časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:

Letní bouřka nad Kájovem, foto: (šof)

Blesky - atraktivní podívaná se skrytým nebezpečím

Bouřky doprovázené silným větrem, přívalovými srážkami, krupobitím a vysokou elektrickou aktivitou blesků střídají letos jedna druhou. V Kájově způsobily přívalové deště velké škody na místní komunikaci v Kladenském Rovném a blesk udeřil několikrát do anténních svodů v rodinných domcích v ulici K Zahrádkám, Školní, Zátiší. Zničil různou elektroniku, naštěstí nezpůsobil požáry domů. Když blesk udeří do elektrického nebo telefonního vedení či datových kabelů, přepěťový impulz může poškodit či zničit spotřebiče v okruhu několika kilometrů a nepomůže v tom případě ani hromosvod na střeše či pojistky. Zvláště ohrožené jsou přístroje s obrazovkou, tedy televizor a počítač, ale také pračka. Při bouřce je třeba vše vytáhnout ze zásuvek, protože při pouhém vypnutí vypínačů nebo jističů jsou vzdálenosti mezi kontakty tak malé, že přepětí od blesku mezi kontakty přeskočí. Důležité je odpojit opravdu všechny přívody. Televizi nezachrání, když ji vytáhnete ze zásuvky a necháte připojenou anténu. Elektřina z blesku se může šířit i po telefonních linkách, proto se doporučuje při bouřce netelefonovat. Výjimkou jsou mobilní telefony, které nejsou k ničemu připojené, ale i ty mohou být rizikem. Zastihla-li nás bouřka v bytě či rodinném domě, jsme samozřejmě ve větším bezpečí, než když se ji budeme snažit přečkat ve volné přírodě. Uslyšíme-li, že se blíží, zavřeme okna a dveře. Vyhlížet z otevřeného okna není nejlepší nápad i kvůli kulovým bleskům. Neměli bychom se dotýkat ani radiátorů. Jestliže můžeme, vyhněme se všem místům, kterými teče voda. Zdálo by se, že se nám při sprchování v koupelně či mytí nádobí v kuchyni nemůže nic stát, ale člověk nikdy neví.

V otevřené krajině se vyhýbáme osamělým stromům, sloupům a vodním plochám. V rukou nedržíme dlouhé předměty jako vidle, rybářské pruty, hole, stativy, deštníky. Nedržíme se ve skupině, kdyby uhodilo do jednoho, díky krokovému napětí by mohlo uhodit do všech a neměl by kdo přivolat pomoc. Neschováváme se ani pod provizorní přístřešky jako jsou např. autobusové zastávky, dřevěné boudy nebo stany. Více méně bezpečný úkryt poskytne stojící auto, ale nesmíme se dotýkat kovových částí včetně volantu, řadící páky apod. Nejbezpečnější polohou je sedět na bobku s nohama u sebe a hlavou na kolenech. Tak vyčníváme nad povrch co nejméně a nemůže vzniknout obávané krokové napětí.

Podle M.Vanžury na http://www.bourky.com/smrtici_blesk.php (ls)

top


Rada obce

Rada obce Kájov se od posledního vydání Časopísku sešla sedmkrát, a to 14. dubna, 12. května, 2. června, 9. června, 23. června, 14. července a 4. srpna a na svých jednáních projednala:

 • 11 žádostí o stavební pozemek – žádosti byly zaevidovány a žadatelé vyrozuměni
 • 3 žádosti o odkoupení nebo směnu obecních pozemků s tím výsledkem, že 1 žádost o směnu pozemků par. č. 63/125 za 63/126 v k.ú. Křenov u Kájova byla schválena a další 2 žádosti týkající se pozemků v k.ú. Kladenské rovné byly zamítnuty z důvodu přípravy pozemkové úpravy v této části obce
 • 3 žádosti o uzavření smlouvy a 4 návrhy smluv týkající se zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce z důvodu vedení kabelu NN společnosti E.ON přes tyto pozemky - v k.ú. Kladné se jedná o par. č. 2075/2 (nové parcely v Přelšticích), par.č. 1432/1 (vedení NN přes komunikaci) a par.č. 131/19 a 2109 (kabel NN pro spol. VIDOX s.r.o.), v k.ú. Křenov u Kájova par.č. 1774/1 díl 1 (Lazec, připojení nemovitosti p. Duška), par.č. 218/5 a1790/6 (Křenov, připojení stavby p.Vachty) a v k.ú. Kladenské Rovné jsou to pozemky par.č. 1011, 1039/5, 999 díl 1 a 2, 1029 (připojení nových st. parcel) a 1016/1, 1038/1, 1039/1 díl 2, 1032 a 1035 díl 2 (rekonstrukce uložení kabelu NN)
 • žádost o finanční příspěvek na dětský cyklistický závod, s tím, že peníze budou použity na zakoupení cen pro soutěžící děti – obecní rada schválila částku 4.000 Kč
 • žádost o ukončení smlouvy na pronájem pozemku (zahrádky) na části poz. par.č. 1412/7 v k.ú. Kladné
 • 2 žádosti o pronájem výše uvedeného pozemku par.č. 1412/7 – jedna žádost byla schválena a druhá zamítnuta z důvodu, že pozemek byl pronajat prvnímu z žadatelů
 • žádost školské rady při Základní škole a Mateřské škole Kájov o finanční příspěvek na podporu akce „prázdninové loučení“ – obecní rada tuto akci pro rodiče a děti podpořila částkou 5.000 Kč
 • žádost o vyjádření k nové zastavovací studii soukromé obytné zóny v Novosedlech – obecní rada doporučila studii předložit k projednání OZ
 • žádost pana Břetislava Šádka o možnost výstavby nové restaurace v Kájově – obecní rada souhlasí s tím, že žádost bude dále projednána OZ
 • 1 žádost o přidělení obecního bytu – obec nemá v současné době žádný volný byt, žádost tedy bude zaevidována
 • Žádost občanského sdružení „Radost pro všechny“ o příspěvek na uspořádání letního dětského tábora pro kájovské děti na Zátoni - obec uvolní na tuto akci 5.000 Kč
 • 2 žádosti o možnost napojení soukromé obytné zóny na inženýrské sítě v lokalitě „Boletická III“ – žádostem bude vyhověno v případě, že bude předložena vypracovaná vlastní zastavovací studie obytné zóny včetně projektu na připojení inženýrských sítí
 • žádost manželů Liškových o změnu vytápění bytu v domě čp. 85 ul. Potoční z elektrického na vytápění plynem, žádosti bylo vyhověno s tím, že změna bude na náklady nájemníků
 • stížnost na stékání vody z místní komunikace na soukromý pozemek při přívalových deštích
 • stížnost na zanedbaný stavební pozemek, ze kterého se šíří plevel na okolní pozemky
 • byla schválena výměna starých oken za plastová v obecní bytovce čp. 85 v ul. Potoční
 • nabídková cena spol. Iro stavební s.r.o. za likvidaci přebytkové zeminy z „Boletické“, kdy byla po dohodě obou stran dojednána cena 75 Kč/m3 zeminy s odvozem do 4 km
 • byla schválena výměna oken v jídelně a kanceláři MŠ
 • znalecký posudek na ocenění garáží, které budou předmětem převodu z majetku MV ČR do majetku obce Kájov
 • navýšení ceny za opravu komunikace v ulici Za Kapličkou a zhotovení chodníku v ulici Májová - navýšení ceny odpovídá množství m2 navíc
 • navýšení plánované částky za rekonstrukci VO v Křenově – bylo nutné provést tzv. protlaky o větším průměru, se kterými nebylo kalkulováno
 • byl schválen záměr výstavby rodinného domu na par. č. 1608/9 v k.ú. Kladné (Přelštice)
 • návrh na výměnu měřícího zařízení na odtoku z ČOV v Kájově za 61.950 Kč – obecní rada navrhuje zařízení opravit
 • návrh změny územního plánu č. 1 obce Přísečná – změny se netýkají zájmového území obce Kájov
 • návrh na oslovení 3 různých firem, aby předložily cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci areálu MŠ (pův. restaurace Pohoda) – osloveni byli: Ing. František Profant, SP Studio s.r.o. a firma Jan Čulík , na základě předložených cenových nabídek byla pro akci rekonstrukce areálu MŠ vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou - Jan Čulík, realitní a projektová kancelář
 • návrh na změnu místa pro výdej obědů žákům základní školy z areálu MŠ do původní školní jídelny v budově ZŠ – předpokládané náklady 300 tis. Kč
 • návrh na odkoupení meliorační stoky, která se nachází v zájmovém území ZTV Boletická III od Zemědělské vodohospodářské správy – tento návrh bude předložen k projednání OZ
 • byl schválen návrh na výměnu starých vchodových dveří v domě čp. 85, které jsou již v dezolátním stavu
 • byl schválen nabídkový rozpočet od spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. na opravu 8 ks kanalizačních poklopů v ulici Boletická a Potoční
 • byl schválen návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2008
 • nástup nové zaměstnankyně v účtárně obecního úřadu od 14. 4. 2009
 • znění veřejné vyhlášky o změně č. 2 ÚP obce Kájov
top
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo jedenkrát, dne 30. června 2009 a na tomto jednáních schválilo:

 • směnu pozemků dle nového GP par.č. 63/125 za par.č. 63/126 v k.ú. Křenov u Kájova
 • záměr převodu dvou garáží na parcelách 230 a 231 v k.ú. Kladné z majetku MV ČR do majetku obce Kájov
 • odkoupení meliorační stoky od Zemědělské vodohospodářské správy České Budějovice z důvodu potřeby předmětných pozemků pro výstavbu ZTV Boletická III
 • nabídku bezúplatného převodu nemovitostí na par. KN č. 9/1, 9/2, 104/3 a 1723 a část komunikace 30 č. 02-03-12/501 v k.ú. Křenov u Kájova a část této komunikace na par.č. 1295/1 díl 2 v k.ú. Kladné od MO ČR
 • změnu původně schválené zastavovací studie ZTV Novosedly

Neschválilo:

 • prodej obecních pozemků v k.ú. Kladenské Rovné par.č. 375/1, 376, 377, 378, 379, 380 a 421 z důvodu přípravy pozemkové úpravy v této části obce
 • záměr výstavby restaurace na par.č. 1410/1 v k.ú. Kladné konkr. mezi hasičskou zbrojnicí a prodejnou pana Sládka

v bodě Různé bylo dále projednáno:

 • škody napáchané přívalovými dešti na soukromém majetku občanů
 • potřeba opravy komunikace (propadlý kanál) ve Starých Dobrkovicích – bude provedeno místní šetření
 • problém nedostatečně zakryté žumpy ve Starých Dobrkovicích – bude upozorněn majitel
 • potřeba výměny uhnilých prken na lávce pro pěší ve Starých Dobrkovicích
 • upozornění na rušení nočního klidu z areálu fotbalového hřiště

Pozvánka na kulturu
Dne 12. září od 14.00 proběhne v sále v Konibaru devátý ročník Setkání heligonkářů v Kájově, tentokrát na památku Františka Kouby z Ledenic. Kromě mnoha účinkujících z Čech se zúčastní i heligonkáři z Rakouska a Bavorska a pětičlenný dětský heligonkářský soubor. Vstupné 50 Kč. Gerhard Scherhaufer

Účtárna OÚ připomíná, že poplatky (odvoz odpadu, za vodné a stočné, poplatky za psy) je třeba zaplatit nejpozději do konce října.

