastupitelstvu ve volebním období 2010 – 2014 povedlo.

Jednou z prvních akcí byla oprava místní komunikace v Mezipotočí, následovala rekonstrukce a úprava prostranství před obecním úřadem a poštou i oprava venkovního schodiště od budovy úřadu dolů k parkovišti. Již ve 2. čtvrtletí roku 2011 bylo započato s přípravou na velkou rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Kájově, a to provedením geologického průzkumu. Krajský úřad Jihočeského kraje nám přidělil dotaci na opravu střechy a klempířských prvků na hasičské zbrojnici, což pokračovalo v roce 2013 výměnou garážových vrat a osazením nových oken. Další krajské peníze zčásti pokryly rekonstrukci nástupiště a autobusové čekárny na místní komunikaci přímo v obci, čekárna v protějším směru vyroste letos, opět s finanční dotací. Při té příležitosti se udělala i proluka pro pěší od zastávky k Petrouškům do ulice Poutní. Obec zakoupila nové popelnicové boxy pro dva bytové domy (čp. 125 a 126) na Boletické, které byly v neprovozovatelném stavu. Brzy k nim přibyly boxy u panelového domu čp. 25 a úprava prostranství pod nimi a kolem, s čímž souvisí zatrubnění dešťové stoky. Boxy byly nabourané při automobilové nehodě a hrozily zřícením. Přitom byla opravena pěšina vedoucí k domu čp. 85 kolem trafostanice z ulice Májové a přitom se odstranil nebezpečný, propadlý panel, který sloužil jako můstek. Tento nahradily široké nízké schody. V posledním čtvrtletí roku bylo zadáno výběrové řízení na rekonstrukci části Boletické ulice vedoucí k Perníkům, tuto akci financovala obec sama.

V roce 2012 odsouhlasila rada nákup obecního osobního vozidla Škoda Octavia 1,2 TSI. V Novosedlech byly osazeny tři nové lampy veřejného osvětlení. V Kladenském Rovném byla zhotovena dešťová kanalizace s možností svodu přečištěných odpadních vod pro několik nových rodinných domů. Radní schválili výměny stoupaček a rozvodů teplé a studené vody v bytech obecního domu čp.10, zároveň byly osazeny podružné bytové vodoměry. V prázdninových měsících zakoupila obec velmi potřebný nový konvektomat do školní kuchyně. Dále byly provedeny sanační práce kolem přístavby školy. V témže období rada schválila částku 125 tis. Kč na zrestaurování velkého starého kříže na hřbitově. Finančně se vypořádalo spoluvlastnictví na budově obecního úřadu, to je velmi důležité, obec má konečně i dispoziční majetková práva. Z toho důvodu se mohla snadněji rozšířit kapacita školy, když v naší budově našla útočiště obecní knihovna a uvolnila tak místo žákovským šatnám. Získali jsme velmi potřebné místnosti pro obecní archív , a také hasiči mohou mít svou klubovnu. Výhodou je i to, že obec pronajímá již všechny volné prostory sama (pošta a telekomunikace, lékařská pediatrická stanice, kosmetika, pedikúra, masáže, second hand, dále skladovací prostory i výrobní prostory).

Počátkem roku 2013 jsme začali s přípravami na zpracování nového územního plánu Kájova. V jarních měsících se po dokončení sanačních prací započalo s rekonstrukcí části prostranství a příjezdové komunikace k ZŠ, kde byl nový asfaltový povrch naléhavou nutností. Svou lékařskou praxi začala v námi nově opravené a vybavené dětské ordinaci provozovat MUDr. Radka Kynická. Byl zakoupen pracovní automobil VW Caddy pro potřeby provozních služeb obce, provoz starého vozu se již nevyplácel. Také jsme se dočkali podpory v podobě dotace na „Mezipotočí – zdroj podzemní vody“, aby občané Mezipotočí měli ve vodovodním řadu stabilní tlak – měla by být dokončena v letošním roce. O prázdninách pak proběhla v režii obce úplná rekonstrukce přízemí školy, a hned v září bylo započato s dalšími rozsáhlými pracemi, které se dotkly celého komplexu základní školy včetně tělocvičny. Výměna střešní krytiny, zateplení obvodových zdí i výměna oken probíhaly za plného provozu školy. Náročné to bylo pro firmu, pro vedení a personál školy, i samotné školáky a jejich rodiče. Díky příznivému počasí, plnému nasazení a dobré vůli všech zúčastněných se dílo vydařilo. Za poslední dobu to byly nejrozsáhlejší práce, které se na území obce prováděly. Byly završením několikaletého snažení o dotace, vždyť dva pokusy proběhly již za starostování pana Miroslava Červa. Úsilí se ale vyplatilo, z nákladů 11 miliónů Kč pro nás představuje 90% dotace pořádný finanční přínos. (Po skončení školního roku 2013-2014 se nyní dodělaly ještě úpravy prostranství před školou.)

Loni došlo k havárii zřejmě nejstaršího vodovodního řadu, kdy na několika místech během několika dni popraskalo vodovodní potrubí v délce cca 350 m, takže rada rozhodla o celkové výměně úseku od „americké kolny“ ke Křenovskému Dvoru, v rozpočtu se objevil mimořádný výdaj cca 500 tis. Kč. Opravena byla zeď nového hřbitova kolem silnice na Novosedly a zrekonstruovány schody ke kostelu včetně zábradlí. Rozebrána musela být i opěrná zeď pěšiny vedoucí svahem pod farní zdí od Konibaru ke kostelu. Nad zídkou bylo nově pro vyšší bezpečnost instalováno zábradlí.

Historického 750. výročí Kájova jsme si všichni při obecní oslavě 15. června 2013 doufám příjemně užili. Této příležitosti jsme využili i pro budoucnost a vydali jsme jako obec knihu, která obyvatelům, rodákům a dalším zájemcům přináší spoustu informací z dávné i nedávné historie obce.

Letošní rok 2014 uvedl v lednu 1. obecní ples, který může být začátkem jejich tradice. Celý rok se nese v duchu velkých projektů důležitých pro budoucnost Kájova, na které dostaneme finanční prostředky z dotace EU. Předpokladem celkového úspěchu je správná administrace. Nejvýznamnějším je „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov“ (28 mil. Kč), dále pak stavební úpravy, zateplení a výměna oken v 1. pavilonu MŠ. Doufám, že v cestě nebudou stát nepředvídané překážky a povede se obě akce zdárně dokončit. Zastupitelstvo také letos schválilo koupi víceúčelové haly od firmy Boxit s.r.o. pro komunální techniku. Asi jsem si ani na všechno nevzpomněl, např. s pomocí jiné dotace jsme již předtím dosáhli na nákup obecního traktoru, vleku a štěpkovače, a byly vykonány další a další potřebné práce. Záběr obecních povinností včetně zajištění chodu obecního úřadu je skutečně pestrý a široký.

Rád bych tu oslovil kromě Vás, občanů, všechny současné zastupitele obce. Každý je dnes velmi vytížen, má své zaměstnání, někdo dokonce podniká, a přesto se nestalo, že by např. naše zasedání nebylo usnášeníschopné kvůli nedostatečné účasti zastupitelů na jednání, a to se muselo proto odročit. Děkuji jim za práci, kterou ve svém volebním období pro obec vykonali.

Vážení spoluobčané, přeji nám všem šťastnou ruku ve výběru našich zastupitelů do příštího volebního období.

Bohumil Šíp, starosta

nahoru


Rada obce

img Rada obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešla celkem 8x a na svých jednáních projednala:

