časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:

Kájovská pouť – to je pojem, který naši obec charakterizuje v celé republice, i za hranicemi u našich jižních sousedů. Jezdí na ni návštěvníci z široka daleka. Již dlouho dopředu se zajímají, kdy přesně bude, a to hlavně stánkaři – pouťoví prodejci, pro které je velkým magnetem. Datum pouti je pohyblivé, a třebaže už léta dáváme na obecním úřadě odpověď, pomocí níž lze vždy a snadno její datum přesně určit, je to stále pro někoho oříškem. A nevolají jen zájemci noví. Někteří se vracejí stále na to samé místo. Vždy se předem ubezpečí, zda je pouť opravdu druhou říjnovou sobotu a neděli.
 Tradice naší pouti je předlouhá, má své kořeny ve středověku. Historicky je samozřejmě zakotvena v náboženských a církevních rituálech. Kvůli nim se poutě konaly, a bylo jich v Kájově za rok mnoho. Těm podzimním říjnovým se říkalo zlaté. Věřilo se, že Kájovská Panna Marie dokáže zázraky. a víra poutníků a jejich blízkých, že jim cesta do proslaveného poutního místa přinese uzdravení nebo aspoň zlepšení zdravotního stavu, přinášela svoje výsledky. Zpověď pak ulevila na duši, protože z lidí sejmula možný pocit viny za menší či větší selhání.
 I v současnosti bývají o pouti bohoslužby hojně navštěvované a kostel je zcela zaplněn, mnohdy stojí poutníci před ním. V devadesátých letech se konaly bohoslužby pod širým nebem na farské louce za hřbitovem. Současná technika dovoluje přenést kázání mimo kostel tak, že poutníci, kteří se nevešli, dobře slyší i vidí venku.
 Pouť dodnes plní hned několik cílů – je potravou pro tělo i duši, poskytuje zábavu a zajímavě strávený volný čas pro celé rodiny. Pestrý typický i netypický pouťový sortiment nabízí ode všeho něco. Ulice a silnice se zbarví různorodou směsí nabízeného zboží a lidmi, kteří se pomalu sunou v dobrovolných průvodech kolem stánků z jedné i druhé strany. Ty obsadily místa v celé ulici Kájovské a U Kostela, částečně v Májové a na místní komunikace vedoucí k nádraží až ke Kájovské hospodě. Pouťové atrakce jedna přes druhou lákají hlasitými výzvami a populární hudbou. A rodiče dětí od batolat po teenagery se musí hodně „plácnout přes kapsu“, když podlehnou dětským přáním všechno vyzkoušet. Vstupné je rok od roku vyšší, takže navzdory velké návštěvnosti nebývají atrakce plně obsazené.
 Na letošní pouti bylo 250 stánků, vybralo se na poplatcích za místo pro stánkaře 101 500 Kč (50Kč/m2) a 13.500 Kč za parkování. Pouť navštívilo na 5 tisíc lidí.

Libuše Semecká

top


Rada obce za minulé čtvrtletí projednala a schválila

Rada obce Kájov se od konce března 2008 sešla desetkrát.
Projednala:

 • 18 žádostí o stavební pozemek – žadatelé byly zaevidováni a vyrozuměni
 • 8 žádostí o odkoupení obecního pozemku a nebo jeho části a to: par. č. 1275/1 v k.ú. Novosedly u Kájova, par. č. 562/25, 60/83, 1555/5, 1555/6, 1566, 2078/1 a 2070 v k.ú. Kladné a dále pozemku par. č. 1772/1 v k.ú. Křenov u Kájova a jeden návrh na směnu pozemků jednotlivé žádosti a návrh byly předloženy Zastupitelstvu obce Kájov k dalšímu projednání
 • výsledků kontroly České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích provedené v důsledku odhalení „černé skládky“
 • dopisu společnosti O2 týkajícího se zrušení veřejného telefonního automatu v části obce Křenov z důvodu jeho nepoužívání
 • oznámení správy CHKO Blanský les o udělení výjimky z důvodu zásahu do biotopu v rámci úprav železniční tratě
 • možnosti využití elektronického registru oznámení o příjmech, darech a závazcích členů obecní rady dle zákona 159/2006 Sb.
 • žádostí o dotace:
  - byla přiznána dotace na hospodaření v obecních lesích ve výši 185.740 Kč
  - byly zamítnuty dotace na rekonstrukci vybavení ZŠ, dotace na rekonstrukci hřbitovní zdi a staré poutní cesty
 • návrhy:
  - na výměnu střešní krytiny na budově mateřské školy
  - změny územního plánu obce Větřní a Český Krumlov v části Vyšný
  - na převod třech obranných vojenských bunkrů z majetku Vojenské ubytovací a stavební správy do majetku obce Kájov
  - majetkového vypořádání mezi obcí Kájov a Ředitelství silnic a dálnic České republiky týkající se pozemků dotčených výstavbou nové komunikace I./39
  - protipovodňového opatření v ulici U Kostela
  - na opravu střechy na budově OÚ ve spolupráci se společností Boxit s.r.o.
  - na rekonstrukci sociálního zařízení v budově OÚ Kájov z důvodu jeho dezolátního stavu
 • schváleny byly návrhy na:
  - výše neinvestičních nákladů na žáky dojíždějící do základních škol v Českém Krumlově v částce 521.557 Kč celkem a na žáky dojíždějící do Českých Budějovicích ve výši 7.600 na jednoho žáka
  - zprávy o činnosti obecní knihovny
  - smlouvy o dílo mezi obcí Kájov a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. na zhotovení komunikace mezi stavebními parcelami v části obce Kladenské Rovné
  - kalkulace ceny za odvoz a uložení tuhého komunálního odpadu od spol. Služby města Český Krumlov
  - cenové nabídly od fy Jiří Vejvoda – Pokrývačství na výměnu střešní krytiny na budově mateřské školy
  - zápisu za rok 2007 do kroniky obce Kájov
  - na vybudování chodníku pro pěší mezi domem čp. 166 a 88 v ulici Májová
  - na zakoupení dvoububnové sekačky INZECO 1200
  - smlouvy se společností E.ON distribuce a.s. na zajištění příkonu elektrické energie pro lokalitu Boletická III.
  - na opravu osvětlení v tělocvičně základní školy
  - opravy fasády na budově obecního úřadu
  - plánu péče o přírodní památku „Kalamandra“ v období 2007 – 2016 prováděné správou CHKO Blanský les
 • kladné vyřízení žádosti:
  - o udělení souhlasu k prodeji dvou stavebních parcel na Boletické
  - společnosti ČSAD Jihotrans o vyjádření obce Kájov k novému autobusovému spoji mezi Českými Budějovicemi a Kvildou
  - o prominutí placení poplatků, ve třech případech bylo vyhověno v plné míře, ve dvou případech pouze částečně
  - o finanční příspěvek na provoz pojízdné prodejny
  - o finanční příspěvek na uspořádání cyklistického závodu pro děti
  - o označení točny ve Starých Dobrkovicích značkou
  - o vyjádření obce Kájov k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny v Kladném
  - o udělení výjimky v počtu žáků základní školy a horní třídy mateřské školy
  - o pronájem zahrádky
  - o zrušení smlouvy na pronájem pozemku
  - o prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor v areálu bývalé MŠ do roku 2018
  - o odkoupení vozidla Škoda pick-up
  - o změnu územního plánu obce Kájov (4 žádosti)
 • zamítnutí žádosti:
  - o rozšíření veřejného osvětlení v části obce Lazec
  - o odstranění čapího hnízda – bylo vyřešeno jiným způsobem
 • projednání dvou stížností občanů, které se obě týkaly problémů vznikajících v důsledku společenského soužití

Dále bylo předmětem jednání:

 • nová smlouva na pojištění majetku obce Kájov
 • smlouva o čištění odpadních vod mezi obcí Kájov a JIP Větřní
 • zpráva o bezpečnostní situaci v rámci působnosti OOP Větřní
 • zpráva o kontrole výkonu státní správy na úseku matriky a dalších činností s matrikou souvisejících
 • vyjádření Správy CHKO Blanský les k případnému prodeji pozemků v Křenově
 • řešení problémů při vyúčtování vodného a stočného v případech, kdy odběratel pro potřeby v domácnosti užívá zároveň vodu obecní a i z vlastního vrtu
 • prodej hasičského vozu AVIA 30 jedinému zájemci
 • nutnost opravy místní komunikace v části obce Křenov

Obecní rada vzala na vědomí

 • informace ze sněmu starostů
 • informace o průběhu a výsledku inventarizace majetku
 • děkovný dopis občana
top
Z jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Kájov se od března sešlo dvakrát.

