časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:

Vážení spoluobčané, tak jako každým rokem, dovoluji si Vás i letos v souvislosti s vánočními svátky a nástupem nového roku oslovit. Rok 2007 uběhl jako voda a máme před sebou bilancování. Jaký vlastně byl? Co se každému z nás podařilo, nebo naopak nepodařilo, to si musíme zhodnotit sami. Pokud se já jako starosta mohu vyjádřit za obec, mohu konstatovat, že se zase trochu zlepšil vzhled obce, zejména vybudováním herních prvků v parku u májky, v nové obytné zóně na Boletické, na školním hřišti základní školy i na zahradě mateřské školy, zejména menší děti a děti školního věku se mohou pohybově zabavit.

Podařilo se nám získat státní dotaci na opravu komunikace Lazec – Vyšný, dále 2 dotace z Jihočeského kraje – jednu na nákup vozidla pro kájovské hasiče a druhou na opravu dvou kapliček. Celkem letos obec získala na dotacích 3.800.000 Kč.

Připravujeme nyní podklady pro žádosti o dotace na další období, zejména to bude na opravu fasády základní školy, na opravu hřbitovní zdi a na rekonstrukci úseku staré poutní cesty s historickým kamenným mostkem přes Polečnici, požádáme o dotaci na posílení vodovodu do Kladného a rádi bychom získali dotaci na výstavbu inženýrských sítí včetně nové čistírny odpadních vod pro novou obytnou zónu Boletická III. Otázkou ovšem je, na které z vyjmenovaných akcí se nám podaří dotace získat – z finančních důvodů bychom se bez nich do výstavby pouštět nemohli. Nedají se vyjmenovat všechny akce, které na obec čekají, a není to také cílem mého psaní dnes.

Co je velice důležité, je poděkování Vám, Vám všem, zejména co se týče udržování pořádku v okolí svého bydliště a výzdoby svého obydlí – tím Vy nejvíce pomáháte tvořit obraz své obce. Při procházce obcí je pak skutečně na co se dívat a co hodnotit. Mám z toho radost a velice Vám děkuji.

K vánočním svátkům bych jménem svým, jménem zastupitelů obce a pracovníků obecního úřadu chtěl popřát mnoho klidu a pohody a do Nového roku pak pevné zdraví, štěstí a úspěchy v každodenním životě.

Miroslav Červ, starosta

top


Rada obce projednala a schválila

Obecní rada se od září, kdy vyšlo poslední číslo Časopísku, sešla celkem čtyřikrát a na svých jednáních projednala:

 • 18 žádostí o stavební parcelu
 • 3 žádosti o odkoupení obecního pozemku, a to části par. č. 227/1, dále pozemku na par. č. 1716/1 a 229/2 vše v k.ú. Křenov u Kájova, které byly schváleny, a dále žádost o pozemky v k. ú. Kladenské Rovné, která musela být z důvodu nedokončené digitalizace zamítnuta
 • žádost o schválení výjimky v počtu žáků a navýšení kapacity třídy mateřské školy z 24 na 28 žáků, dále pak navýšení kapacity školní jídelny a kapacity školní družiny
 • žádost o splátkový kalendář na splácení dluhu na nájemném z obecního bytu, na vodném a stočném a na poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2006 a 2007
 • žádost o finanční příspěvek pro družstvo šipkařů „Pohodáři A“
 • žádost o odstranění vzrostlých stromů na st. p. 31 v k. ú. Křenov u Kájova
 • zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2008
 • návrh smluv na pronájem nebytových prostor v budově čp. 100 v ulici Kájovská se společností Česká pošta, s. p. a Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s.
 • prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor (kadeřnictví) s paní Eliškou Pechovou
 • návrh smlouvy na pronájem pozemků par. č. 930/4 a 930/13 v k.ú. Křenov u Kájova, na kterých je provozována lesní školka
 • výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Kájova za školní rok 2006/2007
 • prodloužení smlouvy o výpůjčce hmotného majetku Základní škole a Mateřské škole Kájovmost
 • nákup hasičského užitkového vozu IVECO pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kájov
 • výsledky krajské soutěže obcí v třídění odpadu – Kájov se umístil v kraji na 5. místě
 • návrh nové pojistné smlouvy z důvodu navýšení hodnoty dlouhodobého majetku obce
 • shromažďování podkladů pro žádosti o dotace na zatrubnění dešťové stoky, chodník a veřejné osvětlení do Kladného, na opravu fasády ZŠ a střechy na spojovací části ZŠ a tělocvičny, dále na opravu úseku staré poutní cesty spojené s historickým mostkem přes Polečnici, který byl prohlášen kulturní památkou (za hřištěm)
 • návrh smlouvy o dílo s projektovou kanceláří Helena Matějčková HEMA na zhotovení projektu na opravu památkového úseku staré poutní cesty
top
Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Kájov se sešlo dvakrát a ve svých usneseních schválilo:

 • 5 žádostí o prodej pozemku nebo jeho části, a to v k. ú. Křenov u Kájova na parcele č. 63/106, 236/1, 227/1, 227/3 a 1801/1
 • nákup pozemku od společnosti ROYAS komanditní společnost
 • záměr výstavby objektu pro výrobu pelet a zámečnické dílny v průmyslové zóně směrem na kladné
 • záměr výstavby autolakovny a RD v průmyslové zóně
 • žádost ZŠ a MŠ Kájov o schválení výjimky v počtu dětí v MŠ – horní třída – z 24 na 28 dětí
 • žádost ZŠ a MŠ Kájov o navýšení kapacity stravovaných dětí ve školní jídelně ze 70 na 110
 • žádost ZŠ a MŠ Kájov o navýšení kapacity školní družiny z 25 na 30 dětí
 • zvýšení nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2008
 • rozpočtové změny na rok 2007
 • smlouvu o dílo mezi obcí Kájov a AD Daněk č. 55/2007 na provedení projektových prací na ZTV Boletická III
 • cenovou nabídku Bohuslava Šandery (firma ZaP) na zpracování projektu pro územní a stavební řízení – posílení vodovodu Kájov – Kladné

vzalo na vědomí:

 • informaci o plnění rozpočtu
 • informaci o možnostech a záměru čerpat dotace
top
Závěr roku – Vánoce a silvestr

21. 12. 2007 (pátek) jdou děti do školy tento rok naposledy, vyučování opět začne ve čtvrtek 3. ledna 2008. 23. 12. 2007 (neděle) v 7.45 před mší svatou, která začíná v osm hodin, přivezou naši hasiči do Kájova Betlémské světlo. Poté si mohou zájemci přinést světlo do svých domovů. V tomtéž dni odpoledne ve 14 hodin bude v kostele Živý betlém, představení připravily kájovskými dětmi milosrdné sestry sv. Vincence z Pauly.

29. 12. 2007 Kájovský Yetti – cyklistický závod na horských kolech (bližší informace str. 7)

31. 12. 2007 – silvestr – v restauraci Konibar začíná oslava posledního dne roku ve 20 hodin. Tančit lze při živé hudbě „SITUACE“, v ceně vstupného (150 Kč) je zahrnut půlnoční přípitek, předprodej v restauraci Konibar. Půlnoční ohňostroj. V restauraci Pohoda začíná silvestr již v 18 hodin, od 20 hodin pak hraje DJ JANNY. Bude připraveno malé občerstvení a půlnoční přípitek. Předprodej vstupenek (130 Kč) v restauraci POHODA