 • 7 žádostí o odkoupení obecních pozemků, žadatelé projevili zájem o tyto pozemky: v k.ú. Novosedly u Kájova o pozemek par. č. 1956 (současně 3 žádosti), 1530/4 a 1606/1, dále pak v k.ú. Kladné o pozemek par. č. 2144 a v k.ú. Kladenské Rovné o pozemek par. č. 25/1
 • žádost o pronájem pozemku par. č. 1823 v k.ú. Novosedly – žadatel vzal žádost zpět
 • návrh na bezúplatné převedení pozemku par.č. 1411/5 v k.ú. Kladné na obec Kájov – jedná se o jednu ze zahrádek pod panelákem, kterou obec Kájov měla léta za vlastní
 • 3 žádosti o přidělení obecního bytu v Kájově – žadatelkám bohužel nemohlo být vyhověno, neboť obec Kájov nemá v současné době žádný volný byt
 • 2 žádosti o pronájem nebytových prostor v budově čp. 100 v Kájově – v obou případech bylo žádostem vyhověno
 • 6 žádostí o zařazení pozemků do územního plánu obce - žádosti byly postoupeny k dalšímu projednání obecnímu zastupitelstvu
 • žádost o zakoupení herního prvku na dětské hřiště ve Starých Dobrkovicích – rada schválila zakoupení prvku do částky 10 tis. Kč
 • stanovení komisí pro inventarizaci majetku za rok 2013
 • 10 žádostí o finanční příspěvek, a na základě usnesení obecní rady bylo poskytnuto:
  1. 50.000 Kč pro TJ Sokol Kájov na jejich činnost a elektrickou energii
  2. 50.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Kájov na nátěr šindelové střechy na západním křídle budovy fary – farnost žádala o dotaci a tento příspěvek bude sloužit jako povinný vlastní podíl na financování akce
  3. 10.000 Kč pro Domov důchodců v Horní Plané na poskytování sociálních služeb
  4. 3.000 Kč pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené seniory o.p.s., pracoviště Český Krumlov na nákup kompenzačních pomůcek
  5. 24.000 Kč pro pana Bedřicha Hájka na provoz pojízdné prodejny
  6. 2.000 na uspořádání turnaje v odbíjené
  7. 2.100 Kč na provoz linky bezpečí
  8. 6.000 Kč na ozdravný pobyt Nikolky Dominové
  9. 50.000 Kč pro ZŠ a MŠ Kájov na zakoupení herních prvků do zahrady nového areálu MŠ
  10. v jednom případě nebylo žádosti vyhověno, a to v případě žádosti o finanční příspěvek na úpravu běžeckých stop, a to z důvodu naprosté absence sněhu
 • návrhy na vzhled a umístění venkovních tabulí s názvem školy na školní budově – byl zvolen typ s obecním znakem
 • dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě, kterou má obec Kájov uzavřenou s městem Český Krumlov, a týká se přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků – dodatkem byla pouze prodloužena doba platnosti smlouvy
 • žádost o povolení konání Rallye Český Krumlov ve dnech 2. a 3. 5. 2014 a zvláštní užívání komunikace v úseku Mezipotočí – Slavkov
 • návrh na uspořádání 1. obecního plesu dne 25. 1. 2014 – ples se uskutečnil
 • návrh zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov CZ.1.02/1.1.00/12.15626“ – byla radou schválena
 • návrh smlouvy o čištění odpadních vod předloženou společností ČOV Český Krumlov s. r. o. jejímž předmětem je provádění čištění odpadních vod za cenu 150 Kč/m3 odpadních vod, při dodržení kvalitativních limitů
 • návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Kájov ve věci uložení kabelu NN na obecních pozemcích v osadě Lazec – předáno obecního zastupitelstva
 • žádost ředitelky ZŠ a MŠ Kájov o navýšení kapacity školní jídelny, výdejny obědů v ZŠ a kapacity školní družiny
 • návrh smlouvy o zabezpečení zimní údržby mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o., závodem Český Krumlov a obcí Kájov – SÚS bude obci účtovat částku 2.250 Kč bez DPH za jedno prohrnutí sjednaného úseku, v případě samostatného výjezdu pak částku 4.950 Kč bez DPH
 • cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace „Polní cesty Křenov – Lazec – polní cesta Křenov C6“ za částku 63.000 Kč bez DPH – bude žádáno o dataci
 • zprávu Policie ČR Územního odboru v Českém Krumlově, ve které je zhodnocena bezpečnostní situace za rok 2013 na okrese Český Krumlov
 • plán společných zařízení JPÚ Kladné
 • zprávu o činnosti Obecní knihovny Kájov za rok 2013
 • návrh smlouvy, jejímž předmětem je výkop hrobů na pohřebišti v Kájově – práce bude provádět pan Tomáš Novák z Hořic na Šumavě
 • cenovou nabídku předloženou společností Auböck s. r. o. na provedení truhlářských a klempířských prácí v rámci oprav skladu na dvoře ZŠ Kájov – nabídková cen činila 74.398 Kč bez DPH a práce byly již dokončeny
 • cenové nabídky na práce spojené s dokončením terénních úprav v okolí ZŠ, a to od společnosti STRABAG a.s. v částce 424.032,66 Kč, od společnosti Pokrývka spol. s r.o. v částce 443.425 Kč a od společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 385.292,03 Kč, a tato byla také vybrána, všechny ceny jsou bez DPH
 • cenovou nabídku od Ing. Radka Máry na zpracování pasportu kanalizačních šachet v obci Kájov a osadě Křenov za částku za cenu 460 Kč bez DPH za šachtu – smlouva byla uzavřena
 • návrh smlouvy na činnost odborného zástupce provozovatele v oboru vodohospodářství, kterou předložil Ing. Radek Mára – jedná se zejména o pravidelné kontroly zařízení, odebírání vzorků, shromažďování podkladů pro kalkulaci, spoluúčast při jednáních atd. za částku 24 tis. ročně – byla uzavřena smlouva o dílo
 • návrh smlouvy od společnosti STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. na zpracování výběrového řízení na rekonstrukci pavilonu MŠ Kájov a jídelny MŠ Kájov za částku 24.200 Kč
 • dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě se spol. Projektový ateliér AD s.r.o. na provedení projektových prací v rámci zhotovení nového územního plánu obce Kájov - dodatkem je řešeno rozšíření návrhu územního plánu o soubor nově dodaných podnětů (doporučení MěÚ Český Krumlov) a důsledku toho navýšení ceny o 130 tis. Kč – dodatek byl schválen
 • protokol o posouzení kvalifikace dodavatelů přihlášených v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV“
 • návrh znění Rozhodnutí zadavatele (obce Kájov) o vyhodnocení kvalifikace zájemců o veřejnou zakázku „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov“ – z 18 zájemců 3 neprokázali splnění kvalifikačních a technických předpokladů – rada schvalovala znění dokumentů, kterými bude sděleno jednak vyloučení zájemců z výběrového řízení a na straně druhé budou uchazeči vyzváni k podání nabídky
 • návrhy smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích za účelem uložení zařízení distribuční soustavy nízkého napětí z důvodu připojení pozemků paní Miroslavy Augustinové a pana Radoslava Duška na elektrickou energii – o smlouvách dále rozhodovalo zastupitelstvo
 • návrh smlouvy se společností HAV – BAU s.r.o. na provedení sanačních prací starého pavilónu MŠ Kájov za částku 167.664 Kč bez DPH – tato smlouva byla dodatkem později upravena a částka se snížila na 117. 664 Kč z důvodu nového technického řešení sanačních prací
 • nabídku na pořízení vyžínacího ramene k traktoru od společnosti SOME Jindřichův Hradec za částku 296.698 Kč bez DPH – vyžínací rameno bylo pořízeno
 • stanovení komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov - byli jmenováni Bohumil Šíp, Daniel Vejvoda, Kristýna Soukupová (zástupce STAVEBNÍ PORADNY s.r.o.) Milan Ticháček a Alena Hanselová a jako náhradníci Jaroslav Sládek, David Ciml, Ing. Martina Gabrielová (zást. STAVEBNÍ PORADNY s.r.o.), Lukáš Bína a Ing. Radek Mára – komise zasedla v pátek 23. 5. 2014
 • problematickou dopravní situaci na křižovatce u vlakového nádraží
 • výspravy obecních komunikací dle schváleného rozpočtu – akce byla plánována a v současné době probíhá – provádí firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • návrh na nového kronikáře obce Kájov – novou kronikářkou je od 1. 4. 2014 paní Libuše Semecká
 • žádost o vybudování vjezdu k novostavbě RD přes obecní pozemek za použití zámkové dlažby – žádost byla schválena s tím, že v případě havárie inženýrských sítí bude dlažba rozebrána a po odstranění problému uložena zpět
 • návrh smlouvy o technickém dozoru investora na akci „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov“ – tuto činnost bude vykonávat společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. za částku 24.200 Kč včetně DPH – 13.310 Kč obec zaplatí za přípravu zakázky a vypracování dokumentace a částku 10.890 Kč za organizaci zakázky včetně otevírání obálek
 • návrh na rozšíření parkoviště a chodníku v ulici Boletická, u obchodů JIP a FLOP – společně s parkovištěm bude řešena také rekonstrukce vodovodu a kanalizace – organizací výběrového řízení byla pověřena paní Alena Hanselová
 • žádost o povolení průjezdu kolony cyklistického závodu, který pořádá DIABLO TEAM Český Krumlov, obcí Kájov v její části Mezipotočí – obecní rada souhlasila s průjezdem
 • návrh na pronájem multifunkční tiskárny RICOH se servisními službami od společnosti IMPROMAT CZ, spol. s r.o. pro potřeby OÚ Kájov
 • účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kájov za rok 2013
 • žádost Základní školy a Mateřské školy Kájov o přerozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 do fondů
 • cenovou nabídku na výkon odborného dozoru na akci „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov“ předloženou společností AQUA PROCON s.r.o. ve výši 152.700 Kč bez DPH – nabídka byla schválena
 • cenovou nabídku na výkon práce koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov“ předloženou společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. v částce 64.000 Kč bez DPH –nabídka byla schválena

nahoru


Zastupitelstvo

img Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo celkem pětkrát, z toho jednou už v loňském roce, a na svých jednáních projednalo:

 • 6 žádostí o prodej obecních pozemků, a to o pozemky par. č. 240/1, 240/7 a 240/8 v k.ú. Křenov u Kájova, dále pak o pozemky par. č. 1530/4, 1606/1 a 1956 v k.ú. Novosedly u Kájova a o pozemek par. č. 2144 v k.ú. Kladné – dva z žadatelů museli být zklamáni, neboť o jeden z pozemků se najednou ucházeli 3 zájemci a uspokojen mohl být pouze jeden z nich
 • 25 podnětů k zařazení pozemků do zpracování nového územního plánu obce Kájov, kdy byla ve většině případů požadována změna využití pozemků pouze z části se jednalo o pozemky v ÚP nezařazené - obecní zastupitelstvo v 17 případech žádosti schválilo, aby byly předloženy k dalšímu posouzení dotčenými orgány, ve dvou případech souhlasilo je částečně a 6 žádostí schváleno nebylo
 • záměr převodu víceúčelové haly s přilehlými pozemky z majetku společnosti BOXIT s.r.o. do vlastnictví obce Kájov - v současné době se pracuje na návrhu smlouvy
 • bezúplatný převod pozemku par. č. 1411/5 v k.ú. Kladné - pozemek obec Kájov v dobré víře léta užívala jako vlastní, ale nebylo tomu tak, díky dárcům je vše, jak má být
 • konečný návrh změny č. 3 územního plánu obce Kájov a návrh na způsob rozúčtování nákladů na pořízení změny mezi jednotlivé žadatele - provede zpracovatel ÚP
 • stanovení termínu pro podávání žádostí o zařazení pozemků do zpracování nového územního plánu obce Kájov – do 31. 3. 2014
 • stanovení výše vodného a stočného v obci Kájov a v ostatních částech včetně Starých Dobrkovic, kde je správcem řádu společnost ČEVAK a.s. – v Kájově a jeho částech stojí vodné 23 Kč a stočné 17 Kč včetně DPH, ve Starých Dobrkovicích (provozuje tam ČEVAK) mají vodné za 38,34 Kč a stočné za 40,40 Kč
 • návrh rozpočtu na rok 2014 – obec plánuje, že její příjmy v roce 2014 budou činit 55.360.500 Kč a výdaje 61.539.400 Kč
 • rozpočtové změny v roce 2013 – obec hospodařila lépe než v předešlém roce, příjmy činily 37 mil. Kč a výdaje 36 mil. Kč
 • návrh na finanční příspěvek na práci streetworkera (terénního sociálního pracovníka) pro drogově závislé – zastupitelé tento návrh nepodpořili
 • mimořádné výdaje na opravu havárie na vodovodním řádu v Křenově (od americké kolny ke Křenovu) – náklady činily cca 477 tis. Kč
 • návrh na provedení statického posouzení stavby dvou garáží v ulici Potoční, převedených v loňském roce od MV ČR – posudek byl objednán
 • čtyři smlouvy o smlouvách budoucích se společností E.ON Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce par. č. 1357/1, 1414/1 a 2054/10 v k.ú. Kladné a 1423/9 a 1757/3 v k.ú. Křenov u Kájova – jedná se vždy o umístění zařízení distribuční soustavy elektrické energie na obecních pozemcích za účelem připojení soukromých nemovitostí na rozvod elektrické energie, tato věcná břemena jsou zřizována za úplatu
 • smlouvu o zřízení věcného břemene se spol. E.ON Distribuce a.s. jejímž předmětem je umístění nového kabelového vedení na pozemcích v majetku obce Kájov par. č. 4/8, 92/6, 2018/1, 2018/3, 2031/7, 2097/1, PK 2013/3 k. ú. Kladné
 • nepovolenou stavbu parkoviště v esovité zatáčce u vlakového nádraží v Kájově – řeší Městský úřad v Českém Krumlově, stavební úřad na podnět vzešlý od Dopravního inspektorátu v Českém Krumlově
 • předčasné ukončení předkupního práva obce Kájov váznoucího na nemovitosti čp. 42 v osadě Kladné – předkupní právo bylo vymazáno, jedná se o již delší dobu užívaný dům, k jehož prodeji nedochází z komerčních důvodů
 • plán společných zařízení jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Kladné zpracovaný Ing. Janem Vopatem ze společnosti Agropoz, v. o. s. – plán obsahuje většinou řešení veřejných cest v obci
 • přistoupení obce Kájov k MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. – jedná se o přistoupení k regionálnímu svazku obcí z důvodu snazšího čerpání dotací
 • zprávu o bezpečností situaci ve služebním obvodu OOP Větřní
 • návrh na zapůjčení mobilních WC na den 30. 4. 2014, kdy se staví májka a sejde se velký počet občanů, aby po zkušenostech z let minulých nedocházelo ke znečišťování parku – TOI-TOIky byly za 5.445 Kč zapůjčeny
 • výběr nejvhodnější nabídky na zhotovení zakázky „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kájov“ - bylo vybráno sdružení společností ENVI-PUR s.r.o. – SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • pověření zastupitele Bohumila Šípa, aby spolupracoval s pořizovatelem územně plánovací dokumentace Projektovým ateliérem AD s.r.o. jménem obce Kájov jako tzv. „určený zastupitel“
 • finanční příspěvek ve výši 70 tis. Kč pro TJ Sokol Kájov na vybudování víceúčelového hřiště
 • návrh zatím nerealizovat výběrové řízení na akci „Rekonstrukce a rozšíření parkoviště u prodejen FLOP a PLUS JIP“
 • zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2013 a zprávu o inventarizaci majetku obce Kájov k 31. 12. 2013
 • závěrečný účet obce Kájov za rok 2013 včetně zprávy auditora o provedeném přezkoumání hospodaření obce Kájov za rok 2013
 • účetní závěrku obce Kájov za rok 2013

(mk)

nahoru
nahoru
Počítačový kurz pro seniory

img V týdnu od 9. do 13. června letošního roku se v jazykové učebně místní základní školy uskutečnil počítačový kurz pro seniory. Kurz pořádala společnost Attavena, o. p. s. Kurz se uskutečnil v rámci projektu „Senioři komunikují“ nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.

O kurz byl velký zájem, ale bohužel byla jeho kapacita na počet zájemců omezená, a tak se do kurzu „dostalo“ dvanáct nejrychlejších. Seniorům byl poskytnut výukový materiál v podobě podrobně zpracované příručky, každý měl výukový notebook k dispozici jen pro sebe, aby mohl pracovat samostatně.

img V den naší návštěvy, který byl posledním výukovým dnem, bylo ráno malé zpestření – jeden z účastníků přinesl všem ostatním krásné luční kopretiny. Po malém zaváhání podaroval kopretinkou i přítomné mužské osazenstvo. A pak už mohla výuka začít. Podařilo se nám být při tom, kdy účastníci dostali malý test, aby si své znalosti a vědomosti, které za uplynulý týden získali, prověřili. Za celý týden se stihli seznámit se samotným počítačem jako pevnou věcí, s jeho programovým vybavením, používali internet, založili si e-mailovou schránku, se kterou se naučili pracovat. Kurz není postaven tak, aby byli účastníci po jeho absolvování přeborníky v oboru, klade se důraz na uživatelskou zdatnost – aby si dokázali sami vyhledat, co potřebují, případně danou informaci uměli jinak zpracovat, aby si ale dokázali poradit i s běžnými problémy, které při užívání počítače, internetu a e-mailové pošty nastanou. Museli jsme uznat, že danou problematiku zvládli, a to skvěle.

img Po testu mohl začít výklad nové látky. Pracovalo se s obrázky – vyhledání obrázku, uložení a jeho další zpracování, např. odeslání e-mailem nebo použití jako plochy monitoru. Výuka probíhala tak, že jeden lektor pracoval s počítačem, a vše se zobrazovalo promítáním na plátno. Druhý lektor vysvětloval problematiku a postup u tabule. Senioři si v průběhu dělali poznámky a po krátkém návodném vysvětlení se pustili do samostatné práce. Zadaný úkol se nezdál těžký – vyhledat obrázek, uložit jej v počítači a následně odeslat e-mailovou poštou na předem udanou adresu. Senioři byli komunikativní, vtipní, během výkladu i během samostatné práce pokládali všetečné otázky, které jim byly ochotně a srozumitelně zodpovězeny. Oba lektoři se při každém dotazu nebo i sebemenším zaváhání seniorům věnují individuálně a s velkou trpělivostí. Uvědomují si, že se počítač stal běžnou součástí našich životů, ale do života některých seniorů proniká jen obtížně a že je pro ně absolutně novou věcí. Senioři se v tomto kurzu mohou zeptat na cokoliv kolem dané problematiky, případně si ujasnit již nabyté vědomosti. Po chvilce práce přichází kontrola úkolu, a i ten splnili všichni na jedničku.

img Sami senioři si kurz velmi chválili. Přestože někteří z nich doma ještě počítač nebo notebook nemají, jsou ochotni se dále vzdělávat, mají zájem si prohloubit znalosti a po vyzkoušení svých dovedností v kurzu si nějakou vhodnou výpočetní techniku zakoupit. Uvítali by další pokračování nebo delší kurz, aspoň na dva týdny. Dle jejich slov „to strašně uteklo“, je vidět, že je práce s počítačem chytla a baví. Nadšení byli všichni, ať práci zvládali s větší či menší pomocí. Zdá se, že za pět dní se nedá moc naučit, ale senioři si nakonec počínali jako ostřílení matadoři. Chvála patří také speciálně proškoleným lektorům. Vykládají jednoduše, vtipně, a seniorům se věnují s maximální ochotou a pečlivostí.

Po skončení kurzu dostali účastníci osvědčení o absolvování. Teď už jen zbývá sdělit doma rodině, jaký dárek k Vánocům si budou přát.

