časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:
Rozsvěcení stromečku

imgProč strom, a právě jehličnatý, je významným symbolem Vánoc? Kořeny jej kotví v zemi, kmen je součástí pozemského života a koruna se neustále vytahuje do nebes.

A jehličnatý strom je zelený i v zimě, což v nás vyvolává pocit trvání a věčnosti. České země se seznámily se strojením vánočního stromečku v 19. století. Do Prahy jej přivezl ředitel Stavovského divadla z rodného Bavorska. Zprvu si zdobila stromečky jen šlechta, později se přidali měšťané a nakonec mu přišli na chuť i na venkově. Ke zdobení se používaly jedličky, protože byly krásné a vydržely nejdéle, později také borovice lesní a černá, nebo i smrčky. Po 1. světové válce se ujal zvyk stavět a rozsvěcet vánoční stromy i na veřejných prostranstvích. Poprvé to bylo v roce 1924 v Brně a časem se tento zvyk rozšířil do dalších měst a obcí a dnes je téměř samozřejmostí.

img V naší obci se v posledních letech zdobí světýlky živá borovice, rostoucí na trávníku mezi budovou obecního úřadu a základní školou. Letos bylo zpívání pod stromečkem v pořadí již třetí, ale stánky, ty tu byly vůbec poprvé. Mohli jsme se potěšit hotovou výstavou různých vlastnoručně vyrobených vánočních drobností a vkusné sváteční ozdoby si za přijatelnou cenu odnést domů. Lidí se sešlo mnoho, a protože byla lezavá zima, kdo by si neohřál ruce při popíjení chutného horkého vánočního punče. Přitom se i lépe povídalo.

Rozsvícení vánočního stromu předcházelo přivítání příchozích od ředitelky školy Mgr. Lenky Augustinové. Místostarosta Jaroslav Sládek jako zástupce pak popřál všem za obec sváteční atmosféru plnou dobré vůle a smířlivé nálady a vyzval je k solidaritě s lidmi nemocnými nebo opuštěnými. Dětem vysněné dárky od Ježíška a dospělým rozzářené oči obdarovaných. Poděkoval všem, kdo se o setkání pod stromečkem zasloužili. Dětský zpěv školního vánočního sboru a tóny známých koled semkly přítomné v hustý špalír. Vánoce v srdcích - příležitost k setkání, která v průběhu roku často chybí, zastavení se zamyšlením a s nadějí v to lepší – ve světě i v nás. V každém z nás je dítě se zářícíma očima schované a chceme to zpátky. Aspoň na chvilku. Bylo příjemné pobýt.

Za všechny zastupitele v čele s panem starostou, za celý obecní úřad i redakci Časopísku, přejeme vše dobré, pohodový vánoční a novoroční čas …

Libuše Semecká

nahoru


Rada obce

img Rada obce Kájov se od posledního vydání našeho občasníku sešla celkem 8x a na svých jednáních projednala:

 • 10 žádostí o odkoupení obecního pozemku, konkrétně par. č. 946/1, 1030/6 a st. 444 v k. ú. Kladné, par. č. 243/13, 1349/2, 1349/3, 63/63, 280/2, 280/3, 1437/11, 1437/14 v k.ú. Křenov u Kájova, 1038/15 a 1038/17 v k.ú. Kladenské Rovné a o pozemky par. č. 1964 a 1335/9 v k.ú. Novosedly u Kájova,
 • návrh na darování pozemku PK par. č. 971 v k. ú. Kladné obci Kájov od soukromé osoby
 • směnu části obecního pozemku par. č. 63/64 za část pozemku par. č. 60/65 v k.ú. Křenov u Kájova
 • 3 žádosti o přidělení obecního bytu v Kájově – žadatelům bohužel nemohlo být vyhověno, neboť obec Kájov nemá v současné době žádný volný byt
 • žádost o prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově MŠ
 • 2 žádosti o pronájem nebytových prostor v budově čp. 100 v Kájově
 • tři žádosti o zařazení pozemků do nového územního plánu obce
 • 9 žádostí o finanční příspěvek, a to
  1. na cestovné a ozdravný pobyt postižené dívky – byla schválena částka 12.000 Kč
  2. pro jednotku sboru dobrovolných hasičů na uspořádání dětského dne - schváleno 8.000 Kč
  3. na uspořádání 12. ročníku srazu heligonkářů - schváleny 3.000 Kč
  4. na nákup pomůcek potřebných pro celotáborovou hru „Afrika“ v rámci letního dětského tábora na Zátoni (dva běhy) – schváleno 18.000 Kč
  5. na podporu provozu linky bezpečí - 2.100 Kč
  6. na uspořádání 3. ročníku cyklistického závodu „O cenu obce Kájov“ – obec přispěla částkou 5.000 Kč
  7. na pořízení školních pomůcek pro prvňáčky ve výši 10.000 Kč
  8. na činnost Základní organizace Českého svazu včelařů Český Krumlov (26 kájovských včelařů) - bylo poskytnuto 5.000 Kč
  9. na dopravu dětí ze ZŠ Kájov na zimní pobyt na šumavském Špičáku - 15.000 Kč
 • žádost o vybudování dětského hřiště v osadě Novosedly - akce zařazena na rok 2013
 • žádost o umístění přenosné propagační výlepové plochy na pozemku ve vlastnictví obce Kájov - byla zamítnuta
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 1335/9 v k.ú. Novosedly u Kájova (v Mezipotočí), za účelem uložení sítě technického vybavení
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov, spol. Povodí Vltavy, státní podnik a Pozemkovým úřadem Český Krumlov ve věci výstavby nového mostku v části obce Novosedly (u Činátlů)
 • výsledek výběrového řízení na akci „Posílení vodovodu z Kájova do Kladného“ - jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka spol. DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 4.719.198 Kč včetně DPH. Dále se výběrového řízení zúčastnily firmy HYDROKOV s.r.o., Radouňská vodohospodářská společnost a.s. a firma LIMEX CB a.s.
 • návrh smlouvy o dílo na provedení sanačních prací u přístavby ZŠ Kájov od společnosti HAV - BAU s.r.o. - sanace byla neprodleně provedena
 • návrh smlouvy společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., o umístění sloupu telekomunikační sítě v Lazci - nebyla schválena
 • návrh na úpravu terénu v pěší proluce od zahrádek ke Štěpkům „v břízkách“ - stezka se postupně upravuje
 • návrh na nákup nového čerpadla do vrtu v Křenově
 • cenové nabídky na opravu kanalizační shybky na Chvalšinském potoce ve Starých Dobrkovicích – byla vybrána nabídka společnosti ČEVAK a.s. ve výši 104.677 Kč
 • cenovou nabídku na výměnu rozvodů vody a svodů odpadních vod v domě čp. 10 od firmy TERMOINSTALACE ve výši 546.647 Kč včetně DPH
 • návrh smlouvy o dílo na provedení oprav schodových podest a samotného kamenného schodiště vedoucího ke kostelu v Kájově předložený společností REKA CZ s.r.o. - smlouva byla schválena na tuto akce přispěly částkou 5.000 EUR řádové sestry
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí ve věci stavby „revitalizace trati Č.B. - Volary“
 • žádost o udělení souhlasu s užíváním obecní kanalizace a žádost o zřízení věcného břemene
 • cenovou nabídku na zrestaurování kamenného kříže s kovovou plastikou Krista, nápisovou tabulkou a lucernou (hřbitov) ve výši 125.000 Kč - bude zapracováno do rozpočtu na rok 2013
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí Kájov týkající se umístění zemního kabelového vedení NN včetně zařízení na obecních pozemcích par.č. 2096/1, 1553/2 a 1553/10 v k.ú. Kladné
 • zápis z kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí České Budějovice ve školních jídelnách základní i mateřské školy - byly zjištěny nedostatky ve vybavení kuchyně - kuchyně byla dovybavena
 • výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Kájov za rok 2011 ve výši - 92.387,42 Kč - ztráta bude pokryta z rezervního fondu, který je tvořen ze zlepšených hospodářských výsledků let minulých
 • zprávu o přezkoumání hospodaření obce Kájov v roce 2011 - bez nálezu
 • zprávu o inventarizaci majetku obce Kájov za rok 2011 - proběhla bez závad
 • zvýšení nájemného v obecních bytech na částku 40 Kč/m2 podlahové plochy bytu v domě čp. 10 v ulici Kájovská a 50 Kč/m2 podlahové plochy bytu v domě čp. 85 v ulici Potoční – nové nájemné bude platit od 1. 1. 2013
 • stanovení nájemného nebytových prostor v budově čp. 100 v ulici Kájovská - od 1. 7. 2012 platí nájemníci 40 Kč/m2 + 5 Kč/m2 jako zálohu na dodávku tepla + 5 Kč/m2 jako zálohu na el. energii
 • návrh na zavedení poplatku za využívání společných prostor v budově čp. 100 v Kájově - nájemné bylo stanoveno v částce 100 Kč/měs. (u společnosti PODAN s.r.o.)a u ostatních nájemců 50 Kč/měs.
 • návrh na opravu pískoviště v areálu MŠ a výměna písku
 • zadání druhého stupně projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV Kájov – byly osloveny 3 firmy aby předložily cenové nabídky
 • vyhodnocení cenových nabídek na projektovou dokumentaci k akce rekonstrukce ČOV Kájov - byla vybrána společnost AQUA PROCON s.r.o. Brno s nabídkou v částce 400.000 Kč bez DPH
 • žádost o zřízení vodovodní přípojky na parcele č. 1720 v k.ú. Novosedly u Kájova – žadatel si přípojku zhotoví na vlastní náklady
 • složení hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „ZTV pro 5 rodinných domů Kladenské Rovné“
 • žádost cvičitelky zumby o snížení poplatku za užívání tělocvičny v ZŠ Kájov z 200 Kč/hod. na 100 Kč/hod.- poplatek byl snížen dle požadavku, žadatelka přislíbila uspořádat pro děti kulturní a sportovní akci
 • žádost o navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Kájov o 600.000 Kč z důvodu markantně vyšších výdajů oproti původnímu rozpočtu - nákup konvektomatu, navýšení cen energií a neočekávané mzdové náklady
 • žádost o prodloužení stávající smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku mezi obcí Kájov a Základní školou a Mateřskou školou Kájov - smlouva byla prodloužena na neurčito
 • navýšení možného počtu vyvařovaných obědů na 149, zápis bude proveden ve školském rejstříku
 • výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Kájov ve školním roce 2011-2012
 • smlouvu o účinkování s hudební skupinou Kameňáci jejímž předmětem bylo vystoupení a ozvučení akce „Den důchodců“
 • návrh ceny vodného a stočného ve Starých Dobrkovicích, kde je správcem vodovodu a kanalizace společnost ČEVAK a.s., pro rok 2013, - cena zůstává oproti loňskému roku nezměněna
 • cenovou nabídku na opravu dřevěné lávky pro pěší ve Starých Dobrkovicích za cenu 63.457 Kč včetně DPH - nabídka byla schválena
 • návrh rozpočtu na výrobu knihy, která bude vydána u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o Kájově - předpokládaná cena nákladu o 1000 výtiscích bude činit cca 250.000 Kč
 • petici, ve které je vyjádřen nesouhlas obyvatel Kladného s výstavbou dvou hal pro rozšíření chovu brojlerů na Záhorkově - zatím proběhlo společné jednání s ekologem firmy Vodňanské kuře s.r.o.
 • žádost obyvatel osady Kladné o vybudování chodníku z Kájova do Kladného spolu s veřejným osvětlením této části + veřejné osvětlení v dolní části osady
 • žádost obyvatel domu čp. 85 v ulici Potoční o odkoupení bytů do osobního vlastnictví
 • žádost o vyjádření obce Kájov k udělení licence k provozování veřejné linkové dopravy soukromému dopravci A-Z BUS s.r.o. na trase Lipno nad Vltavou - Český Krumlov - České Budějovice - Netolice - Písek - Praha - obec souhlasí
 • návrh zadání změny ÚPO č. 3 upraveným po projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a veřejností

nahoru


Zastupitelstvo

img Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo čtyřikrát a na svých jednáních schválilo:

 • majetkoprávní vyrovnání obce Kájov se společností Boxit s.r.o. - částka odstupného za postoupení užívacích práv k části budovy včetně zhodnocení stavby byla stanovena na 827.988,- Kč bez DPH
 • bezúplatný převod komunikace Vyšný – Boletice „panelka“ z majetku MO ČR na obec Kájov
 • bezúplatný převod románského kostela sv. Mikuláše (Boletice) z majetku Ministerstva obrany na obec Kájov
 • záměr uzavřít směnnou smlouvu mezi Jiřinou Havlíkovou a obcí Kájov týkající se geometrickým plánem oddělených částí pozemků par. č. 60/65 v k.ú. Křenovu u Kájova (nově par. č. 60/100) a par. č. 63/64 v k.ú. Křenov u Kájova (nově par. č. 63/142)
 • návrh směnné smlouvy mezi Janou Neuberkovou, Jaroslavem Neuberkem a Janou Jelínkovou na straně jedné a obcí Kájov na straně druhé, týkající se částí pozemků par.č. 1757 a par.č. 1772 v k. ú. Novosedly u Kájova z důvodu rekonstrukce mostku přes Polečnici
 • uzavření darovací smlouvy mezi manželi Jarošovými z Kájova a obcí Kájov - Jarošovi darovali obci část pozemku par. č. 60/14 v k.ú. Křenov u Kájova (nově par. č. 60/101)
 • uzavření darovací smlouvy mezi paní Andělou Činátlovou, panem Milanem Činátlem a obcí Kájov - Činátlovi darovali obci Kájov pozemek par. č. 1818/2 k. ú. Křenov u Kájova
 • darovací smlouvu mezi paní Marií Henzelovou a obcí Kájov, kterou daruje paní Henzelová obci pozemek par. č. 971 v k.ú. Kladné
 • prodej obecního pozemku č. 946/1 k.ú. Kladné ve Starých Dobrkovicích žadateli Jaroslavu Kalkušovi
 • prodej obecního pozemku par. č. 243/13 v k. ú. Křenov u Kájova v části obce Křenov manželům Soukupovým
 • prodej pozemku st. par. č. 444 v k.ú. Kladné, na kterém je postavena budova trafostanice, společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.
 • prodej obecního pozemku par. č. 1964 k. ú. Novosedly Petru Bendovi
 • plán společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kladenské Rovné, březen 2012
 • návrh opatření k realizaci změn hranic vojenských újezdů Hradiště, Libavá, Boletice, Březina a zrušení VÚ Brdy v rámci optimalizace vojenských újezdů
 • smlouvu o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění zemního kabelového vedení NN na obecním pozemku par.č. 1335/9 v k.ú. Novosedly u Kájova
 • smlouvu o zřízení věcného břemene ve věci uložení sítě technického vybavení ve veřejném zájmu na obecním pozemku č. 1733/1 k.ú. Křenov u Kájova
 • smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce a.s. ve věci uložení zařízení distribuční soustavy nízkého napětí v Přelšticích
 • dvě smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Kájov a společností E.ON Distribuce a.s. ve věci uložení zařízení nízkého napětí v Novosedlech, a to na pozemku par. č. 1065/2 za jednorázovou úplatu 500 Kč a na pozemku par. č. 1001 za jednorázovou úplatu 1.000 Kč
 • čtyři různé smlouvy mezi obcí Kájov a Správou železniční dopravní cesty, st. org., zajišťující různá práva v průběhu realizace stavby Revitalizace trati České Budějovice - Volary
 • udělení výjimky z regulativ ve věci sklonu střechy rodinného domu z původních 35° na 25°
 • zprávu o inventarizaci majetku za rok 2011
 • závěrečný účet obce za rok 2011
 • změnovou vyhlášku obce č. 1/2012 týkající se upřesnění termínů ve vyhláškách o místních poplatcích č. 7 - 9
 • obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, která mění a doplňuje Obecně závaznou vyhlášku č.9/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • zadání výběrového řízení na stavbu kanalizace pro 5 rodinných domů v Kladenském Rovném
 • záměr uspořádat slavnosti u příležitosti 750 let první písemné zmínky o Kájovu v termínu 15. - 16. června 2013
 • odepsání nedobytné pohledávky ve výši 100 tisíc Kč za Bohumilem Kozákem - částka byla kdysi poskytnuta formou finanční výpomoci na zřízení pojízdné prodejny
 • podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu Životního prostředí na rekonstrukci stávající čističky odpadních vod Kájov
 • návrh položkového rozpočtu na provedení rekonstrukce koupelen, rozvodů vody a odpadů v bytovém domě čp.10 od firmy Miroslav Sládek – Termoinstalace, ve výši 546.647 Kč
 • provedení oprav komunikací v Kájově a přilehlých osadách a s tím související změnu v rozpočtu obce
 • zadání změny č.5 Územního plánu obce Kájov vyhotovenou Projektovým ateliérem AD s.r.o.
 • výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Kájov ve školním roce 2011/2012
 • navýšení rozpočtu výdajů pro MŠ a ZŠ Kájov o 600.000 Kč
 • změny rozpočtu na rok 2012
 • cenu vodného a stočného ve Starých Dobrkovicích - ve srovnáním s loňským rokem zůstává nezměněna

dále projednalo:

 • výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí v Základní škole a Mateřské škole Kájov
 • zprávu podaných žádostech o dotace a o dotacích skutečně získaných
 • zadání změny č.4 Územního plánu obce Kájov

(mk)

nahoru

Milí občané,

img nadchází rok 2013, pro obec velmi významný. Budeme mít příležitost oslavit minimálně 750 let od vzniku Kájova. V roce 1263 český král Přemysl Otakar II. daroval Kájov spolu s mnoha dalšími osadami a vesnicemi právě zakládanému klášteru Svatá Koruna (dnes Zlatá).

Klidný řád cisterciáků a jejich klášter měl posílit bezpečnost v těchto končinách a vymezit královu moc vůči vzrůstající moci Rožmberků.

První dochovaná písemná zmínka o Kájovu je v zakládací listině zlatokorunského kláštera. Krajina kolem poutního místa byla osídlená již dávno předtím, ale obzvlášť historie kájovského kostela se zapsala do dějin výrazněji než co jiného.

Obec si připomene své výročí v sobotu 15. června. Chystá se na tento den mnohé příjemné překvapení pro děti i dospělé. Zájemci si budou moci kromě různých kratochvilných a gurmánských aktivit mj. vyslechnout přednášku o historii Kájova speciálně pro tento den připravenou renomovanými historiky Jihočeského památkového ústavu z Českých Budějovic, zakončenou komentovanou prohlídkou poutního areálu. Obec také umožnila vydání knižní publikace, která přinese různé nové poznatky a výzkumy z historie osídlení Kájova a okolí.

Znova pobízíme občany, kteří mají co říci k historii obce, vlastní fotografie a jiné dokumenty, aby nám je laskavě nabídli ke skenování – jen archivace je spolehlivě zachová budoucím generacím. Za to předem děkujeme.

Libuše Semecká

nahoru

Kroužek zumby v základní škole

img Letošní novinkou v ZŠ a MŠ Kájov je kroužek zumby. Rozhodli jsme se tento kroužek navštívit a přiblížit čtenářům, jak takový kroužek vypadá. Není to pouze proto, že je zumba stále oblíbenější trávení volného času nejen mezi dospělými, ale že se rozšiřuje i na ostatní věkové kategorie, jako například seniory, nebo již zmíněné děti.

