časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:
Milý odcházející roku,

když se ohlížím a vybavuji si, co se podařilo v obci letos udělat, musím vlastně děkovat a děkovat - poděkovat všem zastupitelům, kteří podpořili společné akce pro obec, jako jsou např. tyto:

Rekonstrukce chodníku se schodištěm před obecním úřadem a plochy před poštou; rekon-strukce podlah ve 2 kancelářích na OÚ a jejich částečné dovybavení nábytkem; rekonstrukce proluky pro pěší vedoucí od autobusové zastávky v Kájovské do ulice Poutní; nová autobuso-vá nástupiště v ulici Kájovská, nové zábradlí a jedna nová čekárna; rekonstrukce místní ko-munikace v Mezipotočí (směr k Binkům); vyspravení komunikací Kájov, Kladné, Křenův Dvůr, Kladenské Rovné; výměna tlakového čerpadla ve vodojemu v Křenově; oprava písko-vého filtru ve vodojemu v Kájově (u Urbánka); pořízení nových popelnicových boxů pro čp. 125 a 126; oprava schodiště ke starému pavilónu MŠ; terénní úpravy u zrekonstruovaného pavilónu MŠ, nové oplocení; zateplení spojovací chodby v MŠ; posílení veřejného osvětlení v Lazci (1 lampa), v Křenově dvoře (1 lampa), Kájov (2 lampy) atd.

Našim hasičům děkuji za dobrou spolupráci, ať již při brigádách pro obec, nebo při organizo-vání všech kulturních akcí v obci pro děti i dospělé, nebo při reprezentaci obce při hasičských soutěžích.

TJ Sokolu Kájov děkuji, že propůjčuje pro obecní akce svá sportoviště, když je potřeba, spor-tovci reprezentují obec při soutěžích, při Dětském dni zajistili a uhradili půjčovné za atrakci skákací hrad.

Zároveň je třeba poděkovat místním firmám a drobným podnikatelům, které se často podílejí sponzorsky na různých obecních akcích, a když mohou, vždy obci pomohou.

Poděkování za celoroční výtečnou práci patří naší paní ředitelce a celému kolektivu ZŠ a MŠ za vše, co pro děti a jejich rodiče ve školce a ve škole v průběhu celého roku dělají. Stojí zato prohlédnout si webové stránky školy, jejich bohaté fotogalerie s doprovodnými texty nás nejlépe poinformují, jak bohatý školní život naše děti mají. Vztah školy k rodičům byl oceněn dokonce Certifikátem za vstřícnost školy k rodičům, což dostalo jen 180 základních škol z více než 4000 škol v naší republice.

Díky dále i našim dalším spolupracovníkům/spolupracovnicím, kteří odvádějí dobrovolné práce pro obec, ať je to práce v obecní knihovně, při fotografování pro obecní kroniku, vytváření webových stránek obce, psaní obecní kroniky, nebo např. organizování setkání heligonkářů, nerad bych něco opomněl. Záměrně jsem však neuvedl žádné jméno, všechny vyjmenovat nelze, a uvedením některých bych nechtěně odsunul ostatní do pozadí.

Řádovým sestrám sv. Vincence děkuji za soustavnou nenápadnou, ale tolik záslužnou práci, při které se celoročně věnují našim dětem a starým osamoceným, nemocným či opuštěným občanům v kájově a okolí. Do života v obci zasahují poklidným nenápadným rytmem a jsou vždy na svém místě, když je potřeba.

V neposlední řadě děkuji zaměstnancům obce, kteří vykonávali také letos svou práci spolehli-vě a se zájmem o řešení problémů, se kterými občané na náš úřad chodí, ať je řešit můžeme nebo ne, vždy se snažíme aspoň účinně poradit. A já pak slyším slova chvály od kontrolních orgánů i od občanů. Samozřejmě nelze vyhovět vždy a všem, někdo neodchází spokojen. Ale takový už je život. Na něco jsou zákonná pravidla, a na něco platí to, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. To se týká hlavně občanského soužití.

Přeji za zastupitele a zaměstnance jen vše dobré pro naši obec a pro všechny, kdo u nás trvale žijí, pracují nebo přijíždějí relaxovat do svých chalup.

Za obecní úřad Bohumil Šíp, starosta

nahoru


Rada obce

Obecní rada se od posledního vydání Časopísku sešla celkem 12x a na svých jednáních projednala:

 • dvě žádosti s stavební parcelu
 • 12 žádostí o odkoupení obecních pozemků či jejich částí, a to par.č. 239/21, 2069/2, 2069/10, 2078/10, 2078/13, 2078/15, 2078/16 a 2078/17 v k.ú. Kladné, dále potom par. č. 60/71, 63/27 a 229/2 v k.ú. Křenov u Kájova a také par. č. 1300/2, 1625, 1952 a 2072 v k.ú. Novosedly u Kájova
 • tři žádosti o prodej či dlouhodobý pronájem pozemku, a to 63/64, 241/1 a 238/2 v k.ú. Křenov u Kájova a par. č. 1983 v k.ú. Novosedly u Kájova
 • žádost společnosti E-ON Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene (smlouva o smlouvě budoucí) na pozemku ve vlastnictví obce par. č. 1785 a 1276/3 v k.ú. Novosedly u Kájova za účelem realizace stavby zařízení distribuční soustavy Novosedly-pan Cihla-přípojka NN
 • dvě žádosti o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E-ON Distribuce a.s. na pozemcích par. č. 431/22, 431/23, 431/25 a 434/1 v k.ú. Kladenské Rovné za účelem umístění kabelového vedení NN a kabelové sítě a dále na pozemku par. č. 1553/2 v k.ú. Kladné za účelem umístění nového kabelového vedení NN
 • dvě žádosti o přidělení obecního bytu – žádostem nemohlo být vyhověno neboť obec Kájov nemá žádné volné obecní byty
 • žádost společnosti Český varhanní festival o. s. o možnost uspořádat varhanní koncert v kájovském kostele – žádost nebyla po konzultaci se zástupcem kájovské farnosti schválena
 • žádosti o finanční příspěvek:
  • sdružení Cyklo Kájov na uspořádání dětského cyklistického závodu – obec přispěla částkou 3.000 Kč
  • kájovských hasičů na uspořádání dětského dne – obec Kájov přispěla částkou 6.000 Kč
  • Základní organizace včelařů Kájov na svou činnost – obec uvolnila ze svého rozpočtu částku 7.000 Kč
  • občanského sdružení Radost pro všechny žádost na zakoupení věcných cen, které budou použity při soutěžích v rámci letního dětského tábora – obec přispěla částkou 10.000 Kč
  • pana Gerharda Scherhaufera na uspořádání 11. ročníku srazu heligónkářů – byly poskytnuty 3.000 Kč
  • na školné a dopravu invalidního dítěte do centra Arpida – obec přispěla částkou 12.000 Kč
  • sdružení DIABLO TEAM Český Krumlov na uspořádání 2. ročníku cyklistického závodu jednotlivců „Kájovská časovka“ – příspěvek ve výši 5.000 Kč
  • Miroslava Haňky a Anny Augustinové na činnost šipkařských družstev Pohodáři a Pohodářky – byl schválen příspěvek ve výši 10.000 Kč
  • sboru pro občanské záležitosti na uspořádání dne důchodců – bylo poskytnuto 5.900 Kč – tato částka sloužila na úhradu za vystoupení hudební skupiny Kameňáci
  • Římskokatolické farnosti Kájov o finanční příspěvek na opravu ohradní zdi kostela Nanebevzetí Pany Marie v Kájově – obecní rada schválila částku 50.000 Kč
  • Oblastní charity Červený Kostelec na provoz a rozvoj Domova Sv. Josefa – žádosti nebylo vyhověno
 • žádost Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚJČK o vyjádření obce k udělení licence dopravci ČSAD JIHOTRANS a.s. k provozování veřejné linkové dopravy na trase České Budějovice – Kvilda a zpět – bylo uděleno souhlasné stanovisko
 • návrh smlouvy o spolupráci při poskytování pečovatelské služby mezi obcí Kájov a společností Domy s pečovatelskou službou o. p. s. týkající se zajišťování různých služeb pro staré občany – smlouva byla uzavřena
 • udělení plné moci panu Antonínu Pelíškovi ve věci vyřizování agendy opravy kapličky v Mezipotočí
 • záměr požádat Odbor dopravy MěÚ v Českém Krumlově o omezení silniční motorové dopravy na komunikaci mezi Starými Dobrkovicemi a částí obce Kájov - Křenov „Petráškův Dvůr“ z důvodu zvýšeného pohybu chodců, cyklistů a bruslařů – doprava byla omezena
 • zprávu o činnosti Obecní knihovny v Kájově
 • petici občanů z Kladenského Rovného za snížení nejvyšší povolené rychlosti na silnici, která protíná tuto část obce na 70 km/hod.- obec petici podpořila a rychlost byla dočasně snížena
 • nabídku společnost ENVI – PUR, s.r.o. na geologický průzkum na ČOV Kájov v rámci projektu -provedení rekonstrukce ČOV Kájov – nabídka byla přijata
 • dvě cenové nabídky na zateplení spojovací chodby mateřské školy v Kájově od spol. ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. a od Zednictví Václav Kutlák – byla vybrána cenová nabídka od Zednictví Václav Kutlák
 • návrh, aby bylo od 1. 9. 2011 zpoplatněno komerční užívání tělocvičny sazbou 200 Kč/hod. a pro využití ostatními zájemci sazbou 100 Kč/hod.
 • žádost o snížení nájemného za pronájem tělocvičny – nebylo vyhověno
 • dvě cenové nabídky na opravu střechy a klempířských prvků na budově hasičské zbrojnice v Kájově od firem N+K střechy a Augsberger Josef – byla vybrána cenová nabídka Josefa Augsbergera -na tuto opravu získala obec dotaci ve výši 65.000 Kč
 • dvě cenové nabídky na opravu autobusové zastávky od společností SWIETELSKY stavební s.r.o. a Auböck s.r.o. – byla vybrána nabídka spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., dodavatelem konstrukce autobusové zastávky byla společnost TSE spol. s r.o. - na tuto akci byla čerpána dotace od Jihočeského kraje ve výši 75.000 Kč
 • žádost o schválení smlouvy o smlouvě budoucí ve věci připojení ZTV Slunečná 2 na stávající sítě v majetku obce Kájov a následný převod inženýrských sítí do majetku obce Kájov – žádost byla schválena
 • žádost Základní školy a Mateřské školy Kájov o schválení zlepšeného hospodářského výsledku a přerozdělení finančních prostředků do fondů – bylo schváleno dle předloženého návrhu
 • návrh na zakoupení dvou popelnicových boxů k bytovým domům čp. 125 a 126 v ulici Boletická – byl schválen
 • žádost společnosti Podlahy - MEISTER s. r. o. o užití obecního znaku na fotbalové dresy na malou kopanou – bylo odsouhlaseno
 • žádost o povolení umístění reklamních tabulí na pozemku par. č. 1039/1 v k.ú. Kladenské Rovné – není v kompetenci obce – obec nemá námitky v případě kladného rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 2068/2 v k.ú. Kladné pro společnost E-ON Distribuce, a.s. z důvodu posílení vedení NN od regulace plynu v Kájově
 • návrh smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se pozemků ve vlastnictví obce par. č. 1983, 1994 a 1995 v k.ú. Novosedly u Kájova potřebné pro realizace stavby Mezipotočí - kabel NN
 • žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o právu věcného břemene týkající se pozemků par. č. 127/3 a 1800 v k.ú. Novosedly u Kájova pro ZTV Novosedly
 • cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro akce modernizace prostor budovy OÚ Kájov a modernizace prostor budovy ZŠ Kájov – cenová nabídka pro akci modernizace budovy ZŠ Kájov byla schválena, pro akci modernizace budovy OÚ Kájov nikoliv
 • návrh mandátní smlouvy, jejímž předmětem jsou podmínky zprostředkování prodeje lokality Boletická III.
 • návrhy na pořízení změn územního plánu obce Kájov
 • plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenov u Kájova
 • návrh starosty obce uhradit náklady na dopravu kájovských občanů na muzikál Jeptišky
 • smlouvu o zabezpečení zimní údržby komunikací s firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závodem Český Krumlov – byla uzavřena
 • kalkulaci vodného a stočného v části obce Staré Dobrkovice, kterou předložila společnost ČEVAK a.s.
 • pověření paní Aleny Hanselové organizací výběrového řízení pro akci rekonstrukce komunikace v ul. Boletická (od Kupečků k Činátlům)
 • žádost SÚS JČ kraje o vyjádření obce Kájov k jejich žádosti na CHKO Blanský les o udělení výjimky při provádění zimní údržby silnice II/166 v úseku Chvalšiny – Kájov chemickými posypovými materiály pro období 2012/2013 – 2017/2018 – bylo vydáno souhlasné stanovisko obce
 • žádost Základní školy a Mateřské školy Kájov o navýšení rozpočtu o 450 tis. Kč
nahoru
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo celkem čtyřikrát a na svých jednáních schválilo:

 • prodej obecních pozemků nebo jejich částí par. č. 239/21, 2069/2, 2069/10, 2078/10, 2078/13, 2078/15, 2078/16, 2078/17 v k.ú. Kladné, par. č. 63/27 (část o výměře 45 m2), 229/2 (část o výměře 85 m2) v k.ú. Křenov u Kájova a pozemků par. č. 1625 a 1952 v k.ú. Novosedly u Kájova
 • prodej bývalého vojenského opevnění na par. č. 353/1 k. ú. Křenov u Kájova
 • bezúplatný převod pozemků pod stavbami garáží na par. č. 480, 481 a 482 v k.ú. Kladné, z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do majetku obce Kájov
 • bezúplatný převod pozemků par. č. 2142, 2143, 2144, 2069/1, 1342/31, 1342/28, 2069/5, 1392/1, 2068/1 a 2068/3 v k.ú. Kladné, z vlastnictví Jihočeského kraje, ke kterým má v současné době právo hospodaření SÚS JČ kraje, na obec Kájov a par.č. dále 999/1 a 999/2 v k.ú. Kladenské Rovné, z vlastnictví Jihočeského kraje, ke kterým má také v současné době právo hospodaření SÚS JČ kraje, na obec Kájov
 • smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemcích parc.č. 2096/1 a 2068/2 v k.ú. Kladné a dále pak na pozemcích parc.č. 1785, 1276/3 k.ú. Novosedly u Kájova mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce, a.s.
 • smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemcích parc.č. 431/22, 431/23, 431/25, 434//1 v k. ú. Kladenské Rovné, na pozemku parc.č. 1553/2 v k.ú. Kladné a dále na pozemcích par. č. 1983, 1994, 1995 v k.ú. Novosedly u Kájova mezi Obcí Kájov a společností E.ON Distribuce, a. s.
 • kupní smlouvu mezi Obcí Kájov a společností E.ON Distribuce, a.s. týkající se prodeje plynárenského zařízení se všemi součástmi a příslušenstvím v části obce Kájov – Kladné
 • zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku za rok 2010
 • závěrečný účet obce Kájov za rok 2010 včetně zprávy auditora o přezkoumání hospodaření obce
 • změnu č. 1 územního plánu obce Kájov – obsahovala celkem 17 změn
 • bezúplatný převod komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace v ulici Slunečná ze spoluvlastnictví majitelů Ing. Petra Picka, Ing. Pavla Koclíře, Jiřího Píši a Daniely Šnejdové do vlastnictví obce Kájov
 • smlouvu o spolupráci při poskytování pečovatelské služby mezi obcí Kájov a spol. Domy s pečovatelskou službou o. p. s.
 • záměr nákupu lesní techniky (traktor se zařízením) a pověření pana Mgr. Michala Šimečka z Českých Budějovic vyřízením žádosti o dotaci na tuto techniku
 • podporu petice občanů Kájova proti současně navrhované trase VTL plynovodu Kájov – Černá v Pošumaví
 • nesouhlas obce Kájov s navrženou trasou VTL plynovodu Kájov - Černá v Pošumaví v místech, kde zasahuje ochranným a bezpečnostním pásmem do již zastavěného a zastavitelného území
 • vyrozumění firmy E.ON Distribuce, a.s., a Krajského úřadu JČ kraje o neplatnosti Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro VTL plynovod Kájov – Černá v Pošumaví a VTL RS Černá v Pošumaví
 • pověření místostarosty Jaroslava Sládka aby se zúčastnil jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, na kterém se projednávaly zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
 • plán společných zařízení – komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenov u Kájova
 • návrh na pořízení změny č. 4 územního plánu obce Kájov na základě žádosti předložené zástupcem spoluvlastníků pozemků par. č. 1687/28, 1687/46 a 1687/45 v k.ú. Kladné panem Františkem Cimlem
 • termín 30. 11. 2011 pro přijímání žádostí majitelů pozemků na území obce Kájov o zadání změny č. 3 územního plánu obce Kájov
 • rozpočtové změny na rok 2011
 • navýšení rozpočtu pro Základní školu a Mateřskou školu Kájov na rok 2011 o 450 tis. Kč

dále projednalo:

 • žádost o prodej části obecního pozemku na par. č. 63/27 v k.ú. Křenov u Kájova – prodej pozemku nebyl schválen
 • žádosti o prodej či dlouhodobý pronájem pozemků par. č. 63/64 v k.ú. Křenov u Kájova a par.č. 1300/2 a 1983 v k.ú. Novosedly u Kájova, které také nebyly schváleny
 • žádost o vybudování příjezdové komunikace k domu v Mezipotočí – nebyla schválena
 • opravu schodiště mateřské školy- máme již opraveno
 • vybudování ostrůvku usnadňujícího přecházení komunikace v Kladenském Rovném – nebylo schváleno
 • návrh technického řešení posílení tlaku ve vodovodním řádu Boletická I a Boletická II - je stále v řízení
 • návrh mandátní smlouvy mezi obcí Kájov a STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. týkající se zajištění prodeje stavebních parcel v lokalitě Boletická III – uzavření mandátní smlouvy nebylo schváleno

(mk)

nahoru
Ve škole na podzim strašilo

img Opět se blíží konec roku a mnozí z nás bilancují, jaký ten letošní vlastně byl.

Pro nás v základní škole i mateřské škole opět plný zajímavých akcí a nových zážitků.

Děti ze školy se vydaly na letním táboře v Zátoni na cestu do vesmíru. Cestou se jim porouchala vesmírná loď a ocitly se na neznámé, neprobádané planetě. S úskalími, která na ně čekala, se vyrovnaly výborně, nakonec se jim podařilo sestrojit novou raketu a vrátit se zpět na naši planetu. Jen týden po návratu už tu byl začátek školního roku.

V první třídě jsme přivítali 15 nových prvňáčků. Díky stále se zvyšujícímu počtu dětí jsme otevřeli další samostatnou třídu. Od tohoto školního roku jsou tedy ve škole čtyři samostatné třídy, spojený je pouze 4. a 5. ročník. Podzim jsme zasvětili přípravě na Školu plnou strašidel, letos si u nás dalo dostaveníčko 54 strašidel, jedno krásnější a strašidelnější než druhé.

V polovině listopadu už jsme se pomalu začali připravovat na Vánoční zpívání a rozsvícení našeho kájovského vánočního stromečku, které proběhlo 1. adventní neděli. Děti z dramatického kroužku se pečlivě chystaly na premiéru divadelního vystoupení na setkání důchodců. Všichni jsme na toto setkání vyráběli drobné vánoční dekorace jako hezkou vzpomínku pro všechny, kdo přišli.

5. prosince navštívil naši školu i školku Svatý Mikuláš se svým doprovodem - 2 anděly a 7 čerty. Čerti tentokrát přišli s pekelnou listinou a snažili se polepšit, tu metličkou, tu domluvou žáčky, kteří na listině byli uvedeni. Polepšení slíbili všichni, za básničku či písničku od Mikuláše dostali sladkou odměnu. Celé dopoledne pak byla škola plná čertíků a čekalo nás čertovské dopoledne zakončené čertovským bálem v tělocvičně.

Abychom se také dozvěděli něco nového, děti z 3. třídy se zúčastnily výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Českém Krumlově. Děti ze 4. a 5. třídy se vydaly po stopách starých pověstí českých a navštívily pražský Vyšehrad, vynechat nemohly ani slavný Vyšehradský hřbitov.

Všem se také moc líbila beseda o práci Vojenské policie, mohli jsme si vyzkoušet různé vojenské pomůcky, prohlédnout zblízka zbraně a zastřílet si z pistole.

Nejstarší děti z MŠ a nejstarší děti ze ZŠ se zúčastnily na podzim plaveckého výcviku, ostatní děti ze školy čeká plavecký výcvik hned od začátku ledna.

img Protože se všichni těšíme na Vánoce, vánoční atmosféru si užíváme i my ve škole. Na začátku adventu jsme si za zpěvu koled postavili náš keramický betlém. Dlouhé čekání si každé ráno zpříjemňujeme tím, že si u vánočního stromečku zapálíme prskavku a zazpíváme si koledu. Poslední den před začátkem prázdnin si budeme u stromečku nadělovat dárečky. Na toto posezení si vyrábíme nebo pečeme cukroví, jak si která třída troufá. Pak už přijdou ony dlouho očekávané a pro mnohé z nás nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. Po nich už nás čeká začátek nového roku, zápis do 1. třídy, pololetní vysvědčení a jako odměna třídenní výlet do Prahy… Stejně zajímavé a pestré dny mají i děti v naší mateřské škole. Pro ně i jejich rodiče si na začátku školního roku paní učitelky vymyslely hezkou, ale těžkou soutěž. A to soutěž o nejkrásnějšího, doma vyrobeného draka. Vyhlašování výsledků bylo na sobotním setkání v areálu školy, vybrat nejkrásnějšího draka z dodaných 58 draků se nedařilo, 1. místo obsadili všichni draci. Děti i rodiče si mohli zasportovat, zastřílet z luku, nakonec dostali sladkou odměnu - kousek dortu-draka, kterého upekla paní Mirka Činátlová.

Strašidla se letos zastavila nejen u nás ve škole, ale také ve školce, kde se na začátku listopadu konal Strašidýlkový den. Celá mateřská škola byla plná strašidýlek, která vyráběla, soutěžila, tancovala a dokonce se vydala i cestu do školy, podívat se na strašidelný hrad.

Jednou až dvakrát za měsíc přijíždějí do školky různá divadla, představení se dětem vždy líbí a rády se do hry zapojují.

I děti z MŠ, z nejstarší třídy Včeliček, si připravovaly vystoupení na Setkání důchodců. Na jeden předvánoční den se promění všichni v pekaře a pekařky a budou pod vedením paní učitelek péct vánoční cukroví pro všechny, kdo se přijdou podívat na vánoční besídky. Pod stromečkem na děti jistě i v každé třídě bude čekat překvapení v podobě nových hraček.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům i obyvatelům Kájova, kteří nám nezištně a ochotně pomáhají, kdykoli se na ně s prosbou o pomoc obrátíme. Vaše vstřícnost a ochota nám všem usnadňují práci, s radostí se můžeme naplno věnovat té své, kterou se denně snažíme o to, aby všechny děti chodily k nám do mateřské školy i základní školy rády a aby každý den pro ně byl něčím nový, zajímavý, obohacující.

Lenka Augustinová, ředitelka ZŠ a MŠ

nahoru
Tradiční pohádkový les

img V neděli 29. května 2011 pořádali Dobrovolní hasiči Kájov cestu Pohádkovým lesem. Na hojné účasti mělo z velké části podíl pěkné slunečné počasí. Start tohoto pohádkového dobrodružství byl již tradičně pod včelínem. Na cestě mohly děti potkat Sněhurku s trpaslíky, Motýla Emanuela a Makovou Panenku, dětmi tolik neoblíbené, avšak rodiči nejoblíbenější Peklo i s pořádnými čerty a spousty dalších pohádkových postaviček. Zakončení proběhlo na hřišti TJ Sokol Kájov. Děti si z dětského dne odnesly nejen spoustu dobrot, které obdržely po překonání všech úkolů při svém putování, ale i spoustu zážitků. Letošním zpestřením byla možnost vyzkoušet si práci s požární výstrojí ve formě stříkání na cíl a přehlídka leteckých modelářů. Ale snad největším zážitkem bylo pro děti překvapení v podobě skákacího hradu. Tuto atrakci nám ochotně zapůjčil pan Holý z Českých Budějovic. Děkujeme všem sponzorům, kteří se na pořádání Pohádkového lesa podíleli. Bez jejich pomoci bychom nemohli dětem připravit příjemně strávené odpoledne s kamarády a jejich rodičům přátelské posezení.

Jana Pechová


O pohár starosty obce Kájov

Sedmé zastavení ve dvanáctém ročníku Jihočeské hasičské lize patřilo Kájovu. Již tradiční soutěž, tentokrát na sklopné terče, O pohár starosty obce Kájov se konala 6. srpna na hřišti TJ Sokol Kájov. Na účasti mělo velkou zásluhu slunečné počasí, které ke klání v požárním útoku přilákalo patnáct družstev mužů a šest družstev žen. Po krátkém nástupu, kdy k soutěžním družstvům promluvil velitel soutěže pan Jaroslav Michálek a krátký projev s přáním dobrého výsledku a dodržením zásad fair-play pronesl i místostarosta obce pan Jaroslav Sládek, mohla soutěž začít.

Nejprve se na start postavila družstva mužů, která předvedla velice vyrovnané výkony. Všechna družstva své útoky zdárně dokončila, ale na vítězství dosáhli jen ti nejlepší. Na třetím místě skončilo družstvo Chlum B, na druhém místě vítěz loňského ročníku družstvo mužů ze Žernovic, a první místo obsadil Holubov, a tím i získal čest vlastnit putovní pohár po dobu jednoho roku do příští kájovské soutěže. Družstvo mužů Kájov A skončilo na desátém místě.

Ženská družstva, která započala měření svých výkonů po skončení soutěže v mužské kategorii, se nenechala zahanbit, a ukázala, že techniku sportu ovládají stejně dobře, jako jejich mužské protějšky. Žádné z družstev nemělo neplatný pokus a o vítězi nebylo rozhodnuto do poslední chvíle. Nakonec na třetím místě skončily loňské vítězky družstva Lišova B, druhé skončily ženy z Třísova a první místo vybojovaly ženy Lišov A.

Po skončení požárních útoků proběhlo krátké vyhlášení výsledků a předání cen, diplomů a pohárů. Soutěž provázela i velká návštěvnost přihlížejících hostů z Kájova a přilehlého okolí, kteří mohli ocenit jak skvělé výkony soutěžících, tak bohaté občerstvení. Jsme rádi, že se obec Kájov může prezentovat jako pořadatel kvalitní soutěže a doufáme, že přes nepřízeň, která tento ročník provázela kájovské soutěžní družstvo, členové našeho hasičského sboru budou i nadále šířit dobré jméno a pověst obce.

Jana Pechová


Setkání kájovských důchodců

Stalo se již příjemnou tradicí, že zpravidla první pátek v měsíci prosinec patří setkání důchodců z Kájova a přilehlých osad, které pořádá Obec Kájov. Nejinak tomu bylo i letošní rok. Setkání se konalo 2. prosince ve velkém sále Restaurace Konibar. Při vstupu do sálu návštěvníky přivítaly výrobky dětí z keramické dílny v podobě krásných vánočních dekorací, které si mohli návštěvníci koupit za drobný finanční obnos. Starosta obce Bohumil Šíp přivítal přítomné seniory a popřál jim příjemnou zábavu. Svůj krátký ale poutavý projev zakončil přáním krásných a šťastných Vánoc jménem svým a všech zastupitelů a zaměstnanců obce.

Samotný program započal vystoupením dětí z mateřské školy. Své pěkně připravené pásmo započaly krátkou scénkou o sněhuláčkovi, přednesly básničky a zazpívaly několik vánočních písniček a koled. Poté vystoupily děti ze základní školy, které zahájily velice povedenou hrou na flétničky. Premiérou bylo vtipné a nápadité přestavení o původu Vánoc a vánočních tradicích v různých zemích světa. Během programu, který si děti připravily, se podávalo malé občerstvení. Následovala malá technická pauza, a pak už bylo vše připraveno k volné zábavě, kdy k tanci i poslechu zahrála hudební skupina Kameňáci.

Účast na letošním setkání byla hojná, vždyť kdy jindy mají naši senioři možnost sejít se při nějaké společenské události, kde mohou alespoň na chvilku zapomenou na všední starosti a pobavit se s přáteli.

Jana Pechová

nahoru
Kájovský obecní prapor vlál ve Valdštejnské zahradě

img Jak je to možné? 6. 11. 1611 zemřel na zámku v Třeboni Petr Vok, poslední mužský potomek proslulého rodu Rožmberků, a letos uplynulo 400 let od této významné události. Národní památkový ústav v Českých Budějovicích připravil ve spolupráci se spoustou dalších institucí, měst, městeček, městysů a obcí převážně na jihu Čech, ve středních Čechách a na jižním moravském pomezí, početné monumentální a rozsáhlé oslavy, aby připomněl nezměrný význam tohoto rodu. Výstavy, konference, soutěže, na 150 akcí bylo uskutečněno letos na šlechtických sídlech se znamením růže.

img Ta nejdůležitější se konala pod záštitou Senátu ČR ve Valdštejnské jízdárně v Praze od 19.5. – 21. 8. 2011 pod názvem Rožmberkové, rod českých velmožů, a jeho cesta dějinami. Při příležitosti slavnostního otevření této výstavy ověnčily Sallu Terrenu ve Valdštejnské zahradě vlajky a prapory současných měst a obcí, které mají rožmberskou růži ve znaku. Při vernisáži přinesli vlajkonoši propůjčené prapory současných obcí z bývalého dominia Rožmberků. imgTímto se dostala i naše obecní zástava na tuto slávu. Oboustranným „vlajkořadím“ byla nejvýstižněji potvrzena kontinuita a význam rodu Rožmberků dlouho po jeho zániku. Po vernisáži dělaly vlajky slavobránu u vstupu do výstavních sálů po celou dobu trvání. My kájovští jsme mohli s pýchou najít mezi exponáty cenné památky pocházející z našeho kostela, a bylo jich tolik, že měly na výstavě svůj zvláštní oddíl.

 img Madona z kaple sv. Jana Nepomuckého (1) v Kájově (1440), výška 110 cm, lipové dřevo, polychrom. a zlacená. Odpustkové desky (2) z Kájova (1484), dřevěné orámované desky s kovovými panty a sponou, 80 x 60 cm jedna deska, tabule s evidencí duchovních milostí – vzácné, středoevropsky velmi významné. Oltář dvanácti apoštolů (3) z Kájova (1490), dřevo, tempera, 82x56 cm, na jednom z 12 obrazů Umučení sv. Šimona je zpodobněn slavný kájovský farář Pils, (klečící postava). Reliéf Smrti Panny Marie z Kájova (4), (1490), polychromie, barokní zlacení, 130 x110 cm. A dále např. Madona z Kájova (1470), výška 65, lipové dřevo, polychrom, Dvířka sanktuáře z Kájova (1480), kované železo prosekávané, zlacené, připomíná kovanou krajku, Svatý panovník (sv.Vít či sv. Zikmund) z Mezipotočí (1490 – 1500), polychr. a zlacené dřevo, výška 152 cm. Ve stejnojmenné knize Rožmberkové, rod českých velmožů, a jeho cesta dějinami, kterou obec od NPÚ zakoupila, najdeme i kájovské exponáty vyobrazeny. V novém roce bude v obecní knihovně k dispozici k prezenční zápůjčce.

img Rožmberský rok ukončila výstava nazvaná „Krumlovský obrazový kodex. Výjimečná středověká kniha z rožmberské rezidence“ Kniha zvaná pochází z krumlovského kláštera minoritů a klarisek. Po zrušení klášterů Josefem II. byla převezena do Vídně, kde je dodnes uložena v Rakouské národní knihovně pod signaturou 370 a patří zde k nejvzácnějším památkám tamější sbírky rukopisů. Svůj dnešní věhlas si krumlovský rukopis vydobyl především tím, že biblické příběhy a životy svatých nevypráví slovem, ale obrazem.

Do 30. 12. 2011 bude možné ještě shlédnout v Č. Krumlově v Regionálním muzeu výstavu Repliky honosných kostýmů Rožmberků a prodloužené výstavy Příběh města Český Krumlov.

Libuše Semecká

nahoru
Společenská kronika

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří letos v květnu až prosinci slaví své narozeniny, a dále jmenovitě těm, kteří se narodili nejméně před 70 lety

Marie Fraňková (86), Zdeňka Lízalová (83), Ludmila Augustinová (88), Václav Hakl, Marie Láfová, Anna Krauskopfová, Anna Kutláková, Jan Kalischko (86), Růžena Šímová, Anitta Machová, Jarmila Čáníková, Josef Batík, Ludmila Křimská, Miroslav Čondl, Růžena Hotová (90), Františka Nováková, Marie Koperdáková, Jan Červ, Růžena Šimková (81), František Švamberk, Marie Vavreková, Marie Nechanická, Ludmila Frischová, Věra Pluhařová, Antonín Šíma, Božena Martínková, Zdeněk Pollák, Marie Bicanová (80), Jan Čulík, Anna Bauerová, Růžena Neubergová, Vlasta Bicanová (81), Ludmila Pišlová (84), Emma Herbstová, Jaroslav Červ, Marie Zemánková, Heřman Schinko, Melánie Grófová, Jiří Hodr, František Kupeček, Jan Mojžíš (87) z Kájova

Marie Křížová, Miloslava Šimková (83), Anna Vlčková, Josef Neuberk, Jaroslav Jarkovský z Kladného

Marie Házová a Jiří Kettner z Kladenského Rovného

Jan Bártl, Marie Porkristlová, Jaroslav Janota (91) Zdeňka Halaburdová (86), Miluška Šolcová (81) ze Starých Dobrkovic

Agnesa Robová z Lazce

Anna Bašistová (85), Miroslava Sanková (85), Květa Linhová z Novosedel

Markéta Šubová z Mezipotočí

Helena Anderlová, Marie Kulichová, Alena Peřinová, Karel Král (90), Josefa Beňová (88), Kateřina Dobrovodská (88) z Křenova


Opustili nás navždy

Od května do prosince zemřeli tito naši spoluobčané:
10. 5. Jan Pekař, Novosedly (87)
12. 5. Zdeněk Plánský, Křenov (60)
17. 5. Wilhelmine Kinevová, Mezipotočí (81)
28. 5. Gertruda Jakešová, Kladenské Rovné (75)
21. 6. Kateřina Fišerová, Kájov (86)
24. 6. František Třetina, Kájov (65)
3. 8. František Candra, Novosedly (64)
5. 8. Martina Vavreková, Kájov (46)
13. 8. Jozef Gróf, Májová (75)
14. 8. Růžena Baštová, Staré Dobrkovice (90)
23. 8. Štefan Koperdák, Kájov (79)
23. 10. Josef Petrášek, Křenov (81)
26. 9. Jaroslav Pišl, Kájov (85)
27. 11. Štěpánka Krtková, Novosedly (84)


Vítání občánků

img Letos se narodilo 23 dětí: Josef Herbst, Michaela Hlásková, Marek Kniha, Matyáš Kniha, Tomáš Mráz, Leontýna Havlíková, Šimon Frisch,, Václav Mařík, Kateřina Beňová, Anežka Bazsó, Soňa Boháčová, Anežka Čepeláková, Vanda Netušilová, Markéta Mikešová, Jaroslav Merunka, Ondřej Konečný, Klára Součková, Václav Kmoch, Jana Šimůnková, Martin Liška, Kateřina Přibylová, Lucie Kalkušová a Markéta Švecová.

Spolu s některými dětmi narozenými koncem roku 2010 bylo uskutečněno 5 vítání občánků. Do příštího roku máme „v záloze“ již teď šest dětí, takže budou v únoru vítání nejméně dvě.

Libuše Semecká


Výzva pamětníkům

Vážení spoluobčané,
blíží se 750. výročí první písemné zprávy o Kájově. Tím významným rokem bude rok 2013. Při této příležitosti by bylo třeba toto významní výročí trochu oslavit. pomozte i vy, aby bylo důstojné.

Co je k tomu třeba? Zapůjčte obci dobové zápisy, fotografie a vzpomínky. U těchto vzpomínek nemusíte nic psát, stačí oznámit obci, že máte co říci. Ochotně přijdu a vaše vyprávění zaznamenám. Dám vám přečíst text, abyste se k němu mohli vyjádřit. Děkuji za pochopení.

Antonín Šíma, kronikář

nahoru
Fotokronika

img Foto březen 2011 – staré nástupiště se starou čekárnou, v pozadí rozpadlý roh zídky

img Foto září 2011 – vše obnoveno včetně zídky, ještě druhou čekárnu na opačnou stranu

img Foto červen 2011 – staré schodiště k MŠ

img Foto srpen 2011 – a děti mohou bezpečně přijít

img 15. 6. 2011 – Pasování prvňáků na čtenáře v obecní knihovně

img 2. 12. 2011 - Den důchodců. Vystoupení dětí z mateřské školy


ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 2/2011 vyšlo dne 23. 12. 2011.
Redakce:
Odpovědný redaktor Bohumil Šíp, šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorky Martina Kopřivová a Jana Pechová, grafika a sazba Mgr. Margita Danková.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420 380 731 237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz ext