Společnost Attavena, o. p. s. je nezisková organizace, která svou činností, zejména pořádáním bezplatných kurzů, pomáhá běžným uživatelům aktivně, efektivně a s chutí zvládnout práci s počítačem a informačními technologiemi. Jejich nejčastějšími klienty jsou právě senioři, maminky po mateřské dovolené nebo zaměstnanci k posílení zaměstnaneckých kompetencí.

Jejich hlavním posláním je vzdělávání, podpora osobního rozvoje a uplatnění osob, které mají přístup k těmto službám omezen např. ze sociálních, rodinných, věkových nebo zdravotních důvodů. jako jedna z prvních organizací v ČR jsme začali s mobilní výukou. Projekt Virtuální kolega kombinuje výhody být online s osobní výukou, individuálním přístupem a e-learnigem.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, s jejichž podporou kurzy probíhají, připravuje a podporuje projekty, které pomáhají občanům začlenit se do plnohodnotného života. Prioritou nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání. Poskytuje stipendia, příspěvky na jazykové kurzy, zájmové kroužky nebo získání řidičského průkazu. Významně podporuje výuku práce na počítači pro seniory.

Jana Pechová s použitím materiálů ze zdrojů www.attavena.cz, nadacnifondklausovych.cz


Dětský den s policí

img V sobotu 14. června pořádala Policie České republiky, obvodní oddělení Větřní, ve spolupráci s obcí Kájov Dětský den. Konal se na hřišti TJ Sokol Kájov od 10 hodin.

img Nebyl to klasický den dětí s plněním úkolů na jednotlivých pohádkových stanovištích, jak tu bylo léta zvykem, tentokrát byly na stanovištích různé složky policie a seznamovaly děti se svou činností. Na prvním z nich se tak mohly děti seznámit s běžnou výbavou policisty, vystavené věci si osahat, a dokonce vyzkoušet. Někteří odvážlivci si nechali udělat i drogový test, další se připoutali k zábradlí. Policisté byli samozřejmě vybaveni klíči, takže děti opět osvobodili. Nejen na ukázku zde byl policejní motocykl, děti se na něm mohly nechat vyfotografovat i s patřičným vybavením v podobě helmy.

U dalšího stanoviště bylo přistaveno k prohlédnutí vozidlo Volkswagen Transporter MKKC (mobilní kontaktní a koordinační centrum). Tento typ vozidla bývá využíván v případě mimořádných událostí, kdy poskytuje základní informace o prevenci nebo opatření k předcházení či eliminaci hrozících nebo vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě. Vozidlo je speciálně vybaveno např. odolnou výpočetní technikou, kontejnery první pomoci a první záchrany, osvětlovací technikou atd.

img Na stanovišti pořádkové jednotky (policisté, kteří jsou organizováni a vycvičeni k udržení situace a konfrontace davů lidí, protestů či výtržností) si děti zkoušely helmy, odolnost štítů a sílu obušků, samozřejmě za pozorného dohledu policistů. Zároveň si mohly prohlédnout veškerou výstroj a výzbroj, kterou má policista na sobě v době zásahu.

U posledního stanoviště si děti mohly vyzkoušet střelbu na cíl a zároveň se seznámit se zbraněmi, které policie používá. O toto stanoviště byl velký zájem.

Další samostatnou ukázkou byla práce policejního psa. Byl předváděn jeho výcvik a plnění příkazů. Pes sleduje psovoda a čeká na určený povel. Neuvěřitelné bylo, jak rychle se pes dokáže zastavit uprostřed pohybu a čeká na další pokyny.

Děti připravený program bavil. Navíc byl skvělou příležitostí k seznámení se s prací policistů, přiblížil náročnost jejich práce. Doufáme, že tato akce nebyla v naší obci poslední svého druhu.

Jana Pechová s použitím stránek www.policie.cz, www.wikipedia.org

Kájovští Chachaři

img Nebo spíše Chachaři Kájov. Kdo to je? Je to fotbalový tým, který pod tímto jménem každoročně reprezentuje obec Kájov na turnaji v malé kopané "O pohár obce Mirkovice".

Jedná se o vesnickou, ale co se týče sportovních výkonů, velice divácky zajímavou soutěž, ve které zápolí 6 fotbalových mančaftů z blízkého okolí o symbolické ceny. V průběhu turnaje probíhají na hřišti nelítostné souboje, které někdy končí až ošetřením v českokrumlovské nemocnici, ale jakmile pískne rozhodčí konec zápasu, z protihráčů se stanou kamarádi, kterým jde hlavně o to, aby si dobře zahráli fotbal a užili si něco legrace.

Chachary Kájov dal před léty dohromady někdejší trenér kájovského fotbalového potěru a fanda fotbalu Miroslav Sládeček. Své svěřence "má pod křídlem" ještě dnes, i když už za ně nemůže ze zdravotních důvodů nastupovat. Přesto je však finančně a morálně podporuje. Na soupisce Chacharů můžete najít jména Andrej Didkivski, Igor Didkivski, Petr Doubek, Petr Žilavý, Vladislav Žilavý ml., Michal Kotlár, Martin Pils atd.

Letošní už 4. ročník turnaje se konal o posledním červnovém víkendu, v sobotu 28. 6. 2014 a utkala se v něm tato mužstva Franta Flinta Zahrádka, Chachaři Kájov, Mirkovice City, Respekt Mirkovice, Sokol Přídolí a Zemos Zubčice. Chachaři obsadili krásné 2 místo, takže opět neudělali Kájovu ostudu, naopak, můžeme na ně být právem pyšní.


Info z OÚ

img Přínos naší obce pro životní prostředí.
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí i elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí.

img Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. img

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 63 televizí, 26 monitorů a 263,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 19,87 MWh elektřiny, 714,35 litrů ropy, 94,07 m3 vody a 1,01 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,78 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 18,25 tun“.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Co taky nemusí být pravda, když si říkáte:

„Když si koupím nový, moderní mobil, je určitě lepší si ten starý a ještě funkční schovat pro případné budoucí využití.“

Fakt: Nostalgie hraje v lidských životech velkou úlohu. Nicméně, ruku na srdce: kolik z vás využilo starý spotřebič, který jste si odložili při nákupu nového? Člověku přijde škoda vyřadit funkční přístroj. Pokud jej ale nikomu nevěnujete, je naprosto zbytečné, aby tlel doma ve skříni. Podle odhadů se v českých domácnostech nachází až osm milionů nepoužívaných mobilů. Drtivá většina z nich už nebyla nikdy využita. Pro životní prostředí je lepší, když bude takový přístroj odevzdán k recyklaci nebo k dalšímu užívání například do dětských domovů. Můžete tak učinit na stránkách charitativního projektu http://www.venujmobil.cz/

Libuše Semecká vycházela z podkladů společnosti ASEKOL

img Obecní poplatky
Zde uvádíme hlavní poplatky, týkající se většiny obyvatel. Platí můžete hotově v pokladně, nebo bezhotovostně na účet obce Kájov 3422241/0100.

Roční poplatek za odpady činí 475 Kč/osoba s trvalým pobytem, a pokud je nemovitost na území katastru obce Kájov bez občanů přihlášených k trvalému pobytu, platí vlastník 475 Kč/nemovitost. Poplatek je splatný do 30. června běžného roku, a jako VS se uvede údaj dle části obce (lokality), najdete jej na stránkách obce www.kajov.eu

Zaplacení tohoto poplatku opravňuje občana s trvalým pobytem k bezplatnému odevzdávání velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve Sběrném dvoře Kájov v areálu statku u firmy Zita Kájov s. r . o. Otevřeno Po - Pá 8:00 – 16:00, So 8:00 – 12:00. Kdo se nemůže prokázat bydlištěm v obci (nebydlící vlastník), dostane v účtárně na obecním úřadě na vyžádání potvrzení o platbě, kterým prokáže svou oprávněnost odevzdat bezplatně velkoobjemový a nebezpečný odpad ve Sběrném dvoře v Kájově.

Roční poplatek za 1 psa 200 Kč, za 2 psy 500 Kč, důchodce zaplatí 100 Kč, za psa v bytovce 300 Kč. Tento poplatek je splatný do 31. května běžného roku, jako VS se také uvede údaj dle části obce (lokality), najdete jej na stránkách obce www.kajov.eu

Platba za vodné a stočné se vyměří podle odečtu vodoměru zaměstnancem obce (nahlášen dopředu), ale je možné provést i samoodečet vodoměru – nahlaste stav telefonicky na pokladně OÚ – tel. mobil 724 909 219, pevná 380 731 134 Janyová, 380 731 207 Pechová, nebo e-mailem janyova@ou-kajov.cz, pechova@ou-kajov.cz. Bude vám vystavena a zaslána faktura, kde je splatnost uvedena.

Veškeré změny ovlivňující výši poplatků je třeba bez průtahů nahlásit v pokladně OÚ, nedojde pak k nejasnostem ohledně placení.

