časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:
Milí čtenáři,

imgv sobotu 15. června se sejdeme na fotbalovém hřišti při příležitosti obecní oslavy minimálně 750 let existence Kájova. Nejstarší dochovaná zmínka v listině Přemysla Otakara II. z roku 1263 dokazuje, že Kayow, kterým obdaroval zakládaný klášter Zlatou Korunu, musel existovat již předtím. Z naší obce byly v darovací listině zmíněny ještě osady Kladné se Záhorkovem, Křenov (a sousední Boletice).

V deset hodin začne dopolední program, který moderuje Pepa MAXA, věnovaný hlavně dětem - různé zábavné soutěže, disko tanec, tančení s míčky, hod míčkem na cíl (koš, branka), hod kroužky na cíl, rozdávání dárků a cen, jízda na mechanických koních a dětských motorkách, soutěž pro rodiče. Na hřišti bude velký stan s pódiem a lavicemi. Děti budou moci za dozoru rodičů dovádět na nafukovacích hradech a na skluzavce. Naši hasiči ve spolupráci s rájovskými pro děti připravili ukázku malého hasičského zásahu. Všichni pak, děti s rodiči, se starostou a ostatními zájemci přejdou k pamětní lipce nad budovou obecního úřadu, vzhledem k vegetačnímu období předem vysazené, a děti k ní budou moci lopatičkami dosypat zeminu.

Ve třináct hodin zahájí starosta slavnostní odpoledne přivítáním hostů, s krátkým programem vystoupí děti MŠ a ZŠ. Následuje prezentace a“ křest“ knihy „750 let Kájova“, kterou obec vydala za přispění sponzorů (vydavatelství Veduta České Budějovice). Autory textů jsou převážně historici z NPÚ České Budějovice. V devíti kapitolách se dozvíme o pravěkých kořenech osídlení Kájovska, o jeho kostelích, o slavných poutích a životě v obci v době jejich největšího rozmachu. Přečteme si o sousoší Tří svatých, o významu, historii a rozšíření drobné sakrální architektury – kapliček – v naší krajině. Z vědecky probádané historie přejdeme k současnosti s pomocí archivních záznamů, zápisů v kronikách a různých pamětních knihách, protože nepříliš vzdálené událostí na zpracování čekají, historie má ráda odstup. Práce autorů jsou lektorované, každá kapitola má resumé v němčině. Kniha obsahuje 428 stran, 314 vyobrazení, převážně barevných fotografií. Většina snímků archiválií, uměleckých děl i obrázků Kájova je pořízena profesionálním fotografem, uvidíme však i vybrané snímky dobové.

Po prezentaci knihy budou moci zájemci absolvovat komentovanou prohlídku farního areálu. Provádět budou Mgr. Roman Lavička, Ph. D., a PhDr. Zdeňka Prokopová. V přísálí Konibaru se pak bude konat jejich přednáška o kájovském kostele a kájovských poutich, navazující na příslušné kapitoly v knize. Budou promítány obrázky a fotografie. Po skončení bude možné ještě zhlédnout digitalizované staré amatérské filmy, natočené pro obec v 60. - 70. letech 20. století panem Antonínem Baštou. Knihu „750 let Kájova“ a některé další propagační výrobky bude možné si zakoupit za prezentační cenu v přísálí Konibaru i na hřišti, kde bude po celé odpoledne probíhat zábavný kulturní a sportovní program. Bude se prolínat sport (kopaná) a mažoretky pro dospělé, divadlo pro děti a kouzelník Fakýr. Různé kapely zahrají odpoledne k poslechu a k tanci (Dudlajda, Peterka junior, Maxa Band včetně místní hudební skupiny Scissors), později večer vystoupí také Pištínské baletky.

Sledovat při práci uměleckého kováře, koupit si keramiku, dřevěné hračky apod., to vše bude možné. Připraveny jsou stánky s cukrářskými, zmrzlinovými a perníkářskými výrobky. Prodávat o pouti perníkové ryby bylo v době baroka tradiční kájovskou specialitou a perníkové ryby by se měly letos na slavnosti objevit také, kromě prodeje cukrové vaty a medoviny. Výrobky to jsou pro potěchu oka i mlsného jazýčku, ale budou i jiná různá občerstvení, také opékání býka. Na závěr zazáří noční ohňostroj.

Libuše Semecká

nahoru


Rada obce

img Rada obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešla celkem 8x a na svých jednáních projednala:


Zastupitelstvo

img Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo třikrát a na svých jednáních schválilo:

neschválilo:

dále projednalo:

(mk)

nahoru

Sběrný dvůr Kájov

img Obec Kájov pro své občany zřídila na základě smlouvy uzavřené se společností ZITA KÁJOV s. r. o. novou službu v rámci sběru odpadů – sběrný dvůr v areálu bývalého statku (Kájov čp. 195). Počínaje 1. květnem 2013 mohou tedy bezplatně ukládat odpad ve sběrném dvoře:

... text

... text

... text

... text

... text


Informace z účtárny k placení poplatků

img Účtárna obce připomíná, že místní poplatek ze psů byl také letos splatný k 31. květnu, zaplatit za odpady, čili přesněji uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je třeba do 30. června.

... text

(ls)

nahoru
Poděkování

Paní Hana Hrdinová požádala redakci o zveřejnění poděkování obci Kájov a firmě KEB – EGE Kájov, spol. s r. o. za zpevnění komínu u bývalé kotelny panelových domů, na kterém je čapí hnízdo. Vyztužení dělali horolezci.

Obec Kájov děkuje Pavlu Pickovi, a dále i Filipu Slovákovi z firmy Zahradní architektura za sečení trávy na veřejném prostranství v době, kdy byla obecní technika porouchaná.


Blahopřejeme

img Blahopřejeme občanů, kteří měli narozeniny v lednu – květnu 2013 a jmenovitě těm, kterým bylo více než 70 let.

... text

... text

... text

... text

... text

... text


img Vítání občánků v pátek 1. března.

... text


Navždy od nás odešli

img V lednu až květnu od nás navždy odešli:

Jaroslav Janota ze Starých Dobrkovic (28. 2. 2013 – 92 let), Marie Svobodová z Kájova (10. 4. 2013 – 61 let), Renáta Feferlová z Kladenského Rovného (15. 4.2013 - 43 let), Josefa Beňová z Křenova (13. 5. 2013 - 89 let)

nahoru
Hasičský maškarní bál

imgDne 16. února 2013 pořádali hasiči v Konibaru svůj každoroční maškarní bál. K tanci i poslechu hrála hudební skupina TAMARA. Letošní rej masek byl opravdu nepřeberný, od pohledné čertice, přes dopravní značení až po zeleninu.

... text

Jana pechová

Tradiční ruční stavění májky a lampiónový průvod

imgTradiční ruční stavění májky na kájovské návsi organizují místní hasiči řadu let, a nejinak tomu bylo i letošní rok. V úterý 30. dubna 2013 v odpoledních hodinách se muži shromáždili, aby domluvili strategii.

img Také stavění máje má tradici, velice starou. Kořeny sahají hluboko do minulosti, předchůdcem byly nejspíše slavnosti vítající nové jaro. Hlavním předmětem oslavujícím příchod jara byla právě májka - ověnčený a ozdobený strom symbolizující jaro a lásku. (Zdroj: Šottnerová, Dagmar: Lidové tradice)

Jana pechová


Sport - fotbal

img Letošní „způsob jara se zdál poněkud nešťastným“, a proto muselo být 12. (první letošní) kolo okresní fotbalové soutěže, původně plánované na první dubnovou sobotu, zrušeno, respektive přesunuto.

Martina Kopřivová

nahoru
Školní budova oslavila 125 let

img V roce 2013 si připomínáme 125. výročí postavení současné školní budovy (postavena v roce 1888), jejíž historie byla pestrá. Střídaly či prolínaly se v ní škola německá a škola (či spíše třída) česká. Škola v budově čp. 6 byla původně německá, v roce 1919 v ní byla na pár let zřízena česká třída. Po roce 1924, kdy byla v Kájově otevřena česká škola v budově čp. 8, byla současná škola opět jen německá. České vyučování začalo až po Druhé světové válce a trvá dodnes.

To, že v budově probíhá bez přerušení vyučování už 125 let, je jistě úctyhodné. Proto jsme se rozhodli uspořádat malou školní slavnost. Chtěli jsme představit školu současnou a zároveň zavzpomínat na léta minulá. Současný školní život představovalo vystoupení dětí z jednotlivých tříd v tělocvičně a jarmark dětských prací. Na oslavu jsme se všichni s radostí připravovali nácvikem programu, ale i výrobou předmětů na jarmark. Děti je vyráběly jedno sobotní dopoledne, kdy jich na tvůrčí dílnu přišlo dobrovolně asi čtyřicet.

img Historii pak představovalo překvapení, které vydala naše školní půda. A sice staré třídní knihy, třídní výkazy či plány práce. Bývalí žáci mohli zalistovat nejen v třídních knihách z padesátých a šedesátých let, ale podívat se i do pionýrských kronik či zavzpomínat nad starými fotografiemi.

Na naši oslavu jsme pozvali i bývalé zaměstnance a žáky kájovské školy. Vekou radost jsme měli z toho, že naše pozvání přijal Mgr. Josef Maleček, který byl ředitelem školy 31 let a naší škole vtiskl nezaměnitelnou podobu a směr. Potěšilo mě, že naše pozvání přijali i ti, kdo školu navštěvovali například před šedesáti léty. Moc si vážíme návštěvy paní Ludmily Koreňové, Jiřího Hrona, Evy Batíkové, Ludmily Pickové, Václava Fišera či Elišky Pechové. Zjistila jsem, že v některých rodinách navštěvuje naši školu už třetí či čtvrtá generace.

Po vystoupení dětí jsme pozvali všechny bývalé žáky a udělali společnou fotografii, sešlo se nás kolem 40. Pak už se všichni mohli vydat do míst, kde kdysi strávili část svého dětství a nebyli možná i několik let. Zájem o prohlídku školy byl velký po celé odpoledne.

img Pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne s Pepou Maxou. Na závěr bylo připravené překvapení v podobě střílení konfet. Náladu a oslavu nezkazilo ani rozmarné počasí, každý si jistě našel to, co ho bavilo, zajímalo, pobavilo.

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem, kdo nám s organizací pomohli a bez kterých bychom oslavu a její části ani nezvládli připravit: Samozřejmě dětem a paním učitelkám za překrásná a pestrá vystoupení. Dále pak hlavně členům a členkám občanského sdružení Radost pro všechny. Jsou to paní Ludmila Ticháčková, Hana Hrdinová, Michaela Radimská, Petra Michálková, Edita Sojková, Petra Žílová, Marie Baeurová, Lenka Štrbková, Miloslava Vejvodová a pánové Rudolf Augustin a Jiří Stifter. Další poděkování patří paní Stanislavě Pavlíčkové, Jaroslavu Pavlíčkovi a Miroslavu Haňkovi za zajištění občerstvení. Velký dík patří i všem kájovským hasičům, kteří nám vždy velmi ochotně pomohou, když se na ně obrátíme s prosbou i o pomoc. Jsem moc ráda, že se v naší vesnici najde tolik nadšenců, kteří jsou ve svém volném čase ochotni škole pomáhat. Já jim za to všechno mohu jen poděkovat. Děkuji…

Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka

nahoru
Radost pro všechny - občanské sdružení

imgMožná i vás na plakátech několika akcí konaných v Kájově zaujalo, že pořadatelem je občanské sdružení Radost pro všechny. Těm, kdo nevědí, ale chtěli by se dozvědět o co, nebo koho vlastně jde, je určeno následujících pár řádků.

Jsme občanské sdružení zaregistrované u Ministerstva vnitra České republiky. Naším cílem je dle přijatých stanov:

img

Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka


Vážení čtenáři!

imgDovolte mi, abych se s Vámi podělil o své vzpomínky na své působení v naší škole v letech 1974–2005. Do Kájova jsme přišli s mou ženou Hankou v létě 1974. Byli jsme plni očekávání, jak nás přijmou místní lidé, státní orgány …

Mgr. Josef Maleček st.

nahoru
Fotokronika

img Několik obrázků z událostí týkajících se života v obci od začátku tohoto roku
 

img Leden. Odstrojený kamenný kříž na hřbitově, cca 100 let starý, očekává zásah restaurátora, návrat zrenovované kovové plastiky Ježíše Krista a nové desky s nápisem.

img Březen. Rodí se nové zajímavé panorama – ateliér akademického sochaře Miroslava Párala vzniká z bývalého zásobníku vody pro parní lokomotivy.

img Květen. Autorem restaurátorských prací je MgA. Jan Korecký, (předtím též sousoší Tří svatých a sochy matky s dítětem před OÚ).

img 10. květen 2013. Zakoupen zánovní obecní automobil VW CADDY pro pracovníky služeb. Opravovat dosluhující a často porouchané starší vozy již nebylo rentabilní.

img Květen 2013 – Nová komunikace kolem školy byla již po dlouhých letech zapotřebí i kvůli bezpečnějšímu přístupu a příjezdu ke škole. Bezpečí posílily i dvě nové lampy veřejného osvětlení.

img 29. května. Kvůli potřebným prostorám ve škole se rekonstruuje bývalý byt, který byl velmi vlhký, na školní družinu.Škola také využije místnost dosavadní obecní knihovny pro potřeby šaten.

nahoru

ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 1/2013 mělo uzávěrku dne 30. 5. a vyšlo v nákladu 700 výtisků dne 6. 6. 2013
Redakce:
Odpovědný redaktor Bohumil Šíp, šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorky Martina Kopřivová a Jana Pechová, grafika a sazba Mgr. Margita Danková.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420 380 731 237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz ext