časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:
Mateřská škola má nový pavilon

Rekonstrukce třetí třídy mateřské školy v areálu MŠ, kde v mezidobí sídlila restaurace POHODA, byla schválena zastupitelstvem Kájova na jeho II.zasedání dne 23. března 2010. Investorem byla obec, ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila s nejlepší nabídkou firma z Chýnova, DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY s.r.o. - rozpočet činil 3.765.611 Kč. Vzhledem k dodatečným schváleným úpravám (stropy ve vestibulu, šatně a třídě, čelní a zadní stěna třídy včetně příček byly vyzděny a tím nahrazeny tzv. boletické panely, spojovací chodby byly zatepleny a další drobné úpravy) se náklady zvýšily, takže výsledná cena byla 4.074.869 Kč. Schválená dotace z Jihočeského kraje ve výši 1 milión Kč náklady obce snížila.

Práce začaly 17. května a skončily 30. srpna. Dodavatelskou firmu velice kladně hodnotíme nejen jako obec, sami občané sledující průběh prací, jež musely být hotovy ve velice krátkém období, se o ní vyjadřovali s potěšením a pochvalně. 1. září mohly nastoupit do školky děti.

Miroslav Červ, starosta

Volební období 2006 – 2010 končí

Vážení spoluobčané, jediná spravedlnost na světě je ta, že čas utíká úplně každému stejně. Faktem je také to, že každý se svým časem nakládá podle svého a ke své vlastní spokojenosti. Ten, který byl vymezen pro volební období zastupitelstva obce Kájov od podzimu 2006 do podzimu 2010, se kvapem blíží ke konci.

Z těchto důvodů si dovoluji jménem svým i starosty obce poděkovat členům obecní rady a zastupitelstva, kteří se aktivně podíleli na činnosti obce, poděkovat za jejich práci. Samotné hodnocení nechám na Vás, kteří činnost a aktivitu zastupitelů sledujete. To, jak obec funguje a jak to v jednotlivých částech obce vypadá, je odrazem jejich činnosti, zejména pak vedení obce.

Vzhled obce je ale také obrazem občanů, kteří v obci žijí a jak přispívají k pořádku a nepořádku. Těm, kteří se trvale snaží o udržování a zkrášlování okolí svého bydliště, velice děkuji. Při procházce obcí je toto snažení vidět. Přál bych si, aby se takto chovali všichni občané.

Vzhledem k tomu, že se blíží komunální volby pro období 2010 – 2014, přeji Vám šťastnou ruku, či spíše rozvahu, při vybírání jednotlivých kandidátů do zastupitelstva obce, aby byli zvoleni ti, ke kterým máte důvěru a kteří mají předpoklady, že budou pro obec a její činnost přínosem.

Miroslav Červ, starosta

top


Rada obce

Obecní rada na svých jednáních od posledního vydání našeho občasníku schválila:

 • žádost společnosti SETERM CB a.s. o vyjádření k projektové dokumentaci na rekonstrukci stávajícího venkovního vedení VN a uzemnění+uložení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví obce Kájov v části obce Novosedly (Hojdy).
 • smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve věci umístění venkovního vedení NN přes pozemky ve vlastnictví obce Kájov za úplatu ve výši 7.000 Kč
 • žádost manželů Lejskových z Českého Krumlova o zrušení předkupního práva obce zřízeného na pozemku par.č. 1171/3 v k.ú. Novosedly u Kájova
 • žádost pořadatelů mistrovství Jihočeské amatérské ligy v cyklistice o finanční příspěvek na uspořádání závodu - OR podpořila akci částkou 5.000 Kč
 • žádost Evy a Pavla Dominových z Kladenského Rovného o poskytnutí příspěvku na cestovné 16letou a ozdravný pobyt pro jejich těžce postiženou 16 letou dceru Nikolu - členové obecní rady rozhodli přispět na dopravu jednorázovou částkou ve výši 10.000 Kč a na ozdravný pobyt částkou 2.500 Kč
 • žádost Miroslava Kutláka z Hořic na Šumavě o poskytnutí finančního příspěvku na provoz pojízdné prodejny – byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 24.452 Kč
 • žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na rekonstrukci NN v Mezipotočí a uložení kabelu do země
 • žádost sdružení Cyklo Kájov o finanční příspěvek na uspořádání cyklistického závodu pro děti – akce byla podpořena částkou 5.000 Kč
 • nabídku společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o., která se zabývá výrobou odznaků, na dodání 500 ks odznaků se znakem obce Kájov
 • žádost ředitelky školy ZŠ a MŠ Mgr. Lenky Augustinové, aby v následující době byla spisová agenda vedená nadále v papírové podobě
 • žádost ředitelky školy ZŠ a MŠ Mgr. Lenky Augustinové o schválení výjimky v počtu dětí v nové třídě MŠ z 24 na 28 dětí
 • žádost o vyjádření k umístění světelné reklamy na prodejně potravin a cukrárně ve vlastnictví firmy ROYAS, komanditní společnosti za předpokladu, že tato bude používána pouze v provozní době max. od 6 do 20 hodin
 • žádost společnosti SETERM o vyjádření k dokumentaci na akci Hojdy VN/TS/NN
 • návrh na rekonstrukci komunikace v ulici Boletická ve směru kolem Kupečků ke Krauskopfům – akce se bude realizovat v roce 2011
 • návrh na zrestaurování kovového kříže včetně usazení kamenného podstavce na návsi v Přelšticích s finanční účastí obce Kájov do částky max. 15.000 Kč
 • smlouvu o pronájmu pozemků se společností AGROCON Kájov s.r.o. po ukončení pozemkové reformy
 • návrh na zhotovení chodníků kolem prodejny FLOP k novému pavilonu mateřské školy včetně vybudování parkoviště před MŠ
 • složení komise pro hodnocení žádostí o provádění těžebních a pěstebních prací v obecních lesích
 • finanční výpomoc povodněmi zasaženým oblastem v Severočeském kraji ve výši 20.000 Kč – částka bude zaslána prostřednictvím sbírky uspořádané dobrovolnými hasiči z Kájova
 • smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve věci uložení kabelu NN přes obecní pozemek v Kájově (u vodárny) směrem k pozemku ve vlastnictví pana Němce
 • smlouvu o dodávce elektrické energie pro veřejné osvětlení – cena EE bude o 12% nižší než v roce 2010

Zamítla:

 • žádost Ladislava Kohouta o možnost výkonu funkce stavebního dozoru při akci „rekonstrukce MŠ“
 • žádost o prodej pozemku 1435/1 v k.ú. Křenov u Kájova z důvodu, že obec Kájov není zatím vlastníkem pozemku

Dále projednala:

 • pět žádostí o stavební parcely
 • šest žádostí o odkoupení obecního pozemku, a to par. č. 234/2, 63/27 a 63/103 v k.ú. Křenov u Kájova, par. č. 2069/13 v k.ú. Kladné a par. č. 1986, 1894, 1896 a 1899 v k.ú. Novosedly u Kájova
 • čtyři žádosti o pronájem pozemku, a to par.č. 1395/5 a 1553/2 v k.ú. Kladné, par. č. 234/2 v k.ú. Křenov u Kájova a 504 a 1300/2 v k.ú. Novosedly u Kájova
 • žádost o odkoupení vojenského opevnění
 • dvě žádosti o pronájem hasičských nádrží, a to v Novosedlech a v Mezipotočí
 • žádost manželů Milana a Ludmily Mikešových z Kájova o pořízení změny územního plánu obce týkající se změny využití jejich pozemku par. č. 1414/12 v k.ú. Kladné
 • dvě žádosti o přijetí do pracovního poměru
 • žádost Katastrálního úřadu v Českém Krumlově o vyjádření ke změnám v pomístním názvosloví v k.ú. Křenov u Kájova - obecní rada potvrzuje názvosloví tak, jak se v současné době používá a jak bylo katastrem předloženo, tedy beze změn
 • protokol o kontrole na ČOV Kájov, která byla provedena pracovníky ČIŽP - byly zjištěny závady na úseku dodržování provozního řádu ČOV – na základě kontrolních zjištění byla přijata patřičná opatření
 • zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce Kájov v roce 2009 - byly zjištěny pouze nevýznamné chyby a nedostatky dle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. - tyto nedostatky byly ihned projednány s odpovědnými pracovnicemi s tím, že závady musí být do budoucna odstraněny
 • návrh předběžného opatření ČIŽP ve věci rekonstrukce zateplení panelového domu čp. 25 v Kájově - tímto rozhodnutím se zastavily stavební práce z důvodu hnízdění čápa bílého na komíně tohoto domu
 • návrh darovací smlouvy mezi obcí Kájov a Vojenskou stavební a ubytovací správou Pardubice týkající se převodu lehkého opevnění (bunkrů) z vlastnictví státu do majetku obce Kájov – žádost byla postoupena k rozhodnutí OZ
 • návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Kájov - návrh bude předmětem jednání obecního zastupitelstva
 • dvě žádosti o přidělení bytu – obec v současné době nemá žádný volný byt
 • výsledky soutěže ve třídění odpadů - ve své kategorii se obec Kájov umístila na 13. místě
 • návrh na převod práv užívání části obecní budovy čp. 100 od Policie ČR na obec Kájov
 • návrh na převod pozemků v okolí domu čp. 23 v ulici Kájovská z majetku PF ČR na obec Kájov
 • oznámení o konání rockového víkendu nazvaného Garden Party ve Starých Dobrkovicích
top
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ schválilo:

 • rekonstrukci prostor restaurace Pohoda na třídu MŠ pro 28 dětí
 • pověření firmy IN – AL Hanselová Alena k provedení výběrového řízení na rekonskrukci MŠ včetně vyhodnocení nejvhodnější nabídky
 • prodej bývalého vojenského opevnění na parcele č. 355 v k.ú. Křenov u Kájova
 • 7 žádostí o prodej obecních pozemků par. č. 1240/1, 1241, 2069/13, 1553/2, 1414/1 v k.ú. Kladné, par.č. 930/4 a 930/13,229/1 a 234/2 v k.ú. Křenov u Kájova
 • smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení vysokotlakého plynovodu Kájov – Černá v Pošumaví přes obecní pozemky
 • dohoda mezi obcí Kájov a Monikou Kalašovou týkající se projektu Vinařský dvůr – rekonstrukce domu čp. 18 ve Starých Dobrkovicích - obci na základě smlouvy nevyplývají povinnosti jen práva
 • uskutečnění akce Kájovská balonáda včetně uvolnění finanční částky z rozpočtu obce ve výši 60.000 Kč na její zajištění
 • přijetí sponzorského daru od společnosti Flaga s.r.o. v podobě dodávky plynu na akce Kájovská balonáda
 • darovací smlouvu mezi VUSS Pardubice a obcí Kájov o bezúplatném převodu bývalých vojenských opevnění
 • návrh č. 1 změny územního plánu obce Kájov
 • zprávu o hospodaření obce Kájov v roce 2009 a výrok auditora
 • žádost manželů Mikešových o změnu územního plánu obce Kájov na vlastní náklady – změna plochy zahrádek na plochu bydlení
 • rozpočtové změny na rok 2010
 • závěrečný účet obce Kájov za rok 2009
 • záměr výměny silnic kolem Křenového Dvora č.III/1667 za III/1666 v Křenově
 • počet zastupitelů pro volební období 2010 – 2014 – byl schválen počet 15 zastupitelů
 • ukončení činnosti dosavadního odborného lesního hospodáře a vypsání výběrového řízení na zájemce o provádění pěstební a těžební činnosti obecních lesích

vzalo na vědomí:

 • výrok auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
 • upozornění na potřebu častější údržby veřejné zeleně v okolí dětských hřišť, potřebu zakoupení gumových roštů pod prolézačky, nepořádek na ČOV Kájov, otevřený poklop kanálu na silnici k Lazci, problémy s posekanou trávou – kam s ní a upozornění manželů Puppových ze Starých Dobrkovice na neřešení jejich problému

odložilo:

 • dvě žádosti o odkoupení pozemku, a to na par. č. 929/1 v k.ú. Novosedly u Kájova a 1435/1 v k.ú. Křenov u Kájova z důvodu nedokončené pozemkové reformy
top
Zprávy z OÚ

img Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
V pátek 15. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin budeme v Kájově v obřadní síni obecního úřadu vybírat svých příštích 15 zastupitelů (z celkem 75 kandidátů) a dále své zástupce za Jihočeský kraj do Senátu Parlamentu ČR. Občané, kteří mají zájem volit, ale nemohou se z důvodu špatného zdravotního stavu dostavit do volební místnosti, vyžádají si příjezd zástupců volební komise s přenosnou volební schránkou na telefonním čísle OÚ Kájov 380 731 237.

(ls)

Svoz odpadu – změna intervalu

Pravidelný zimní týdenní svoz směsného odpadu z domácností začne opět od pátku 1. října.

Průběžné výsledky krajské soutěže obcí „My třídit umíme 2010“
V soutěži třídění obcí kraje od 500 do 1999 obyvatel zaujal Kájov 13. místo s 539 body, 1. místo získala obec Dříteň s 868 body a poslední, 127.místo, obec Lipno nad Vltavou se 135 body. (Výsledek je za 4. čtvrtletí 2009 a 1. a 2. čtvrtletí 2010 – podrobně na www.jihoceske-trideni.cz)

(ls)

Povodňová sbírka
Ve dnech 12. – 19. srpna 2010 se konala povodňová sbírka. Na tuto sbírku přispěli obyvatelé obce a Dobrovolní hasiči Kájov částkou Kč 23 000,--, obec Kájov darovala Kč 20 000,--. Částka byla odeslána na povodňové konto města enavy, kdy po dohodě se starostou města panem Pavlem Lžičařem bylo ujednáno, že peněžní prostředky budou přerozděleny obyvatelům, kteří finanční pomoc nejvíce potřebují. Peníze budou použity na nákup nejnutnějšího vybavení a na opravu příbytků. Všem občanům a podnikatelům, kteří se na sbírce podíleli, co nejsrdečněji děkujeme, a jsme rádi, že jsou stále mezi námi tací, kteří se k neštěstí druhých neobrací zády. Sami nikdy nevíme, kdy budeme pomoc ostatních potřebovat.

Jana Pechová

Kájovská pouť
img Letošní pouť se u nás bude konat 9. a 10. října. Poplatky za umístění prodejního stánku se nezměnily. V sobotu je na obecním úřadě pro výběr poplatků za použití veřejného prostranství otevřeno od 14 hodin a v neděli ráno od 6 hodin. Poplatek činí 50 Kč/m2 a předem se místa nerezervují.

(ls)

top
ZŠ a MŠ

img V dubnu se děti ze ZŠ i MŠ zúčastnily besedy s policisty, při které si zopakovaly pravidla silničního provozu a zásady bezpečnosti pro cyklisty. Na čarodějnice se školáci vydali do lesa za náročnými úkoly, které ale perfektně zvládli, a za odměnu si mohli opéct buřty. Děti z mateřinky také soutěžily, ale v areálu školky. Vyrobily i čarodějnici, kterou potom předaly hasičům ke spálení.

img V květnu se žáci, navštěvující školní družinu, podívali do Prahy, kde spolu s kamarády ze spřátelené školy ZŠ Hloubětín zažili spoustu dobrodružství. Navštívili ZOO, kde viděli novorozené gorilí mládě, výborně se najedli v restauraci a večer se pak svezli na výletní lodi po Vltavě. Nechyběla ani večerní diskotéka se soutěžemi. Děti z mateřinky uspořádaly pro maminky besídku ke Dni matek s pohádkou, básničkami a krásnými dárečky. Na konci měsíce se školáci zúčastnili už tradičního spaní ve škole s pohádkovými příběhy a knížkami a spoustou zábavných pohádkových úkolů.

V červnu jeli žáci na výlet do Nových Hradů – do Terčina údolí, na hrad a do kláštera. V obecní knihovně bylo pasováno na čtenáře 17 prvňáčků, kteří pak pro rodiče připravili Slavnost čtení, kde předvedly, co se v první třídě naučily. img Do konce školního roku zbývalo jen pár dní, ale to stačilo ještě na spoustu zábavy – jak na sportovní olympiádě, tak na tajném výletě do přírody podle zašifrovaného vzkazu – skládacího obrázku. Úspěšná byla výprava do indiánského tábora v Lazci, kde si děti vyzkoušely různé dovednosti Indiánů, včetně střelby z luku a jízdy na koni. Školní rok školáci uzavřeli plavbou po Vltavě na raftech z Českého Krumlova do Zlaté Koruny.

V novém školním roce 2010/ 2011 , ve středu 1.září., přišlo do první třídy ZŠ sedmnáct dětí. Ve škole je přivítaly mj. nové lavice, a mateřská škola se rozrostla o celou jednu novou třídu. O změnách v novém školním roce se dočtete v příštím čísle.


Prázdninové loučení

Školská rada za podpory sponzorů a dobrovolníků z řad „rodičů a přátel školy“ uspořádala poslední srpnovou neděli již druhý ročník akce Prázdninové loučení. Loučení s sebou přináší jistou míru smutku a sentimentu, ale pokud někdo z účastníků tyto pocity skutečně měl, nedal je svému okolí pocítit, neboť bylo příjemně veselo.

img Startovalo se po obědě ve 13 hodin. Na hřišti byla připravena různá stanoviště, kde si mohli děti i dospělí vyzkoušet své znalosti, fyzickou zdatnost a obratnost. K dispozici byl celý sportovní areál, takže bylo možno vyzkoušet si beach volejbal, tenis či kopanou. K poslechu velice zodpovědně mixoval muziku dýdžej Porky. Ve stánku se prodávaly nápoje, na ohni se opékaly buřtíky a kdo splnil všechny úkoly, dostal laskominu. Aby se toho nezdálo být málo, zapůjčila škola trampolínu, kterou bychom na hřiště nedostali bez pomoci bratrů Vaška a Miloše Fišerových. Zábavné odpoledne bylo zakončeno slavnostním vyhlášením vítězů. První tři závodníci z každé kategorie byli za svůj výkon oceněni věcným darem. Myslím, že jsme se všichni dobře pobavili a že příští rok zlákáme více dětí a rodičů, aby přišli mezi nás.

Na závěr bych chtěla jménem školské rady poděkovat sponzorům této akce panu Mariánu Rojíčkovi, Jaroslavu Sládkovi a obci Kájov, ředitelce školy Mgr. Lence Augustinové za zapůjčení trampolíny a pomoc, oběma pánům Fišerům za dopravu trampolíny a především všem těm, kterým nebylo zatěžko udělat si čas a přišli pomoci organizátorům.

top
Hasiči

Tradiční ruční stavění májky

30. 4. 2010 se uskutečnilo „Tradiční ruční stavění májky“, které jako již každý rok pořádali Dobrovolní hasiči Kájov. Stavění se zúčastnili nejen samotní hasiči, ale zapojili se i ostatní muži z řad přihlížejících, a tak byla májka úspěšně vztyčena během krátké chvíle. Poté byla zapálena malá hranice i s čarodějnicí, o jejíž výrobu se letos postaraly děti z mateřské školy. Na ohníčku si děti mohly opéct přinesené buřtíky, a protože letošnímu stavění májky přálo počasí, pobyli přítomní až do pozdních večerních hodin.

Lampionový průvod
O týden později, tedy 7. května 2010, se konal lampionový průvod obcí. Děti se sešly na zastávce pod Jednotou a společným průvodem se zapálenými lampiony prošly celou obcí. Ukončení bylo jako již tradičně na hřišti, kde bylo připraveno občerstvení. Letošní zvláštností byly létající balony přání, které přinesly kájovské hasičky a někteří rodiče. Celá akce se letos vydařila a díky létajícím lampionům získala nezapomenutelnou atmosféru

Pohádkový les img
Dobrovolní hasiči Kájov a mnoho dobrovolníků uspořádalo 29. května 2010 Pohádkový les. Tento rok byla trochu pozměněna trasa, a tak se ukončení nekonalo na Skalce jako v minulých letech, ale na hřišti TJ Sokol Kájov. Letos mělo premiéru u několik nových masek, např. indiáni s medvědem nebo velmi povedené čarodějnice. Bohužel ani tento rok nepřálo počasí a prakticky celý Pohádkový les propršel. Ale i přes nepřízeň počasí se zúčastnilo cca 150 dětí. Poděkování patří všem sponzorům, kteří se na pořádání Pohádkového lesa podíleli.

O pohár starosty obce Kájov
Dne 7. srpna 2010 se konal již jedenáctý ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Kájov. I přes deštivé počasí se zúčastnilo jedenáct družstev mužů a čtyři družstva žen. Soutěž provázela i technická smůla. img Poté, co byla soutěž zahájena a na zcela promáčené trati byl odběhnut první útok, vypověděla službu časomíra, a tak se členové rady a pořadatelé dohodli, že se toto kolo nebude započítávat do Jihočeské hasičské ligy a proběhne pouze soutěž O pohár starosty obce s časy měřenými stopkami. Družstvo Kájov A předvedlo standardní útok, nakonec dosažený čas stačil pouze na konečné šesté místo. Kájov reprezentovalo i družstvo „S“ složené ze starších členů sboru. Ukázali, že techniku sportu ještě zdaleka nezapomněli a skončili na krásném sedmém místě. V konečném pořadí obsadilo třetí místo družstvo va C, druzí skončili muži z Mydlovar a prvenství po loňském úspěchu obhájilo a pohár starosty si odvezlo družstvo mužů z Žernovic. Poté se konala soutěž žen. Družstvo kájovských hasiček mělo pěkně rozběhnutý útok, ale problémy při nástřiku je posunuly až na konečnou čtvrtou pozici. Třetí místo obsadily ženy z Chmelné, druhé skončily ženy z Lišova B a první místo vybojovaly ženy z Třísova. Doufáme, že příští rok se soutěž vydaří a že bude štěstí přát nejen počasí, ale i dosaženým výkonům.

Jana Pechová

top
Kájovská balonáda ve dnech 3. – 6. června 2010

img Bylo to deset posádek balonářů z Německa, České republiky a Anglie, které se ve dnech 3. – 6. června sjely do Kájova. Jejich setkání s ukázkami letů organizoval za balonáře Tomáš Hora z Německa (syn chalupářky z Kladenského Rovného) a starosta Miroslav Červ za obec. Nebem nad Kájovem tak v pátek večer a během dalších dvou dnů tiše pluly barevné balóny a fantazie dětí se míchala se skutečností.

img Lety byly zdarma, nejdříve byla uspokojována poptávka z řad sponzorů. Hlavním sponzorem byla firma Flaga s.r.o. Hustopeče, dalšími Agrocon Kájov s.r.o., IRO stavební s.r.o., Boxit s.r.o., Vinné sklepy Lechovice, VEOS Doušek, Ubytování Makovcová, Kadeřnictví Pechová, Vejvoda Konibar. Velké poděkování si zasloužili naši hasiči a TJ Sokol, zaměstnanci obce, děti a učitelky ZŠ a MŠ a jejich ředitelka.

img V sobotním hlavním kulturním programu vyhrávaly na hřišti od 13 hodin kapely – dechová hudba Kameňáci, country kapela CB DĚDows, a účinkoval zde také kejklíř Vojta Vrtek. Kdo přišel na slavnost, mohl si mj. koupit porci býka pečeného na rožni, nebo zdarma ochutnat domácí dobroty, které přineslo 16 kájovských „pekařek - cukrářek“. Z nich byly vylosovány tři (Jana Fišerová, Miluška Vejvodová a Iveta Hojerová), které za odměnu získaly večerní let balónem.

Ve 22 hodin byl jako zlatý hřeb večera odstartován ohňostroj a úžasná přehlídka ohněm pulsujících osvětlených balónů přímo brala dech.. Fotografie pořízené ze země nebo z balónů mluví za vše (více www.kajov.eu).

L. Semecká

top
Společenská kronika

Blahopřejeme
všem spoluobčanům, kteří letos v květnu až srpnu slaví své narozeniny, a dále jmenovitě jubilantům, kteří se narodili nejméně před 70 lety
z Kájova: Marie Fraňková (85), Zdeňka Lízalová (82), Ludmila Augustinová (87), Václav Hakl, Marie Láfová, Anna Kutláková, Jan Kalischko (85), Růžena Šímová, Anitta Machová, Jarmila Čáníková, Kateřina Fišerová (85), Josef Batík, Ludmila Křimská, Miroslav Čondl, Růžena Hotová (89), Františka Nováková, Marie Koperdáková, Jan Červ, František Švamberk

z Křenova: Alena Peřinová

z Novosedel: Jan Pekař (86), Anna Bašistová (84), Miroslava Sanková (84)

ze Starých Dobrkovic: Marie Porkristlová, Jaroslav Janota (90), Zdeňka Halaburdová (85)

z Mezipotočí: Marie Kéryová (81), Pavel Šuba a Markéta Šubová

z Lazce: Agnesa Robová

z Kladenského Rovného: Marie Házová, Jiří Kettner

z Kladného: Marie Křížová, Miloslava Šimková (82)

Vítání nových občánků Kájova

Vítání nových občánků se konalo 18. června ve 13 hodin a pozvány byly dvě rodiny se svými novorozenými - Pavlem Sýkorou z Kájova a Filipem Ferdou z Novosedel. Protože rodiče malého Filipa vítání zmeškali a i nadále o ně stojí, budou uvítáni při podzimním vítání. Data vítání zpřesníme a sdělíme rodičům osobním dopisem. Těšíme se na Josefínu Bohdalovou a Lukáše Rajko z Novosedel, Terezu Čerovou z Křenova, Tomáše Fišera, Martina Sáňku, Daniela Hudečka, Martina Kupečka, Emmu Kutlákovou a Štěpána Puffera z Kájova, Barboru Postlovou z Kladenského Rovného.

Navždy od nás odešli:
10. 05. Marie Kadlíková z Kladného (87)
17. 05. Ján Fogoš (nedožitých 45)
06. 07. Josef Korytar z Novosedel (nedožitých 61)
25. 07. Jaroslav Janoušek (63)
26. 07. Libuše Zuzáková (82)
13. 08. Hanička Szabová (18)


Vždyť i ona bude jednou stará a bába ...

Jednoho dne mě zarazilo, že chlapec z naší ulice nezdraví. Nikoho. Pamatuji se na to, jak chodil do mateřské školky, na vycházkách sborově zdravil s ostatními dětmi. Pamatuji i to, že v základní škole zdravil také. A tak jsem si myslel, že snad ztratil hlas. Ale nebylo tomu tak. Za mnou šel v ulici jeho stejně starý kamarád. Jak se potkali, hned to začalo: „Čau, vole. Kam deš, vole? Co děláš, vole?“ Než jsem s dostal z doslechu, padlo v jejich konverzaci dalších volů asi tucet. Pomyslel jsem si, že by to dalo na pěkné stádo, to by bylo hovězího, nemuselo by stát 130 Kč za kilogram. Možná by bylo za dvacku. Ještě horší zděšení jsem zažil při svých toulkách po obci. Za plotem v zahradě byla mladá paní. V okně protějšího domu starší paní. Mladá paní spustila: „Co čumíš, ty stará bábo?“ Bylo to bez důvodu. Stará paní mlčela, a přesto byla takto urážena. Přemýšlel jsem, co vede tu mladou paní k takovému chování. Vždyť i ona bude jednou stará a bába. Možná s tím nepočítá. Snad děti, které z toho manželství vyrostou, nebudou staré lidi urážet takovými slovy. Snad si budou vážit stáří, a budou si uvědomovat, že právě ta stará generace jim připravila lepší život, než měla sama. Vždy jsem hledal v lidech to lepší a pozitivnější. Snad jsou to výjimky, kterých jsem byl svědkem.

Antonín Šíma, kronikář


Sport

Kájovský fotbal nám zase dělá radost
Po čtvrtém odehraném kole soutěže okresního přeboru mužů jsou naši fotbalisté na špici tabulky. Od začátku soutěže kola 2010-2011 zatím nenarazili na přemožitele a mohou se pyšnit krásným skóre. Zatím nejlepší výsledek vybojovali v duelu se Sokolem Soběnov, který porazili na jejich hřišti 2:11. Přejeme hodně střeleckého štěstí do dalších zápasů.

(mk)

img img


Na Kleť se vydali jezdci na koních, pěší i jedna cyklistka
V Červeném Dvoře se 5. července uskutečnil pilotní orientačně-poznávací jezdecký závod “Dobytí K2” občanského sdružení Hippochondrclub. Trasa vedla na Kleť a zpět, celkem měřila 10 km a bylo během ní zdoláno převýšení 500 m. Zúčastnilo se 8 koní s jezdci, 4 pěší a jedna cyklistka. Na trase bylo 10 stanovišť se záludnými otázkami a sladkými odměnami, které se sice po nočních přívalových deštích malinko rozmočily, ale to jim ubralo na kráse jen malinko. img Na vrcholu Kletě pak každý závodník dostal keramickou hlavu koně. Hora závodníky i pořadatele pěkně potrápila, noční bouřka se silným deštěm smyla křídové značení a vymlela cesty, takže se potom po kamenech těžko šlapalo, hlavně koním. Další bouřka potom chytla závodníky během závodu přímo na vrcholu, zpět do tábořiště se vrátili všichni úplně promočení. Velké díky patří kájovskému obecnímu úřadu a červenodvorské lesní školce za poskytnutí zázemí.

Hippochondrclub o.s .sdružuje přátele a majitele koní, kteří se chtějí věnovat jezdeckým sportům, aniž by své svěřence poškozovali nepřiměřenými požadavky a tréninkovými metodami. Hlavní náplní je tedy osvětová činnost (přednášky) a pořádání alternativních jezdeckých závodů a her. Více informací a fotografií z dobývání „K2“ najdete na adrese: www.hippochondrclub.cz.

text: Margita semecká, foto: Jana Weinzettel

top
Fotokronika

img V květnu začalo zateplování paneláků – práce byly zastaveny kvůli odchovu čápat – ale první panelák již stojí v plné kráse.

img 9. 6. nově pasovaní čtenáři dostali v obecní knihovně vlastní průkaz do knihovny a knihu s věnováním

img Vítání občánků 18. června – novorozený Pavel Sýkora se svou maminkou

img 1. září přicházejí ze školky se svou paní školkovou učitelkou D.Pimparovou noví prvňáčci ZŠ

img Nově usazený sloup s křížem v Přelšticích na návsi korunuje upravené prostranství, vše zásluhou pana Špolce ve spolupráci s obcí

img Vysazené habry sloupové – pan J. Slovák - náhradou za pokácené nemocné stromy


ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 2/2010 vyšlo dne 23. 9. 2010.
Redakce:
Odpovědný redaktor Miroslav Červ, šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorky Martina Kopřivová a Jana Pechová, grafika a sazba Mgr. Margita Semecká.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420 380 731 237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz exttop