časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:

Vážení spoluobčané,
opět se rok s rokem sešel a máme před sebou Vánoce a konec roku 2008. Zastavme se v předvánočním shonu a každý si zhodnoťme po svém rok, který jsme společně v obci prožili. Splnila se nám naše očekávání? Povedlo se nám všechno, co jsme měli naplánované a čeho jsme chtěli dosáhnout? Naše jednání záleží na spoustě věcí více či méně problematických, které my sami nijak ovlivnit nemůžeme, nebo naopak - se kterými se musíme poprat, ale které se mnohdy odstraňují těžko a ne vždy je výsledek takový, jaký bychom chtěli a jaký jsme si představovali. Toto platí dle mého názoru nejen v našich vlastních rodinách, ale též v činnosti obce. Hodnocení činnosti obce samotné si ponechám až po skončení roku.

Je však zapotřebí konstatovat, že Kájov se velice úspěšně rozrůstá – přibývá nám občanů. Zvýšil se počet narozených dětí i počet přistěhovaných do nové kájovské výstavby. Oba faktory spolu souvisí. Do nové zástavby se zpravidla stěhují mladí a brzy vítáme jejich děti jako nově narozené občánky Kájova. V současné době je nás téměř 1640.

Úspěšně se nám rozrůstají i jednotlivé služby v obci, které napomáhají ke zkvalitňování života a spokojenosti občanů. To je také mým hlavním přáním do příštího roku, aby docházelo ke zlepšování a zkvalitňování služeb občanům nejen v samotném Kájově, ale i ve všech jeho jednotlivých částech.

Je vidět, že valná většina z Vás občanů nemalou měrou přispívá k pozitivnímu obrazu své obce zejména svou péčí o čistotu a lepší vzhled okolí Vašich rodinných domů. Za to Vám jménem obce velice děkuji a věřím, že tomu tak bude i nadále. Každý ale ať si sám zhodnotí, zda se ho toto poděkování skutečně týká.

Závěrem bych Vám chtěl jménem zastupitelů obce, členů obecní rady, obecního úřadu a jménem svým popřát k vánočním svátkům mnoho osobní a rodinné pohody, klidu, štěstí a života v míru. Do nového roku pak přeji, aby každému z Vás vyšly Vaše předsevzetí a plány, aby nám – zejména - vydrželo zdraví a chuť do života. Všem podnikatelům pak přeji úspěšné plnění podnikatelských záměrů.

M. Červ, starosta

top


Rada obce za minulé čtvrtletí projednala a schválila

Rada obce Kájov se od října 2008 do 14. 12. 2008, kdy byla uzávěrka našeho Časopísku, sešla třikrát. Na svých jednáních se její členové zabývali mnoha důležitými otázkami.

14. 10. 2008 rada projednala:

 • čtyři žádosti o stavební parcely, tyto byly zaevidovány v pořadníku a žadatelé vyrozuměni
 • stížnost majitele promáčeného rodinného domu čp.18 v Mezipotočí vodou z komunikace, jež vede okolo tohoto domu, doporučila předat ji na Správu a údržbu silnic Český Krumlov, která komunikaci spravuje, přičemž majitel nemovitosti bude o dalším postupu vyrozuměn
 • návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování komunálních služeb se společností Služby města Český Krumlov, týkající se zvýšení ceny za svoz tuhého komunálního odpadu a doporučila jej uzavřít
 • doplnění evakuačního plánu HZS Český Krumlov
 • jednu žádost o přijetí do pracovního poměru na místo školníka a uklizeče v ZŠ Kájov, žádost byla zaevidována
 • žádost ve věci odstranění dubu v Kladném, doporučila provést místní šetření a vydat stanovisko pro OÚ

vyřídila kladně:

 • žádost o prodloužení termínu prodeje stavebních parcel 63/46 a 63/47 v k.ú. Křenov u Kájova dalšímu zájemci ze zdravotních důvodů, žadatel bude vyrozuměn o kladném vyřízení žádosti
 • žádosti společnosti Agrocon Kájov s. r. o. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. Kladenské Rovné, Kladné a Křenov u Kájova, bude prověřena obvyklá cena
 • žádost manželů Havlových na pronájem obecního pozemku u jejich rekreačního objektu v Kladném

vzala na vědomí:

 • informace ze sněmu starostů
 • předpokládané neinvestiční náklady na dojíždějící žáky do základních škol v Českém Krumlově v roce 2009 dle jednotlivých seznamů dojíždějících žáků

11. 11. 2008 rada projednala

 • návrh kalkulace vodného a stočného v části obce Staré Dobrkovice a doporučila předložit jej na jednání zastupitelstva včetně návrhu vyhlášky obce o stanovení úhrady vodného a stočného
 • návrh mandátní smlouvy týkající se změny ÚPD č. 2 na změnu využití plochy pozemku par. č. 1342/1 v k.ú. Kladné z ploch pro občanskou vybavenost na plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, s tím že ji doporučila k předložení obecnímu zastupitelstvu
 • návrh smlouvy o zajištění zimní údržby komunikací s SÚS Český Krumlov a doporučila ji uzavřít
 • a kladně rozhodla o návrhu na odkoupení garáží pro obec včetně pozemků pod nimi za částku stanovenou znaleckým posudkem
 • návrh na odměny redaktorům za Časopísek 2/2008
 • návrh kupní smlouvy se Zemědělskou vodohospodářskou správou Český Krumlov a doporučila ji uzavřít
 • návrh pozemkové úpravy - konkrétně směny pozemků PK č.736 o výměře 4.352 m2 (vlastníka PF ČR) za PK parcelu č. 241/1 o výměře 3.247 m2 (vlastník obec Kájov), projednání s Pozemkovým fondem České republiky a Pozemkovým úřadem v Českém Krumlově

kladně vyřídila

 • - žádost Automotoklubu Rallye Český Krumlov týkající se schválení krátkodobé uzavírky komunikace Kladné - Větřní - Němče - Moletín - lesní komunikace přes Jezvinecký les na komunikaci z Mezipotočí - Slavkov ve dnech konání Rallye Český Krumlov 21. - 23. 5. 2009

zamítla

 • žádost Jaroslava Holého z Českých Budějovic, žadatele o pronájem obecních pozemků za účelem umístění zábavných atrakcí v době kájovské pouti - na tyto pozemky jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy s jiným nájemcem a jiné prostory nejsou, přičemž není důvod nájemce měnit, žadatel bude v tomto smyslu vyrozuměn

25. 11. 2008 rada projednala

 • návrh na prodej obecního pozemku 2098/1 v k. ú. Kladné a doporučila předložení žádosti o prodej na jednání obecního zastupitelstva, přičemž záměr prodeje tohoto pozemku bude zveřejněn nejméně 15 dní na úřední desce a na webových stránkách obce www.kajov.eu
 • návrh smlouvy s JIP papírny Větřní, a.s., o čištění odpadních vod a uložení kalů z ČOV Kájov na ČOV v Českém Krumlově v roce 2009 a doporučila tuto uzavřít
 • zapracování návrhu rozpočtu hospodaření v obecních lesích do celkového rozpočtu obce na r. 2009
 • návrh 10% navýšení cen za pěstební činnost v roce 2009 a doporučila toto zapracovat do rozpočtu obce na rok 2009
 • výsledek jednání představenstva a dozorčí rady regionálního svazku Vltava ve Větřní a doporučila projednat na jednání obecního zastupitelstva otázku odpadového hospodářství obce

schválila návrhy na:

 • navýšení rozpočtu obce na rok 2009 v paragrafu „ostatní záležitosti kultury“ v důsledku navýšení limitu pro zakoupení darů pro občany - jubilanty (o 100 Kč), a pohřební kytice (o 50 Kč)
 • výplaty odměn zaměstnancům OU
 • odměnění bezpříspěvkových dárců krve – občanů Kájova – pana Karla Šatopleta (20 odběrů) a pana Václava Pechu (50 odběrů), navrhla zveřejnit i poděkování v obecním zpravodaji

vzala na vědomí:

 • výsledek kontroly provedené ČIŽP na ČOV Kájov, bez větších závad
 • výsledek kontroly provedené na úseku výkonu státní správy – matriky – bez závad
top
Tak to jsem já, Polečnice ....