Tlumočíme upozornění Služeb města Český Krumlov: Do popelnic nedávejte horký popel. Takovou popelnici nesmějí jejich pracovníci vyvézt, neboť hrozí vznícení odpadu uvnitř auta.
 Sice poukazujeme neustále i na to, jak je topení odpadem, plastovými lahvemi či podobnými „palivy“ jedovaté, stále znovu se tak v některých domácnostech děje. Jen někteří to dělají, ale stačí otrávit vzduch všem … i náladu. V novém roce budeme moci ještě lépe třídit - kartónové obaly od mléka a džusů, které jsme doposud dávali do popelnic, budeme dávat do kontejnerů na plasty.
 Potěšilo nás – v soutěži „My třídit umíme“ v kategorii obce od 500 do 1999 obyvatel se Kájov umístil na 5. pořadí v kraji, bodování se účastnilo 304 obcí, v okrese jsme byli třetí.

top


Veřejný internet

Internet je k dispozici v obecní knihovně každý čtvrtek od 16 do 19 hodin. Služba je poskytována zdarma po předložení čtenářského průkazu (registráce á 20Kč), tisk na černobílé tiskárně A4 - 1,50Kč/strana. Začátečníky zaškolí Margita Semecká.

top
Dobrovolní hasiči Kájov

Letošní rok byl pro nás hasiče opět bohatý na události. Připomenu jen stručně – společenský bál, stavění májky, lampiónový průvod pro děti, Dětský den, červencová hasičská soutěž v Kájově, zajištění Mikuláše a čerta ve školce i ve vsi a přivezení Betlémského světla letos 22. 12. 2007 od rakouských hasičů z Věžovaté Pláně.

Kromě těchto událostí jsme se zúčastnili celkem 16 soutěží, většinou se dvěma družstvy. Třetí místo v Jihočeské hasičské lize bylo pro nás odměnou, taktéž desáté místo ze 126 družstev v posledním, 25. jubilejním ročníku tradiční soutěže Memoriálu mjr. Jaromíra Urbana v Českém Krumlově. Dále přičtu činnost zásahové jednotky při živelných pohromách, požárech, údržbě hasičského vozidla, brigády pro obecní úřad aj. Tato soustavná a usilovná činnost nám hasičům zabírá velkou část osobního volna.

Příjemnou změnou a odměnou bylo pro nás pořízení novějšího zásahového vozidla značky Iveco (viz fotokronika), které se připravuje pro následující sezony a nahradí dosavadní 30 let starou Avii. Nákup vozidla obci umožnila dotace od Jihočeského kraje.

Velké poděkování patří tedy všem hasičům, kamarádům, a také sponzorům, kteří jako každý rok věnují nemalé částky na zajištění těchto společenských událostí. Všem přeji zdraví, štěstí, vánoční pohodu a hodně dalších sil do nového roku.

Jan Čulík ml., velitel jednotky SDH Kájov

top


Časopísek dětem

Králíček Ucho

zaj3V jednom vyhřátém, jemňounkou srstí vystlaném pelíšku se jedné krásné letní noci narodil malinký králíček. Nebyl zas až tak malinký, protože neměl žádné bratříčky ani sestřičky a všechno mlíčko od maminky dostával jen on. Maminka dala malému králíčkovi jméno Ucho.

zaj1Jen co malý Ucho otevřel první očičko, začal prozkoumávat svůj domeček. Zjistil, že je v tmavé místnosti sám, zachumlaný v mámině starém kožíšku. Maminka k němu chodila jen občas, většinu času trávila venku na pastvě a střežila noru. Malý ušáček v její nepřítomnosti buď spal, nebo byl na průzkumech. Nejvíc ho ale zajímal otvor v jedné stěně – jenže pokaždé, když ho chtěl prozkoumat, vrátila se maminka a důrazně mu zopakovala, že na vycházku ven ještě není správná doba. "A kdy bude?" vyzvídal Ucho. Maminka se jen přísně podívala, a tak další otázky i výzkumy odložil na příští den.