Ivana Janyová, pokladna a účtárna OÚ

nahoru
ZŠ a MŠ
A ještě P.S. k loňskému výročí

img Mnozí z vás si s námi v květnu 2013 připomněli, že uplynulo kulaté výročí postavení naší krásné školní budovy. Ne každá škola má tak dlouhou a pestrou historii…

Zdá se až neskutečné, že v této budově se vyučuje už celých 126 let. Před jejím postavením bývala škola v domě č. p.1 naproti kostelu. Učitel býval zároveň hostinským. V dochovaných pramenech se můžeme dočíst i to, že jeden z učitelů se více věnoval čepování piva, než vyučování. Možná to byl popud k tomu, že se obě funkce rozdělily. Tím, že přibývalo do školy dětí, stávající škola přestávala stačit a bylo rozhodnuto o stavbě nové školy – současné budovy č. p. 6. Tato byla otevřena v roce 1888 jako škola německá.

img V roce 1919 podali rodiče dětí z Křenového Dvora, Kájova a okolí, prostřednictvím správy české obecné školy v Čes. Krumlově žádost k zemské školní radě v Praze o zřízení české obecní školy v Kájově. 15. září 1919 byla tato žádost kladně vyřízena. Škola byla otevřená počátkem škol. roku 1919 - 20 a umístěna byla zatímně v budově německé školy. Vyučovalo se 5 dní v týdnu střídavě v různých třídách. Později ( v roce1921) byla české škole přidělena třída v přízemí budovy- nynější šatna. O 3 roky později byla nově postavena budova české obecné školy č.p.8-u autobusové zastávky. V letech 1924 – 1938 byly tedy v Kájově dvě školy. Česká obecná škola násilně zanikla v říjnu 1938, kdy byla obsazena německými vojáky a slavnostně zde byly páleny české obrazy a knihy. Tato budova se stala sídlem Hitlerjungend a obecního úřadu.

img V Kájově zůstala opět jen jedna škola a to ta naše. V roce1931 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, k budově bylo přistaveno 2. patro. Fotografie budovy po rekonstrukci byla asi před osmi lety objevena v archivech krumlovského fotografa Josefa Seidla. Po roce 1945 se ve škole začalo vyučovat česky a tak je tomu až do dnešních dnů.

Velké poděkování patří všem bývalým starostům i celému vedení obce za to, že i když bylo v tak velké škole málo dětí, nikdy nedošlo k přerušení kontinuity vyučování a přestěhování základní školy do prostor mateřské školy. Moudré to bylo nejen proto, že se naše škola může pyšnit tak dlouhou tradicí, ale i proto, že dětí v ní opět přibývá. Pro srovnání jen dvě čísla: v roce 2005 ji navštěvovalo 27 dětí a 1. září 2014 přivítáme 91 žáčků.

V roce svého velkého výročí se škola dočkala kompletní rekonstrukce . O svou radost z ní jsme se chtěli podělit se všemi, kdo ji navštěvují a hlavně navštěvovali (ať už jako rodiče, nebo žáci). Proto jsme uspořádali Den otevřených dveří. Jsem ráda, že vás bylo tolik, koho jsme u nás mohli přivítat a ukázat vám, jak to tu vypadá i po těch letech, co se změnilo a co naopak z úcty k tradici ctíme a zachováváme.

Děkujeme také za všechna krásná přání na háčkovaném řetízku přátelství ...

Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka ZŠ a MŠ

Den otevřených dveří

img Dne 7. června 2014 otevřela naše škola dveře pro všechny, kdo se chtěli podívat, jak vypadá po konstrukci i uvnitř.

img Byl krásný slunečný den, sice trochu příliš horká sobota, ale kdo trochu mohl a chtěl, přišel. Paní ředitelka Mgr. Lenka Augustinová ve stínu na školním dvorku krátce uvedla program a nasměrovala zájemce o prohlídku ke vstupu hlavním vchodem, který se může pochlubit krásnými dřevěnými dveřmi.

Když vstoupíte, okamžitě překvapí nezvyklá prostornost, světlost a přehlednost uspořádání přízemí. Také šatna vzniklá z obecní knihovny poskytuje dost a dost místa na uložení potřebných dětských svršků. A tady, ostatně jako v celé staré budově, zaujmou krásná veliká dřevěná okna se širokými okenními parapety. img Staré obrazy J. A. Komenského a Boženy Němcové se od vstupního schodiště přestěhovaly a zdobí odpočinkové zázemí s křesílky a stolečkem hned vedle šatny. Náš již v 17.století průkopnický pedagog světového významu by měl jistě radost, jak se škola v 21. století otevřela, chválil by její tvořivost a fandil by hravým metodám, které tenkrát sám žákům ordinoval k lepšímu zapamatování učiva a k jejich lepší motivaci, ale staletí se na to příliš nedbalo, a paní spisovatelka chápavě a blahosklonně přihlíží každodennímu cvrkotu školní drobotiny. V bývalém bytě pana řídícího, zrekonstruovaném na školní družinu, tráví čas mimo vyučování mladší školní děti a vznikají zde mnohá výtvarná dílka, hojně prezentovaná v celé škole. Dnes se zde rodil dlouhý, návštěvníky postupně přiháčkovávaný řetěz s navázanými cedulkami s přáníčky pro školu.

Procházením dvěma patry školy postupujeme jako na výstavě a obdivujeme a obdivujeme... Navštívíme učebny, a ty vypadají na hony daleko od zažitých představ o školní třídě. Pro srovnání stojí na chodbě starý exemplář školních lavic z minulého století, na což zavzpomínali nejvíc přítomní prarodiče a vyprávěli, jak vzorně a spořádaně museli sedět, „narovnat se a ruce za záda“. Dnešní lavice mívají pokud to jde variabilní rozmístění, a dětem je přímo ve třídě k dispozici koberec, kde si mohou sedat či lehat. Moderní tabule s mnoha i elektronickými funkcemi děti baví jako velký tablet. Počítač je prostě jejich součástí. Pedagogům v něčem ulehčí práci, ale jejich funkce je stále v mnoha aspektech nenahraditelná. Zapalovat dětské rozoumky ke zvídavosti a tvořivosti, být jim prostředníkem mezi světem a prostředky, jimiž jej mohou poznávat. img Za laskavé pomoci paní učitelky jsme si někteří vyzkoušeli pracovat na tabulích a moc nás to bavilo. Nově vybavené jsou ředitelna a sborovna, škola prostě prokoukla, či spíše vykoukla do moderního světa. Všichni jsme se nechali okouzlit vším novým, ale se zájmem jsme také v přítomnosti paní ředitelky nahlédli do svých starých školních záznamů a dokumentů.

V suterénu byla zřízena keramická dílna s elektrickou píckou. Využívají ji žáci a členové keramického kroužku pro dospělé v době, kdy ji nepoužívá škola, což má již svou tradidci. Vznikly výrobky tak zdařilé, že se tomu ani nechce věřit. K úspěšné tvůrčí práci nestačí ovšem jen talent a nadšení, důležité je vedení učitele, a trpělivost a výdrž žáků. img Kromě výrobků od dětí mohli návštěvníci objevovat na starých fotografiích postupný stavební vývoj školní budovy od roku 1888 a fotodokumentaci z rekonstrukce 2013. Další využili volně přístupné tělocvičny a protáhli tělo ve sportovních hrách. Na školním hřišti byl připraven skákací hrad a trampolína kromě stálých herních prvků. K dobré pohodě zde přispívala hudba a občerstvení. (Je třeba dodat, že hřiště se zahradou na svůj den slávy teprve čekají, ale určitě se dočkají v příštích letech.)

Na ukončení slavnosti v 17 hodin vyšel z budovy průvod dětí se svými učitelkam i a rodiči s pestrobarevnými balónky, které na školním hřišti najednou vypustili. Vítr je symbolicky odnášel z naší školy do světa jako radostné poselství.

Ke zdárnému průběhu tohoto dne přispěly nejen ředitelka s hospodářkou a učitelkami. Za pomoc tak děkují všem ostatním jako zvukaři, fotografům, místním hasičům za půjčení lavic a stanu, do Srnína za půjčení skákacího hradu, a manželům Pavlíčkovým z Chvalšin za zajištění hudby a občerstvení.


Společenská kronika
Jubilea, úmrtí, narození

img V lednu až srpnu oslavili své 70. a 70+ narozeniny, blahopřejeme

Kájov - Marcela Kupečková, Marie Haklová, Růžena Mullerová, Josef Frisch, Gerhard Scherhaufer, Josef Bauer, Mgr. Josef Maleček, Miloslava Rudolfová, Marta Scherhauferová, Antonín Nechanický, Matylda Augustinová (86), Bedřiška Červová (85), Zdeněk Hudeček, Hana Jaroschová, Marie Fraňková (89), Zdeňka Lízalová (86), Ludmila Augustinová (91), Zdeňka Polláková, Vlasta Neuberková, Marie Láfová (82), Anna Kutláková, Jan Kalischko (89), Anna Krauskopfová, Václav Hakl, Marie Koperdáková, Růžena Šímová, Anitta Machová, Josef Batík, Miroslav Čondl (81), Růžena Hotová (93), Jarmila Čáníková, Ludmila Křimská, Robert Koreň, Hana Čulíková, Věra Janyová, Marie Nechanická, Františka Nováková (82), Růžena Šimková (84), Ludmila Koreňová

Kladné – Ludmila Jarkovská, Marie Křížová

Kladenské Rovné - Marie Marešová, Marie Házová

Křenov – Marie Míková, Jiřina Bayerová, Petr Kreps, MUDr. Eva Krepsová, František Borovka, Alena Peřinová