Mnozí se ptají, co vlastně za vodní tok protéká Kájovem. Někteří se domnívají, že jsem Hořický potok, jiní, že Kájovský. Je zajímavé, že v průběhu svého toku dostávám různá jména, kromě výše uvedených i Mlýnský nebo Chvalšinský potok.

imgPramením 3 km severně od zaniklé osady Polečnice ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na západní straně kopce zv. Vysočina v nadmořské výšce 838 m. Teču úzkými i širokými údolími a vytvářím místy poměrně veliké meandry. Pod Kájovem z levé strany přibírám 16 km dlouhý Chvalšinský potok, který vzniká soutokem Lužného a Třebovického potoka nedaleko osady Střemily severozápadně od Chvalšin; ten odvodňuje jižní svahy Blanského lesa. Do Vltavy se vlévám v Českém Krumlově hlubokým skalnatým korytem pod Budějovickou bránou. (Původní přirozené koryto odvádělo i vodu z rybníka v Jelení zahradě. V roce 1848 byla však velká povodeň a zahynula všechna zvěř, která byla od dob Rožmberků chována v oboře v Jelení zahradě).

Celková moje délka je 28,9 km, plocha povodí je 198 km čtverečních s lesnatostí 50 %, průměrný roční průtok při ústí se uvádí 1,64 m3/s.

Po dlouhotrvajících vydatných deštích umím pořádně zahrozit (viz rok 2002). V zimě zpravidla zamrzám. Tak to jsem já, Polečnice.

( Zimní paráda na Polečnici. Foto Jiří Semecký, aš,ls)

top
V kájovských obchodech o Vánocích a na silvestra nakoupíte takto:

JEDNOTA - na Štědrý den od 7.00 do 10.30, na silvestra také tak.
SPAR Royas - na Štědrý den 7.00 – 12.00, na silvestra také tak.
FLOP Sládek - na Štědrý den 7.00 – 11.00 a dále navíc otevřeno i na Štěpána 26.12. od 7.00 do 10.00, na silvestra pak od 7.00 – 11.00.

Silvestrovskou noc ve společenské zábavě můžete strávit v KONIBARU - od 20 hodin hraje k tanci a poslechu kapela Situace, přípitek je v ceně vstupenky (150 Kč). Nebo také v Pohodě - vstupné je volné, zábava též, přípitek zdarma. O půlnoci ohňostroj před oběma restauracemi.


Předvánoční čas ve školce i ve škole

imgV mateřské škole si děti čekání na Vánoce i na čerta s Mikulášem zpestřily „Společným tvořením tatínků s dětmi“. Úkolem byla výroba čertovské nebo mikulášské masky, vznikli i andělé. V úterý 9.12. proběhly v obou třídách mikulášské besídky pro rodiče. Sám Mikuláš se svým doprovodem pak děti za jejich krásná vystoupení odměnil - dostaly plné sáčky nadílky. Radost z dětských vystoupení měli určitě také všichni ti, kteří se zúčastnili tradičního setkání důchodců v Konibaru.

I v základní škole nás navštívil Mikuláš, dva andělé a početná skupina čertů. Postupně obešli všechny třídy, pochválili hodné děti a hříšníky „polepšili“ čertovskými metličkami. Také všechny školní děti nakonec dostaly sladkou odměnu.

imgCelý prosinec jsme se připravovali na nejkrásnější svátky v roce – na Vánoce. Děti z keramického kroužku vyrobily překrásný keramický betlém, jeho stavěním jsme všichni společně a slavnostně zahájili advent. Zkusili jsme si péct a zdobit vánoční perníčky i přípravu vánočního cukroví. Jako každý rok, i letos jsme připravili Vánoce zvířátkům v lese. Abychom si čekání na Vánoce zpestřili, každé ráno jsme začínali vyučování zpíváním koled u ozdobeného stromečku, na to se všichni moc těšili. Poslední den školy v tomto školním roce jsme měli posezení u vánočního stromečku a rozdáváním dárečků, které si děti navzájem dávaly – byl jich plný „ vánoční“ koš.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali finanční či věcné dary naší základní a mateřské škole i všem rodičům, kteří vždy a ochotně pomohou se vším, co potřebujeme.