Jednoho rána, to už Ucho viděl na obě oči a uměl i sám papat seno, byla maminka déle pryč, a tak zvědavý Ucho zamířil rovnou k východu. Chviličku zaváhal, protože počítal s tím, že maminka v tu chvíli přijde domů jako obvykle, ale nikde ani lísteček nezašustil. Ucho tedy vklouzl do dlouhé chodbičky, která končila vrstvou suchého listí. Hnán zvědavostí strčil do listí čumáčkem – a ejhle! Oslepila ho záplava prudkého světla.

zaj2Když se králíček trošku rozkoukal, nestačil se divit. Byl zvyklý na jednotvárnou tmu nory, postýlku z maminčiných chloupků a vůni čerstvé hlíny a sena. Tady najednou bylo světlo, které nepříjemně bodalo do oček. Ve vzduchu bylo cítit spousta divných pachů. Ucho větřil čumáčkem, jako to viděl mnohokrát u maminky, a snažil se z pachů pochytit něco zajímavého. Překvapilo ho také, jak je ten svět barevný – spousta jasně zelené a šťavnaté trávy, kterou nikdy předtím neviděl, modrá obloha a au! To žluté cosi na obloze pálí do očiček!!!

text a ilustrace Margita Semecká

top


Společenská kronika

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří letos v říjnu až prosinci oslavili/oslaví své narozeniny, a dále jmenovitě těmto jubilantům, kteří se narodili nejméně před 70 lety:
Josef Gróf, Antonín Šíma, Anežka Vávrová (81), Božena Martínková, Marie Bicanová, Vlasta Bicanová, Ludmila Pišlová (80), Emma Herbstová, Eva Klementová, Josef Husák, Anna Bruttmannová, Marie Zemjánková, Jan Mojžíš (83), Jaroslav Klement z Kájova, Miluška Šolcová ze St. Dobrkovic, Josefa Beňová (84), Karel Král (86), Kateřina Dobrovodská (84), Božena Bayerová (84) z Křenova, Štěpánka Krtková (80), Květa Linhová z Novosedel, Bohuslav Mráz (87) z Kladného.

img27. září jsme se fotografovali s těmito malými občánky a občankami Kájova – mamince na klíně 2. řada zleva Táňa Šestáková, Josef Žlunka, Marie Schneedorferová, Adéla Assmannová, v 1. řadě zleva Aleš Dvořák, Martin Souček a Jonáš Novosad.


 

img9. listopadu jsme se dále fotografovali s těmito dětmi - mamince na klíně 2. řada zleva Andrea Skypalová, Klára Tobiášová, 1. řadě zleva Natalie Dočkalová, Natálie Hrdličková a David Petrášek.

 

 

img16. listopadu proběhlo letos poslední (šesté) vítání - mamince na klíně 2. řada zleva Adéla Černíková, Mikoláš Palouda, v 1. řadě zleva Sabina Čudková, Dominik Vondruška a Zdeněk Šuba.

Navždy jsme se rozloučili
26. 9. 2007 s paní Marií Konečnou z Kájova (93 let),
8. 11. 2007 s Annou Mrowiecovou ze Starých Dobrkovic (78 let),

Společenské události v obci

Setkání kájovských důchodců V pátek 30. listopadu se konalo v Konibaru tradiční setkání kájovských důchodců, které zorganizovala obec Kájov. Jako každý rok, i letos přivítal přítomné starosta. V programu slavnostního odpoledne vystoupily děti z mateřské školy - s upravenou pohádkou O Koblížkovi, se zpěvy a hudebními nástroji se blýskly i starší školní děti a nakonec provedl ukázky svých soutěžních čísel taneční pár (Miloš Pimpara z Kájova se svou novou tanečnicí). K tanci i poslechu ke všeobecné spokojenosti hráli Kameňáci. Obec poskytla hostům (kájovským důchodcům) malé občerstvení.top


Tentokrát tu máme od školáků dárečky

Děti se ve škole učily o bramborách. Seznámily se s jejich jihoamerickým původem, dozvěděly se, kdy se objevily v Čechách (17. století), proč se jim pravděpodobně říká brambory (z Branibor). Samy si vypěstovaly brambory na školním pozemku, aby věděly, že se nerodí v regálech obchodů. Své vypěstované brambory zpracovávaly zprvu esteticky (vypichovaní ježečci, bramboroví skřítci) či s nimi krásu vytvářely (bramborovými tiskátky ozdobily podzimního draka).

