časopísek


Další čísla: 1/07, 2/07, 3/07, 1/08, 2/08, 3/08, 1/09, 2/09, 3/09, 1/10, 2/10, 3/10, 1/11, 2/11, 1/12, 2/12, 1/13, 2/13, 1/14, 2/14, 1/15 , 2/15 , 1/16


img
Obsah čísla:
Vážení a milí spoluobčané,

v letošních komunálních volbách jsem byl zvolen starostou Kájova. V předcházejících třech volebních obdobích byl starostou Miroslav Červ, který se během dvanácti let velmi zasloužil o rozvoj obce. Výčet všeho, co se za tu dobu udělalo, by byl pěkně dlouhý, stačí se podívat v kanceláři starosty na regál, který je od podlahy po strop plný uskutečněných projektů.

Za jeho vedení obec podpořila zejména rozsáhlou výstavbu rodinných domků v Kájově a osadách. Tím byl na jedné straně zajištěn příliv dětí do základní a mateřské školy, na straně druhé přinesl zvýšený počet obyvatel i více peněz do obecní pokladny. Pro obec nastává období, ve kterém je nutné věnovat pozornost tomu, co se logicky odkládalo, nebo na čem zahlodal „zub času“. K realizaci různých oprav, rekonstrukcí a vylepšení se budeme všemožně snažit získat finance z dotačních titulů.

Milí spoluobčané, přeji Vám a Vašim blízkým krásné Vánoce strávené v kruhu rodiny, dny svátečního volna si užijte v radosti, pohodě a zdraví, a do roku 2011 hlavně pevné zdraví a potřebnou dávku štěstí.

Za obecní úřad Bohumil Šíp, starosta

Milí naši čtenáři,

nejkrásnější a nejoblíbenější svátky roku – Vánoce - jsou za dveřmi. Ještě se možná shánějí poslední dárky, nakupují potraviny, v domech a bytech se všechno uklízí, aby bylo o svátcích čisto. Tak, jako uklízíme v příbytcích, nezapomeňme myslet na sebe navzájem a vyčistěme si hlavu od špatných myšlenek - od závisti, od zloby a nepřejícnosti. Vánoční čas, kdy se chystáme své blízké obdarovat jen tím nejlepším, je k tomu dobrou příležitostí. Darujme si pohodu, lásku, porozumění, odpuštění, klid a lidské teplo. Náš věcný dárek ať je symbolem těchto hlubších citů, a pokud jej budeme vybírat s ohledem na obdarovávaného, ne podle toho, co se líbí nám, ne podle toho, kolik co stojí, buďme si jisti, že radost obdarovaného bude dárkem pro nás.

Přejeme Vám, ať jsou Vaše Vánoce trochu tajemné, kouzelné, voňavé a teplé, bohaté na příjemná překvapení a upřímné lidské city. Prožijte je ve zdraví, klidu a pohodě.

Za redakci Časopísku Libuše Semecká

nahoru


Rada obce

Obecní rada se od posledního vydání Časopísku sešla celkem třikrát a na svých jednáních projednala:

 • pět žádostí o odkoupení obecního pozemku, a to na parcelách číslo 2078/9, 2144 a 63/63 všechny v katastrálním území Kladné u Kájova
 • tři žádosti o pronájem pozemku na par. č. 1994, 1995 a 2038 v k.ú. Novosedly u Kájova a par. č. 1030/6 v k.ú. Kladné
 • jednu žádost o stavební parcelu v lokalitě Boletická III.
 • přehodnocení žádosti o odkoupení pozemku par. č. 2144 v k.ú. Kladné – bude vyřízena po ukončení pozemkové úpravy
 • závěrečné vyhodnocení akce „Rekonstrukce MŠ“ - celkové náklady na rekonstrukci byly vyčísleny ve výši 4.074.689 Kč - 1 mil. Kč obdržela obec Kájov formou dotace od Jihočeského kraje, takže částka kterou obec vynaložila na rekonstrukci představují sumu 3.074.689 Kč - oprava spojovací chodby areálu MŠ nebyla do této částky započítána, jedná se o samostatnou investici
 • výsledek konkurzního řízení na výběr odborného správce v lesích obce Kájov, který bude současně provádět pěstební a těžební činnost – komise vybrala pana Jiřího Cábu z Třísova – návrh bude dále předložen k projednání v obecním zastupitelstvu
 • smlouvy na zajištění zimní údržby se Správou a údržbou silnic, IRO stavební s.r.o., Luďkem Hláskem, Janem Korytarem a Emilem Vilímkem
 • oznámení o přidělení dotace od Jihočeského kraje na odbornou přípravu hasičů ve výši 9.170 Kč
 • strategii bezpečnosti silniční dopravy, která byla schválena na jednání krajského zastupitelstva jako ucelený koncepční materiál v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích - cílem této koncepce je vytvoření uceleného systému dopravní výchovy a bezpečnostně preventivních opatření
 • návrh zadání změny č. 2 územně plánovací dokumentace města Český Krumlov
 • aktualizaci údajů v souvislosti se zvolením nového zastupitelstva a komisí na portále veřejné správy e-PUSA
 • výsledek kontroly vody, kterou provedla Krajská hygienická stanice České Budějovice - výsledek vyhověl ve všech stanovených ukazatelích na kvalitu vody
 • žádost o finanční příspěvek manželů Dominových na cestovné pro jejich postiženou dceru
 • žádost Římskokatolické farnosti Kájov o poskytnutí finančního příspěvku na opravu kostelních lavic v roce 2011
 • žádost Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les o příspěvek na úpravu lyžařských stop v okolí Českého Krumlova