Lazec - Agnesa Robová

Mezipotočí – Markéta Šubová, Jiří Kettner

Novosedly – Etela Benčová, Jan Jany, Ing. Vladimír Křivánek, Jana Neuberková, Miroslav Cifreund, Miroslava Sanková (88)

Staré Dobrkovice - Jiří Russfell , Jan Bártl, Libuše Bártlová, Marie Porkristlová (81), Zdeňka Halaburdová (89)

Úmrtí

Vladislav Čermák, Ladislav Hoda, Marie Kmochová, Miloslav Kopfstein, Vlastimil Motlík, Jiřina Mančíková, Ludmila Augustinová

Narození

Ema Cenzovová, Valentýna Benčová, Kilián Trhlín, Michal Havlík, Ráchel Slováková, Karolína Bazsó, Kateřina Dobešová, Eliška Kaločaiová, Tomáš Bazala, František Šetka, Adina Batíková, Markéta Krejčíková, Vojtěch Slavík, Josef Makovec, Jozefína Merunková, Šimon Prokůpek

img Dne 21. 2. 2014 byli přivítáni na obecním úřadě čtyři noví občánci Kájova. Jan Kozák, Jakub Kroupa, Tomáš Nedorost a Tereza Žílová. Zarecitovaly a zazpívaly děti z mateřské školy, slavnost vedl starosta Bohumil Šíp.

img Dne 7. 3. 2014 přišli představit své děti Jiří a Katarína Kupečkovi s dcerou Laurou, Lukáš a Anna Janovských s dcerou Veronikou a synem Petrem, Jana Janečková a Dominik Hajný se synem Tadeášem. Starostou obce byla vítáním pověřena zastupitelka Mgr. Lenka Augustinová. Recitace a zpěv předškoláků příjemně doplnily odpolední slavnost.

img Starostovi Bohumilu Šípovi se v pátek 21. března představily děti Vítek Švarc, Antonín Čepelák a Ema Cenzovová za St. Dobrkovic a Valentýna Benčová z Novosedel. Děti z mateřské školy vedla při jejich vystoupení paní učitelka Heidi Ruschaková.

První kájovský obecní ples

img 1. obecní ples, konaný v sobotu 25. 1. v kájovském Konibaru, byl zpestřením prvního měsíce roku, a na tanečním parketu bylo brzy po zahájení plesu starostou obce, že si návštěvníci přišli opravdu zatančit.

img Kapelu PM BAND znali mnozí z TV Šlágr. První obecní ples. Jsou plesy hasičský, učitelský, křesťanský, zahrádkářský, myslivecký, maturitní, univerzitní atd., ale takový obecní ples, ten je tu vlastně pro všechny, a setkali se lidé s různými zájmy a různého věku. Díky mnoha sponzorům byla bohatá tombola. Vevnitř v sále se nekouřilo a byla tam dobrá nálada, a tak to má být. Těšíme se na příští.

ls

Stavění májky a lampiónový průvod

img Ve středu 30. dubna pořádali Dobrovolní hasiči Kájov tradiční ruční stavění májky a zároveň lampiónový průvod. Tuto akci pořádají každý rok a nejinak tomu bylo i letos. Kolem 17. hodiny odpolední přítomní hasiči i „nehasiči“ společnými silami májku vztyčili.

img Ruční stavění není úplně samozřejmě, proto je to vždy pro všechny nejpoutavější podívaná. Poté prošel lampiónový průvod obcí, děti přitom radostně pohupovaly svými barevnými lampiónky. Některé jim vydržely rozsvícené až do pozdních večerních hodin. Byla zapálena malá hranice pro nevyhnutelné opékání buřtíků. Hasiči měli zajistili nápoje a tentokrát obecní zastupitelé vylepšili služby umístěním mobilních WC na návsi. Účast byla hojná - jako každý rok. Jsme rádi, že nám hasiči pomáhají v obci udržovat tradice.

jp

Sekáček u Qjety

img Máme radost, když se občanská vybavenost v naší obci rozšiřuje. Přibývají nejen služby pro obyvatele, ale také obchodní činnost. Manželé Trhlínovi otevřeli na začátku dubna ve druhém patře budovy obecního úřadu nový obchůdek s názvem „Sekáček u Qjety“.

Nabízí dámský, pánský a dětský sortiment oblečení „z druhé ruky“. Pokud byste se rozhodli tento obchůdek navštívit, můžete tak učinit v pondělí, ve středu nebo v pátek vždy od 13:00 do 16:00. Také vám možná neušlo, že Penzion a restaurant Ratzka v Novosedlech nabízí nejen ubytovací a stravovací služby, ale pořádá i řadu kulturních akcí. Poslední z nich bylo červnové Vítání léta, což bylo odpoledne plné soutěží pro děti i dospělé. Akce jsou pořádány v průběhu celého roku, a to nejen v podobě soutěžních počinů pro děti, ale také různé koncerty, diskotéky a taneční večery pro dospělé.

nahoru
Dobrkovický mlýn

img Určitě jste někdy šli nebo jeli po staré silnici z Českého Krumlova do Kájova. A určitě jste si na této cestě všimli zajímavé stavby, renesančního mlýna. A jistě jste byli zvědavi, jak to tam vypadá, jak se tam žije.

Za náš Časopísek jsem se tam nakonec vydala. Ale ne ze zvědavosti, ale za poznáním. Již podvakráte si tohoto historického mlýna a jejich obyvatel všiml televizní štáb. Nejprve jako zpracovatele ovčí vlny technikou zvanou plstění a podruhé při rodinné tradici výroby kachlových kamen. Rozhodli jsme se v Časopísku o současných obyvatelích mlýna s jejich svolením napsat článek a přiblížit jejich tvorbu obyvatelům celé obce. Ale mé setkání s aktivitami ve mlýně nakonec dopadlo zcela jinak.

img Vstoupila jsem na krásně upravený dvorek, který vypadal jako ze vzpomínek našich babiček. Na dvorku byla drůbež, pobíhal tu vesele pes, který se s námi ihned přivítal, a před vchodem polehávala kočka s malými koťaty. Přivítala mě také paní domu Anička Nowaková. Zastihla jsem ji při zcela neobvyklé práci - vyráběla přírodní hnojivo na rostliny podle techniky manželů Thunových. Tento proces pěstování je založen na biodynamickém zemědělství a využívá vlivu vesmírné energie. Posadily jsme se venku na kamenný schod, kam krásně svítilo sluníčko, a začaly s vyprávěním. Anička vyrůstala v Českém Krumlově. Starý mlýn koupil ve zcela zbědovaném stavu její tatínek (Ing. arch. Petr Pešek). Měl v plánu dát mlýn do pořádku, třeba jej i zprovoznit, ve volných místnostech probudit ateliéry pro svou rodinu. On a jeho manželka Mgr. Jana Pešková, keramička a profesorka na SPŠ sv. Anežky, jsou mj. autory keramického modelu města Český Krumlov, který je umístěn v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.

Ale zpět ke mlýnu. Svépomocí dali mlýn jakž takž do pořádku, aby se v něm dalo bydlet. Opravili střechy, obstarali vnitřní vybavení, ale zcela zachovali historický ráz budov. Dle Aniččiných slov je její tatínek neuchopitelná osobnost. Nejen, že je všestranně nadaný umělecky, ale i technicky, a mimořádně praktický. Chtěli zde tvořit i hospodařit. Na otázku, zda jsou tyto dvě sféry spojitelné, Anička odpověděla, že samozřejmě. Člověk by měl mít souvislosti, žít ve spojení všech sfér, umělecké i hospodářské. Žití jen v jedné rovině porušuje harmonii, sféry se společně doplňují. Chybělo by porozumění, pochopení a zkušenosti, které člověka drží v řádu. Jde o to, co člověk sám chce, a co k sobě pustí, aby ho ovlivňovalo. Anička vystudovala Akademii sociálního umění, která se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie. Akademie usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku. I Anička je všestranně nadaná, nejen, že zvládá sama péči o celé hospodářství a domácnost, ale i tvoří sochy, maluje, zpívá a hraje na housle. Na otázku, kdy odpočívá, odpovídá, že když sama chce. Sama se aktivně věnuje i různým rukodělným technikám, jako např. zpracování ovčí vlny již zmíněnou technikou plstění.

img Dále ve mlýně pořádají každou středu tzv. zpívání, kdy se večer sejdou s přáteli a několika sousedy a společně si zazpívají. Snaží se pořádat i další setkání, v létě pořádají „kurz“, kde si mohou návštěvníci zkusit práci s ovčí vlnou nebo hrnčířskou hlínou. Na konci května se konalo otvírání studánek. Začalo zpěvem, kde účastníci pomocí zpěvu a práce s hlasem měli možnost vyjádřit, co je trápí. Celý víkend tak byl ve znamení očisty. Zpěvem se očistila duše, druhý den se vyčistila studánka. Další již tradiční událostí je vynášení Morany, tato akce se koná dva týdny před Velikonocemi. A samozřejmě i stavění máje se zaplétáním pentlí při tanci. Možná vás napadlo, že jste o žádné z akcí, které mlýn pořádá, neslyšeli, natož abyste se jí zúčastnili. Jak sama Anička říká, propagační činnost je pro ně velmi náročná. Nejvíce oslovují své přátele. Sázejí spíše na zkušenosti a jistotu, než aby s propagací riskovali, že se nakonec třeba nikdo nezúčastní. Komu se akce v minulosti líbila, rád se vrátí. V budoucnosti by rádi pořádali cyklus dvanácti oslav, z nichž každá souvisí s daným měsícem. Smyslem je soulad s přírodou, přesně tak, jak to uměli naši předkové.