Schváleno:

 • prodej těchto obecních pozemků: par. č. 562/25, 1413/41, 2078/1 v k.ú. Kladné, dále pak prodej části pozemků par. č. 1275/1 v k.ú. Novosedly u Kájova a 1038/1 v k.ú. Kladenské Rovné
 • směna pozemků 72/2 díl 1 v k.ú. Křenov u Kájova za pozemky ve vlastnictví obce 91/4, 969/1 a 968 v k.ú. Novosedly u Kájova a dále pak směna pozemku par.č. 1435/17 v k.ú. Křenov u Kájova za obecní pozemek 1435/18 v témže katastru
 • záměr podání žádosti obce Kájov o bezúplatný převod pozemku par.č. 1555/1 v k.ú. Kladné PK pozemků 1430, 1429/1 díl 3, 1757/1 díl 2 v k.ú. Křenov u Kájova z majetku Pozemkového fondu České republiky na obec Kájov
 • záměr podání žádosti o úplatný převod části pozemků 1526 a 1530/1 v k.ú. Novosedly u Kájova – je zde vodní zdroj a vodojem pro Mezipotočí, žádosti o úplatný převod pozemku 2077/5 k.ú. Kladné z důvodu zajištění přístupové cesty k vodárně a dále o úplatný převod pozemku par.č. 284 v k.ú. Křenov u Kájova - na tomto pozemku stojí část čistírny odpadních vod v Křenově
 • záměr podání žádosti o bezúplatný převod třech vojenských bunkrů na pozemcích 351, 355 a 352 v k.ú. Křenov u Kájova z majetku Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice do majetku obce Kájov
 • záměr podání žádosti o zřízení věcného břemene ve prospěch obce Kájov na pozemku PK 241/1 v k.ú. Křenov u Kájova z důvodu zajištění přístupu k ČOV v Křenově
 • majetkoprávní vyrovnání mezi obcí Kájov a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky vykoupením pozemků par.č. 1342/26 a 1342/29 v k.ú. Kladné dotčených stavbou silnice I/39 za cenu určenou znaleckým posudkem
 • majetkoprávní vyrovnání mezi obcí Kájov a Zemědělskou vodohospodářskou správou vykoupením pozemků par.č.1823/1 a 1823/4 za cenu dle znaleckého posudku
 • záměr výstavby fotovoltaické elektrárny v části obce Kladné
 • žádosti o změnu územně plánovací dokumentace obce Kájov, které budou zařazeny do návrhu změny ÚPD č.1
 • podání žádosti o jednoduchou pozemkovou úpravu mezi obcí Kájov a společností Lesy České republiky s.p. Hradec Králové
 • starostu obce Kájov pana Miroslava Červa, jako osobu oprávněnou jednat ve věci jednoduché pozemkové úpravy
 • zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Kájov za rok 2007
 • rozpočtové změny týkající se rozpočtu výdajů na rok 2008

neschválilo

 • prodej části obecního pozemku par.č.1772/1 v k.ú. Křenov u Kájova z důvodu zachování přístupové cesty na sousední pozemek
 • prodej pozemků par.č. 1555/5, 1555/6 a 1566 v k.ú. Kladné z důvodu nevýhodnosti prodeje
 • prodej pozemku par.č.2070 v k.ú. Kladné z důvodu zachování ochranného pásma komunikace a přehlednosti zatáčky
top
Informace z OU

Výsledky voleb v Kájově a volební účast
Dne 17. a 18. října 2008 proběhly také v našem volebním okrsku v Kájově volby do zastupitelstev krajů. K volbám bylo zapsáno 1213 voličů. Přišlo jich 435, což je 35,86 % účast. Voleno bylo 13 volebních stran. Nejlépe skončila ČSSD s 137 hlasy, na druhém ODS se 108 hlasy, dále KSČM obdržela 96 hlasů, Doktoři .. 24 hlasů, KDU-ČSL 17, SNK Evropští demokraté 16, Zelení 14, Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 11 hlasů, Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 6 hlasů, SDŽ-Strana důstojného života 2 hlasy, Moravané 1 hlas, Dohoda pro změnu 1 hlas, Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl - 1 hlas.
 Zajímavé je srovnání Kájova co do počtu voličů (1213) s okolními obcemi – Hořice na Šumavě mají 622 voličů a 30,39% volební účast, Chvalšiny 931 voličů a 29% volební účast, Dolní Třebonín 948 voličů a 35,76% volební účast.

Sběrný dvůr pro Kájov
Na základě smlouvy obce se Službami města Český Krumlov mohou naši občané zdarma ukládat velkoobjemový odpad ve Sběrném dvoře v Českém Krumlově (výjezd z města na Kaplici, 100 m pod prodejnou Borfaj odbočit vlevo). Je nutné jen předložit svůj občanský průkaz potvrzující trvalý pobyt v Kájově. Otevřeno v tomto sběrném dvoře mají v pondělí a ve středu od 14.00 do 18.00, v sobotu od 10.00 do 16.00.

Občanské průkazy
op 31. prosince 2008 končí všechny občanské průkazy bez strojově čitelné zóny vydané do konce roku 2003 (růžové kartičky). Výměna se týká každého občana staršího 15 let, jehož občanský průkaz byl vydán do 31.12.2003 a nemá strojově čitelné údaje. Žádost je třeba podat do 30.11. 2008. Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936

imgPozvánka na Den důchodců
Zveme všechny kájovské důchodce, ať důchodového věku, nebo invalidní na tradiční setkání Dne důchodců, které se koná v Konibaru dne 5. 12. 2008 od 14 hodin. V programu tradičně vystoupí základní a mateřská škola, k tanci a poslechu zahrají Kameňáci.

Miroslav Červ, starosta

Zajímavá čísla a údaje z historie

 • Nynější budova školy čp.6 byla postavena v roce 1888 (letos 120 let)
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1474 – 1488 (letos 520 let)
 • Před 585 lety byl Kájov vypálen od Boletických. Důvodem k tomu mohlo být uctívání stop sv. Wolfganga v Kladenském Rovném. Z příkazu táborského kněze Mikoláše z Pelhřimova Boletickým, aby vypálili Kájov, „neboť se tam mnoho zlého děje“.
 • První zpráva o poutích na Šumavě pochází ze 2. poloviny 15.století.
 • Podle zdejší farářské relace z roku 1676 byla socha milostné Madony považována za zázračnou a chodila k ní mnohá procesí. Tuto sochu daroval kostelu farář Michael Pils, zhotovena byla v dílně mistra hefermarktského oltáře.
 • V roce 1685 přišlo od září do října 10.300 poutníků, během celého hospodářského roku 18.000 poutníků.
 • O Panně Marii Kájovské psal Kašpar Arsenius z Radbuzy (1613,1629), Bohuslav Balbín, Jan Ignác Dlouhoveský (1671) a Jan Tanner (1678).

VEŘEJNÝ INTERNET – internet je k dispozici v obecní knihovně každou středu od 16 do 19 hodin. Služba je poskytována zdarma, tisk na černobílé tiskárně A4 – 1,50 Kč/strana. Začátečníky zaškolí M. Semecká.

 

CzechPoint v Kájově
Po zavedení příslušné softwarové technologie náš obecní úřad vydává také ověřené výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí i z rejstříku trestů, neboť jsme se přihlásili k projektu CzechPoint.

top


Co je nového v ZŠ a MŠ Kájov

img V létě jsme opět byli na základně DDM Český Krumlov v Zátoni. Tentokrát jsme na letním táboře podnikli cestu kolem světa. Opět nám přálo počasí a užili jsme si spoustu legrace.
 Prvního září jsme přivítali 10 nových prvňáčků. Škola už pro ně nebyla něčím úplně novým - na přelomu května a června už si práci ve škole vyzkoušeli v projektu Škola na zkoušku. Možná i proto už přišli všichni v první školní den veselí a beze strachu.
 Opět se dětem snažíme nabídnout také pestrou nabídku volnočasových aktivit. V tomto školním roce budou ve škole pracovat keramický a výtvarný kroužek, sportovní kroužek zaměřený na florbal, dvakrát týdně probíhá trénink badmintonu pod vedení trenérů SKB Český Krumlov. Jako už několik let probíhá i letos přímo ve škole výuka hry na flétnu a kytaru, vyučují učitelé ze ZUŠ Český Krumlov.

imgV současné době běží nově Keramická dílna pro dospělé. Scházíme se vždy první sobotu v měsíci a tvoříme pod vedením paní Růženy Binkové, která učí v naší škole. Velmi příjemně nás překvapil obrovský zájem obyvatel Kájova, několik zájemců jsme z organizačních důvodů museli odmítnout. Na jaře jsme do školy koupili keramickou pec, a to díky části zastupitelů obce, kteří nám už druhý rok posílají své zastupitelské platy. Jak se ukazuje, je o keramiku veliký zájem jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Alespoň touto cestou bych chtěla všem zainteresovaným poděkovat.
 Za měsíc nás čeká Škola plná strašidel, na kterou už se všichni také moc těší. V souvislosti s touto akcí děkuji všem, kteří nám do školy věnovali dýně.
 V mateřské škole jsme měli letos poprvé otevřeno i v srpnu, po celý měsíc byla vysoká návštěvnost, takže stejná organizace bude o příštích letních prázdninách.
 Od září navštěvuje mateřskou školu 45 dětí ve dvou třídách. Připravovali jsme se na recitování básniček při vítání občánků, které proběhne dvakrát v říjnu. Společně s dětmi ze školy jsme shlédli ukázku práce s dravci, čeká nás několik divadelních představení a podzimní tvoření.

foto: Libuše Semecká

top


Společenská kronika

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří letos oslavili/oslaví oslavili své narozeniny, a dále jmenovitě těmto jubilantům, kteří se narodili nejméně před 70 lety
 v květnu:
Marie Fraňková (83), Jana Papežová (84), Zdeňka Lízalová (80), Ludmila Augustinová (85) a Libuše Zuzáková (80) z Kájova, Marie Křížová a Jan Šustr (81) z Kladného, Marie Kéryová z Mezipotočí, Marie Házová z Kladenského Rovného, Jan Pekař z Novosedel – Hojd (84)
 v červnu:
Marie Porkristlová ze St. Dobrkovic, Marie Láfová, Anna Kutláková a Jan Kalischko (83) z Kájova, Agnesa Robová z Lazce, Anna Bašistová (82) z Novosedel-Hojd, Pavel Šuba z Mezipotočí
 v červenci:
Jaroslav Janota (88) a Zdeňka Halaburdová (83) ze St. Dobrkovic, Anitta Machová, Kateřina Fišerová (83) z Kájova, Klára Hlásková (84) z Křenova, Miroslav Čondl, Růžena Hotová (87), Karel Láf, Markéta Šubová
 v srpnu:
Františka Nováková, Jan Červ, Růžena Šimková a František Švamberk z Kájova, Miroslava Sanková (82) z Novosedel-Hojd, Miloslava Šimková (80) z osady Kladné
 v září:
Marie Kadlíková (85) z osady Kladné v říjnu: Miluška Šolcová ze St. Dobrkovic, Josef Gróf, Božena Martínková, Zdeněk Pollák, Antonín Šíma a Anežka Vávrová (82) z Kájova, Josefa Beňová (85) z Křenova, Anna Vlčková a Josef Neuberk z Kladného.