Schválila:

 • žádost společnosti SETERM CB a. s. o vyjádření a stanovisko k projektové dokumentaci na provedení rekonstrukce venkovního vedení NN v osadě Kladné
 • žádost společnosti SETERM CB a. s. o zřízení věcného břemene za účelem uložení kabelu NN do země na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce Kájov
 • žádost společnosti ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. o vyjádření k projektu na uložení kabelu NN na parcele č. 1001 a 1065/2 v k.ú. Novosedly u Kájova, které jsou ve vlastnictví obce Kájov
 • žádost Autoklubu Rallye Č. Krumlov o povolení krátkodobé uzavírky a zvláštního užívání komunikace ve vlastnictví obce Kájov na trase Kladné - Větřní - Moletín - Mezipotočí - Slavkov pro účely rychlostní zkoušky v rámce rallye - uzavírka byla povolena za předpokladu, že případně vzniklé škody budou odstraněny na náklady provozovatele soutěže
 • návrh na výměnu vchodových dveří v domě čp. 10 v Kájovské ulici
 • složení komisí zastupitelstva a dalších funkcí potřebných pro zajištění chodu obce a bezpečnosti obyvatel – stavební řízení, sbor pro občanské záležitosti, povodňová komise
 • smlouvu o činnosti odborného lesního hospodáře a smlouvu o provádění pěstebních a těžebních prací v obecních lesích, kterou předložil pan Jiří Cába
 • žádost o instalaci vodoměru do bytu v domě čp. 10 v Kájovské ulici
 • žádost o prodloužení splátkového kalendáře na splácení dlužné částky za obytný dům v Křenově
 • výši neinvestičních nákladů na žáky dojíždějící na 2. stupeň základních škol v Českém Krumlově – náklady činí 499.753 Kč a jedná se o 78 dětí

zamítla:

 • žádost plavecké školy Hastrmánek o věcný dar v jakékoliv podobě
nahoru
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Kájov se od posledního vydání „Časopísku“ sešlo celkem dvakrát a na svých jednáních schválilo:

 • prodej pozemků na parcelách č. 2078/1 a 2078/9 v k.ú. Kladné za částku 100 Kč/m2, par. č. 63/27 v k.ú. Křenov u Kájova za částku 80 Kč/m2 a par. č. 63/97 v k.ú. Křenov u Kájova za cenu 100 Kč/m2, par.č. 1823, 1894, 1896, 1899 v k.ú. Novosedly u Kájova za cenu 40 Kč/m2 a par.č. 1986 v k.ú. Novosedly u Kájova za 10 Kč/m2 – k jednotlivým cenám budou přičteny náklady související s prodejem pozemku
 • prodej původního vojenského opevnění (bunkru) na st. parcele 352 v k.ú. Křenov u Kájova za částku 18.810 Kč (cena znaleckého posudku) + náklady s prodejem související
 • do funkce správce lesních pozemků pana Jiřího Cábu z Třísova, kterého stanovila speciálně utvořená výběrová komise jako nejvhodnějšího kandidáta
 • rozpočtové změny na rok 2010 o objemu 425 tis. Kč
 • návrh investičních akcí na rok 2011
  • rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Mezipotočí
  • veřejné osvětlení v části obce Kladné
  • rekonstrukce místní komunikace v ulici Boletická (kolem Kupečků k Perníkům)
  • rekonstrukce místní komunikace v Kladném
  • nová technologie ČOV v Křenově a rekonstrukce vodovodu Křenov
 • nového starostu a členy rady obce
 • předsedy komisí a jejich jednotlivé členy (komise jsou zřizovány jako pomocné orgány zastupitelstva)
nahoru
Volby - ustavující zasedání

img Dne 8. 10. 2010 si zvolilo na ustavujícím zasedání v kájovském Konibaru nové 15členné zastupitelstvo obce své představitele a radu. Starostou Kájova byl zvolen Bohumil Šíp, místopředsedou Jaroslav Sládek. Do rady byli dále zvoleni tři členové zastupitelstva - Alena Kutláková, Daniel Vejvoda a David Ciml.

img Ze zákona byly zřízeny výbory finanční a kontrolní. Finanční výbor povede Alena Kutláková (členové Daniel Vejvoda a Václav Fišer), kontrolní výbor Petr Janíček (členové Jan Čulík, Jiří Slovák). Stávajícímu starostovi Miroslavu Červovi poděkoval za dvanáctiletou velkou a záslužnou práci pro obec nový starosta Bohumil Šíp. Miroslav Červ popřál Buhumilu Šípovi hodně sil, a ať se mu práce daří, a poděkoval i občanům, kteří mu v uplynulém 12letém období pomáhali při udržování obce

Libuše Semecká

Volební výsledky zastupitelů z roku 2010

Kandidátní listinaKandidátNavrhující stranaPolit. přísl.Hlasy
ODSCiml DavidODSODS142
ODSJaníček PetrODS ODS194
ODSSládek Jaroslav ODS BEZPP229
SNK - NezávislíŠíp BohumilNKBEZPP210
SNK - NezávislíČulík JanNKBEZPP226
SNK - NezávislíHradecká Leona Mgr.NKBEZPP179
SNK - NezávislíKutláková AlenaNKBEZPP188
KDU-ČSLSlovák JiříKDU-ČSLBEZPP211
KDU-ČSLAugustinová Lenka Mgr.KDU-ČSLBEZPP221
SNK KájovČerv MiroslavNKBEZPP 261
SNK KájovFišer VáclavNKBEZPP258
SNK KájovFilip Václav MUDr. NKBEZPP 240
SNK KájovVejvoda DanielNKBEZPP253
ČSSDŠvamberk LuděkČSSDBEZPP166
ČSSDHrdina FrantišekČSSDBEZPP139

Od nového roku budou povinné revize všech komínů

Od 1. 1. 2011 vstupuje v platnost Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které ustanovuje povinnost kontroly každé používané spalinové cesty (komínu a kouřovodu) 1 x ročně a lhůty čištění spalinových cest podle druhu paliva – u pevných a kapalných paliv je to 3x ročně (2x při sezónním provozu), u plynných 1x ročně. Čištění spalinových cest od spotřebičů pevných paliv se jmenovitým tepelným výkonem do 50kWh lze provádět svépomocí. Čištění spalinových cest od spotřebičů s výkonem vyšším než 50 kWh, a dále čištění spalinových cest od spotřebičů všech kapalných a plynných paliv jakéhokoliv tepelného výkonu provádí odborně způsobilá osoba – držitel platného živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo kominická firma.

Obec Kájov má možnost vyčištění komínů pro občany zajistit u firmy Kominictví Mondek ve dnech 10. 1. 2011, 11. 1. 2011, 12. 1. 2011, 13. 1. 2011 a 14. 1. 2011 za tyto ceny:
Povinná kontrola komína – 300 Kč, čištění spalinové cesty 200 Kč
. Další individuální práce dle dohody s firmou.

Žádáme všechny občany, kteří mají zájem o tuto službu a budou ji chtít využít, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Kájově na tel. č. 380 731 134, 380 731 207.

