Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Povinně zveřejňované informace

IČO je 245933,  DIČ CZ 00245933

Obec Kájov podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000, zveřejňuje následující informace:

Čl.I.

Obec: pojem „obec“ je vymezen Ústavou České republiky (ústavním zákonem 1/1993 Sb.).
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
Obec je vždy součástí vyššího územně správního celku.
Územně samosprávní celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek, a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávních celků jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem uvedeným zákonem.
Postavení obce upravuje zákon o obcích (obecní zřízení č.367/1990 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Čl.II.
Adresa obce Kájov:Kájovská čp.100, 382 21 Kájov
Adresa Obecního úřadu:Kájovská čp.100, 382 21 Kájov
  
Organizační členění obce Kájov:zastupitelstvo obce
rada obce
obecní úřad
  
Organizační schéma obecního úřadu:starosta
místostarosta
odborné referentky

Čl. III.
Získat informaci, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání, anebo obdržet rozhodnutí lze na adrese Obecní úřad Kájov, ul. Kájovská čp.100, 382 21 Kájov. Žádost o poskytnutí informace lze podat tímto způsobem:
 • ústně nebo písemně na adrese obecního úřadu
 • telefonicky u obecního úřadu – tel. č. 380 731 207, 380 731 237, tel/fax 380 727 329
 • elektronickou poštou na adrese elektronické podatelny: bazalova@ou-kajov.cz, a na těchto dalších e-mailových adresách: starosta@ou-kajov.cz, koprivova@ou-kajov.cz, janyova@ou-kajov.cz, kopecka@ou-kajov.cz

Informaci nelze podat:
 • je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • pokud informace vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech
 • pokud je požadovaná informace označována za obchodní tajemství
 • pokud je informace směrována k majetkovým poměrům osob
 • pokud se informace vztahuje k vnitřním pokynům a personálním předpisům obce
 • pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí před jeho ukončením
 • pokud informace byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá a pokud tato osoba nesdělí, že s poskytnutím informace souhlasí
 • pokud by podanou informací byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním zákonem (např. autorský zákon)
Dále se neposkytují informace
 • o probíhajícím trestním řízení
 • o probíhajícím přestupkovém řízení

V případě, že je žádost úplná a v souladu se zákonem, obec poskytne informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí podání. Pokud obec žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá do 15 dnů rozhodnutí.

Čl. IV.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obec jedná a rozhoduje:
 • zákon 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 500/204 Sb., správní řád
 • zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací obce Kájov za rok 2017   pdf

Výše uvedené zákony a další obecně právní předpisy jsou k nahlédnutí u Obecního úřadu v Kájově, Kájovská čp.100, 382 21 Kájov.

Čl. V.

Výroční zpráva za předcházející rok o činnosti obce v poskytování informací bude zveřejněna vždy do 1. března způsobem v místě obvyklým.

Čl. VI.
Základní sazby úhrad za poskytování informací ze dne 17.012017 OR Kájov I/2017/6
Informace podané ústnězdarma
Náklady spojené s vyhledáváním informací  150 Kč za každou i započatou hodinu
Kopírování dokladů černobíle 1 ks A4/A33 Kč/5 Kč jednostranně
Kopírování dokladů černobíle 1 ks A4/A34 Kč/6 Kč oboustranně
Kopírování dokladů barevně 1 ks A4/A312 Kč/24 Kč jednostranně
Kopírování dokladů barevně 1 ks A4/A324 Kč/48 Kč oboustranně
CD10 Kč/ks
DVD15 Kč/ks
Poštovné a telefonní hovorydle ceníku České pošty

Úplné znění sazebníku   pdf

Čl. VII.

Obec Kájov má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle § 53 odst. 1zákona č. 200/1990 Sb. s Městským úřadem Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov