Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Evidence obyvatel

Obecní úřad Kájov
 • vede evidenci o obyvatelích dle zákona (133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění) plní úkoly spojené s hlášením trvalého pobytu občanů
 • vyhotovuje, aktualizuje a odpovídá za vytištění seznamů voličů v době konání voleb
 • vede správní řízení o zrušení trvalého pobytu občana
 • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu, vydává je, vede jejich evidenci (zákon 328/1999 Sb. o občanských průkazech v platném znění)
Změnu místa trvalého pobytu

občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, přitom je povinen:

 1. vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o
  • jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana
  • vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby.
 2. předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 3. doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek 50 Kč.

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému
Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě.
V žádosti obyvatel uvede:
 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
 2. rodné číslo
 3. číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta
 4. adresu místa trvalého pobytu občana

Za poskytnutí údaje z informačního systému občan obyvatel zaplatí správní poplatek 50 Kč.