Bohumil Šíp, starosta


Kájovská pouť 2010

img Na Kájovské pouti bylo letos 188 stánků, výběr poplatků za jejich umístění zajišťovala 12členná pořadatelská služba. Příjem za pronájem veřejného prostranství činil za stánky téměř 85 tis. Kč, za umístění atrakcí 64 tis. Kč. Úklid po pouti zajišťovali obecní zaměstnanci a 14 kájovských důchodců. V jedenáct hodin v pondělí bylo veřejné prostranství uklizeno. výdaje obce činily necelých 12 tisíc.

nahoru
Daň z nemovitostí na rok 2011

Přiznání k dani z nemovitostí je poplatník povinen podat finančnímu úřadu do 31. ledna 2011. Přiznání se podává v případě změn, a to podle stavu k 1.1.2011. Za pozdní podání nebo nepodání daňového přiznání bude poplatníkovi vyměřena pokuta v minimální výši 500 Kč. Přiznání je nutno podat i v případě pozemkové úpravy a digitalizace katastrálních map provedených v roce 2010, a to také do 31.1.2011.

Pro bližší informace se můžete obrátit na Finanční úřad v Českém Krumlově, tel.č. 380760378, příp. se dostavit osobně na FÚ v Č. Krumlově, Vyšehrad 169, a to během ledna každý pracovní den: Pondělí, středa 7:30 - 17:00, úterý 7:00 – 15:30, čtvrtek, pátek 7:00 – 14:30

Formuláře přiznání k dani z nemovitostí jsou k dispozici na FÚ v Č. Krumlově, v omezeném množství též na obecním (městském) úřadě. Přiznání lze podat také elektronicky https://adisepo.mfcr.cz/ (je možné zde formulář také vyplnit, vytisknout a doručit FÚ) nebo lze formulář vytisknout na adrese: http://cds.mfcr.cz v nabídce Daňové tiskopisy.


Telekontaktní tísňová péče

Telekontaktní sociální služba je automatický systém tísňového volání pomocí bezdrátového tlačítka, který velmi poslouží v případě tíživé sociální situace, zhoršení zdravotního stavu, pádu apod. Tato služba je poskytována nepřetržitě uživatelům, kteří jsou z důvodu vysokého věku, nemoci, postižení nebo sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni. Bezdrátové tlačítko umožňuje z jakéhokoliv místa v bytě spojení s centrálním dispečinkem, který zajistí okamžitou pomoc. V současné době je možné využívat dva typy zařízení. Na pevnou telefonní linku a s pomocí mobilního operátora (není potřeba žádný telefon) . Služba je poskytována 24 hodin denně pomocí dispečinku, který obsluhuje kvalifikovaný zdravotnický personál.
Volání nám pomůže:

 • při náhlém zhoršení zdravotního stavu
 • když si v tísni nemůžeme vzpomenout na tf.číslo záchranné služby, policie, lékařské pohotovosti, hasičů,
 • když upadneme a nemůžeme sami vstát,
 • při napadení,
 • když se nemohu dovolat pomoci.
 • Informace na tel.č. 380 712 067, mobil 736 634 493

Anna Litvanová, DiS., vedoucí dispečinku TKP


Podzim ve škole byl ve znamení masek
img

Od 1. září jsme v mateřské škole otevřeli ještě jednu třídu, celkem ji nyní navštěvuje 64 dětí. Vedoucí učitelku Jarmilu Šetkovou, která šla do předčasného důchodu, vystřídala v její funkci paní Danuše Pimparová.

Paní učitelky se snaží dětem pobyt zpestřit. Často tu vystupují různá divadélka, dokonce přijel i kouzelník. Na začátku listopadu chodil celý týden do školky různá strašidélka a bubáčci. Nechybělo ani Tvoření s tatínky, které už se stalo velmi pěknou tradicí. V prosinci děti navštívili Mikuláš, anděl čert. Děti nám pomohly s výrobou předmětů na Vánoční jarmark. V těchto dnech probíhají přípravy na vánoční besídky pro rodiče.

I ve škole se snažíme učení i pobyt ve škole zpestřit. Před poutí jsme si zkusili upéct pouťové koláče, na začátku listopadu jsme měli opět školu plnou strašidel, letos poprvé i se strašidelným bálem. Děti ze školní družiny jezdí na výlety do různých částí světa v "Pátečním cestování".

img Už v listopadu jsme se pustili do přípravy Vánočního jarmarku, dokonce jsme tvořili v jedno sobotní dopoledne. Naše snažení završil 3. prosince vánoční jarmark, který navštívilo hodně rodičů i obyvatel Kájova.

Advent jsme zahájili vánočním zpíváním a rozsvícením kájovského stromečku. Druhý den jsme i ve škole za zpěvu koled opět po roce postavili keramický betlém, který vyrobily děti na keramickém kroužku. Naši školu navštívil také Mikuláš, anděl a čerti. Protože máme samé hodné děti, všichni dostali sladkou odměnu.

Moc se těšíme na období těsně před Vánoci, kdy se vypravíme za zvířátky do lesa.Čeká nás také naše školní posezení u stromečku a rozdávání dárečků, které si děti navzájem dávají.

img V závěru roku se nám podařilo získat dotaci z Fondu EU, takže jsme všechny třídy a chodby vybavili novým nábytkem. Další část dotace budeme čerpat v příštím roce, kdy bude pokračovat modernizace vybavení školy.

Konec roku bývá také bilancováním roku minulého a tak i mne přinutil ke krátkému zamyšlení. Naše škola se rozrůstá a přibývá zajímavých akcí pro děti i rodiče. To bychom ale všechno nezvládli bez pomoci rodičů a dalších přátel naší školy.

Proto bych chtěla poděkovat všem rodičům, za jejich podporu, náměty i pomoc. Děkuji slečně Jaroslavě Svobodové za domluvení velmi zajímavé exkurze v České televizi, panu Josefu Malečkovi ml. za zajišťování dopravy na různé sportovní závody i za plavbu na raftech, kterou jsme si dětmi moc užili. Děkuji tak všem, kteří se podíleli na přípravě Vánočního jarmarku i těm, kteří ho navštívili. Přála bych si, aby naše spolupráce pokračovala i v dalších letech.

Foto a text Mgr. Lenka Augustinová, ředitelka

nahoru
Hasiči

Jihočeská hasičská liga 2010

Tento rok se konal již jedenáctý ročník JČHL, naše družstva se zúčastnila všech deseti soutěží seriálu. Letošní ukončení ligy proběhlo v premiéře v obci Chmelná.

Mezi největší letošní úspěchy patří soutěž v požárním útoku v Chlumu u Křemže, kde při dvoukolové soutěži obsadili v kategorii muži družstvo Kájov A dvakrát třetí místo a ženy Kájov ve své kategorii dvakrát druhé místo. Výsledky z ostatních soutěží byly spíše průměrné, celkově skončila družstva mužů i žen ve svých kategoriích na čtvrtých místech. Tento rok se družstvu mužů podařilo porazit i takové rivaly, jako jsou např. družstvo Holubova, který byl vítězem posledních tří ročníků, družstvo Lišova C a Chlum. Vítězem letošního ročníku se v kategorii mužů stal tým z Třísova a v kategorii žen Lišov A.

Kromě JČHL se družstva zúčastnila i několika dalších soutěží v okrese Český Krumlov. Družstvo složené ze starších členů sboru, Pardálové, se zúčastnilo přátelského klání ve Chvalšinách, a dále již tradičních soutěží v Přední Výtoni, kde obsadili první příčku, a soutěže v Loučovicích a v Hořicích na Šumavě. Družstvo Kájov A předvedlo pěkný výkon na soutěži v Loučovicích, kde si muži vylepšili svůj osobní rekord. Družstvo žen v této soutěži obsadilo první příčku, stejně jako na soutěži v Přední Výtoni.

Jsme rádi, že naše družstva stále dobře reprezentují a že se věnují nejen samotnému požárnímu sportu, ale bohatě přispívají i k samotnému dění v obci, ať už pořádáním prospěšných brigád nebo organizováním různých kulturních a společenských akcí.

Sport - kájovský fotbal

Okresní přebor mužů, fotbal - tabulka

Jana Pechová

nahoru
Napsali naši čtenáři

Na obecní úřad přinesla své příspěvky do Časopísku paní Jiřina Havlová, chalupářka z osady Kladné, a projevila přání, aby se v ostatních částech Kájova vědělo, že Kladeňáci se po sousedsku spolu scházejí a dobře se baví. Jejímu přání vyhovujeme a vyzýváme další přispěvatele z jiných osad i přímo z Kájova – nedejte se zahanbit, nestyďte se, vytvořte a přineste své vlastní - nejraději na elektronickém médiu - tj. disketě, cédéčku - nebo je pošlete e-mailem na adresu semecka@ou-kajov.cz . Pokud však nemáte takovou možnost, napište svůj příspěvek třebas jen rukou na papír ...