Hlavní význam brambor poznávaly prakticky. Přinášely ze svých rodin oblíbené bramborové recepty, každá třída si pak z nich některý vybrala a ve školní kuchyni vlastnoručně připravila, bonusem byly bramboráčky paní vychovatelky. Tak například prvňáci pekli bramborové sušenky, 2. a 3. třída bramborový nákyp a 4. a 5. třída bramborový salát s jablky. Konec celého bramborového vyučování korunovaly bramborové hody – jedlo se vespolek, ochutnávali všichni všechno. Paní ředitelka nakonec vytiskla z donesených receptů originální kuchařku, (je přístupná i na webových stránkách školy). Myslím, že Komenský se nad takovýmto vyučováním „Když se řekne brambory“ zálibně usmíval.

Libuše Semecká

imgOsúchy
(Kryštof Pavlíček)

 • 800g vařených brambor
 • 1 lžička soli
 • 100g krupice
 • 2 vejce
 • 200g hrubé mouky

Oloupané brambory nastrouháme, přidáme k nim krupici, mouku, vejce. Osolíme a vypracujeme těsto. Z těsta vyválíme placky pečeme v troubě na suchém plechu. Upečené osúchy potřeme sádlem a podáváme k míchaným vajíčkům.


imgBramborové placky ze syrových brambor se sněhem
(Michal Kotlar)

 • 1 kg brambor
 • sůl
 • 4 vejce
 • na špičku nože prášku do pečiva
 • asi 50 g mouky
 • olej nebo sádlo na smažení

Brambory oškrábeme, nastrouháme a necháme na cedníku odkapat. Promícháme se žloutky, přidáme sůl, mouku a nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků. Na pánvi smažíme menší placky, podáváme se špenátem nebo jinou zeleninou.


imgBramborové sušenky
(Ema Mocová)

 • 200 g nastrouhaných vařených brambor
 • 200 g hladké mouky
 • 200 g Hery

Vše smícháme, uděláme těsto, rozválíme a vykrajujeme sušenky. Pak potřeme vajíčkem, posypeme strouhaným sýrem a dáme upéct.


imgBramborák s Nivou
(Danuška Bauerová)

 • 5 středně velkých vařených brambor
 • 150 g Nivy
 • 2 vejce
 • pažitku
 • krupička
 • máslo
 • sůl

Oloupané brambory nastrouháme (najemno), přidáme nastrouhanou Nivy, pažitku a umícháme těsto. Pokud je řídké, přidáme krupičku. Solíme až na konec (Niva je slaná). Těstíčko dáme do vymazaného pekáče, pokapeme máslem a pečeme a zapečeme. Před vypnutím posypeme zbytkem sýra. Podáváme s čerstvou zeleninou.

top


Sport

Fotbal
V polovině listopadu si většina týmů odškrtla poslední, 11. zápas podzimního kola okresní fotbalové soutěže. Martin na bílém koni přijel letos včas, a tak díky sněhu zůstaly některé zápasy neodehrané.

Tabulka po 11. kole

Pořadí   Skóre Body
1 Nová Ves 54:19 27
2 Větřní 39:18 27
3 Dolní Dvořiště 38:11 24
4 Velešín 37:14 23
5 Světlík 19:11 22
6 FC Vltava B 20:20 13
7 Kájov 17:28 11
8 Soběnov 21:28 8
9 Romo CK 18:56 8
10 Rožmberk 14:33 7
11 Horní Dvořiště 20:48 6
12 Holubov 11:24 4

Šipky
Pohodáři Kájov A, kteří hrají 1. ligu ČAKS-AŠA-Jižní Čechy jsou s 5 body a skóre 54 : 91 po odehraném 8. kole na 12. místě. Jejich kolegyně Pohodářky Kájov hrající také v 1. lize mají odehraná 4 kola, na kontě 1 bod, skóre 7 : 24, a to jim stačí pouze na poslední 5. místo. Nejlépe si vedou Pohodáři Kájov B. Ti hrají 3. ligu, mají odehraných 7 zápasů, získali 8 bodů, a se skóre 57 : 70 jsou na 7. místě.

Kájov Cup
V sobotu 1. 12. 2007 se v kájovské tělocvičně sešli příznivci sportu, aby opět po roce změřili své síly v odbíjené. Tentokrát se sešlo sedm družstev: Hoříce na Šumavě, Zlatá Koruna, Dolní Třebonín, Městský úřad Český Krumlov, Úřad práce Český Krumlov, České Budějovice – Čtyrák a v neposlední řadě Kájov. Naše družstvo reprezentovali Alena Krauskopfová, Petra Michálková, Růža Švecová, Ondřej Círek, Filip Jakubec a Roman Švec. Turnaj trval téměř celý den a teprve v pozdních odpoledních hodinách se rozhodovalo o vítězi. Jenom o vlásek uniklo našemu družstvu prvenství. Bojovali jako lvi, ale nakonec stupeň vítězů patřil jako téměř tradičně volejbalistům z Hořic na Šumavě. Naši borci obsadili pěkné druhé místo, na třetí příčce se umístilo družstvo Zlaté Koruny, čtvrtí byli Dolnotřebonínští. Ať už byly výsledky jakékoliv, důležité je, že po celý den panovala mezi účastníky dobrá nálada a veškeré klání probíhalo v přátelském duchu.
Přijďte si i Vy zahrát. Volejbal se hraje každé pondělí od 20:00 v kájovské tělocvičně.

Cyklistický závod
V sobotu 29. 9. 2007 se uskutečnil cyklistický závod pro děti. Startovalo se v karavankempu Petráškův dvůr a poté závodníky čekala asi 3 km dlouhá trať, na které museli překonávat různé překážky. Součástí závodu byla také jízda zručnosti. Nejrychleji zdolala trať Lucka Maurerová, nejzručnějším se ukázal být Ruda Moravec. Organizátory této super akce byli Milan Ciml, Aleš Makovec a Pavel Jindra. Děkujeme jim.

Kájovský Yetty
imgAčkoli trojice pořadatelů Milan Ciml, Aleš Makovec a Pavel Jindra slibovala další cyklistickou akci až na jaro 2008 je tady nová lákavá výzva v podobě závodu na horských kolech nazvaná Kájovský Yetty. Tato akce proběhne opět 29. ale tentokrát prosince 2007. Začátek je plánován na 14. hodinu v restauraci Pohoda, kde bude probíhat prezentace závodníků. Startovné činí 50 Kč, ale nebojte se, každý kdo závod absolvuje dostane po dojezdu malé občerstvení. Délka tratě se bude pohybovat okolo 9 km. Závodník musí být starší 18 let, musí být vybaven cyklistickou helmou a dodržovat dopravní předpisy. Vždyť ručí každý sám za sebe. Pro vítěze bude připravena pěkná cena. Přijďte i Vy společně se rozloučit s uplynulým rokem.

top
Fotokronika

kronika01 3. 9. 2007
první školní den je obzvlášť pro prvňáčky plný očekávání

kronika02 14. 10. 2007
Tradiční Kájovská pouť má historii sahající hluboko do středověku

kronika03 28. 10. 2007
Státní svátek uvítal obecní úřad s nově upraveným prostranstvím pod stromy.

kronika04 16. 11. 2007
Hasiči si přivážejí vozidlo Iveco, pořízené z dotace získané od JČ kraje. Vystřídá 30letou Avii.

kronika05 30. 11. 2007
Den důchodců v Kájově umožnil lidem setkat se, popovídat si, pobavit se.

kronika06 6. 12. 2007
Mikuláš na faře v Kájově má vlídnou tvář a děti jsou veselé a nebojí se. Čerti na faru nesmí.

top

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz ext