Navždy nás opustili
25. 05. 2008 paní Marie Lorencová z Novosedel (80)
05. 07. 2008 pan Tomáš Augustin z Kájova (68)
25. 07. 2008 pan Vlastimil Mikoláš (69)
15. 09. 2008 paní Anna Kalischková (80)
20. 09. 2008 paní Anna Bruttmannová (95)
27. 09. 2008 pan Vojtěch Čekan (62)
29. 09. 2008 pan Václav Plánský (92)
15. 10. 2008 pan Stanislav Bőhm (64)

Za Tomášem Augustinem
Nechce se ani věřit, že už neuvidíme neúnavného kameramana a ochotného kamaráda Tomáše Augustina – zemřel 5. 7. 2008.
 Byl u všeho, co se v obci dělo. Neúnavně zachycoval důležité okamžiky života v obci. Byly to jak všelijaké akce obce, tak rozkvetlé zahrádky, nebo rodinné události občanů. Odchod dětí z MŠ do školy a tím i první okamžiky dětí ve škole, sportovní a hasičské soutěže. Zaznamenal pro časy příští vítání dětí, Den důchodců, hudební přehlídku Heligonky, a zdokumentoval na video velké škody, které v obci napáchala povodeň v roce 2002, poté i budování mostů nových. Okem kamery sledoval výstavbu rodinných domků, chodníků a parkovišť. Zachytil i přílet čápů do Kájova, prostě vše, čím obec žila. Bylo to na obecní poměry veliké dílo. Co k tomu dodat? Tomáši, budeš nám chybět.

Antonín Šíma, kronikář

Poděkování
Děkuji všem, kdo projevili účast a kdo přišli se rozloučit s mým manželem, panem Vlastimilem Mikolášem.

Ludmila Mikolášová

imgVítání dětí proběhlo 24. a 31. října.
Byly přivítány tyto děti: Dominik Žíla, Kateřina Stanková, Jakub Slípka, Vanesa a Viktorie Horčičkovy, Robert Kuneš, Jan Balázs, Jan Mittasch, Klára Mikešová, Dominik Pěsta, Kristýna Lišková.

Čísla z obce:
Od začátku roku do 16. 10. 2008 se přistěhovalo 92 osob, narodilo se 14 dětí, zemřelo 11 spoluobčanů, odhlásilo se jich 18.

Nová služba v Kájově:
Kosmetika - Lenka Haňková, Kájovská 100 (v budově OÚ místo kadeřnictví), otevírá se ve 2.polovině října, tel. 602 549 881 top


Kájovský fotbal

Nechci nic zakřiknout, ale kájovským fotbalistům se snad konečně začalo dařit. Podzimní kolo okresní fotbalové soutěže zahájili předposlední srpnový víkend posíleni o nové hráče na hřišti soupeře ve Světlíku a dařilo se. Výsledkem 1:3 (Světlík:Kájov) udělali jistě svým fanouškům i sobě radost. Ale jak se říká „První vyhrání z kapsy vyhání“ - následovala dvě utkání, doma s Lipnem a za týden nato se Zlatou Korunou, která vrátila hochy zpět na zem. Že ale neztratili chuť bojovat, dokázali doma 14. září, kdy si zápas, hlavně jeho druhou polovinu, doslova vychutnávali. Soupeře ze Soběnova na hlavu porazili a zapsali výsledek 7:0. Tímto zápasem naši zahájili vítězné turné a i další tři zápasy si připsali maximální počet bodů díky výsledkům 1:3 (FC Romo: Sokol Kájov) a 2:5 (SK Holubov : Sokol Kájov) a 7:3 (Sokol Kájov : Sokol Horní Dvořiště).
 Blahopřejeme našemu střelci Romanu Fajtlovi, který se svým nedělním hattrickem vyhoupl na první místo v tabulce střelců. Vsítil již 9 gólů. Lubomír Mašek vstřelil jen o branku méně a patří mu třetí místo. V tabulce Kájov obsadil s 15 body třetí místo za FK N.Ves – Brloh A (21 b) a FC Velešín A (18 b).