top
Sbírka na pomoc zatopeným oblastem

Ve dnech 29. a 30. června 2009 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Kájov ve spolupráci s Obecním úřadem Kájov veřejnou sbírku na pomoc zatopeným oblastem. Účast dárců byla veliká, už v pondělí byl hasičský automobil Iveco plně naložen dezinfekčními a úklidovými prostředky a pomůckami, oděvy, trvanlivými potravinami a balenou vodou, mohlo se tedy vyrazit. Již předem byla domluvena spolupráce s Jeseníkem nad Odrou a s okolními obcemi. V úterý 30. června ráno vyrazila osádka hasičského automobilu ve složení Roman Dušák ml., Miroslav Hrdlička a Lukáš Marada na severní Moravu, aby tam poskytli materiální pomoc. Po příjezdu do Jeseníku nad Odrou vyložili část nákladu na sběrné místo. Pomoc s úklidovými pracemi již nebyla nutná. Osádce byly doporučeny okolní obce Polouvsi a Polom, kde také žádali materiální pomoc. Zde tedy byla vyložena část nákladu na centrálních stanovištích a i do několika domů, jejichž obyvatelé si o dovezené věci přímo požádali. Zbytek nákladu byl vyložen v Hodslavicích, v Životicích u Nového Jičína a v Žilině. Zpět do Kájova se osádka vrátila v pozdních nočních hodinách.

Mezitím probíhal v Kájově druhý den sbírky. Materiálu se sešlo opět hodně. Bohužel o předchozím víkendu udeřily povodně v jižních Čechách, bylo tedy potřeba pomoci v těchto oblastech. Ve středu probíhala spolupráce s Krizovým štábem Jihočeského kraje, kde byly vytipovány nejpostiženější oblasti a i konkrétní pomoc, která je v těchto místech potřeba. Osádka automobilu, ke které se přidal Vladimír Zbořil, odjela ve středu ráno do Strunkovic nad Blanicí, kde byli za pomoc velice vděční. Nebylo potřeba pomoci s odklízením škod, v těchto místech voda v té době ještě neopadla. Osádka automobilu poté objela s pomocí ještě města Putim a Protivín, obec Milenovice a zbytek nákladu byl po předchozí domluvě uložen v centrálním skladu krizového štábu v Českých Budějovicích, odkud byl dál přerozdělován do obcí a měst až po úplném opadnutí vody.

Tímto srdečně děkujeme všem občanům, kteří se sbírky zúčastnili. Potřebného materiálu se sešlo skutečně hodně. Je vidět, že naši občané jsou ochotni pomoci v nouzi těm, kteří to právě potřebují. Všichni byli velice laskaví a soucitní. Možná proto, že se v takovéto situaci může octnout každý z nás a byli bychom tedy vděční za každou pomoc, která by se naskytla.


Společenská kronika

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří letos v dubnu až červenci oslavili své narozeniny, a dále jmenovitě těmto jubilantům, kteří se narodili nejméně před 70 lety:

z Kájova Antonín Nechanický, Augustinová Matylda - 81, Rudolf Herbst, Juraj Vavrek, Bedřiška Červová - 80, Marie Fraňková - 84, Jana Papežová - 85, Libuše Zuzáková - 81, Zdeňka Lízalová - 81, Ludmila Augustinová - 86, Marie Láfová, Anna Kutláková, Jan Kalischko - 84, Růžena Šímová, Anitta Machová, Kateřina Fišerová - 84, Josef Batík, Miroslav Čondl, Růžena Hotová – 88, Karel Láf

z Křenova, Petr Kreps, z Lazce Agnesa Robová, z Novosedel Jan Pekař - 85, Anna Bašistová - 83, ze Starých Dobrkovic Jiří Russfell - 82, Marie Porkristlová, Jaroslav Janota - 89, Zdeňka Halaburdová - 84, z Kladného Marie Křížová, Jan Šustr - 82, z Mezipotočí Marie Kéryová - 80, Pavel Šuba a Markéta Šubová, z Kladenského Rovného Gertruda Jakešová, Marie Házová

img Upřímnou soustrast pozůstalým.
20. 4. Jaroslav Klement (Za Kapličkou) 80 let
30. 5. Miroslav Novák (Mezipotočí) 46 let
04. 6. Klára Hlásková (Křenov) 84 let
03. 7. František Kropík (Potoční) 91 let
16. 7. Ing. Jan Bokor (Nový Křenov) 72 let
10. 8. Blažena Mojžíšová (Nový Křenov) 84 let

Dlouhý život se naplnil
Opustil nás František Kropík. Jeho život byl obrazem člověka, který zasvětil celý život práci na poli kultury. byl jedním z těch, kteří založili divadelní spolek „Psohlavci“. Tam uplatnil své vlohy a amatérský um. Byl životním optimistou. Velký chovatel včel. Své dlouholeté zkušenosti rozdával každému, kdo měl zájem. V neposlední řadě vždy zahajoval Setkání heligonkářů v Kájově. Hrál v Pašijových hrách v Hořicích. Nechyběl na žádné kulturní akci v obci. Ještě dnes cítím jeho tlesknutí o moji dlaň, když jsme se potkali, a slyším slova: „A život běží, vážení“ . František nám, kdo jsme ho znali, bude chybět. Antonín Šíma, kronikář obce

V období březen - červenec 2009 se narodili:
V březnu: Matěj Vejskrab (U Kostela)
V dubnu: Pavel Tobiáš (Křenov), Sofie Veselá (Okružní), Ema Boháčová a Karel Čepelák (Staré Dobrkovice)
V červnu: Aleš Janíček (Májová)
V červenci: Martin Vrzák (Okružní), Robin Popel (Krátká), Stela Molnárová (Křenov), Liliana Rajková (Novosedly) ,Adam Kynický (Za Kapličkou), Rostislav a Julie Těmjáková (Kájovská)
V srpnu: Jonáš Bazala (Kladné)
Rodičům i dětem přejeme mnoho zdraví a radosti. Zároveň se těšíme na podzimní vítání nových občánků. Rodiče dostanou písemné pozvání.

top
Hasiči

Stavění májky
imgVe čtvrtek 30. dubna pořádali Dobrovolní hasiči Kájov tradiční ruční stavění májky. Zdobení se s radostí ujaly děti, poté se práce chopili naši zdatní hasiči. Asi za čtvrt hodiny byla už májka vztyčena a mohla se tedy zapálit malá hranice. Letos měla premiéru také čarodějnice, o jejíž zhotovení se postarala paní D. Pimparová s paní M. Radimskou, kterým tímto velmi děkujeme, a několik přítomných dětí. Pak už si děti mohly opéct špekáčky, na které se těšily asi nejvíce. Ve stanu bylo připraveno nápojové občerstvení. Akce byla bohužel pokažena velkou bouřkou, ale i tak byla účast velká. Doufáme, že se nás i příští rok sejde tak velký počet a že nám bude přát alespoň o trochu lepší počasí.

Večerní procházka s lampiony
imgVe čtvrtek 7. května pořádali Dobrovolní hasiči Kájov „Večerní procházku s lampiony“. Sraz dětí a jejich doprovodu byl ve 20.00 hod. pod Jednotou. Děti si udělaly krátkou procházku obcí s rozsvícenými lampiony. Procházka byla ukončena na hřišti, kde byl připraven táborák a občerstvení v podobě limonády pro děti a piva pro dospělé.

Pohádkový les
imgPohádkový les V sobotu 6. června 2009 se konal pro všechny děti „Pohádkový les“. Start byl jako již tradičně pod Včelínem. Děti se tak cestou mohly setkat například se Sněhurkou a trpaslíky, princeznou, princem a drakem, se strašlivě vypadajícím peklem a ještě strašlivěji vypadajícími čerty a na každém stanovišti plnily různé úkoly. Zúčastnil se i poník Blesk Petry Hláskové, na kterém se děti mohly svézt.

Na konci cesty Pohádkovým lesem, Na skalce, děti dostaly „sladký balíček“ a buřtík s chlebem, který si mohly na místě opéct. Bohužel asi v polovině se přihnala veliká bouře, která nám Pohádkový les pokazila a odehnala přítomné buď domů, nebo pod veliký stan, který byl pro ně připraven. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, a doufáme, že se příští rok opět sejdeme v tak hojném počtu.

Soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Kájov
Dne 27. června 2009 pořádali Dobrovolní hasiči Kájov již desátý ročník soutěže v požárním útoku s názvem O pohár starosty obce Kájov. Soutěž byla započítána do seriálu Jihočeské hasičské ligy. Letošního ročníku se zúčastnilo čtrnáct družstev mužů a šest družstev žen. Vítězem se letos stali v kategorii mužů Žernovice a v kategorii ženy mladý tým Lišova B. Naše družstvo mužů A obsadilo šesté místo, družstvo mužů B dvanácté místo a družstvo žen se umístilo na čtvrtém místě. Přejeme všem našim soutěžním družstvům hodně úspěchů při reprezentaci obce.

Stranu připravili: Jana Pechová (text), foto: (šof)

top
Stopy ďábla, nebo svatého Wolfganga

imgZa osadou Kladenské Rovné, na křižovatce lesních cest, jsou ve skále na zemi vidět zajímavé pravidelné prohlubně, které lidé kdysi považovali buď za stopy ďábla, nebo za otisky bosých nohou biskupa Wolfganga. Později byla u těchto stop vystavěna kaplička a konaly se k nim pouti, než je církev zakázala. Místo nebylo církví posvěceno a tomuto světci byl vystaven zvláštní oltář v kájovském kostele, aby se nekonaly pouti ke kameni. img Lidé však i nadále na to místo chodili, protože si neuměli vysvětlit tyto úkazy jinak, než že je způsobily nadpřirozené síly, ať už pohanského či křesťanského původu. Z Kladenského Rovného se na místo dostaneme po nezpevněné polní cestě, jež vede kolem bývalého statku Šveců (dům čp. 2), po pravé straně cesty nám bude zurčet potůček, který vústí do Polečnice. Říčku přejdeme po vysokém kovovém můstku (nebo brodem), projdeme pod železničním viaduktem a pokračujeme lesní cestou kolem nově opravené kapličky do lesa. Cesta nás nakonec dovede k turistickému rozcestníku, který byl nainstalován právě u výše zmíněné poutní kapličky a záhadných otvorů v kameni. Kromě nich jsou na kameni patrné i útvary, kterým se říká „dračí zuby“ a které lze vidět např. i při prohlídce Chýnovských jeskyní.

top
Loučení s prázdninami

imgV neděli 30. 8. 2009 připravila kájovská školská rada na hřišti TJ Sokol Kájov pro školáky i předškoláky a jejich rodiče Rozloučení s prázdninami. Díky sponzorskému daru obce ani nemuselo být vybíráno původně plánované vstupné 20 Kč. Vydalo se celkem 54 soutěžních tabulek, z toho 10 i pro rodiče. Po úvodním zahřívacím fotbálku se soutěžilo na 11 stanovištích v různých sportovních, dovednostních a volnočasových disciplínách jako střelba ze vzduchovky, hod na cíl, obutí židle, slalom s míčkem, skládání z papíru, hod míčkem, závody v pytlích, hlavička, skok přes švihadlo a znalostní disciplína ve vědomostech z přírody. Někteří rodiče se poctivě a snaživě zúčastnili všech disciplín se svými dětmi. Navíc si pak mohli ověřit své znalosti v kvízu pro dospělé na téma obecních reálií. A zase naopak - některé větší děti si toužily vyplnit kvíz dospělácký a byly opravdu úspěšné, přestože kvíz nebyl jednoduchý. Po splnění všech disciplín byly odměněny 3 nejlepší ze dvou dětských kategorií a také 3 nejlepší z rodičů. Sladkou odměnu navíc dostali všichni účinkující za snahu a za účast. Odpoledne se zakončilo tradičním opékáním buřtů. Po celou dobu bylo postaráno o občerstvení - limonádu a čaj pro děti a pivo a kávu pro dospělé. Povzbuzující hudba dokreslovala pohodovou atmosféru. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě odpoledne plného příjemných aktivit. Předsedkyně školské rady Lenka Štrbková pak vyslovila to, co si možná uvědomili všichni přítomní, že takové zakončení prázdnin by stálo za zopakování příští rok.

top
Z historie správy naší obce

imgCo se týče názvu, po 2. sv. válce se jmenovala Kladné a měla ve správě tyto osady: Kájov, Dobrkovice, Přelštice, Novosedly, Novosedly – Polesí, Kladenské Rovné, Záhorkov, Kladné. V roce 1954 byl po volbách ustanoven pro obec Kladné a Křenov jeden národní výbor se sídlem v Kladném. Začleněná obec Křenov přinesla do vínku osady Nový Křenov, Lazec, Starý Křenov, Křenový Dvůr a Červený Dvůr. V roce 1964 byla okresním národním výborem na žádost MNV provedena změna v názvu na MNV Kájov. V r. 1980 byl zrušen MNV na Slavkově a osada Mezipotočí byla přičleněna do naší obce a jednotlivé části Kájova byly nově pojmenovány: Kladenské Rovné, Křenov, Lazec, Mezipotočí, Novosedly, Přelštice, Staré Dobrkovice.

Po 2. sv.válce byla zpočátku ustanovena místní správní komise s předsedou Aloisem Gurtwirthem, který se stal posléze i předsedou nově zvoleného místního národního výboru. Koncem r. 1950 odchází a jeho nástupcem se stává Jan Zíka z Dobrkovic. Od farního úřadu v Kájově v té době přebírá MNV 1. ledna 1950 veškerou matriční agendu a matrika se stává součástí MNV. 5.června 1951 je Jan Zíka z funkce předsedy MNV odvolán, a předsedou se stává Jaroslav Candra z Kájova. V červnu 1964 proběhly volby a za odstupujícího předsedu Jaroslava Candru přichází Václav Augustin, který byl 25. června 1964 zvolen předsedou MNV. V roce 1978 se konaly v obci doplňující volby z toho důvodu, že se dva poslanci odstěhovali mimo okres a předseda MNV Václav Augustin náhle zemřel. Do funkce byl zvolen dosavadní tajemník NV František Ciml, který však po deseti letech ve funkci také nenadále zemřel a na jeho místo nastoupil Karel Vávra. Ten byl potvrzen ve funkci starosty i prvními polistopadovými volbami v roce 1990 a následujícími volbami v roce 1994. V roce 1998 jej po komunálních volbách nahradil Miroslav Červ, který je starostou dosud

Libuše Semecká, literatura: Vývoj obce Kájov s MNV v letech 1945 – 1984, kronika obce Kladné a Kájov

top
Volby do Evropského parlamentu 5. – 6. června 2009

img

(jp)

top
Fotokronika

img24. května proběhl třetí ročník dětského cyklistického závodu v Caravan Campu Petráškův Dvůr.

img6. června se konaly volby do EP. Volební komise vyráží s přenosnou urnou na Hojdy.

img27. června - desátý ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Kájov. Kájovské družstvo žen.

imgOprava zborcené dešťové kanalizace v Novosedlech – 18. srpna 2009.

imgZ průběhu rekonstrukce školní výdejny obědů - na snímku starosta M. Červ ukazuje sprchu, součást vybavení pro předmývání nádobí.

imgPanelová cesta z Vyšného kolem Lazce do Křenova a do Boletic bude po opravě na náklady státu přístupovou komunikací k restituovaným pozemkům, srpen .


ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 1/2009 vyšlo v nákladu 650 výtisků dne 10. 9. 2009.
Redakce:
šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorka Martina Kopřivová, grafika Margita Semecká.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420-380-731-237, e-mail ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz exttop