Dalším projektem by rádi zprovoznili mlýn tak, aby byl funkční. Ale největší problém je voda, která do mlýna není přivedena takovým způsobem, aby byl mlýn provozuschopný. Kolem mlýna je spousta malých rybníků, ale ty patří někomu jinému. Uvedení mlýna do provozu se sice velkým snem celé rodiny, ale budoucnost je stále otevřená. Děti paní Nowakové navštěvují Základní školu waldorfskou a mateřskou školu v Českých Budějovicích o. p. s., kde vyučuje i Aniččin manžel. Waldorfská pedagogika staví na celostním pojetí člověka – podporuje jeho všestranný rozvoj a vyhýbá se nadměrné specializaci a jednostrannosti. Stejnoměrně rozvíjí rozum, cit a vůle, v procesu učení jsou zapojovány a oslovovány všechny smysly. Všechny vyučované předměty jsou považovány za stejně důležité, nedochází k nadřazování jednoho oboru nad druhým ani ke stereotypnímu rozdělování činností podle pohlaví.

Kromě aktivit kolem mlýna se Anička aktivně účastní i několika dalších projektů. Jedním z nich je každoročně pořádaný seminář v Českém Krumlově International Postgraduate Medicine Training (IPMT, mezinárodní vyšší lékařské vzdělávání). Seminář se letos koná na konci srpna. Na tomto semináři se setkávají lektoři a pedagogové z celého světa, především lékaři, kteří během pětiletého vzdělání mohou získat certifikát „Antroposofický lékař“ (lékař využívající pro svou praxi kombinaci alternativní, homeopatické a bylinkářské medicíny). Pro tyto vzdělávací kurzy je charakteristické, že v dopoledních hodinách probíhá výuka formou praktických cvičení (euritmie, goetheanistické studium (J. W. Goethe, pozn. aut.), práce s texty), odpoledne je věnováno odborné práci na popisu a výkladu konkrétních případů a večer se společně probírají otázky medicínské etiky a vnitřního rozvoje. IPMT je vybudováno na třech vzdělávacích pilířích – Cvičení smyslů a myšlení jako základ nových diagnostických schopností, Praktický úvod do antroposofické terapie, příprava léčiv, arteterapie, léčebné euritmie a dalších terapeutických možností a Etické otázky a vlastní meditativní praxe k vědomému uchopení svého povolání, ke zlepšení vztahu mezi lékařem a pacientem, zakládání nosných terapeutických možností.

img Dalším projektem, s jehož realizací Anička pomáhá a jehož osud jí není lhostejný, je „Krumlovia“. Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní univerzitou v areálu bývalých vojenských kasáren Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí mají být instituce jako vysoká, střední, základní a mateřská škola, dům pro seniory, knihovna, kulturní a konferenční centrum či odpočinkový prostor s obchůdky a kavárnami. Pojetí vzdělání se zaměřuje na studenta a jeho potřeby v rapidně se měnícím světě. Vzdělávání budoucnosti by mělo být svým obsahem i formou orientováno na objevování, rozvíjení a kultivaci tvůrčích stránek lidského bytí, jež se neomezují pouze na racionální intelekt. Za nedílnou součást vzdělávání je považováno umění, zážitkové vzdělávání, práce na vlastním rozvoji, kreativní spolupráce, zdokonalování praktické zručnosti, péče o sociální vztahy a péče o Zemi. Projekt Krumlovia je součástí mezinárodní iniciativy „Univerzita pro budoucnost“. Tato iniciativa je otevřené sdružení spřízněných jednotlivců, skupin a organizací, usilujících o změny ve třech navzájem prostupujících sférách společenského života – sféře kulturní, ekonomické a politické. Sdružuje učitele, studenty, filozofy, umělce, ekology, poradce, eticky smýšlející podnikatele a mnohé další v úsilí o transformaci vzdělávání, o spoluvytváření a realizaci udržitelných principů v jednotlivých oblastech lidské činnosti.

Je toho mnohem více, čemu se Aniččina rodina věnuje. A všechny aktivity směřují právě k tomu, aby člověk žil v řádu a v souladu s přírodou, Zemí a vesmírem. Není to návrat ke kořenům v pravém slova smyslu. Je to návrat ke kořenům pomocí vědeckých mechanismů, které ale soulad s přírodou nevyvracejí. Možná každý z nás několikrát slyšel, že se postupně vrátíme k domácímu hospodaření. To je důsledek toho, kam směřuje dnešní společnost, ale naprosto vytržený z kontextu, jen jeden kamínek z velké mozaiky.

Život Aničky a její rodiny by se na první pohled mohl zdát prostý, nudný, nezajímavý, možná někoho napadne, proč psát o někom, kdo má doma zvířata a žije zjednodušeně řečeno přírodním způsobem života. Tak to ale vůbec není. Po bližším zkoumání přijdete na to, že my všichni, kteří jsem zahlceni informacemi, moderní technologií, posledními událostmi na facebooku, twitteru a jiných sociálních sítích, kdy považujeme za vrchol úspěchu např. vlastnit novinku v moderních technologiích nebo módní kus oblečení, bychom jim mohli závidět život, jaký mají. Není jim cizí absolutní řád, je z nich cítit celková vyrovnanost, a přitom ke všemu, co dělají, přistupují s láskou a očekáváním, co jim daná práce přinese nového. Na všem se snaží vidět něco pozitivního. Nehledají, ale nechávají k sobě věci a události přicházet. Svůj život mají bohatý a sami ho obohacují. Téma se navíc stává zajímavějším, když zjistíte, že takto nežijí jen oni, ale že takto žijí spousty lidí na celém světě. Pojmy jako waldorfská škola, Krumlovia, antroposofie, ekosofie jsou pro nás něčím naprosto novým a přitom existují spoustu let, dalo by se říci, že nikdy nevymizely, ale materiálním smýšlením světa ustoupily do pozadí a postupem času se z nic staly věci nezajímavé, možná trochu zpátečnické. Ale takové ve své podstatě nejsou, jsou to věci a projekty hodné pozornosti. Je to směr, kam bychom se měli ubírat. I moderní publikace typu Moc, Tajemství nebo Čtyři dohody, kdy základem jsou neomezené možnosti osobního rozvoje nebo kódy chování, které dokáží proměnit náš život tak, jak si to přejeme, ukazují něco, co je všeobecně známé, ale nikdo z nás tomu nevěnuje pozornost. A přitom každý chceme mít peníze, přátele, lásku, domov. Ale musíme začít u sebe. Není právě spokojenost se sebou samým tím největším bohatstvím...?

Jana Pechová rozmlouvala s Aničkou Nowakovou.
Další zdroje www.waldorfcb.cz, www.czech.impt.net, krumlovia.eu, www.akademietabor.cz)


Letní tábor Novosedly

img Možná jste si někdy při letní procházce za osadou Novosedly (Zadní Hojdy) všimli malého letního tábora pro děti. Tento tábor provozuje skautské středisko 13 klíčů z Lomnice nad Lužnicí. Středisko patří do organizace Junák - Svaz skautů a skautek ČR.

My jsme od nich dostali pozvánku na tzv. 13. noc. To je noc, která je poslední před plánovaným odjezdem dětí domů a na které mohou být přítomni i rodiče. Ale o tom se ještě zmíním později. O skautingu a jeho přínosech jsem rozmlouvala s panem Karlem Volfem, zástupcem vedoucího skautského střediska, a panem Václavem Jakubcem, naším občanem, známým všem spíše jako Artur, který s táborníky spolupracuje.

img Skauting. Neškodí říci si o něm pár slov. Někteří z nás možná někdy byli členy a vzpomínají rádi, jiní, kteří nikdy členy nebyli, se mohou na toto hnutí dívat poněkud skepticky. Samozřejmě záleží na zkušenostech každého, jaký obrázek si v konečném důsledku vytvoří. Skaut pochází původně z Anglie. Během let se skauting rozšířil do Evropy a do zámoří, v Čechách se začíná objevovat až v roce 1912, kdy profesor A. B. Svojsík po svém návratu z Anglie napsal knihu Základy junáctví, a následně realizuje první skautský tábor. Dnes má skauting zastoupení ve 214 zemích světa a má téměř 40 milionů členů.

Posláním hnutí je podpora rozvoje osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravovat jedince plnit povinnosti k sobě, bližnímu, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Skautské hnutí je založeno na třech principech, které se promítají do skautského slibu i zákona. Udávají směr celému skautskému hnutí. Prvním je odpovědnost za sebe a svůj rozvoj. To nabízí soubor aktivit a nápadů, jak se naučit něco nového o sobě, druhých lidech, o přírodě i celém světě. Dalším principem je spolupráce, pochopení a odpovědnost vůči druhým lidem i životnímu prostředí a třetím principem je hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují. Skautská výchova je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Zároveň se děti učí týmové práci. Scházejí se a pracují ve skupinách, pracují v týmu a společně připravují a realizují program.