Lenka Augustinová, ředitelka ZŠ a MŠ Kájov

top


Hasiči

Malé předvánoční zamyšlení

Tak jako všichni ostatní ke konci roku bilancují, tak i hasiči poslední listopadovou sobotu na své výroční valné hromadě zhodnotili svou činnost za uplynulý rok. Při poslechu výčtu celé činnosti spolku se až nechce věřit, co vše je možné za jediný rok stihnout, nepočítaje své osobní a rodinné povinnosti. Někdy si bohužel vyslechnu názory, jak jsme vydělali velké peníze, jaký máme prospěch, ale věřte, že veškerou činnost děláme každý z nás dobrovolně, zadarmo a ve svém volném čase, většinou ku prospěchu jiným. Případný zisk je vždy vložen do kasy spolku, ze které jsou hrazeny náklady na činnost hasičů, a dále investován do dalších akcí jako je šití masek na Dětský den, startovné na soutěžích, nákup potřebného materiálu aj.

Je pravda, že hasičina se stala pro většinu z nás nejen společenskou záležitostí, koníčkem a adrenalinem, ale také povinností vůči Vám občanům, a to jak při mimořádných událostech jako jsou požáry, živelné pohromy, tak i v běžném životě. Bohužel si někdy tyto skutečnosti neumíme ani uvědomit.

Proto mi nezbývá než si přát, abychom se všichni setkávali výhradně při událostech společenských a při výcviku členů požární jednotky. Ještě jednou moc děkuji všem, kdo se podílí na činnosti spolku včetně těch, kdo nemají s hasičinou téměř nic společného. Také patří velké poděkování našim sponzorům, kteří jak penězi, tak svými službami významně pomáhají našemu sdružení. Mohu je ubezpečit, že jejich vložené prostředky nepřijdou nazmar. Hodně zdraví a osobní spokojenosti o vánočních svátcích a v Novém roce za nás za všechny hasiče přeje velitel jednotky

Jan Čulík ml.

top


Králíček Ucho – 2.část

text a ilustrace Margita Semecká

2. Ucho na toulkách

imgNěkolik dalších dní Ucho sekal dobrotu. Maminka ho teď chodila hlídat častěji, a ačkoliv se už vůbec nezlobila, Ucho sám neměl chuť vycházet do toho ošklivého světa. Ostatně u maminky je mu přece dobře, tak kam by chodil. Netrvalo ale dlouho a králíček se opět začal nudit. Vymýšlel doma lotroviny a maminka byla čím dál víc unavená z jeho skotačení. "I ty jeden rošťáku!" říkávala denně a Ucho cítil, že se k něčemu důležitému rozhoduje. "Je čas tě vzít ven, aby ses naučil něčemu ze světa a trošku se proběhl," probudila králíčka jednoho dne maminka. Jejda! To v Uchovi ale hrklo! "Ven?" Ale maminka už neodpovídala a hopkala si to k východu z nory. Malý králíček tedy radostně vyběhl za ní. "Jůůůůůůůůůů, travička!!!" zajásal venku a hned se pustil do čerstvé zeleně. Maminka se ohlédla a přísně se na Ucha podívala. "Budu se tu teď pást. Ne že se zase někde zatouláš! Dávej pozor a nechoď daleko..." Ale to už ušáček neslyšel, hopkal vesele travičkou a honil barevné motýly. Tady uškubl pampelišku, tuhle jetelíček, tamhle ochutnal jahůdku. Písk! Jejej - co to bylo? Ucho se rozhlížel na všechny strany, až uviděl zvláštní zvířátko. Vypadalo skoro jako králík, ale mělo takový velký ocas, a malá ouška. "Ahoj Ucho!" vypískl ten divný králík a dál hlodal oříšek. "Ty mě znáš?" podivil se Ucho. "Jasně," odpovědělo stvoření, "tebe zná přece celý les - jsi ten králíček, co se minule ztratil. Maminka tě hledala až za velkou mezí." Ušáček byl celý zmatený. "Co je velká mez? A jak se vlastně jmenuješ? Ty jsi taky králík?" sypal ze sebe jeden dotaz za druhým. Stvoření se začalo pískavě smát a odhopkalo na strom. "Já ti dám králíka, ty jeden mrňousi, hihihi." Chudák Ucho, co si má myslet? "Počkej, kam jdeš? Kdo jsi???" Ale stvoření už bylo pryč.

To už přihopkala Uchova maminka. "Je čas jít domů, ušáčku" připomněla mu. "Mami, co to bylo za divné zvíře? Vypadalo to jako králík, ale mělo to dlouhý ocas a krátké uši!" Maminka se zasmála a pohladila králíčka po ouškách. "To byla veverka, můj malý. A teď už hopkej domů!" Ucho měl mnohem víc otázek, co je to Velká mez, kde veverka bydlí, jestli jsou v lese i jiní králíčci - ale měl co dělat, aby maminčině rychlým tlapkám stačil. Maminka okamžitě vyhledala vchod do nory, ale než ji odkryla, pozorně zkontrolovala, jestli v okolí není nikdo, kdo by měl zájem noru objevit. Nikde ani živáčka, a tak oba králíci vklouzli dovnitř a maminka vchod pečlivě upravila. Když Ucho povečeřel mlíčko od maminky (dostával ho už jen občas), uložili se oba ke spánku. Malý králíček ale pořád nemohl usnout. Musel myslet na veverku, a na Velkou mez, na ostatní králíčky - a poprvé zatoužil po kamarádech. Byl však tak unavený, že si položil hlavu na mámina záda a uprostřed přemýšlení usnul.

3. Ztracený Ucho

imgPříštího rána byla maminka jako obvykle pryč. Ale proč tentokrát nevzala Ucha zase s sebou? A proč se tak dlouho nevrací? Ucho z toho byl trosku zmatený. "Mám jít ven sám, nebo mám počkat, až se maminka vrátí?" říkal si v duchu. "Když budu čekat, až se vrátí - co když už mne dnes ven nevezme?" Zvědavost a chuť proběhnout se znovu na sluníčku ušáčka přímo šimrala na tlapkách. Opatrně přihopkal k východu z nory a chvíli poslouchal, jestli nezaslechne maminku. Ale zvenku byl slyšet jen zpěv ptáků. Králíček dychtivě vyrazil ven a už se proháněl trávou. "Nemůže se mi přece nic stát," ujišťoval se stále, "domů už přeci trefím sám." A tak hopkal, uždiboval trávu, pozoroval mravence nesoucí jehličí a mlsal. Brzy přihopkal k obrovské hromadě jehličí. Vypadala zajímavě, a hlavně z ní mohl být dobrý rozhled. I mravenci se chtěli asi rozhlédnout, běhalo jich po té hromadě spousta. Králíček vyskočil až nahoru, nic nedbal, že mu na sypkém jehličí ujíždějí tlapičky. Tam se usadil a rozhlížel se po okolí. Najednou ho ale začal strašlivě svědit kožíšek. "Co je to?" divil se Ucho a drbal se ostošest. "Jdi pryč, to je náš dům!" křičely tenounké hlásky, které předtím přeslechl. Byli to mravenečci, kteří ho štípali v kožíšku a ze všech sil na něj křičeli, ať odejde. "Promiňte, nevěděl jsem!" vykvíkl Ucho a seskočil z mraveniště. Když vyklepal z kožíšku všechny mravence, rozhlédl se, kam dál.

Za keřem něco zašustilo. Ucho už věděl, že se v takovém případě má přikrčit k zemi a tiše vyčkávat. Tak placatý, jak jen to šlo, zvědavě vykukoval z mechu. Strach vůbec neměl. Byl jen zvědavý, jestli to nešustila Veverka, rád by si s ní zase popovídal. Ale veverka to nebyla. Nebyl tam nikdo. Nebo se alespoň nikdo neukázal. Uchovi začalo být smutno. Měl by se vrátit domů. Otočil se tedy zpět k mraveništi a hopkal směrem, o kterém byl přesvědčen, že vede domů. Hopkal chvíli, hopkal dlouho, už ho bolely nožičky, ale domeček nikde! "Ach jo," povzdychl si králíček, "co jsem to zase vyvedl! Musím se někoho zeptat, kudy se dostanu za maminkou - veverka přece říkala, že mě tu každý zná!" Z toho nápadu radostí poskočil. Jenže nikde nikoho nepotkal. Ani veverku, ani ... nikoho jiného vlastně v lese neznal. Zoufalý králíček si sedl na kraji paloučku a začal plakat. Jak teď trefí domů??? Kdo mu pomůže?

Pod větvičkami trnky se objevil štíhlý tvor s dlouhým tenkým ocáskem. Nebyl podobný ani mámě, ani veverce - Ucho nikdy takové zvíře ještě neviděl. V okamžiku, kdy zahlédl králíka, tvor ztuhl a naježil fousy. Ucho také ztuhl a přitiskl se k zemi. Chvíli se tak oba pozorovali a ani jeden se nepohnul. Pak to Ucho nevydržel a fňukavým hláskem se zeptal: "Neviděl jsi moji maminku?" Zvíře se protáhlo a zívlo. "Mňaaau, neviděl... ona tu nikde není?" rozhlédlo se zvíře po okolí a mlsně se olízlo. Pak měkkými krůčky přišlo k Uchovi a lehlo si k němu. "A co ty tu vlastně děláš, takhle sám, mňááu?" Králíček se znovu rozplakal. Vyprávěl, jak utekl samou zvědavostí z domečku, a že už netrefí domů. A že je mu hrozně smutno, protože by chtěl být zase u maminky. "A ty jsi kdo? Takové zvíře ještě neznám," vzlykl Ucho. "Mňáááu, já jsem kocour Mour," zívlo kotě a protáhlo se. Svýma obrovskýma zelenýma očima si prohlíželo uplakaného králíčka a zdálo se, že přemýšlí. "Moje maminka chodí lov... ehm, navštěvovat králíčky u statkáře na dvoře," olízlo se. "Možná tam najdeš svoji maminku." Ucho poskočil radostí. "A zavedeš mě tam? A budeme kamarádi? A je tam taky tak dobrá travička? Rostou tam jahody?" Kocour Mour se zvedl a vyrazil napřed rozvážným krokem. Rozveselený králíček hopkal za ním. Neustále zasypával svého nového kamaráda dotazy a těšil se, že zase uvidí maminku. Vůbec mu nepřišlo na mysl, že by tam být nemusela. Určitě tam na něj čeká! A budou tam další králíci! Mour to přeci říkal!

top
Společenská kronika

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří letos oslavili/oslaví oslavili své narozeniny, a dále jmenovitě těmto jubilantům, kteří se narodili nejméně před 70 lety. Datum narození zveřejníme jen s výslovným souhlasem jubilanta.

v listopadu
Karel Král (87), Kateřina Dobrovodská (85) z Křenova, Ludmila Pišlová (81) a Marie Bicanová, Vlasta Bicanová, Emma Herbstová, Eva Klementová z Kájova, Štěpánka Krtková (81) a Květa Linhová z Novosedel

v prosinci
Bohuslav Mráz (88) z Kladného - Záhorkova, Jan Mojžíš (84), Jaroslav Klement (80) a Josef Husák, Marie Zemjánková z Kájova

2 x poděkování od obce:

Poděkování dárcům krve panu Karlu Šatopletovi (20 odběrů) a Václavu Pechovi (50 odběrů). Obcí Kájov budou oceněni na zasedání zastupitelstva 27. 12. 2008. Na výslovné přání mnoha důchodců zveřejňujeme poděkování učitelkám a vychovatelkám ZŠ a MŠ Kájov, že připravily s dětmi krásné programové odpoledne pro Den důchodců v kájovském Konibaru.

top
Kájovské zimní motivy
img img
img img
img img

 


ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 3/2008 vyšlo v nákladu 650 výtisků dne 19. 12. 2008.
Redakce: šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorka Martina Kopřivová, grafika Margita Semecká.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420-380-731-237, e-mail ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: http://www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz exttop