Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Poplatky a způsob úhrady

Poplatky odváděné obci jsou zpravidla tyto:

  • úhrada za vodné a stočné (jeho výše se řídí spotřebou naměřenou cejchovaným vodoměrem, nebo není-li vodoměr, směrnými čísly dle vyhlášky 428/2001 Sb. příloha č. 12)
  • nájemné z bytů, pozemků, nebytových prostor, hrobových míst (individuální smlouvy s obcí)
  • tzv. místní poplatky, mezi něž patří poplatek ze psů (vyhláška obce 7/2011), poplatek za odvoz a ukládání odpadů apod. (vyhláška obce č. 2/2015)

Všechny poplatky lze platit v úředních hodinách přímo do pokladny obecního úřadu, dále poštovní poukázkou, kterou si vyzvednete nebo bezhotovostně převodem z účtu na účet.

Pro bezhotovostní platbu použijte tyto údaje:
Číslo účtu: 3422241/0100 (Komerční banka a.s.)
Variabilní symbol si vytvoříte podle následující tabulky tak, že si v ní najdete část obce, ve které bydlíte, a podle druhu poplatku vyhledáte příslušný VS a přidáte k němu číslo popisné.


  • Na základě Usnesení Zastupitelstva obce Kájov č. VII/2011/77 ze dne 27. 12. 2011 byla schválena úhrada za vodné ve výši 23 Kč/m3
  • Na základě Usnesení Zastupitelstva obce Kájov č. IV/2017/40-60 ze dne 26. 9. 2017 byla schválena úhrada za stočné ve výši 22 Kč/m3
  • Usnesením č. 62 byl schválen Dodatek č. 1 s novou výší poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , a to 475 Kč na osobu a rok

  Druh poplatkuČást obceČíslo VS
Místní poplatky
OdpadyKájov62040
Kladné62041
Novosedly62042
Křenov62043
St. Dobrkovice62044
Kl. Rovné62045
Mezipotočí62046
PsiKladné 620041
 Kájov 620040
Novosedly620042
Křenov620043
St. Dobrkovice620044
Kl. Rovné 620045
Mezipotočí 620046
Vodné, stočnéKájov6200040
Kladné6200041
Novosedly 6200042
Křenov6200043
Nájemné pozemkyKájov 36392131
ostatní části obce36392131
Nájemné byty OÚKájovčíslo popisné
Nájemné nebytové prostoryKájov3613

Příklad: Poplatník z Novosedel čp. 16 použije pro placení níže uvedených poplatků takto sestavené variabilní symboly:

Odvoz a uložení odpadů6204216 (VS+číslo popisné)
Poplatek ze psů62004216 (VS+číslo popisné)
Vodné a stočné620004216 (VS+číslo popisné)

Informace k platbám budou podány na tel.č. 380 731 134, 380 731 207,
 e-mailové adrese: janyova@ou-kajov.cz, nebo koprivova@ou-kajov.cz