Kroužek je součástí volnočasových aktivit v místní základní škole, a podle slov ředitelky Mgr. Lenky Augustinové je tento kroužek velice vítaným. V minulosti nebyl ve škole pohybový kroužek, který by se hodil převážně pro děvčata. A tak dívky často navštěvovaly buď míčové hry nebo florbal, což opravdu nejsou právě holčičí sporty. Zumbu navštěvují zatím pouze samá děvčata, ale jsou samozřejmě vítáni i chlapci. Děvčata, která chodí do 1. až 5. třídy, se k hodině plné hudby a zábavy scházejí každé úterý od 14:30 do 15:15 ve školní tělocvičně. img

Hodinu vede zkušená lektorka Hana Kubíčková, pro kterou není takto aktivita pro děti v Kájově jediná. (Paní Kubíčková vede i čtvrteční Cvičení s šaškem Bumbácem, které je určeno pro děti ve věku od 3 do 6 let.) Ale zpět k zumbě. Ke cvičení zumby se schází přibližně dvacet čtyři děvčat, která jsou samozřejmě ve sportovním oblečením, vybavené potřebnou lahví s vodou a obyčejnou kuchyňskou vařečkou (o té si ještě později povíme). Zumba začíná krátkým rozehřátím, buď rozcvičkou, při které se v jednotlivých cvicích vystřídají všechna děvčata, nebo oblíbeným během kolem tělocvičny. A pak už se dívky seřadí na svá místa a opravdové cvičení může začít. Z reproduktoru se linou chytlavé melodie, které by nenechaly chladným k pohybu snad ani nejzarytějšího odpůrce moderní hudby. Na každou píseň je specifická choreografie, která samozřejmě není na všech kurzech stejná. Na dětských hodinách je samozřejmě hodně zjednodušená, ale i tak celek vypadá velice poutavě. Není to tedy jako např. v klasickém aerobiku, kdy hudba „jede“ stále dál a sestava se stává z jednotlivých kroků, které nakonec dají celou sestavu. V zumbě má každá písnička jinou choreografii. A tak se střídá například merenque, cha-cha, salsa, apod. Melodie v jednotlivých písních se pravidelně opakují, takže po několika návštěvách si sestavy bez problémů osvojíte. A stejně tak to chodí i při hodinách zumby v kájovské tělocvičně. Když lektorka pustí hudbu, děvčata se zklidní a soustředí pouze na pohyb.

Při naší návštěvě měly před sebou teprve třetí hodinu, ale na výkonech to nebylo vůbec znát. Sestavy si pamatovaly velice dobře, a když se objevilo drobné zaváhání, vše napravilo pozorování lektorky, která cvičí před nimi. Před každou písničkou si zopakovaly příslušné kroky, naučily se i několik nových sestav. Lektorka dohlíží na správné provedení. Každý pohyb je promyšlen tak, aby tělo dítěte namáhal pouze tím správným způsobem, a nedocházelo tedy k poškození nebo poranění. Rychlé melodie střídají pomalé, hodina ubíhá svižným tempem, po každé písničce následuje nutná malá přestávka na doplnění tekutin a malému vydýchání, a ke konci hodiny přijde konečně čas na vařečky.

Vařečky jsou překvapením. Stejně jako např. kroužek keramiky předvádí své výrobky formou různých akcí, tak i děvčata by ráda ukázala, co se v kroužku naučila. Vařečky jsou nezbytnou součástí promyšlené choreografie, kdy se vaří čokoláda. Sestava vypadá krásně a v podání malých kuchařek ještě získává na půvabu. Tuto písničku si zopakují několikrát, při posledním pokusu úplně samy, kdy na ně lektorka pouze dohlíží, případně napovídá kroky a pohyby, které následují. Vařečky nejsou ale pouze nástrojem k vaření. Různé jiné cvičební pomůcky pomáhají dětem při koordinaci pohybu a rozvoji pohybového ústrojí. Na konec hodiny přichází celkové uvolnění a zklidnění, ke kterému pomáhá pomalá, příjemná, téměř až relaxační melodie.

Na malých cvičenkách je vidět, že se jim hodina zumby líbí a baví je. A i když jsou teprve na začátku kurzu, jsou vidět velké pokroky. Samozřejmě, velkým přáním by bylo, aby si v pohybu našly zalíbení a v budoucnu nezůstaly pouze u tohoto kroužku. Pohyb je důležitý pro nás všechny a začít s ním není pozdě v žádném věku.

Jana Pechová

nahoru

Opět se ohlížíme za školním rokem

img Pomalu se blíží konec kalendářního roku. Opět jsme o rok starší, opět se ohlížíme za rokem, který máme za sebou, a trochu bilancujeme. Vítek Horčička, v minulém školním roce žák 3. třídy, dosáhl pro nás zatím nebývalého úspěchu.

V soutěži Matematický klokan obsadil 1. místo v celorepublikovém kole. Ještě jednou prostřednictvím Časopísku gratuluji a děkuji za výbornou reprezentaci školy!

img Končící rok byl rokem plným pilné práce, ale i legrace. V létě jsme se na táboře vydali „do Afriky“, pro velký zájem tentokrát ve dvou termínech. Po návratu z prázdnin jsme přivítali 14 nových prvňáčků a pustili se s chutí do práce , i do příprav dalšího sletu strašidel do naší Školy plné strašidel. Letos se jich sešlo úctyhodných 67! Připravovali jsme mimo jiné i kouzelné nápoje pro rodiče a budeme zvědaví, zda a jak dlouho budou účinkovat

Po strašidelném srazu začal náš vánoční pěvecký sbor zkoušet koledy a vánoční písně, kterými jsme 2. 12. rozsvítili náš kájovský vánoční strom. Ve škole jsme si začátek Adventu připomněli postavením keramického betlému, který je dílem dětí z keramického kroužku. Pak už ti menší netrpělivě očekávali i příchod Mikuláše s jeho družinou, čerty a anděly. Dočkali se nejen této návštěvy, ale i sladké odměny. Návštěvou poctil Mikuláš samozřejmě i děti v mateřské škole. I tady rozdával drobné odměny. Velmi zajímavou byla i návštěva Lucek a Ambrožů, téměř zapomenutá tradice těchto postav u nás byla v naší škole obnovena už v minulém roce, ale i letos nás Lucky i Ambrožové překvapili a některé i trochu postrašili. img

Protože se všichni těšíme na Vánoce, dlouhé čekání si jako každoročně zpříjemňujeme tím, že si ráno u vánočního stromečku zapálíme prskavku a zazpíváme si koledu. Poslední den před začátkem prázdnin si budeme nadělovat dárečky. Na toto posezení si vyrábíme nebo pečeme cukroví, jak si která třída troufá . Pak už přijdou ony dlouho očekávané Vánoce. Po nich začátek nového roku, zápis do 1. třídy, pololetní vysvědčení a pro některé týdenní zimní pobyt na Špičáku u Železné Rudy. Brzy potom opět začne příprava letního tábora a trénování na Lipenského plaváčka …

V roce 2013 si připomeneme 125. výročí postavení naší školní budovy, takže celé jaro budeme věnovat přípravám oslav, které proběhnou v sobotu 11. května.