Martina Kopřivová

Sbor dobrovolných hasičů se rozrůstá

Poslední víkendová sobota v září ukončila noční soutěží ve Frymburku sérii 14 požárních útoků v Jihočeské hasičské lize. Zde se první družstvo mužů z Kájova umístilo na celkové páté příčce, druhé družstvo na osmé příčce z asi patnácti pravidelně soutěžících. Zřejmě nejlepšího úspěchu jsme dosáhli ve Velké ceně okresu Český Krumlov. Zde se započítávají všechny soutěže v okresu Český Krumlov. Již popáté jsme získali prvenství a přivezli jsme domů putovní pohár.img
 V letošním roce se také podařilo po 10 letech absence dát dohromady družstvo žen, které se v samém závěru sezóny zúčastnilo několika soutěží. Výsledky naznačují, že příští rok se může vydařit. Mohu říci, že všichni hasiči jsou rádi, že se naše dvě družstva mužů rozrostla o třetí – ženské. A dále jsme spokojeni s tím, že letošní sezona proběhla bez vážných úrazů.
 Také v kulturní a společenské oblasti jsme nezůstali pozadu, téměř žádná událost v obci se bez naší účasti neobejde, počínaje maškarním bálem, pokračuje stavěním májky, lampiónovým průvodem, uspořádáním Dne dětí. Všem, kteří se podílejí na činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Kájově, upřímně děkuji.

Velitel SDH Kájov Jan Čulík ml.

Poděkování hasičům za pročištění cesty
 
Obecní úřad obdržel od pana Tomáše Hromádky z Kájova poděkování pro kájovské hasiče za vyčištění cesty do Přelštic. „Hasiči odstranili větve a křoviska přečnívající do cesty, velice tím usnadnili průjezd touto cestou, který byl obzvlášť v zimních měsících komplikovaný. V zimě se větve stromů pod tíhou sněhu doslova dotýkaly cesty, a člověk musel při průjezdu několikrát zastavit. Spousta lidí si neuvědomí, jak právě hasiči záslužně pomáhají všem občanům Kájova“.
 Ano, na zpřehlednění nebezpečných úseků cesty strávili hasiči spoustu svého volného času. Omlouváme se, redakční šotek, který si občas zašprýmuje, toto poděkování zařadil až do tohoto čísla.

L. Semecká

top
Kájov a klášter Zlatá Koruna

Když český král Přemysl Otakar II. věnoval novému cisterciáckému klášteru věno, tak v zakládací listině je jmenován i Kayow, tedy Kájov, který byl součástí královského statku v Boleticích,. Na počátku 14.století bylo v obvodu panství kláštera Zlatá Koruna třináct farních kostelů a jedním z nich byl i kostel v Kájově. Důležitá změna nastala 7. července 1400, kdy papež Bonifác připojil farní kostel v Kájově ke klášteru.To znamenalo, že farářem se stal cisterciácký mnich z kláštera Zlatá Koruna. Klášter z toho měl značný užitek nejen proto, že bylo postaráno o výživu mnicha, a do pokladny kláštera plynuly i desátky. 13. června 1410 získal klášter Zlatá Koruna od pražského arcibiskupa Zbyňka pro návštěvníky kájovského kostela odpustky 40 dnů. Nebyly to však první odpustky pro kájovský kostel. Dle Schmidta vyprosil opat Arnold odpustky 19. září 1395 od arcibiskupa Jana z Jenštejna a 23. března 1397 od arcibiskupa Volframa ze Škvorce.

Generální opat cisterciáckého řádu Mikuláš Boucheral 7. listopadu 1622 pověřil opata Gangolfa Scheidingera z Vyššího Brodu a opata Jiřího z rakouského Wilheringu, aby navštívili Svatou Korunu a sesadili opata Jiřího Hubera z tohoto kláštera pro jeho „život, který se neslučoval s funkcí opata“. Podmínky rezignace nebyly špatné. Odstupujícímu opatu byl ponechán titul, bylo mu vyplaceno 200 zlatých a dostal faru v Kájově. Mimo to mu měl klášter vyplácet roční příspěvek 100 zlatých, dodávat jednou za 14 dní soudek piva a starat se o vydržování 2 sluhů a koňského dvouspřežení.