A tady jsou oba texty, nelekejte se, první sice začíná cizojazyčným názvem, ale tak, že tomu rozumí každý, netřeba překládat, a nakonec - je určen oslavenci, který zase moc neumí česky.

Libuše Semecká

Vivat Herr Sepl! Dne 15. 10. 2010 se sešli někteří pozvaní Kladeňáci k opakovanému sousedskému posezení u pana Sepla, nejstaršího muže z Kladného, který oslavil 80. narozeniny v plné síle a svěžesti. Na oslavu se dostavili hosté ze sousedního Rakouska a jedinci z Kájova. I sluníčko se přišlo s oslavencem pozdravit. Pan Sepl dostal od nás všech hodně darů, dárků a dárečků pro radost a potěšení. Jedinou chybičkou byla jazyková bariéra, která se však překladatelům a posléze nám všem podařila překlenout. K dobrému posezení přispěl jako vždy pan Pěsta., který bezchybně upekl pašíka a berana, a všichni jsme si pochutnali na uzených pstruzích od kamaráda z Kájova. Mladé hospodyňky upekly domácí štrúdl a vynikající moravské koláče. Setkání s oslavencem se v dobré náladě protáhlo až na víkendové posezení díky tomu, že všem vyhrávala živá hudba k tanci a poslechu. Vážený pane Seple, ještě jednou vám z celého srdce všichni přejeme hodně zdraví, optimismu a osobní pohody do dalších let. Buďte tu s námi v Kladném spokojený a šťastný.

Jiřina Havlová

Nostalgické loučení

Skončilo krásné období plné slunečního svitu, tepla a pohodových večerů na zahrádkách, spojené s grilováním a přátelským posezením s našimi nejbližšími. Všem nám skončilo i pravidelné sečení trávníků pomocí zahradní techniky, jejíž zvuk nás provázel po celé vegetační období, a už nemusíme řešit nerudovskou otázku „Kam s ním?“ (rozuměj kam s posekanou trávou – jelikož se komposty na anglických trávnících dost dobře nevyjímají). Všichni obracíme zrak na okolní lesy a louky, které hýří podzimními barvami a které jim může závidět kdejaká malířská paleta. img Na svých zahrádkách máme nádherné jehličnany, které jsou na barvy podzimu skoupé, ale zato nejsou opadavé a nenutí nás k opakovanému shrabování spadaného listí. S krátícím se dnem přibývají v okolí domů plnometry dřeva k zimnímu vytápění. Není co závidět, protože jejich majitelé musí zápasit se štípačkami dřeva, cirkulárkami a motorovými pilami a ještě se hodně při práci zapotí, než se dřevo dostane do kotle. Až bude vše dokončeno, budeme se těšit, zvláště pak malé děti, na blížící se Vánoce. Na zahradách ještě doznívá jejich bezstarostný smích, ale někdy i bolestivý pláč - to při seznamování s tvrdou realitou života, teď jsou více doma v teplíčku, v mámině náruči a bezpečí rodiny. Přítomnost sousedů poznáme podle krásně nazdobených a nasvícených oken, ale také podle kouře vycházejícího z komínů. V dlouhém zimním období budeme plánovat práce na příští rok a těšit se na první jarní kávu vypitou na zahrádce.

Přejeme nejen všem Kladeňákům, aby si v pohodě a rodinném kruhu, užili vánoční svátky, dětem pak radost z nadělených dárků, sněhu, a nám všem zdraví a bezpečnou silvestrovskou cestu domů. Na shledanou v roce 2011.

Jiřina Havlová


Malý historický výlet dovedený do současnosti - můj letošní srpnový zážitek z koncertu Memento v Boleticích

img Bylo před 21. hodinou 21. srpna 2010 a na koncert Memento v rámci Královského hudebního festivalu Zlatá Koruna 2010 se k boletickému kostelu ve vojenském újezdu sjely desítky automobilů. Jeho silueta s typickou věží obklopená vzrostlými stromy se jemně rýsovala proti letnímu večernímu nebi. Vzduch byl ještě ze dne příjemně teplý a v široširém tichu cvrčci koncertovali jako o závod. Tmou podél cesty ke kostelu plály pochodně, jejich štíhlé plameny šplhaly k nebi jako lomená gotická okna v tomto románském chrámu. Vevnitř již bylo zcela plno, lidé ztišení, jako by jich tu ani tolik nebylo, zaplnili každé místečko, rozhlíželi se, vzhlíželi a vnímali to cosi tajemného v tomto chrámu v přírodě.