Velmi pestré dny mají i děti v naší mateřské škole. Na návštěvě u nich byl Pan Pohoda se svým divadelním představením, pobavil je klaun a všichni si mohli vyzkoušet Moštování. Zajímavý byl také Bramborový den či Slet strašidýlek. Hezkou tradicí se stalo i Podzimní tvoření dětí a rodičů. I ve školce se už všichni těší na Vánoce. Děti si chystají besídky, aby rodiče viděli, co všechno už se ve školce naučily. Pod stromečkem v každé třídě bude čekat na děti překvapení v podobě nových hraček. img

Opět bych chtěla poděkovat vám všem, kteří nám nezištně, ochotně a obětavě pomáháte. Bez vaší pomoci by naše práce byla složitější a naše škola by asi nebyla tak pro děti zábavná. Kdybych měla poděkovat jmenovitě všem, asi bychom potřebovali ještě stránku v Časopísku, tolik ochotných obyvatel se v naší vesnici najde. Dovolte mi tedy, abych za děti i za sebe poděkovala touto cestou, popřála vše nejlepší v novém roce, hlavně pak spokojené a veselé děti v naší škole i mateřské školce.

Lenka Augustinová, ředitelka ZŠ a MŠ

nahoru

O pohár starosty obce Kájov

img 4. srpna 2012 se na hřišti TJ Sokol Kájov konal již 13. ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Kájov, soutěž zároveň byla i sedmou soutěží seriálu Jihočeské hasičské ligy.

img Letošní novinkou Ligy je přihlašování a rezervace startovního pořadí pomocí webu. Tento rok se soutěže zúčastnilo 21 družstev mužů a 9 družstev žen, terče byly nástřikové. První startovní výstřel zazněl krátce po půl druhé a pak už mohlo vypuknout klání o nejlepší výsledek. Po krátkém čase se ukázalo, že laťka je nasazena pěkně vysoko, a jak soutěž postupovala, výkony se zlepšovaly. Domácí družstvo bylo na startu jako sedmé v pořadí, a za mohutného povzbuzování publika ukázali, že jim domácí prostředí svědčí, a vydobyli si průběžné první místo, které si udržely téměř až do samého závěru soutěže. Porazit je dokázali pouze muži ze Žernovic. Po skončení mužské části započaly svůj boj družstva žen. Výkony byly celkem vyrovnané, dokonce se tři družstva svým výkonem vtěsnala do času 24 vteřin. K vidění byly ale i dva neplatné pokusy v kategorii žen a jeden neplatný pokus v kategorii mužů. V konečném pořadí se v mužské kategorii na prvním místě umístilo družstvo z Žernovic, druzí byli domácí kájovští, třetí místo obsadilo družstvo mužů z Mydlovar. V ženské kategorii první místo získaly ženy Lišov B, druhé místo patřilo ženám z Chlumu a třetí místo vybojovaly ženy z Mydlovar. Celé konání soutěže provázel hudební doprovod se skvělými komentátorskými vstupy, po celou dobu bylo zajištěno bohaté občerstvení v podobě teplých i studených nápojů i jídel (vše o správné teplotě).

img Celou soutěž sledovaly nejen zvídavé zraky samotných účastníků, porovnávajících techniku a vývoj jednotlivých výkonů, ale i velká návštěvnost z řad místních obyvatel, za což jsme velice rádi. Po skončení soutěže započala volná zábava, kde se o živý hudební doprovod postaral pan Bobál z Českého Krumlova. Děkujeme všem, kteří zajišťovali klidný průběh celého odpoledne, podíleli se na dopoledních přípravách i večerním úklidu.

nahoru

Cesta pohádkovým lesem

img 2. června 2012 pořádali Dobrovolní hasiči Kájov spolu s mnoha dalšími dobrovolníky Cestu pohádkovým lesem. Start byl, jako každý rok, pod Včelínem.

img Poté následovala procházka protkaná pohádkovými bytostmi, kterým děti pomáhaly plnit různé úkoly. Letos byly k vidění nejen „ostřílené“ pohádkové postavy, jako např. Sněhurka a sedm trpaslíků nebo dětmi tolik obávané Peklo s hrůzu nahánějícími čerty, ale sešlo se i několik zcela nových pohádkových bytostí, které se ale nedaly zahanbit a svůj pohádkový úkol bravurně zvládly. Děti tak mohly cestou potkat dvě překrásné lesní víly a pomoci jim s poznáváním obrázků, u vodníka a rusalky si mohly vyzkoušet chytání rybiček, nebo zaskákat v pytli v indiánském táboře. Střelbu ze vzduchovky ocenil především dospělácký doprovod. Na konci pohádkové cesty, který byl na hřišti TJ Sokol Kájov, čekal na děti za splněné úkoly balíček plný sladkostí, a kdo měl chuť, mohl si na ohni opéct buřtíka. Po splnění úkolů a vydatné svačině si mohli rodiče trochu odpočinout při setkání s přáteli, a děti pokračovat v dovádění. Velkým lákadlem byl skákací hrad, dále sbírání bonbonů, které dětem shazovaly modely letadélek, umně ovládané jejich majiteli. Ale snad největším překvapením a zároveň zábavou bylo malování na obličej, které skvěle zvládly dvě malířky. Po krátkém čase se tak po hřišti proháněla spousta pomalovaných obličejíků představujících motýly, netopýry, upíry a jiná různá zvířátka. Počasí letos přálo, a tak děti mohly skotačit až do večerních hodin.

Velký dík patří nejen sponzorům, bez jejichž finanční pomoci by se nepodařilo naplnit balíček pro děti a podpořit různé doprovodné akce, ale především dobrovolníkům, kteří s Pohádkovým lesem pomáhali, ať už v terénu jako představitelé pohádkových postav, nebo v zázemí při zajišťovaní občerstvení a hudebního doprovodu. Velmi nás těší, že se kájovský Pohádkový les stává každoročním místem zábavy nejen pro obyvatele Kájova a přilehlých osad, ale že se okruh návštěvníků rozšiřuje i za kájovské území. Doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň a opět nás v Lese navštívíte i příští rok.

Jana Pechová


Sport

img Fotbalový Sokol Kájov již druhým rokem kraluje okresnímu přeboru Českokrumlovska. Tohoto výsledku dosáhl pod vedením stále hrajícího trenéra Miroslava Grabce, který má obrovský podíl na tomto skvělém výsledku.

Dokázal vytvořit tým ostřílených hráčů, který díky svým zkušenostem z vyšších soutěží odvádí skvělou práci na hřišti. Minimálně 6 hráčů je přímo z Kájova, kádr je doplněn hráči z okolních obcí a města Český Krumlov. Jména hráčů Kájova figurují na předních místech tabulky střelců. Nesmíme však zapomínat ani na nelehkou úlohu mladých hráčů, kteří svou houževnatostí a mladistvým temperamentem nemalou měrou přispívají k dobrým výsledkům. Velký podíl na úspěchu má určitě také vliv dobrého kolektivu, na který může být Sokol pyšný, což dokládají slova kouče „Moc netrénujeme, ale když na hřišti táhneme za jeden provaz, tak se to potom projeví i na výsledcích“. A o tom, že za jeden provaz táhnou často, hovoří tabulky. Bohužel díky nedostatečnému zázemí nemohli Kájovští využít příležitosti postupu do I. B třídy kraje.

V současné době mají fotbalisté zimní přestávku. Dohrálo se podzimní kolo okresní soutěže 2012/2013 a Sokol Kájov je zatím na druhé příčce, jen o bod za Sokolem Přídolí. Bilance 49 vstřelených branek po 11. kole však dává tušit, že se Kájováci jen tak nevzdají a nenechají se o královskou korunu připravit. Určitě se máme na co v jarním kole těšit!

(mk)


A teď k vodě!

O veliké překvapení se nám postarala Anežka Paloudová, která po Bechyňském závodu na řece Lužnici, jímž byl ukončen Český pohár ve sjezdu na divoké vodě „TOUR 2012“, obsadila neuvěřitelné 1. místo v ženské kategorii kajakářek. Anežka se může pyšnit také vítězstvím na Mistrovství ČR žáků. Prventví získala společně se svými klubovými kolegy Honzou Klímou a Vojtou Skořepou za nejlepší čas v závodě družstev singlkanoistů a sama pak vybojovala bronz ve sprintu. Obrovským úspěchem bylo také 2. místo v klasickém sjezdu, které získala v létě na divoké vodě pod hrází Lipna.

Další vyznavač mokrého sportu Antonín Haleš se letos, samozřejmě mimo jiné, zapojil spolu se svými kolegy z SK Vltava do světové série vodáckých maratónů. Z deseti možných závodů, musí účastník absolvovat alespoň tři, aby mohl být jeho výkon zařazen do honorovaných výsledků. To se Tondovi podařilo. Svou účastí na irském Life Descent (1. místo), Krumlovském vodáckém maratónu (3. místo) a Adige Maratónu v Itálii (1. místo) si zajistil první příčku světové maratónské série a stal se vítětem WorldMaraton serie v klasickém sjezdu singlkanoí.

(mk)


Volejbal v Kájově v roce 2012

img Scházíme se stále pravidelně každé pondělí od 20:00 do 21:30 ve školní tělocvičně. Náš tým je smíšený, muži a ženy. Koncem měsíce června jsme se zúčastnili turnaje v plážovém volejbalu v Českém Krumlově, pořádal jej Městský úřad v Českém Krumlově. Počasí přálo a turnaj se nám vydařil. Diplom za 1. místo je toho důkazem.

Ani v letních měsících jsme nezaháleli. Sice jsme se v minulých letech scházeli na místních kurtech a hráli plážový volejbal, ale loňská účast byla slabší, zvolili jsme tedy změnu. Sraz byl každé pondělí v 19:00 a konala se jízda na kolech. Tuto aktivitu jsme si pojmenovali ,,Poznávání krásného letního turistického Českého Krumlova.“ Ujeli jsme cca 15 km každé pondělí a akce měla veliký úspěch. Proto chceme příští léto akci zopakovat.

A nastala nová volejbalová sezóna turnajů. Zúčastnili jsme se turnaje va Zlaté Koruně 17. 11. 2012. Účast přislíbilo více hráčů, tím jsme dali dohromady dvě družstva:
Kájov A – F. Jakubec, M. Kosť, R. Švec, R. Švecová, P.Michálková, E.Fišerová,
Kájov B - J. Čulík, Z. Duspiva, A. Janíček, A. Krauskopfová, A. Sládková, M. Jaroschová.
Turnaj se vydařil, Kájov A skončil na pěkném 3. místě a Kájov B na 6. místě.

Máme nové, mladé posily (hráče), kteří se mezi nás starší nebojí přijít a zahrát si. Jsou to Adam Janíček, Martina Jaroschová, Mirka Fišerová, Jakub Jany a Petr Bareš.
Dalšího turnaje se zúčastníme 8. 12. 2012 ve Chvalšinách.

Za volejbalový tým Alena Krauskopfová


Členství v TJ Sokol Kájov

Dne 21. dubna 2012 byla valná hromada TJ Sokol Kájov. Přestože na ni upozorňovaly pozvánky a plakáty (ty byly vyvěšeny měsíc dopředu, i na obecních stránkách byla pozvánka), zúčastnilo se jen 16 členů. Zápis z valné hromady včetně usnesení je do dnešního dne na obecních stránkách pod hlavičkou Sport. Zmíněná valná hromada rozhodla mimo jiné o tom, že kdo nezaplatí příspěvky za rok 2012, bude jako člen vyškrtnut z členské základny. Vzhledem k tomu, že příspěvky do dnešního dne zaplatilo pouze 24 lidí, je tento počet členů brán za platný. Výbor tímto ještě jednou vyzývá všechny členy, kteří chtějí v TJ Sokol Kájov zůstat, aby členský příspěvek zaplatili nejpozději do konce roku, jinak jim bude členství ukončeno.

Daniel Vejvoda


Věděli jste, že …

Andrea Sládková je kapitánkou extraligového volejbalového klubu PVK Olymp Praha? Tento klub má bohatou historii okořeněnou např. vítězstvím v Poháru mistrů evropských zemí, dnes známým jako Champions league. Za dobu trvání klubu získaly hráčky Olympu celkem 16x mistrovský titul, ten poslední v roce 2007/2008. V loňském roce jim unikl jen o kousek. Letos mají děvčata opět pěkně našlápnuto, soutěž je zhruba ve své polovině a Olymp je zatím na druhém místě za VK Agel Prostějov a tak budeme držet palce, aby to v této sezóně vyšlo.

Martina Kopřivová


Šipkový sport v Kájově

V letošní šipkařské sezoně reprezentují Kájov dvě družstva. Pohodáři Kájov, kteří po reorganizaci ligové soutěže hrají třetí jihočeskou ligu a družstvo Kájovská trojka, které hraje první jihočeskou ligu žen. Cílem Pohodářů je umístit se do třetího místa v tabulce, případně postoupit do druhé ligy. Kájovská trojka má za cíl minimálně obsadit střed tabulky. Hracím místem obou družstev je Kájovská hospoda, která obě družstva podporuje, jako jeden ze sponzorů. Touto cestou bychom chtěli samozřejmě poděkovat také obci Kájov, která nemalou měrou přispívá na chod obou družstev. Hrací plán a aktuální tabulku již probíhající soutěže najdete na webových stránkách Unie šipkových organizací v sekci Jižní Čechy (www.sipky.org)

sipky

Miroslav Haňka

nahoru

Kultura - Setkání kájovských důchodců, Heligonky

img Je již dlouholetou tradicí, že na sklonku měsíce listopadu a prosince jedno páteční odpoledne patří kájovským důchodcům. Nejinak tomu bylo i letos, Setkání kájovských důchodců se uskutečnilo v pátek 30. listopadu 2012.

img Krátce před druhou hodinou se sál začínal pomalu plnit, spousta dědečků a babiček zde nacházela své známé, které neviděli třeba celý rok. Tato tradice je velice důležitá nejen pro samotné seniory, ale také pro obec jako celek. Našim dříve narozeným občanům tímto jedním odpolednem v roce dokážeme, že na ně nezapomínáme ani v dnešní uspěchané době, že je chováme v úctě a stále mají nejen v naší obci, ale i v našich srdcích své stálé místo. Vždyť kdo jiný, než dědeček a babička, mají nejvíce životních zkušeností a moudrosti?

Program započal krátkým projevem místostarosty obce pana Jaroslava Sládka. Přivítal všechny přítomné a omluvil starostu obce pana Bohumila Šípa pro jeho nepřítomnost kvůli náhlé nemoci. Jeho jménem pan místostarosta vyřídil vřelé pozdravy všem a popřál příjemnou zábavu. V další části projevu připomněl tradici setkávání důchodců. První setkání důchodců se uskutečnilo 4. prosince 1999, letos se tedy koná již 13. ročník. Ve zkratce shrnul program dnešního odpoledne. Svůj projev zakončil trochu netradičně, a to přáním k 92. narozeninám pana Janoty, kterého vřele přivítal. Pan Janota je nejstarším občanem Kájova. Oslavenci byl předán dárkový koš a pan místostarosta mu osobně pogratuloval a popřál mnoho zdraví. Nakonec popřál všem příjemnou zábavu, a pak už následovalo pečlivě připravené pásmo ve formě pohádek, básniček a písniček, které si připravily děti z mateřské školy. Poté je vystřídaly děti ze základní školy, které předvedly neméně poutavé představení. Po tomto kulturním miniprogramu následovala volná zábava. K tanci i poslechu hrála, stejně jako v minulých letech, hudební skupina Kameňáci. Nechybělo samozřejmě ani malé občerstvení.

Jak už bylo uvedeno, tato tradice je nejen velice příjemná, ale také důležitá, proto doufáme, že si zachová své místo i v nadcházejících letech.

Jana Pechová


Heligonky v Kájově

Dne 15. září 2012 se v restauraci Konibar konalo již 12. setkání heligonkářů. Pořádal je pan Gerhard Scherhaufer ve spolupráci s panem Danielem Vejvodou. Možná vás někdy napadlo, proč se tato setkání pořádají právě v Kájově. Historie heligonkářských posezení na Českokrumlovsku je poměrně dlouhá. První setkání heligonkářů se konalo v Českém Krumlově v roce 1979 a o rok později i druhý ročník. Od roku 1981 se setkání heligonkářů pořádá v Besednici jako vzpomínka na dělníky, besednické občany, kteří zahynuli v roce 1928 v Praze – Poříčí při stavbě domu, který se nedokončený zřítil. Právě tito dělníci byli lidovými muzikanty – heligonkáři. V Besednici se tato setkání s krátkými přestávkami konají dodnes.

img V Kájově se poprvé setkali heligonkáři v roce 1989 pod záštitou Státního statku Kájov v tehdejším Sdruženém klubu pracujících, dnešní restauraci Konibar. Kulturním referentem byl v té době pan Tomáš Augustin (2008). Setkání měla formu soutěže, konala se dvě kola: dopoledne odehráli všichni účastníci, odpoledne pouze ti nejlepší z dopoledního kola. Soutěžní forma setkání heligonkářů se konala ještě dvakrát, v roce 1990 a v roce 1991, kdy proběhlo naposledy pod záštitou Státního statku Kájov. Následovala dlouhá odmlka. Zrod „druhých“ heligonek se datuje do roku 2001. U jejich založení stál opět pan Tomáš Augustin, nynější pořadatel pan Gerhard Scherhaufer a bývalý starosta obce Miroslav Červ. Mezi ochotné spolupracující musíme zahrnout i Jana Červa, a dále Františka Kropíka († 2009) a Zdeňka Rudolfa († 2011). První setkání se uskutečnilo v sále restaurace Konibar 22. září 2001. Toto setkání bylo nazváno „Memoriál Františka Podra“ a pod tímto názvem se konala do roku 2003. Od roku 2004 se akce koná pod názvem „Setkání heligonkářů“, a to prakticky až do dnešní doby. Výjimkou byl rok 2009, kdy zemřela jedna z velkých ikon jihočeských heligonkářů pan František Kouba z Ledenice a setkání se konalo pod jeho jménem. V současné době obstarává veškeré pořadatelství pan Gerhard Scherhaufer sám, nápomocni mu jsou pan Daniel Vejvoda jako poskytovatel prostor a zázemí a obec Kájov, která přispívá malou finanční hotovostí, dále manželka a několik blízkých přátel.

img Účastníky setkání jsou již víceméně ostřílení matadoři, kteří na kájovské heligonky (a nejen na kájovské), jezdí už od počátku. V současné době účinkuje dvacet českých a pět rakouských heligonkářů. Jelikož je sám pan Scherhaufer aktivní heligonkář a navštěvuje akce pořádané v jižních Čechách, mnoho význačných jihočeských heligonkářů přijíždí zase na oplátku k nám. Nejmladším hráčem je kájovský Kristián Filip, kterému je teprve 10 let.

Pravidelným poděkováním účinkujícím se stal malý upomínkový dárek. Nejvýznamnější cenou byla při „Memoriálu Františka Kouby“ malá láhev alkoholu s fotografií pana Kouby. Nebo v roce 2010, kdy se konalo desáté výročí setkání, byla dárkem láhev s fotografií z Kájovské balonády, která se v tom roce v obci konala. V současné době, jak sám říká, dává dárky spíše praktické než upomínkové, na posledních dvou ročnících např. štangličku salámu. Pan Scherhaufer dárky nechává vyrobit nebo je nakoupí na vlastní náklady.

Jeho osobnost si zaslouží čest a uznání. I ve svém důchodcovském věku, který byste mu ale vůbec nehádali, kypí zdravím a vitalitou. Naší obci přispívá nejen zmíněným pořádáním heligonek, ale podílí se i na dalších akcích. Je dlouholetým členem hasičského sboru, zároveň i hercem v hořických Pašijových hrách. Jeho elán a dobrou náladu bychom mu mohli závidět. Přejme mu i nadále mnoho zdraví, úspěchů a sil nejen při pořádání dalších ročníků heligonkářských setkání.

Jana Pechová

nahoru

Společenská kronika

img Betlémské světlo a představení Živý Betlém
Slavnostní předání betlémského světla rakouskými hasiči našim hasičům bude v sobotu 22. 12. 2012 od 17 hodin v kostele sv.Petra v Rainbachu.

img Světélko míru dorazí letos do Čech po dvacáté čtvrté. V Kájově si je bude možné odnést z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Štědrý den.

Jako každoročně se také v tento sváteční den můžete podívat na to, jak kájovské děti nacvičily Živý Betlém


Občané, kterým jsme popřáli, když oslavili nejméně 70. narozeniny v období od června do prosince:

v Kájově
Jan Kalischko (87), Marie Láfová (80), Anna Kutláková, Václav Hakl, Anna Krauskopfová, Růžena Hotová (91), Miroslav Čondl, Anitta Machová, Růžena Šímová, Josef Batík, Jarmila Čáníková, Ludmila Křimská, Ludmila Koreňová, Marie Nechanická, Ludmila Frischová, Marie Vavreková, Věra Pluhařová, Marián Rojíček, Božena Martínková, Antonín Šíma, Zdenek Pollák, Ludmila Pišlová (85), Vlasta Bicanová (82), Marie Bicanová (81), Emma Herbstová, Jan Čulík, Růžena Neubergová, Anna Bauerová, Helena Klimešová, Jiří Hodr, František Kupeček, Jaroslav Červ, Heřman Schinko, Melánia Grófová Robert Koreň, Růžena Šimková (82), Františka Nováková (80), Jan Červ (80), František Švamberk, Marie Koperdáková,

ve Starých Dobrkovicích Marie Porkristlová, Jaroslav Janota (92), Zdenka Halaburdová (87), Miluška Šolcová (82), v Lazci Agnesa Robová, v Novosedlech Miroslav Cifreund, Miroslava Sanková (86), Květa Linhová, v Křenově Helena Anderlová, Marie Kulichová, Alena Peřinová, Josefa Beňová (89), Karel Král (91), Kateřina Dobrovodská (89),

v Kladném Miloslava Šimková (84), Anna Vlčková, Jaroslav Jarkovský, v Kladenském Rovném Jiří Kettner, v Mezipotočí Helena Pavlíková.


Narodili se

Amálie a Leontýna Litvanovy, Antonie Dušková, Jiří Joch, Tereza Vrabcová, Daniela Krejčíková, Timotej Slovák, Stanislav Bayer

Opustili nás navždy

Anna Bašistová z Novosedel 6. května, Václav Mičan ze starých Dobrkovic 8. května, Vlasta Prchalová z Lazce 12. května, Josef Neuberk z Kladného 9. července, Jan Mojžíš z Kájova 23. října, Adéla Šanderová z Křenova 10. listopadu


Poděkování

Paní Marie Kmochová a její maminka Vlasta Bicanová si velmi přály, aby byly v našem občasníku pochváleny jejich sousedky v panelovém domě čp.27 v Májové, paní Iveta Rudolfová a paní Ludmila Koreňová. Po úraze, který paní Bicanová před rokem utrpěla (rozdrcený loket,velká řezná rána na ruce, krvácení do mozku), jí velmi pomohla paní Iveta Rudolfová, když zavolala odbornou pomoc. Po propuštění z nemocnice začala paní Bicanové nezištně pomáhat paní Koreňová – zpočátku s oblékáním, také jí chodila pro obědy a nakupovat. Kdyby bylo takových lidí více, nemuseli bychom se bát o mezilidské vztahy, uvedly ve svém pochvalném dopise paní Kmochová a paní Bicanová. V tento vánoční čas poděkování zveřejňujeme.


Volby 2013

Předseda Senátu Štěch rozhodl dne 1. 10. 2012 o vyhlášení volby prezidenta republiky a stanovil dny konání na 11. a 12. ledna 2013. V Kájově bude 1 volební okrsek a místo voleb jako vždy na obecním úřadě v obřadní síni. V pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin, nebude-li v 1. kole prezident zvolen, postupují 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do kola druhého, které se bude konat 2 týdny po prvním kole, tj.25. a 26. ledna. Do 8. ledna dostanou voliči do schránky hlasovací lístky. Voličský průkaz lze vyzvednout nejdříve 27. prosince 2012, nejpozději 9. ledna 2013.

(ls)

nahoru

Fotokronika

img Několik obrázků z událostí týkajících se života v obci od začátku tohoto roku
 

img 15. června – slavnostně byly Kristýna Zikešová, Adéla Lerche, Nikola Hůlková, Šárka Hanušová

img 5. října – slavnostně byli přivítáni Antonie Dušková, Adam Hansel, Michael Melena

img Schodiště ke kostelu bylo ještě v létě v dezolátním stavu, opravit bylo třeba i kanalizaci pod ním

img Na Kájovskou pouť bylo již opravené díky sestrám řádu sv. Vincence a naší obci

img 7. 10. - na odpočinek odcházejí sestry Leonarda, Bonavita, Tabithu (na obr. zprava) a přicházejí sestry sv. Kříže z Kroměříže Radima, Alena, Charitas

img 2. prosince – vánoční setkání pod vánočním stromem – zpívají děti, učitelky, rodiče, prarodiče, příbuzní, přátelé

nahoru

ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 2/2012 vyšlo dne 21. 12. 2012. v nákladu 700 výtisků
Redakce:
Odpovědný redaktor Bohumil Šíp, šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorky Martina Kopřivová a Jana Pechová, grafika a sazba Mgr. Margita Danková.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420 380 731 237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz ext