Děti absolvují různé stupně dle věku a dovedností. Prvním jsou vlčata a světlušky. Zvládají základní dovednosti, učí se pomocí her. Chlapci se zdokonalují pomocí Knihy džunglí a jejího příběhu, děvčata podle pohádkového příběhu Broučci. Plní různé úkoly a pořádají výpravy za poznáním, zároveň si hravou formou osvojují znalosti a dovednosti. Dalším stupněm jsou skauti a skautky, to jsou děti od 10 do 14 let. Hlavním principem je získat sebedůvěru a zkušenosti díky vlastním zážitkům. Posledním stupněm jsou roveři a rangers. Je určen dospívajícím a jejich typickou činností je pořádání víkendových a prázdninových výprav do přírody. Z výchovy jedince se stává sebevýchova a kolektivní výchova v roverské družině nebo kmeni.

img Skautský rok je shodný s rokem školním. Vrcholem oddílového programu a zároveň završením celého roku je právě tábor. Zde se převádí získané vědomosti do praxe. A tím se dostáváme zpět k našemu táboru. 13 klíčů „táboří“ na našem území každý rok vždy po dobu dvou týdnů od roku 1998. Předtím byl tábor pořádán na jiném místě, ale odtud byl v roce 1997 vyhnán povodněmi. Organizátoři hledali vhodné místo a po krátkém jednání nalezli právě to v Novosedlech nedaleko Arturova domku. Artura si táborníci velmi chválí. Nejenže jim poskytuje potřebné zázemí a vychází jim ve všem vstříc, ale zároveň jim i pomáhá s organizací táborových her. Spolupráce je oboustranná, i podle vyprávění bylo vidět, že si obě strany výborně rozumí. Každý rok probíhá táborová hra na nějaké téma. Tématem letošního roku byla Středozem. Samotná realizace je víceméně volná, záleží na každém oddílu, jak si dané téma vyloží. Během tábora se plní různé úkoly, hrají kolektivní hry, děti sbírají pro svůj oddíl body. Zároveň jsou bodovány i individuálně. Přístup dospělých vedoucích k dětem je velmi přátelský, děti k nim mají důvěru a vědí, že se na ně mohou kdykoliv obrátit. Všichni společně mají kamarádský vztah, což je cítit i v samotné komunikaci.

Na konci tábora, právě o 13. noci, se začíná slavnostním nástupem a svěšením vlajky za zpěvu druhé sloky skautské hymny, veškeré činnosti jsou vyhodnoceny a probíhá slavnostní vyhlášení výsledků. Také se udělují další stupně skautského členství. My jsme tak mohli být svědky ocenění za splnění zdravotnické přípravy, splnění nováčkovské zkoušky nebo „pasování“ do stupně rover a rangers. Po vyhodnocení a předání cen následovaly scénky jednotlivých oddílů na různá témata, byl slavnostně zapálen oheň a večerní táborová zábava probíhala v podobě hraní a zpěvu. Celý průběh 13. noci byl tedy velmi poutavý. Na tento večer bývají zváni i rodiče táborníků, po celou dobu je jim jinak vstup do tábora zakázán. Rodiče této příležitosti bohatě využívají.

img A jak vlastně vypadá typický táborový den? Den předem je vedoucím tábora určena služba, což je jeden oddíl, který se celý následující den stará o stravování. Tato „služba“ začíná v šest hodin ráno přípravou snídaně pro celý tábor. V půl osmé je táborový budíček, následuje rozcvička, ranní hygiena a ve čtvrt na devět je snídaně. O půl hodiny později se koná nástup. Je vztyčena vlajka za zpěvu první sloky skautské hymny. Rozdělí se úkoly, co který oddíl bude v daný den dělat. Některý oddíl bude hrát hru, jiný se postará o dřevo, jiný o vodu, další půjde třeba na výpravu. Důležité je, aby se všechny oddíly pravidelně vystřídaly v plnění všech úkolů a hraní her. Mezitím se služba stará o nákup a poštu. V „našem“ táboře vychází táborníkům se zásobováním vstříc majitel obchodu Flop v Kájově pan Jaroslav Sládek, který jim objednané potraviny vždy ochotně připraví. Dopoledne se podává svačina a v poledne oběd, po něm následuje povinný polední klid. Odpoledne se pokračuje v započaté práci nebo se hrají hry, opět dle předem připraveného programu. Poté mají táborníci svačinu a opět pokračují v odpoledním programu. V půl sedmé je večeře a „osobní volno“. V tuto dobu děti hrají kolektivní hry nebo odpočívají. Důležité je dohlédnout na to, aby všechny děti byly do táborového dění zapojeny. Následuje provedení večerní hygieny a v devět hodin večer nástup na zakončení dne, kde je svěšována vlajka opět za zpěvu skautské hymny, určí se služba na další den a udělí se pochvaly za splněné úkoly. Pak se děti přesunou do velkého stanu, kde se jim přečte pohádka a jde se spát. Tedy pouze děti. Dospělí ještě mají poradu na další den.

Celý tábor má svůj řád. Během naší návštěvy bylo vidět, že děti mají svůj tábor rády, a důležité je, že se každý rok na tábor těší. Předchází mu spousta práce a úkolů, které děti musí během roku splnit, ať to jsou schůzky a výpravy, nebo dobrovolná účast v různých soutěžích v různých dovednostech na úrovni okresních, krajských a celostátních kol. Skauti z Lomnice nad Lužnicí se však podílejí na volnočasových aktivitách i těch dětí, které členy nejsou, a vůbec pořádají různé akce pro širokou veřejnost. Mohlo by se zdát, že jde o něco jako nábor, ale není tomu tak. Kdo do skautu přijde, je zcela na jeho rozhodnutí, stejně tak vystoupení z něj. Je to čistě svobodná vůle každého jedince. Zároveň jde z našeho pohledu o trochu podceňovanou a zapomenutou aktivitu, jak se naučit spoustu nových a užitečných věcí. Bohužel právě asi minulý politický režim se zasloužil o to, že byla tato činnost zapomenuta a demokratické principy skautingu potlačeny. Ačkoliv byl v naší zemi skauting během let třikrát zakázán, nikdy zcela nevymizel, neskončil. To svědčí především o oddanosti a síle hnutí. Přejme mu tedy jen to nejlepší při plnění jeho poslání a ať má stále více členů. A to nejen u nás, ale po celé Zemi.

Historie skautingu

 • 1907 – Robert Baden – Powell pořádá na ostrově Brownsea první skautský tábor na světě
 • 1908 – Robert Baden – Powell začíná psát novou příručku – Scouting for boys
 • 1912 – A. B. Svojsík vydává knihu Základy Junáctví, koná se první skautský tábor
 • 1915 – V Živohošti se koná první tábor skautek
 • 1918 – Skauti se aktivně účastní při zakládání republiky
 • 28. října 1940 – Junák je poprvé zrušen rozhodnutím K. H. Franka
 • 1945 – Skauting obnoven
 • 1946 – Vystavěna kamenná mohyla Ivančena v Beskydech na památku popravených skautů účastnících se nacistického odboje
 • 1948 – Junák je začleněn do Svazu československé mládeže
 • 1950 – Junák rozpuštěn, řada činovníků je obětí politických procesů a stráví roky v komunistických žalářích
 • 29. března 1968 – Junák oživuje svou činnost v souvislosti s Pražským jarem
 • 1970 – Skauting potlačen, české a slovenské oddíly fungují v exilu
 • 28. prosince 1989 – obnovena činnost Junáka a schváleny stanovy organizace Český Junák – svaz skautů a skautek
 • 1993 – Vytvořeny nové organizace pro rozdělenou republiku
 • 2005 – Na XI. Valném sněmu Junáka je přijat dokument Charta českého skautingu na počátku 21. století – impuls pro inovaci skautského výchovného programu a pro modernizaci organizace
 • 2007 – 100. výročí skautingu. Oslavy vrcholí na mezinárodním Jamboree v srpnu v Anglii. Setkává se tu 40 tisíc lidí, aby sdíleli společnou myšlenku: One World – One Promise (Jeden svět – jeden slib)

Jana Pechová
Zdroj: www.skaut.cz, www.13klicu.cz, www.wikipedia.org)


Fotokronika

img Několik obrázků z událostí týkajících se života v obci od začátku tohoto roku
 

img 4. březen - pan Masopust provázený školáky a diváky žádá starostu o povolení tančit a veselit se v obci Kájov.

img 10. březen – v předjaří mají obecní pracovníci práce s průklestem keřů po celé obci.

img Duben - zpět k cestě do Přelštic, ale kvůli plánovanému rozšiřování ne na své místo, byl usazen rekonstruovaný křížek.

img Den otevřených dveří základní školy – 7. červen, horká sobota, a přesto zájemci dorazili.

img 18. červen - pasování na čtenáře - prvňáčci v obecní knihovně předvedli rodičům, příbuzným a známým, jak se naučili číst.

img 24. ‎červen - cestující vyzkoušeli novou čekárnu na autobusové zastávce směr Český Krumlov.

nahoru
nahoru

ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 2/2013 mělo uzávěrku dne 1. 8. a vyšlo v nákladu 700 výtisků dne 8. 8. 2014
Redakce:
Odpovědný redaktor Bohumil Šíp, šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorky Martina Kopřivová a Jana Pechová, grafika a sazba Mgr. Margita Danková.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420 380 731 237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz ext