imgV roce 1630 vyvstal vážný spor mezi panskými úředníky z Krumlova a mezi klášterem ve Zlaté Koruně, když z důchodu kostela v Kájově „uchvátili více než 1400 kop grošů a pod záminkou stavby školy tam postavili krčmu, která panství slibovala nemalý užitek. Přes protesty opata kláštera Zlatá Koruna Ondřeje Pachmanna se v budově udržel učitel a hostinský v jedné osobě a v roce 1674 došlo k formální přeměně školy v krčmu“. Živnost hostinská byla patrně výnosnější než učitelská, neboť tehdejší kájovský učitel – hostinský Maxmilián Skirle jí dal přednost a vyučování zanechal. Čepoval ovšem pivo z knížecího pivovaru v Krumlově, proto vrchnost stála z a ním, když byl pro farní školu ustanoven nový učitel, aniž budova byla rozdělena a „aby v ní bylo kromě krčmy poskytnuto dostatek místa i pro učitele a školu. Zdá se však, že ani úmysl kláštera nebyl zcela čistý a že klášter hájil kájovského učitele především proto, aby při poutích čepoval ve škole klášterní pivo. Když počátkem prosince 1637 opat kláštera Zlatá Koruna chtěl čepovat v Kájově klášterní pivo, „krumlovští lidé to zamezili rázným a působivým způsobem“. Přivezený sud piva v Kájově rozbili. A když se opat Bentius nedal zastrašit a pokoušel se i později čepovat v Kájově klášterní pivo, krumlovský kníže Eggenberg podal na něj 22.dubna 1646 žalobu kardinálu Harrachovi.

Matěj Aleš Unger se narodil 24. února 1622, a když skončil filozofická studia a dosáhl doktorátu z této vědy , vstoupil v roce 1654 do cisterciáckého řádu. V roce 1655 byl vysvěcen na kněze a v následujícím roce se stal farářem v Kájově, kde působil až do svého zvolení za opata, které proběhlo o svátku sv. Bernarda 1664. Jak píše klášterní kronikář: „Po svém předchůdci převzal v Kájově zpustlý, faru na spadnutí a dluhy. Tento stav se záhy po Ungerově příchodu zcela změnil. Kostel byl zveleben a rozšířen o sakristii a Ungerova strhující kázání v řeči české i německé přitahovala množství poutníků, takže domácí duchovenstvo nestačilo na zpovídání a bylo třeba zváti na výpomoc kněžstvo z kláštera i ze sousedních far. Roku 1661 vystavěl Unger i prostornou farní budovu, zvláště dům pro kaplany a klenutou chodbou spojil faru s kaplemi chrámem. Kájov si Unger oblíbil natolik, že se tam i jako opat často vracel, aby si vykonal mariánskou pobožnost. „Každý rok přivedl opat Unger do Kájova i velký průvod poutníků, který býval pro obyvatelstvo tamního kraje opravdovou událostí“. Dekretem císařovny Marie Terezie z 15. května 1772 mohli být mniši na faře jen tehdy, když jich bylo na faře několik. Kontrolou bylo zjištěno, že na faře v Kájově jsou čtyři mniši z kláštera ve Zlaté Koruně, tedy „dostatečný počet“. Dá se tedy předpokládat, že mniši z kláštera ve Zlaté Koruně byli na faře v kájově až do zrušení kláštera , které nastalo za Josefa II. 10.listopadu 1785.

František Schusser top


Fotokronika 2008

img7. 5. Rodiče s dětmi se sešli k podvečernímu lampiónovému průvodu a k podvečernímu ohni se špekáčky.

img26. 5. Žáci 1.třídy byli starostou a paní knihovnicí pasováni na čtenáře. Dostali svůj první čtenářský průkaz.

img31.5. Hasiči zorganizovali ke Dni dětí tradiční Pohádkový les. Všichni si jej skvěle užili.

img21. 6. se konal 9. ročník soutěže v požárním útoku „O pohár starosty obce Kájov.“ Naši byli sedmí a dvanáctí.

img13. 09. se konal v Konibaru 8. ročník přehlídky heligonkářů pod záštitou obce Kájov a restaurace Konibar.

imgŘíjen 2008 – údržba okapů na obecním bytovém domě v Potoční čp.85.

top

ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č.e. MK ČR E 14955. Toto číslo vyšlo v nákladu 600 výtisků dne 7. 11. 2008. Redakce: šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorka Martina Kopřivová, grafika Margita Semecká. Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: Tel. +420-380-731-237, e-mail ou-kajov@ou-kajov.cz , adresa elektronické podatelny: semecka@ou-kajov.cz, web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz ext