Uvádějící violoncellista Milan Kraus připomněl historii kostelních zdí starých téměř 800 let, které pamatují slávu a rozmach českého národa (Přemysl Otakar II. daroval Boletice klášteru Zlatá Koruna – naše země byla v té době bezesporu na vrcholu) a které však pamatují i neslavné období, kdy utržil kostel šrámy, z nichž se ještě zcela nevzpamatoval. Zpod nánosu pozdějších nátěrů jen nesměle vykukují původní fresky vedle ohromných nápisů od sovětských vojáků vyvedených azbukou.

Koncert Ensemble Sancta Corona ve zdech tohoto starobylého kostela ve vojenském újezdu nás přiměl k nadčasovému přemýšlení o věcech důležitých v životě člověka a lidstva vůbec.

L. Semecká

nahoru
Společenská kronika

Blahopřejeme
všem spoluobčanům, kteří letos v květnu až srpnu slaví své narozeniny, a dále jmenovitě jubilantům, kteří se narodili nejméně před 70 lety

z Kájova: Marie Nechanická, Ludmila Frishová, Josef Gróf, Antonín Šíma, Anežka Vávrová, Božena Martínková, Zdeněk Polák, Marie Bicanová, Jan Čulík, Růžena Neubergová, Vlasta Bicanová, Ludmila Pišlová, Emma Herbstová, Štěpánka Krtková, Marie Zemjánková, Jiří Hodr, František Kupeček, Jan Mojžíš

z Křenova: Josefa Beňová, Karel Král, Kateřina Dobrovodská

z Novosedel: Květa Linhová

ze Starých Dobrkovic: Miluška Šolcová

z Kladného: Anna Vlčková, Josef Neuberg, Jaroslav Jarkovský

Vítání nových občánků Kájova

1. října - Filip ferda, Dominik Rajko, Tereza Čerová, Martin Sáňka, Josefína Bohdalová

19. listopadu - Tomáš Fišer, Barbora Postlová, Daniel Hudeček, Natálie Pavcová

26. listopadu - Martin Kupeček, Štěpán Puffer, Karolína Švehlová, Nikola Kupečková, Robin Dušek

10. prosince - Emma Kutláková, Lenka Fišerová, Matyáš Assmann, Lukáš Sedlák

Navždy od nás odešli:
12. 10. Josef Husák z Kájova, nedožitých 81 let
1. 11. Věra Šulcová z Kájova, 71 let
1. 11. Juraj Vavrek z Kájova, 74 let
11. 11. Štefan Bosý, nedožitých 70 let


Vánoční svátky

Betlémské světlo přivezli do Kájova naši hasiči jako každoročně z rakouského Freistadtu. Převzali si je v sobotu 18. prosince 2010 v 17 hodin v kostele sv. Petra u Freistadtu os svých hornorakouských kolegů. Zájemci z naší obce si je mohou odnášet do svých domovů z kostela až do Štědrého dne. Živý betlém si můžete přijít prožít na Štědrý den ve 14 hodin v kostele Nenabevzetí Panny Marie. Předvedou kájovské děti za vedení sester sv. Vincence.

nahoru
Fotokronika

img 10. října - poutní bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie

img Děti z MŠ si užívaly pouťových atrakcí za pěkného podzimního počasí.

img 16. - 17. října. Volíme si nové obecní zastupitele (současně též do senátu)

img 8. listopadu si volí nové kájovské zastupitelstvo starostu, místostarostu, radní a předsedy a členy výborů

img 9. prosince Bohumil Šíp, nový starosta, převzal záštitu nad dalším fungováním Dne důchodců v Kájově

img 9. prosince - Den důchodců, školní děti nacvičily pro seniory Živý betlém


ČASOPÍSEK vychází zdarma pro občany Kájova jako informační občasník, registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod č. e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 3/2010 vyšlo dne 10. 12. 2010.
Redakce:
Odpovědný redaktor Miroslav Červ, šéfredaktorka Libuše Semecká, redaktorky Martina Kopřivová a Jana Pechová, grafika a sazba Mgr. Margita Semecká.
Distribuce Obecní úřad Kájov. Kontakty: tel: + 420 380 731 237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz, adresa elektronické podatelny je semecka@ou-kajov.cz, obecní web: www.kajov.eu

Archiv starších čísel (do června 2007) naleznete na adrese www.ckrumlov.cz extnahoru